ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 – Άρθρο 28 – Πεδίο εφαρμογής

Στο παρόν κεφάλαιο υπάγονται:
α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
β) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των ανωτέρω φορέων,
γ) οι Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρου 173 του ν. 4957/2022.

 • Στο Νομοσχέδιο απουσιάζει σχετική πρόβλεψη για αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς και πλήθους άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Γενικά το νομοσχέδιο προσπαθεί, σε διάφορα άρθρα,να υποβαθμίσει το καθεστώς των ερευνητών/τριών των Ερευνητικών Κέντρων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:12 | Olga Ktenidou

  Για ακόμα μια φορά τα ΕΚ αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν. Είναι επιβεβλημένη η εξίσωση των αποδοχών (και επιδομάτων κλπ.) των Ερευνητ(ρι)ών των ΕΚ -και με βάση την ισχύουσα αναλογία και των αποδοχών των ΕΛΕ- με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, από τη στιγμή που έχουν αντίστοιχα ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης/προαγωγής.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:53 | Προεδρείο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

  H Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) έχει πολλές φορές εκφράσει δημόσια, μέσω αποφάσεων, δελτίων τύπου, και επιστολών προς τα αρμόδια υπουργεία, τις απόψεις της για τη ρύθμιση μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Στο παρόν κείμενο καταγράφονται παρατηρήσεις του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ επί συγκεκριμένων άρθρων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ – «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 – Άρθρο 28 – Πεδίο εφαρμογής», καθώς και του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε’ – «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ» του υπό διαβούλευση ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας». Επίσης, η ΠΟΣΔΕΠ υποστηρίζει τις προτάσεις του Συλλόγου της Ανώτατης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο οποίος είναι μέλος της Ομοσπονδίας, καθώς τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ΑΕΙ και το ΔΕΠ των ΑΣΕΙ πρέπει να έχει την ίδια μισθολογική μεταχείριση με το ΔΕΠ ΑΕΙ.

  Άρθρο 30, παρ. 4: H συγκεκριμένη παράγραφος, η οποία αναδιατυπώνει την παρ. 1 του άρθρου 288 του ν.4957/2022, δεν καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης από τις Διοικητικές Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα στην πράξη να δυσχεραίνεται σημαντικά η αναγνώριση της σχετικής προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Η υπό στοιχεία οικ. 2/33960/ΔΕΠ/30.03.2023 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται σε ωράριο απασχόλησης, το οποίο όμως σε συμβάσεις έργου δεν είναι ορισμένο, και οι υπηρεσίες απαιτούν δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να είναι διαθέσιμα. Συνεπώς, προτείνεται η συμπλήρωση του συγκεκριμένου εδαφίου με τη βασική αρχή εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και έναν απλό τρόπο υπολογισμού του χρόνου προϋπηρεσίας από την μισθολογική αποζημίωση που αφορά στην αιτούμενη προϋπηρεσία.

  Άρθρο 31, παρ. 1: Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) που ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ και η μισθολογική διαφορά μεταξύ των Μ.Κ. που καθορίζεται στο ποσό των εξήντα τριών (63) ευρώ δεν επιφέρουν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 1911/2022 του ΣτΕ, πέραν του ότι, προφανώς, δεν καλύπτουν τις πολυετείς μισθολογικές απώλειες των μελών ΔΕΠ ούτε αποκαθιστούν τις αποδοχές σε ανταγωνιστικά επίπεδα αντάξια του λειτουργήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως μελών ΔΕΠ με πολυετή προϋπηρεσία, οι διαφορές ανέρχονται σε 7% και η μη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ για επαναφορά των αποδοχών τουλάχιστον στο επίπεδο της 31/7/2012, με βεβαιότητα θα προκαλέσει νέο κύμα δικαστικών προσφυγών.

  Άρθρο 32, παρ. 1 και παρ. 2, εδάφιο αε. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των μελών ΔΕΠ όλων των βαθμίδων, το ειδικό επίδομα έρευνας και διδασκαλίας και το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης του Λέκτορα/Καθηγητή Εφαρμογών πρέπει να καθορισθεί στο ποσοστιαίο επίπεδο του 70% επί του αντίστοιχου επιδόματος του Καθηγητή, όπως ισχύει και για τον βασικό μισθό της ίδιας βαθμίδας.

  Άρθρο 32, παρ. 4: Τα έξοδα παράστασης όλων των κατηγοριών πρέπει να αυξηθούν κατά 30%, κατά αντιστοιχία με τα επιδόματα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το σχετικά έξοδα-επιδόματα των μελών ΔΕΠ είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με τα αντίστοιχα επιδόματα των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και του δημοσίου γενικότερα, και εντελώς ανακόλουθα με το επίπεδο ευθύνης και το ειδικό βάρος του λειτουργήματος. Προτείνεται, επίσης, όπως καθορισθούν αντίστοιχα επιδόματα θέσης ευθύνης – έξοδα παράστασης για τους Διευθυντές των Εργαστηρίων, των Κλινικών και των Μουσείων.

  Άρθρο 32, προσθήκη παραγράφου: Με γνώμονα την ενίσχυση των περιφερειακών ΑΕΙ, ζητείται η θέσπιση ειδικού επιδόματος «παραμεθορίου» για τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στις γεωγραφικές περιοχές που προβλέπει το άρθρο 25 του παρόντος σχεδίου και υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στο συγκεκριμένο άρθρο.

  Άρθρο 53, Οι αυξήσεις αποδοχών για τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και όχι από την 7η Οκτωβρίου 2022, δεδομένου ότι η πρώτη απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματικό το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ είναι η 4741/2014 και λόγω ότι για τα έτη 2015 και 2016 δόθηκε αναδρομικά το απολεσθέν εισόδημα. Σημειώνεται ότι μεγάλο τμήμα της επιπλέον δημοσιονομικής δαπάνης που αντιστοιχεί στην αναδρομική ισχύ του νέου μισθολογίου από 1/1/2017 έχει επιδικασθεί ή πρόκειται να επιδικασθεί στα μέλη ΔΕΠ που έχουν προσφύγει δικαστικά στα κατά τόπους πρωτοδικεία της χώρας.

  Εκ μέρους του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ
  Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σεϊμένης

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:08 | Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες ΙΙΒΕΑΑ

  Στο Νομοσχέδιο δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς και πλήθους άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω υποτίμηση και μισθολογική απαξίωση των Ερευνητών και ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων.

  Καθώς οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες, επιτελούν ομόλογο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, και συμμετέχουν ισότιμα σε επιτροπές κρίσης/εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022), η μισθολογική αυτη διάκριση είναι αναίτια και άδικη.

