Άρθρο 6 – Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα – Προσθήκη άρθρου 43Α στο π.δ. 169/2007

Στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
Για τους υπαγόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) με εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, ισχύουν τα εξής:
1. Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται από την υπηρεσία και διατέλεσε ως στρατιωτικός σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρέτησε σε υποβρύχια, προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα ένα (1) έως είκοσι επτά (27) εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%), του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα περισσότερα από είκοσι οχτώ (28) εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο, από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και κατά μηδέν κόμμα οχτακόσια ογδόντα επτά τοις εκατό (0,887%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το εικοστό έβδομο (27ο).
Όσοι διατέλεσαν ως στρατιωτικοί σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρεσίας σε μαχητικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) μήνες, η μηνιαία σύνταξη προσαυξάνεται, αν συμπληρώθηκε ένα (1) έως είκοσι επτά (27) εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα εξακόσια εξήντα πέντε τοις εκατό (0,665%) του μηνιαίου μισθού ενέργειας του βαθμού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, που ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι το εικοστό έβδομο (27ο). Για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από είκοσι οχτώ (28) εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης κατά μηδέν κόμμα εξακόσια εξήντα πέντε τοις εκατό (0,665%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και κατά ένα κόμμα τριακόσια τριάντα ένα τοις εκατό (1,331%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το εικοστό έβδομο (27ο). Ο ελάχιστος χρόνος των ως άνω σαράντα οκτώ (48) μηνών δεν ισχύει για τους χειριστές αεροσκαφών που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα.
2. Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται από την υπηρεσία και ο οποίος διατέλεσε ως στρατιωτικός σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν από ένα (1) έως δέκα (10) εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο ενέργειας από το πρώτο (1ο) μέχρι και το δέκατο (10ο), και για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από έντεκα (11) εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το πρώτο μέχρι και το δέκατο (10ο) και κατά μηδέν κόμμα οχτακόσια ογδόντα επτά τοις εκατό (0,887%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το δέκατο (10ο).
3. Για κάθε εξάμηνο ενέργειας των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2, που διανύεται ανεξάρτητα από τον αριθμό τους σε περίοδο πολέμου, η προσαύξηση συνίσταται σε ένα κόμμα εκατόν εννέα τοις εκατό (1,109%) του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, που ισχύει κάθε φορά.
4. Για τον καθορισμό των εξαμήνων ενέργειας των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2 λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης εξαμήνων για κάθε κατηγορία τους, οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 41 και 71.
5. Το εξάμηνο κατά το οποίο ο στρατιωτικός των παρ. 1 και 2 σκοτώθηκε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας πτήσης, πτώσης, υποβρύχιας κολύμβησης ή υποβρύχιας καταστροφής, καθώς και κατάδυσης, ενώ τελούσε σε κατάσταση ενέργειας, λογίζεται ως πλήρες εξάμηνο ενέργειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ή τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 41 για τον λογισμό των εξαμήνων ως τέτοιων ενέργειας.
6. Τα εξάμηνα ενέργειας, που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Σχολές από τους στρατιωτικούς των παρ. 1 και 2 με την ιδιότητα των μαθητών ή εκπαιδευομένων γενικά, δεν συνυπολογίζονται για την προσαύξηση της σύνταξης.
7. Τα εξάμηνα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγουν την 30ή Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Τα δεκαοκτάμηνα για κάθε τριετία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και την 1η Ιουλίου του δεύτερου έτους και λήγουν την 30ή Ιουνίου του δεύτερου έτους και την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους, αντίστοιχα.
8. Σε περίπτωση που διαστήματα όχι πλήρων εξαμήνων λογίζονται ως τέτοια ενέργειας, προστίθενται αυτά και εξάγεται ο αριθμός των εξαμήνων και το υπόλοιπο λογίζεται ως πλήρες εξάμηνο, αν αποτελείται από τρεις (3) μήνες.
9. Οι προσαυξήσεις του παρόντος παρέχονται μόνο στην περίπτωση κανονισμού σύνταξης, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
10. Οι παραπάνω προσαυξήσεις κανονίζονται και απονέμονται μαζί με τη σύνταξη και λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης της οικογένειας του στρατιωτικού, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32, 46 και 47 του παρόντος Κώδικα.
11. Η παρ. 8 του άρθρου 41 εφαρμόζονται και στο παρόν.
12. Οι παρ. 2 έως 10, κατά το μέρος που αφορούν στους υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των παρ. 10 και 12 του άρθρου 41.».

