Άρθρο 15 – Αποδοχές υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας – Τροποποίηση άρθρου 166 π.δ. 168/2007

Στην παρ. 1 του άρθρου 166 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209), περί αποδοχών των υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας, αφαιρείται η αναφορά σε επίδομα χρόνου υπηρεσίας, προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 166 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 166
Αποδοχές
1. Οι υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας λαμβάνουν ισόβια όλο το συντάξιμο μισθό του βαθμού στον οποίο προάγονται.
2. Οι πιο πάνω αποδοχές αρχίζουν από τη χρονολογία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος για τη θέση σε κατάσταση πολεμικής αποστρατείας.
3. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως συντάξιμος μισθός νοείται ο μισθός του άρθρου 34Α του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).».