  Επομένως ζητούμε:

  1. Να συμπεριληφθεί ρύθμιση αντίστοιχη με το Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 31 του νομοσχεδίου και για τους Ερευνητές για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Κατ’αναλογία να συμπεριληφθεί ρύθμιση και για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων.

  2. Να εξισωθεί το Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης του Κεφαλαίου Α’/Άρθρο 23 των Ερευνητών και κατ’ αναλογία των ΕΛΕ με αυτό των μελών ΔΕΠ (Κεφάλαιο Β’/Άρθρο 32) για κάθε αντίστοιχη βαθμίδα, εφόσον επιτελούν το ίδιο έργο και έχουν τις ίδιες ανάγκες πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές.

  3. Να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ με αυτά που ισχύουν για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1).

  4. Για τις ανωτέρω ρυθμίσεις σε βασικό μισθό και επιδόματα να αναφέρεται όπως στο Κεφάλαιο Α’/Άρθρο 20 ότι ‘Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά’.

  Αναφέρεται ότι η εν λόγω εξίσωση των μισθών είναι δημοσιονομικά αδιάφορη για το ΓΛΚ αφού μιλάμε για <1000 Ερευνητές στη χώρα.

  Αν δεν προβλεφθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συνεχιστεί η υποτίμηση και σταδιακός μαρασμός των Ερευνητικών Κέντρων με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα, την καινοτομία και τη δημόσια υγεία της χώρας.

  Οι Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:31 | Μαρίνου Ελένη

  Με βάση τους νόμου Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022, τα προσόντα και το επιτελούμενο έργο (ερευνητικό & διδακτικό) των ερευνητών είναι αντίστοιχα με των μελών ΔΕΠ. Συνεπακόλουθα, προτείνεται η ένταξη των ερευνητών στο παρόν άρθρο με εξίσωση των αποδοχών, κλιμακίων και αναγνώρισης προϋπηρεσίας με τις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ.

  Αντίστοιχα θα πρέπει να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων και των ερευνητών ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης, όπως ακριβώς προβλέπετε και για τα μέλη ΔΕΠ με την διάταξη για το προσωπικό των ΑΕΙ στον πρόσφατο νόμο Ν. 4957/2022 (άρθρο 288 παρ. 1).

 • 18 Ιουλίου 2023, 12:18 | Όλγα Συκιώτη

  Πρέπει να γίνει εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

  O Σύλλογος Ερευνητών/ΕΛΕ (ΣΥΛΕΡ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας υποστηρίζει τις θέσεις που έχουν διατυπώσει:

  1. H Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) &
  2. Ο Σύλλογος Ερευνητών Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:31 | Χαράλαμπος Φείδας

  Με το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, δίδεται μια μέση άυξηση στις αποδοχές της τάξης του 10% σε όλες τις βαθμίδες. Δεν αποκαθίστανται, όμως, οι αποδοχές όλων των βαθμίδων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, καθώς, ειδικά για Καθηγητές πρώτης βαθμίδας με υπηρεσία άνω των 25 ετών, οι περικοπές ήταν μεγάλες (της τάξης των 700 ευρώ στις μεικτές μηνιαίες αποδοχές) ενώ με το προτεινόμενο μισθολόγιο δίδεται μικρότερη των απωλειών αύξηση (περίπου 350 ευρώ). Αυτό θα οδηγήσει σε νέες δικαστικές διεκδικήσεις για την υπολειπόμενη μισθολογική διαφορά από την κατηγορία αυτή του προσωπικού. Μια αναπροσαρμογή των αποδοχών για αυτή τη βαθμίδα θα αποκαθιστούσε πλήρως τις αποδοχές σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ και θα απέτρεπε νέο κύκλο διεκδικήσεων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:37 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων ((Ερευνητών/τριων και ΕΛΕ) για μια ακόμα φορά (αδίκως) δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα με το αντίστοιχο προσωπικό των ΑΕΙ, ενώ έχει παρόμοια ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης και προαγωγής και παρέχει παρόμοιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα:

  – Το επίδομα βιβλιοθήκης (άρθρο 23) διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο επίδομα (αναλόγως της θέσης) που προβλέπεται για τα μέλη των ΑΕΙ.

  – Στο παρόν προς διαβούλευση νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή στο βασικό μισθό του ειδικού μισθολογίου του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητών/τριων και ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και αναπροσαρμογή του ποσού αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, σε αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό των ΑΕΙ.

  – Επίσης για μία ακόμα φορά, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ερευνητικής κοινότητας, δεν συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για την ισότιμη και δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως έχει ήδη γίνει για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και το προσωπικό τους (ν. 4957/2022, άρθρο 288, παρ. 1).

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:35 | ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων ((Ερευνητών/τριων και ΕΛΕ) για μια ακόμα φορά (αδίκως) δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα με το αντίστοιχο προσωπικό των ΑΕΙ, ενώ έχει παρόμοια ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης και προαγωγής και παρέχει παρόμοιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα:

  – Το επίδομα βιβλιοθήκης (άρθρο 23) διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο επίδομα (αναλόγως της θέσης) που προβλέπεται για τα μέλη των ΑΕΙ.

  – Στο παρόν προς διαβούλευση νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία αναπροσαρμογή στο βασικό μισθό του ειδικού μισθολογίου του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητών/τριων και ΕΛΕ) των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και αναπροσαρμογή του ποσού αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, σε αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό των ΑΕΙ.

  – Επίσης για μία ακόμα φορά, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της ερευνητικής κοινότητας, δεν συμπεριλαμβάνεται ρύθμιση για την ισότιμη και δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως έχει ήδη γίνει για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και το προσωπικό τους (ν. 4957/2022, άρθρο 288, παρ. 1).

 • 18 Ιουλίου 2023, 10:05 | Ηλίας Δημητρίου

  Ο Ερευνητικός ιστός της χώρας είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος χώρος που κάνει σημαντικά βήματα προόδου και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από πλήθος διεθνών αξιολογήσεων. Επομένως, θα πρέπει να στηριχθεί επαρκώς ώστε συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

  Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση της μισθολογικής υποβάθμισης που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και να συμπεριληφθούν οι Ερευνητές και ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων στις πρόνοιες του παρόντος νομοσχεδίου, στην ίδια λογική με τις ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ.

  Οι προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο αφού τα προσόντα, οι διαδικασίες προαγωγής και το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και των Ερευνητών/ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία.

  Επίσης, η σωστή ρύθμιση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μελών ΔΕΠ με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 πρέπει να εφαρμοστεί και για τους Ερευνητές και ΕΛΕ των Ερευνητικών Κέντρων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:57 | Ένωση Ερευνητών-ΕΘΙΑΓΕ

  Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τον νόμο 5035/2023, αποτελούν Ερευνητικά Ινστιτούτα κατά το άρθρο 13Α του ν.4310/2014 και διέπονται από τον ανωτέρω νόμo.
  Η ΕΕ- ΕΘΙΑΓΕ υπερασπίζοντας τις αρχές και τη θεσμοθέτηση του
  Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας και για να
  περιοριστεί η αναίτια διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών
  όπως προωθείται στο παρόν σ/ν ζητούμε:
  1. Την εξίσωση των αποδοχών (βασικό μισθό, μισθολογικά
  κλιμάκια, επιδόματα) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές
  της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς
  έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες
  ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες (όπως
  προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985 και 1845/1989)˙
  2.Την τροποποίηση του άρθρου 23 του παρόντος, ώστε το
  επίδομα βιβλιοθήκης να περιλαμβάνεται και στους Ερευνητές
  ανά βαθμίδα ισόποσα με τα μέλη ΔΕΠ (πχ Ερευνητής Α’
  200€)˙
  3. Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών
  Λειτουργικών Επιστημόνων, αντίστοιχη με τη δίκαιη
  αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν.
  4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1).

 • 17 Ιουλίου 2023, 20:02 | Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

  Ο ΣΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εν όψει των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης για αυξήσεις τόσο στο ενιαίο μισθολόγιο, όσο και στο ειδικό σας καταθέτει την πρόταση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με θέμα την αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου των μελών Ε.ΔΙ.Π.

  Ειδικότερα,
  Ο κλάδος Ε.ΔΙ.Π. αποτελεί μετεξέλιξη του κλάδου Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ και συστάθηκε με το Ν.2817/2000 (άρθρο 13) και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των Π.Δ: ΠΔ.118/2002 «Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο», και ΠΔ.147/2008 «Διαδικασία Επιλογής-Εκπαιδευτικές Άδειες-Μετατάξεις». Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των Ε.ΔΙ.Π. όπως προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται από τα ΠΔ, είναι ανάλογες με αυτές των μελών Δ.Ε.Π. Τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα των μελών Ε.ΔΙ.Π. έχουν θεσμοθετηθεί με τους νόμους 2817/2000 και 4009/2011, και έχουν επικαιροποιηθεί στο άρθρο 164 του ν. 4957/2022.
  Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. με το καθημερινό έργο τους συμβάλλουν στο διδακτικό και ερευνητικό έργο των Ελληνικών ΑΕΙ σε όλους τους κύκλους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και στη διεθνή αναγνώριση και κατάταξη αυτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του κλάδου μας είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων και έχουν να επιδείξουν αξιόλογο διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, με συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, με ανακοινώσεις σε συνέδρια, κ.α., ενώ η αξιολόγηση του διδακτικού έργου που παρέχουν γίνεται από τους φοιτητές μέσω της ΜΟΔΙΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Διδάσκουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων και επιβλέπουν μεταπτυχιακές διατριβές όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 83 ν 4957/2022, εκτελούν υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο καθώς συμμετέχουν και αναλαμβάνουν ως Ε.Υ. ερευνητικά προγράμματα.

  Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. αμείβονται με το Ειδικό Μισθολόγιο των Πανεπιστημίων (ποσοστό επί της αμοιβής του Καθηγητή), με ιεράρχηση βαθμίδων και ίδια επιδόματα, μόνο ονομαστικά και όχι ως προς το ύψος της αμοιβής. Ειδικότερα, οι αποδοχές του ΕΔΙΠ, όπως αυτές ορίζονται από το ειδικό μισθολόγιο και τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 6 του Ν 4472/2017 στις διάφορες βαθμίδες του (Δ, Γ, Β και Α) σε σχέση με αυτές του Καθηγητή είναι δυσανάλογα χαμηλές (55, 56, 59, 62%, αντίστοιχα) και δεν ανταποκρίνονται στο παρεχόμενο έργο των ΕΔΙΠ, ούτε στο γεγονός πως στη μεγάλη πλειοψηφία οι υπηρετούντες ΕΔΙΠ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

  Το βαθμολόγιο-μισθολόγιο των μελών ΕΔΙΠ δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της κλιμακούμενης βαθμίδωσης του Βαθμολογίου των μελών ΔΕΠ (Επίκουρος 75%, Αναπλ Καθηγητής 85% και Καθηγητής 100%), καθώς είναι δυο διαφορετικοί κλάδοι, ενώ αντίθετα το παρεχόμενο έργο των ΕΔΙΠ, διδακτικό και ερευνητικό, είναι ανάλογο με αυτό των ΔΕΠ. Η μισθολογική αυτή διαφοροποίηση και λογική, άλλωστε, ισχύει για τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (ΕΛΕ), των οποίων το μισθολόγιο δεν συνιστά συνέχεια αυτού των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων. Επίσης, αξίζει να επισημάνουμε ότι οι αποδοχές των μελών του κλάδου μας είναι κατά πολύ κατώτερες από αυτές των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) οι οποίοι επιτελούν μόνο ερευνητικό έργο, ενώ τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. επιτελούν τόσο ερευνητικό, όσο και διδακτικό έργο, στηρίζοντας ποικιλότροπα την ομαλή λειτουργία και πρόοδο των ΑΕΙ στα οποία υπηρετούν.

  Κανένας εκπαιδευτικός κλάδος αντίστοιχος στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με αυτά του Ε.ΔΙ.Π -διδακτορικό δίπλωμα, μεταπτυχιακός τίτλος- δεν έχει υποστεί τέτοια άδικη μισθολογική μεταχείριση, με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση του παρεχόμενου έργου και της αξίας των μελών μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κατηγορία ΕΔΙΠ δεν ακολουθεί ένα υπαλληλικό ωράριο, αλλά η απασχόληση εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών, το ωρολόγιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και τις ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες των ΑΕΙ. Η Α΄ βαθμίδα του ΕΔΙΠ είναι 13% και η Δ΄ 20% κάτω από τον νεοδιόριστο επίκουρο ΔΕΠ.

  Ζητάμε από την κυβέρνηση για να αποκατασταθεί η χρόνια αυτή εις βάρος του κλάδου μας αδικία να αναπροσαρμόσει την ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με τη λογική του μισθολογίου των ΕΛΕ. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε η κατανομή να είναι ως εξής:

  65% στον Δ,
  70% στον Γ,
  75% στον Β και
  80% στο Α βαθμό του ΕΔΙΠ (η τελική βαθμίδα ΕΔΙΠ να είναι μόλις 5% άνω του νεοδιόριστου επίκουρου ΔΕΠ).

  Επίσης, ζητάμε το επίδομα βιβλιοθήκης να εξισωθεί με αυτό των ΔΕΠ, καθώς οι ανάγκες των ΕΔΙΠ δεν υπολείπονται από αυτές των ΔΕΠ ως προς την ποιότητα διδασκαλίας και έρευνας.

  Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • 17 Ιουλίου 2023, 15:15 | Αθανάσιος Νταϊλιάνης

  Με το υπάρχον σχέδιο νόμου δημιουργείται σημαντική διάκριση μεταξύ Ερευνητών ΕΚ και μελών ΔΕΠ ΑΕΙ, παρά τα μεταξύ τους ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και τις όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες.

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψη τις τεκμηριωμένες προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, τροποποιώντας το σχέδιο νόμου ώστε να προβλέπει:
  α. την εξίσωση των αποδοχών (βασικό μισθό, μισθολογικά κλιμάκια, επιδόματα) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ (όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985)
  β. την τροποποίηση του άρθρου 23 του παρόντος, ώστε το επίδομα βιβλιοθήκης να περιλαμβάνεται και στους Ερευνητές ανά βαθμίδα ισόποσα με τα μέλη ΔΕΠ (πχ Ερευνητής Α’ 200€)
  γ. την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, αντίστοιχη με τη δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1)

  Με εκτίμηση,
  Αθανάσιος Νταϊλιάνης, ΕΡΕ Γ’ ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ

 • 17 Ιουλίου 2023, 14:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»

  H καθήλωση των μισθολογίων του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητών και ΕΛΕ που απασχολούνται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας) στα επίπεδα του 2017 και η συνεχώς διευρυνόμενη απόκλιση μεταξύ των αποδοχών των ερευνητών και των μελών ΔΕΠ δημιουργεί συνθήκες θεσμικής και ουσιαστικής υποβάθμισης για τα ερευνητικά κέντρα. Οδηγεί σε φυγή του ερευνητικού προσωπικού προς τα πανεπιστήμια, τη βιομηχανία ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Διαπιστώνουμε ότι ο διακηρυγμένος στόχος για τον ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκαταλείπεται, και ότι η μετακίνηση του ερευνητικού ιστού από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αντί να αποτελέσει εφαλτήριο για την σύνδεση με την παραγωγή και την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, έχει οδηγήσει στην συνεχή υποβάθμιση των ΕΚ.
  Καμία αναφορά δε γίνεται στα μισθολόγια των Ερευνητών και ΕΛΕ που απασχολούνται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, εκτός από την επαναφορά του επιδόματος βιβλιοθήκης σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από αυτό των μελών ΔΕΠ.

  Ζητάμε από την κυβέρνηση να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην έρευνα και τον ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους εξής τρόπους:

  • Ενιαίο ειδικό μισθολόγιο για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.
  • Εξίσωση του επιδόματος βιβλιοθήκης μεταξύ μελών ΔΕΠ και Ερευνητών και ΕΛΕ.
  • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ (το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά) που αναγνωρίζεται ήδη για τα μέλη ΔΕΠ με βάση το Ν4957 / 2022.
  • Μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους Ερευνητές και τους ΕΛΕ σε 18 αντί για 20, όπως ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ. Η διαφορά των 2 ωρών που υφίσταται συνεπάγεται πολύ σημαντική διαφορά στα επιμίσθια κάθε ερευνητή από πηγές ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, π.χ. Horizon, σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ. Η εξίσωση των ωρών εργασίας εκτός από θέμα δικαιοσύνης είναι και ένας τρόπος να αυξηθεί το κίνητρο των Ερευνητών και των ΕΛΕ να προσελκύσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.

  Χωρίς τις παραπάνω παρεμβάσεις η απόκλιση των αποδοχών μεταξύ μελών ΔΕΠ και Ερευνητών μεγαλώνει ακόμα περισσότερο (μπορεί να φτάσει στο 40%-50%). Χαρακτηριστικό είναι ότι με τις αλλαγές που προωθεί το σχέδιο νόμου, ο βασικός μισθός του Διευθυντή Ερευνών (Α’ βαθμίδας) παραμένει καθηλωμένος στα επίπεδα του 2017 και θα είναι ισοδύναμος με το μισθό του Επίκουρου καθηγητή. Για τις θέσεις των ερευνητών απαιτούνται τα ίδια προσόντα με αυτά των αντίστοιχων θέσεων των μελών ΔΕΠ, γίνονται οι ίδιες διαδικασίες μέσω ΑΠΕΛΛΑ, και το αντικείμενο της εργασίας εκτελείται στο ίδιο υψηλό επίπεδο, με Ερευνητές να εκτελούν υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο, να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές, να συμμετάσχουν σε επιτροπές κρίσης και εξέλιξης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, και να διδάσκουν συστηματικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά οι αμοιβές μας συνεχώς αποκλίνουν από αυτές των μελών ΔΕΠ βυθίζοντας τον ερευνητικό ιστό της χώρας στην απαξίωση. Η εξάλειψη των παραπάνω διακρίσεων με ικανοποίηση των αντίστοιχων αιτημάτων μας είναι ο μόνος δρόμος για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην χώρα και την αναστροφή του brain drain.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»

 • 17 Ιουλίου 2023, 13:36 | Γεωργία Τσιροπούλα

  Η χωρίς καμία αιτιολογία μεταφορά των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που έγινε το 2019, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την διεθνή εμπειρία και πρακτική, ενώ δεν παράγει κανένα όφελος. Παρ’ όλο που τα αποτελέσματα του διαχωρισμού της Έρευνας από την Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα αρνητικά, όπως έχει, πολλές φορές, τονιστεί από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, δεν διαφαίνεται καμία διάθεση το λάθος αυτό να διορθωθεί.

  Ο διαχωρισμός αυτός πέρα από τον κατακερματισμό του δημόσιου ερευνητικού ιστού και των δημόσιων πόρων παράγει και άλλα αποτελέσματα, όπως διαφαίνεται από το παρόν ν/σ. Έτσι, παρ’ όλο που οι Ερευνητές έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής στις αντίστοιχες βαθμίδες και παρέχουν ανάλογο ερευνητικό και διδακτικό έργο, υφίστανται μία απαράδεκτα αρνητική διακριτή μεταχείριση σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ. Συγκεκριμένα:

  Α) Στο άρθρο 23 προτείνεται η καταβολή επιδόματος βιβλιοθήκης ύψους 150 ευρώ για τον Ερευνητή Α’ βαθμίδας (κλιμακούμενο για τις υπόλοιπες βαθμίδες), ενώ στο άρθρο 32 το προβλέπεται αντίστοιχο επίδομα είναι 200 ευρώ για τον Καθηγητή Α’ βαθμίδας. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται για τους ΕΛΕ σταθερό επίδομα ύψους 100 ευρώ για όλες τις βαθμίδες.

  Β) Για μία ακόμα φορά η παρούσα Κυβέρνηση αρνείται να συμπεριλάβει ρύθμιση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως έχει κάνει για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (ν. 4957/2022, άρθρο 288, παρ. 1).

  Γ) Παρ’ όλες τις μεγάλες μειώσεις που έχει υποστεί το μισθολόγιο του ερευνητικού προσωπικού δεν περιλαμβάνεται στο παρόν ν/σ ρύθμιση που να προβλέπει αναπροσαρμογή του βασικού μισθού του ειδικού μισθολογίου του, ούτε αναπροσαρμογή του ποσού που αφορά στην αλλαγή του μισθολογικού κλιμακίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 για τα μέλη ΔΕΠ.

  Με βάση τα παραπάνω είναι επιτακτική η ανάγκη:
  Α) για εξίσωση του επιδόματος βιβλιοθήκης μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ ανάλογων βαθμίδων και αναλογικά για τους ΕΛΕ,

  Β) αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ερευνητικού προσωπικού των ΕΚ, όπως έχει γίνει για τα μέλη ΔΕΠ και

  Γ) Εξίσωση του βασικού μισθού Ερευνητών και μελών ΔΕΠ και επαναφορά στα επίπεδα του 2012.

 • 1) Το ποσό αύξησης για τους Ερευνητές ΕΚ είναι πολλαπλασιαζόμενο το γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) με συντελεστή 0,0897, όπως αναφέρεται στο Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου: http://www.opengov.gr/minfin/?p=11845.
  Δηλαδή πρόκειται για αύξηση περίπου 70 ευρω για τους Ερευνητές ΕΚ.

  Αντίθετα, τα μέλη ΔΕΠ θα λάβουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις (άνω 300 ευρώ), όπως αναλύεται εκτενέστατα στο Κεφάλαιο Β’ του Σχεδίου νόμου http://www.opengov.gr/minfin/?p=11837 , όπου στο άρθρο 31 επαναπροσδιορίζεται ο βασικός τους μισθός, στο άρθρο 32 τα επιδόματα και στο άρθρο 33 http://www.opengov.gr/minfin/?p=11832 οι επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις.

  2) Το Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
  α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. :
  αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.

  Ενώ για Ερευνητές ΕΚ ορίζεται στα 150 Ευρώ.

  Προτείνουμε το ίδιο ύψος επιδόματος για Καθηγητές και Ερευνητές όμορων βαθμίδων.

  3) Επιβάλλεται η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτει:
  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελεί ομόλογο ερευνητικό έργο

  Εαν συμβούν οι προτεινόμενες αυξήσεις στα μέλη ΔΕΠ αλλά ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ για Ερευνητές ΕΚ, οι υπάρχουσες μισθολογικές διαφορές θα οξυνθούν περαιτέρω.

  4) Για όποιες αυξήσεις γίνουν σε βασικό μισθό και επιδόματα θα πρέπει να αναφέρεται ΡΗΤΑ ότι «Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.». Αυτό δεν αναγράφεται στις αυξήσεις των μισθών μελών ΔΕΠ. Αναφέρεται μόνο για τα 70 ευρώ της αύξησης των Ερευνητών ΕΚ.

  5) Προτείνουμε τα παρακάνω που αφορούν το βασικό μισθό και το Επίδομα Βιβλιοθήκης για τους Ερευνητές ΕΚ (σε συμφωνία με το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ/Καθηγητών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Πολυτεχνειων κλπ):

  Στο Άρθρο 31 Βασικός μισθός

  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Ερευνητή Α΄ ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ) ευρώ. Ο βασικός μισθός των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.

  Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ερευνητή Α΄, ως εξής:

  α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, καθώς και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) 120%

  β. Ερευνητής Β΄ 85%

  γ. Ερευνητής Γ΄ 75%

  δ. Ερευνητής Δ΄ 70%

  ε. Ε.Λ.Ε. Α΄ 85%

  στ. Ε.Λ.Ε. Β΄ 73%

  ζ. Ε.Λ.Ε. Γ΄ 63%

  η. Ε.Λ.Ε. Δ΄ 60%.

  Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

  Στο Άρθρο 32 Επιδόματα

  Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 31 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

  1. Ειδικό επίδομα έρευνας, ως εξής:

  α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Ερευνητής Α’ πεντακόσια (500) ευρώ.

  γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

  δ. Ερευνητής Γ’ τετρακόσια (400) ευρώ.

  ε. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

  στ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.

  ζ. Ε.Λ.Ε. Γ’ διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

  2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

  α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πεντακόσια (200) ευρώ.

  β. Ερευνητής Α’ πεντακόσια (200) ευρώ.

  γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα (170) ευρώ.

  δ. Ερευνητής Γ’ τετρακόσια (150) ευρώ.

  ε. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα (140) ευρώ.

  στ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι (120) ευρώ.

  ζ. Ε.Λ.Ε. Γ’ διακόσια ενενήντα (100) ευρώ.

  3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

  4. Επίδομα θέσης ευθύνης στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) μηνιαίως. Στους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων το εν λόγω επίδομα καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400 €). Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

  5. Αμοιβή αποδοτικότητας για τους Ερευνητές, τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες και τις άλλες κατηγορίες προσωπικού από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου ή αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ή της Ε.Ε.Α.Ε., με βάση τα ποσά των κονδυλίων που εισέρευσαν κατά τα παρελθόντα τρία έτη στον ερευνητικό φορέα από προγράμματα ή έργα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ σε ετήσια βάση. Το ύψος της εν λόγω αμοιβής δεν μπορεί να ξεπερνά το σύνολο των τακτικών αποδοχών ενός μηνός και υπολογίζεται με κυμαινόμενο συντελεστή έως εκατό τοις εκατό (100%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών του ίδιου μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται η χορήγηση της πιο πάνω αμοιβής αποδοτικότητας σε Διευθυντές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων αυτών και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και στη Διοίκηση της Ε.Ε.Α.Ε..

  Ζωή Κούρνια
  Ερευνήτρια Β ΙΙΒΕΑΑ

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:51 | Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Συμφωνώ απόλυτα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις της ΕΕΕ.
  Η μη εξίσωση, στις αντίστοιχες βαθμίδες, του βασικού μισθού και του επιδόματος βιβλιοθήκης των Ερευνητών/τριών με των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ (η οποία υπήρξε θεσμοθετημένη στο πρόσφατο παρελθόν) συνιστά ανεπίτρεπτη διακριτή μεταχείριση και αντίκειται της δημιουργίας Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που τόση ανάγκη έχει η χώρα μας. Επιπλέον, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ θα πρέπει να επανέλθουν στον φυσικό τους χώρο που είναι το Υπουργείο Παιδείας, ώστε οι πόροι του βασικού Ελληνικού ερευνητικού ιστού (ΑΕΙ και ΕΚ) να μην παραμένουν κατακερματισμένοι, ενώ θα πρέπει να δρομολογηθεί η δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.
  Μ. Θ. Στουμπούδη,
  π. Πρόεδρος ΕΕΕ,
  Δ/ντρια Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:42 | Κ. Κουτρούμπας

  Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις για ένταξης/εξέλιξης κάποιου/ας στο προσωπικό ενός ερευνητικού κέντρου (ΕΚ) (Ερευνητών/τριών)είναι οι ίδιες με αυτές που απαιτούνται για την ένταξη κάποιου/ας στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ), θα έπρεπε τόσο οι αποδοχές όσο και τα σχετικά επιπλέον επιδόματα (π.χ., βιβλιοθήκης) να είναι σε πλήρη αντιστοιχία ανά βαθμίδα (Εντεταλμένος ερευνητήςΕπίκουρος καθ., Κύριος ερευνητήςΑναπληρωτής καθηγητής, Δ/ντής ΕρευνώνΚαθηγητής).

  Επίσης, δεδομένου ότι πολλοί νέοι επιστήμονες, παρότι έχουν τα σχετικά προσόντα, αδυνατούν να βρουν άμεσα θέσεις σχετικές με το αντικείμενό τους σε ΕΚ, (συνήθως) για κάποιο χρονικό διάστημα εργάζονται κυρίως με συμβάσεις έργου σε διάφορους ερευνητικούς φορείς σε αντικείμενα συναφή με το δικό τους. Οπότε είναι λογικό, όταν κάποιοι/ες εντάσσονται τελικά στο ερευνητικό δυναμικό ενός ΕΚ (συνήθως μετά από κάποια χρόνια είτε ως ερευνητές είτε ως ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το παραπάνω χρονικό διάστημα.

  Ελπίζω όλα τα παραπάνω να συμβάλλουν ώστε να πραγματοποιηθούν οι σχετικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, πριν την ψήφισή του.

  Με εκτίμηση
  Κων/νος Κουτρούμπας

 • 17 Ιουλίου 2023, 10:25 | Σταματάκης Κώστας

  Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θέλουμε να δηλώσουμε την έντονη απογοήτευση των Ερευνητών για την προτεινόμενη αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου τους, όπως αυτή προτείνεται στο υπό διαβούλευση σ/ν, γιατί επί της αρχής είναι ένα ακόμη βήμα που εντείνει την αναίτια διακριτή αντιμετώπιση των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.
  Αρχικά, στο άρθρο 23 η προτεινόμενη απονομή του επιδόματος βιβλιοθήκης και στους Ερευνητές όπως και στα μέλη ΔΕΠ αποτιμάται ως θετική. Το αναιτιολόγητα μειωμένο όμως ποσό του επιδόματος, κατ’ αντιστοιχία με των μελών ΔΕΠ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινότητά μας. Το ποσό των 150€ για τον Ερευνητή Α’ αντιστοιχεί με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και όχι, όπως θα έπρεπε, με τον Τακτικό Καθηγητή, το ποσό του οποίου προτείνεται να είναι 200€!
  Σύμφωνα με το ισχύον ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4472/2017) το ειδικό επίδομα έρευνας των Ερευνητών είναι ισόποσο με το αντίστοιχο ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας των μελών ΔΕΠ. Συνεπώς, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με το επίδομα βιβλιοθήκης που θεσμοθετείται εκ νέου και για Ερευνητές και για μέλη ΔΕΠ.
  Επιπλέον, στις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση και για τους Ερευνητές, για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Οι Ερευνητές έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στο μισθολόγιό τους και θα έπρεπε στο παρόν σ/ν να αποκατασταθούν οι απώλειες με την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου τους στα προ του 2012 επίπεδα.
  Να τονίσουμε ότι οι Ερευνητές έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε βαθμίδες, αντίστοιχες με των μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022 όπως ισχύουν). Επιπλέον, το αντικείμενο της θέσης τους είναι αντίστοιχο με των μελών ΔΕΠ (ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο), ενώ συμμετέχουν αμφότεροι, ισότιμα, σε επιτροπές κρίσης και εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.
  Το ερευνητικό σύστημα στη χώρα μας αποτελεί έναν εξαιρετικά παραγωγικό και δυναμικό κλάδο, όπως αποδεικνύεται και από τις διεθνείς αξιολογήσεις των ΕΚ (επιδόσεις αριστείας), τις σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στη χώρα (πολλαπλά υψηλότερες από το κόστος μισθοδοσίας των Ερευνητών) από ερευνητικά, ανταγωνιστικά προγράμματα και την απασχόληση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων.
  Η αναίτια διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών των ΕΚ συγκριτικά με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, όπως αποτυπώνεται στο υπό διαβούλευση σ/ν, οδηγεί στη θεσμική και μισθολογική υποτίμηση των Ερευνητών. Το γεγονός αυτό απαξιώνει και αποδομεί τον ερευνητικό ιστό της χώρας και θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία», που θα πλήξει νέους και πρεσβύτερους και θα διώξει άριστους Ερευνητές προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο στις όποιες προσπάθειες για την προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (brain gain).
  Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις η αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, σε αντίθεση με τη δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1). Μία ρύθμιση που η προηγουμένη εποπτεύουσα αρχή των ΕΚ, η ΓΓΕΚ, την είχε υποσχεθεί πολλάκις στην ερευνητική κοινότητα.
  Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των Ερευνητών και ΕΛΕ. Με το σκεπτικό αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί η ακόλουθη ρύθμιση στο σ/ν ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
  Εάν πραγματικά η Πολιτεία θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο και άλλων χωρών που βρέθηκαν σε δεινή οικονομική κατάσταση και χρησιμοποίησαν την Έρευνα και την Καινοτομία ως μέσο για την ανάπτυξή τους, τότε θα πρέπει να μην ευτελίζει και να μη διώχνει τους Έλληνες Ερευνητές και τους νέους επιστήμονες, αλλά, τουναντίον, να βρει τρόπο να τους κρατήσει στη χώρα μας .

 • 16 Ιουλίου 2023, 18:46 | Χρήστος Ευαγγελίδης

  Δεν γίνεται καμία αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού
  προσωπικού των ΕΚ, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς
  και άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους
  τους δημοσίους υπαλλήλους. Για ακόμα μια φορά τα ΕΚ αντιμετωπίζονται σαν να μην
  υπάρχουν στον ερευνητικό και παραγωγικό ιστό της χώρας! Είναι επιβεβλημένη
  η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών των ΕΚ (και με βάση την ισχύουσα
  αναλογία και τις αποδοχές των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων) με τις αποδοχές
  της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, από τη στιγμή που έχουν παρόμοια ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες
  βαθμίδες.

 • 16 Ιουλίου 2023, 17:21 | ΕΔΙΠ -Αθήνα

  Μόνο στην Ελλάδα καταργήθηκε η βαθμίδα του Λέκτορα (ή Καθηγητή Εφαρμογών) και ιδρύθηκε η βαθμίδα των Ε.ΔΙ.Π., χωρίς όμως πλέον να έχουν δικαιώματα! Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία μεταξύ αυτών σε προσωποπαγής θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών και παλιοί Λέκτορες, (πολλοί από αυτούς χωρίς καν διδακτορικό), να έχουν περισσότερα δικαιώματα (πχ ψήφους για Πρόεδρο και Πρύτανη) και πολύ περισσότερες απολαβές!
  Πως είναι δυνατόν μόνο στην Ελλάδα η βαθμίδα των ανθρώπων Ε.ΔΙ.Π. που είναι περισσότερο με τους φοιτητές και περνούν τις περισσότερες ώρες μέσα στην αίθουσα (ενώ ταυτόχρονα ασχολούνται με τους βαθμούς τους και στη θεωρία και το περισσότερο ποσοστό του μαθήματος) να μην ορίζονται ως μέλη ΔΕΠ;
  Πρέπει να συμπεριληφθούν:
  Α. Άμεση αύξηση της ποσόστωσης στον υπολογισμό των μισθών Ε.ΔΙ.Π. ώστε να καλύπτονται οι απώλειες των τελευταίων ετών.
  Β. Αξιολόγηση και αντίστοιχη ισότητα στις αμοιβές και δικαιώματα για όσους έχουν τα προσόντα (Διδακτορικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Έργο).
  Γ. Δυνατότητα εξέλιξης με κριτήρια.
  Δ. Νέες προσλήψεις στον κλάδο.
  Ε. Να μην εξετάζεται τμηματικά η προσωπική διαφορά, μόνο και μόνο για να «εξυπηρετούνται» διάφορες ομάδες του κλάδου, αλλά να υπάρξει ουσιαστική και ισότιμη αντιμετώπιση.

 • 16 Ιουλίου 2023, 14:35 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επισημαίνει τα εξής όσον αφορά το άρθρο 23 και το Κεφάλαιο Β (άρθρα 28-33):

  – Δεν γίνεται καμία αναπροσαρμογή στα ειδικά μισθολόγια του Ερευνητικού προσωπικού των ΕΚ, όπως γίνεται για το προσωπικό των ΑΕΙ (Κεφάλαιο Β’) καθώς και άλλων φορέων (Κεφάλαιο Γ’), πέραν της οριζόντιας αύξησης που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Για ακόμα μια φορά τα ΕΚ αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν στον ερευνητικό και παραγωγικό ιστό της χώρας! Θεωρούμε επιβεβλημένη την εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών των ΕΚ (και με βάση την ισχύουσα αναλογία και των αποδοχών των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων) με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, από τη στιγμή που έχουν παρόμοια ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022), παρέχουν παρόμοιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με τα μέλη ΔΕΠ και συμμετέχουν ισότιμα σε επιτροπές κρίσης/εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.

  – Για μία ακόμα φορά, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς την ηγεσία τα τελευταία τρία χρόνια, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης σε αντίθεση με την δίκαιη διάταξη για το προσωπικό των ΑΕΙ στον πρόσφατο νόμο Ν. 4957/2022 (άρθρο 288 παρ. 1).

  – Το επίδομα βιβλιοθήκης που δίνεται στους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (άρθρο 23 του υπό διαβούλευση νόμου) είναι δυσανάλογο αυτού που δίνεται στα ΑΕΙ (άρθρο 38 του υπό διαβούλευση νόμου).

  Οι παραπάνω «δυσαρμονίες» είναι ενδεικτικές του διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης του προσωπικού των ΕΚ σε σχέση με το αντίστοιχο προσωπικό των ΑΕΙ, που είναι ουσιαστικά συνέπεια της έλλειψης ενός Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια.

 • 16 Ιουλίου 2023, 08:46 | Νίκος Μπούκος

  Καθώς τα προσόντα και το επιτελούμενο έργο (ερευνητικό & διδακτικό) των ερευνητών είναι αντίστοιχα με των μελών ΔΕΠ προτείνεται η ένταξη των ερευνητών στο παρόν άρθρο με εξίσωση των αποδοχών, κλιμακίων και αναγνώρισης προϋπηρεσίας με τις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ.

 • 15 Ιουλίου 2023, 23:10 | Κωνσταντίνος Μυλωνάς

  Είμαι Ερευνητής Α’ βαθμίδος και Διευθυντής Ερευνητικού Ιδρύματος (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ενός Δημόσιου Ερευνητικού Κέντρου με >650 εργαζόμενουσ στην θαλάσσια έρευνα. Για ακόμα μία φορά, νιώθω απογοήτευση για την προτεινόμενη αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου των Ερευνητών, αφού και πάλι εντείνετε η αναίτια διακριτή αντιμετώπιση των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

  Είμαστε επιστήμονες με ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια στάδια και διαδικασίες εκπαίδευσης και ανέλιξης, με μόνιμη απασχόληση στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων (κάτοχων διδακτορικών διπλωμάτων) που θα στελεχώσουν μελλοντικά τόσο τα ερευνητικά κέντρα όσο ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ της χώρας μας με νέα μέλη ΔΕΠ. Η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρα εξαρτάται από τη έρευνα που γίνεται στα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, και είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ότι τόσο τα δικαιώματα όσο και οι αμοιβές των Ερευνητών δεν είναι είναι ΑΚΡΙΒΩΣ ταυτόσημα με αυτά των μελών ΔΕΗ.

 • Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θέλουμε να δηλώσουμε την έντονη απογοήτευση των Ερευνητών για την προτεινόμενη αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογίου τους, όπως αυτή προτείνεται στο υπό διαβούλευση σ/ν, γιατί επί της αρχής είναι ένα ακόμη βήμα που εντείνει την αναίτια διακριτή αντιμετώπιση των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.
  Αρχικά, στο άρθρο 23 η προτεινόμενη απονομή του επιδόματος βιβλιοθήκης και στους Ερευνητές όπως και στα μέλη ΔΕΠ αποτιμάται ως θετική. Το αναιτιολόγητα μειωμένο όμως ποσό του επιδόματος, κατ’ αντιστοιχία με των μελών ΔΕΠ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινότητά μας. Το ποσό των 150€ για τον Ερευνητή Α’ αντιστοιχεί με τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και όχι, όπως θα έπρεπε, με τον Τακτικό Καθηγητή, το ποσό του οποίου προτείνεται να είναι 200€!
  Σύμφωνα με το ισχύον ειδικό μισθολόγιο (Ν. 4472/2017) το ειδικό επίδομα έρευνας των Ερευνητών είναι ισόποσο με το αντίστοιχο ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας των μελών ΔΕΠ. Συνεπώς, το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με το επίδομα βιβλιοθήκης που θεσμοθετείται εκ νέου και για Ερευνητές και για μέλη ΔΕΠ.
  Επιπλέον, στις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση και για τους Ερευνητές, για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Οι Ερευνητές έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στο μισθολόγιό τους και θα έπρεπε στο παρόν σ/ν να αποκατασταθούν οι απώλειες με την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου τους στα προ του 2012 επίπεδα.
  Να τονίσουμε ότι οι Ερευνητές έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε βαθμίδες, αντίστοιχες με των μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022 όπως ισχύουν). Επιπλέον, το αντικείμενο της θέσης τους είναι αντίστοιχο με των μελών ΔΕΠ (ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο), ενώ συμμετέχουν αμφότεροι, ισότιμα, σε επιτροπές κρίσης και εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.
  Το ερευνητικό σύστημα στη χώρα μας αποτελεί έναν εξαιρετικά παραγωγικό και δυναμικό κλάδο, όπως αποδεικνύεται και από τις διεθνείς αξιολογήσεις των ΕΚ (επιδόσεις αριστείας), τις σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στη χώρα (πολλαπλά υψηλότερες από το κόστος μισθοδοσίας των Ερευνητών) από ερευνητικά, ανταγωνιστικά προγράμματα και την απασχόληση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων.
  Η αναίτια διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών των ΕΚ συγκριτικά με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, όπως αποτυπώνεται στο υπό διαβούλευση σ/ν, οδηγεί στη θεσμική και μισθολογική υποτίμηση των Ερευνητών. Το γεγονός αυτό απαξιώνει και αποδομεί τον ερευνητικό ιστό της χώρας και θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία», που θα πλήξει νέους και πρεσβύτερους και θα διώξει άριστους Ερευνητές προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο στις όποιες προσπάθειες για την προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (brain gain).
  Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις η αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, σε αντίθεση με τη δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1). Μία ρύθμιση που η προηγουμένη εποπτεύουσα αρχή των ΕΚ, η ΓΓΕΚ, την είχε υποσχεθεί πολλάκις στην ερευνητική κοινότητα.
  Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των Ερευνητών και ΕΛΕ. Με το σκεπτικό αυτό προτείνουμε να συμπεριληφθεί η ακόλουθη ρύθμιση στο σ/ν ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»
  Εάν πραγματικά η Πολιτεία θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο και άλλων χωρών που βρέθηκαν σε δεινή οικονομική κατάσταση και χρησιμοποίησαν την Έρευνα και την Καινοτομία ως μέσο για την ανάπτυξή τους, τότε θα πρέπει να μην ευτελίζει και να μη διώχνει τους Έλληνες Ερευνητές και τους νέους επιστήμονες, αλλά, τουναντίον, να βρει τρόπο να τους κρατήσει στη χώρα μας .
  Συμπερασματικά, ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών υποστηρίζοντας τις αρχές και τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε και για να περιοριστεί η αναίτια διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών όπως προωθείται στο παρόν σ/ν ζητούμε:
   την εξίσωση των αποδοχών (βασικό μισθό, μισθολογικά κλιμάκια, επιδόματα) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες (όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985)˙
   την τροποποίηση του άρθρου 23 του παρόντος, ώστε το επίδομα βιβλιοθήκης να περιλαμβάνεται και στους Ερευνητές ανά βαθμίδα ισόποσα με τα μέλη ΔΕΠ (πχ Ερευνητής Α’ 200€)˙
   αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, αντίστοιχη με τη δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1).

  Το ΔΣ της ΕΕΕ

 • 14 Ιουλίου 2023, 16:46 | Αντώνιος Μαγουλάς

  Η Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων & Τεχνολογικών Φορέων θεωρεί ότι παρόμοιες αναλογικές αυξήσεις πρέπει να ισχύσουν για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικό μισθολόγιο, όπως και τα μέλη ΔΕΠ, αντί να συμπεριληφθούν στην οριζόντια και μη κλιμακούμενη αύξηση του Άρθρου 20 του παρόντος.

  Εκ μέρους της Συνόδου
  Α. Μαγουλάς, Συντονιστής Συνόδου ΕΚ & ΤΦ
  Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

 • 14 Ιουλίου 2023, 01:50 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

  Σχετικά με τη πρόταση της Βαθμίδας Α’ ΠΕ Ε.ΔΙ.Π 70% αύξηση της ποσόστωσης στον υπολογισμό των μισθών εκτιμώ ότι είναι μια καλή πρόταση. Αρκεί να υλοποιηθεί!!

 • 13 Ιουλίου 2023, 19:54 | Μέλος ΕΔΙΠ

  -πραγματική αποκατάσταση του ειδικού μισθολογίου στα Πανεπιστήμια σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ 1911/2022 (10-10-2022)

  -αυξήση της ποσόστωσης στον υπολογισμό των μισθών ΕΔΙΠ/ΕΕΠ ώστε να καλύπτονται οι απώλειες των τελευταίων ετών και να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς αποδοχές και συντάξεις.

  Η επικρατέστερη πρόταση στην ΕΓ της Ομοσπονδίας είναι ο μηνιαίος βασικός μισθός να διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή ως εξής:

  α. ΒΑΘΜΙΔΑ A΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 70% (αντί 62%), στο ποσοστό δηλαδή που ισχύει για τη βαθίδα του λέκτορα.
  β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 67% (59%) γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 64% (56%) δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 61% (55%)

  Συνολικά διεκδικούμε:

  • Ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ ώστε να καλύπτονται πλήρως οι
  λειτουργικές ανάγκες τους για διδασκαλία και έρευνα
  • Νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους τους κλάδους, Δ.Ε.Π.,
  Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΤΕ.Π. και Διοικητικού Προσωπικού ώστε να καλύπτονται πλήρως τα κενά από τις αποχωρήσεις

 • 12 Ιουλίου 2023, 19:47 | Κοτρωνάρου Αναστασία

  Θα ήταν δίκαιο οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου να επεκταθούν και σε Ερευνητές/τριες όσον αφορά στον βασικό μισθό.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:08 | Dimitrios

  Παρακαλώ πολύ, να εξετασθεί η επαναφορά προσωπικής διαφοράς για τους ΙΔΑΧ που κατατάχθηκαν σε ανώτερη βαθμίδα (ΕΔΙΠ) και δεν τους έχει δοθεί η μεγάλη διαφορα μείωσης στον βσαικό τους μισθό!