 • 17 Ιουλίου 2023, 22:25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΧΟΥ

  ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΙΛΟΤΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ 4+ ΚΑΙ 5ης ΓΕΝΙΑΣ
  Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ Οικονομικών,

  Η χώρα μας δαπανά σημαντικά ποσά για την απόκτηση των νέων αεροσκαφών 4ης/5ης γενιάς (F-16 Viper, RAFALE και σύντομα F-35) των οποίων η αξία μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000.000 ΕΥΡΩ ανά Αφος. Τα αεροσκάφη αυτά εξασφαλίζουν ήδη από σήμερα την αεροπορική υπεροχή της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο Αιγαίο.

  Όμως οι πιλότοι των αεροσκαφών αυτών μόνοι εκεί στον αέρα καλούνται να επιδείξουν ισχυρή θέληση, ήθος, ψυχραιμία, ολική αφοσίωση αφού προηγηθεί εκτεταμένη και δαπανηρη εκπαίδευση επιπέδου ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ενώ θα πρέπει να εξασφαλίσουν οικονομικά τις οικογένειες τους για να επιχειρούν απερίσπαστοι στον αέρα υπέρ του Έθνους.

  Προκειμένου να δοθούν κίνητρα επιλογής και συμμετοχής των νέων Ιπτάμενων Αξιωματικών στις νέες Μοίρες Αφών 4ης & 5ης γενιάς, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ οι Αξιωματικοί αυτοί να αμείβονται στο επίπεδο που τους αξίζει και για όσο διάστημα υπηρετούν στις αντίστοιχες Μοίρες Αφων με ανάλογη ειδική μέριμνα και στις συντάξιμες αποδοχές τους για τα πτητικά εξάμηνα που υπηρέτησαν στα Αφη 4ης και 5ης γενιάς.

  Είναι ευκαιρία το νομοσχέδιο αυτό να δείξει το ενδιαφέρον του κράτους για τους ανθρώπους που θα θωρακίζουν την εθνική κυριαρχία και να μη μείνουμε σε συμβιβαστικές και άλλες «πτωχές» λύσεις που δεν δίνουν κίνητρα στους πρωτοπόρους και τους άξιους. Να δοθεί ένα μήνυμα ότι οι άξιοι και αναντικατάστατοι μπορούν να αμείβονται ακόμη και για το «χόμπι» τους, όταν αυτό έχει να κάνει με την εθνική υπερηφάνεια και υπεροχή.

  Πρότασή μου είναι οι πιλότοι των αφων αυτών να λαμβάνουν ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ από το σημερινό (και ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ) και κάλυψη όλων των δαπανών για την μόρφωση-εκπαίδευση των παιδιών τους μέχρι 10.000 ΕΥΡΩ ετησίως, καθώς και κάλυψη των δαπανών διαμονής της οικογένειας των μέχρι 12.000 ΕΥΡΩ ετησίως. Η οικονομική επιβάρυνση μιας τέτοιας πρότασης είναι ελάχιστη γιατί μιλάμε για 100-130 Πιλότους αφων 4ης και 5ης γενιάς με την ολοκλήρωση παραλαβής των νέων Μαχητικών Αφών.

  Σε κάθε περίπτωση οι πιλότοι αυτοί πρέπει να αμείβονται όπως οι Αμερικανοί και Γάλλοι συνάδελφοι τους και να απολαμβάνουν τις ίδιες με ΗΠΑ-Γαλλία παράλληλες κοινωνικές και οικογενειακές παροχές.

  Μια τέτοια πρόταση μπορεί ακόμα και από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) να θεωρηθεί ως υπερβολική αλλά αν εξετασθεί ως ζήτημα χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα ΚΑΙ αν η παρούσα Πρόταση έλθει σε γνώση του κου Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που πρωτοπορεί σε ρηξικέλευθες επιλογές, είμαι βέβαιος ότι θα την προωθήσει αρμοδίως για εφαρμογή, αυτούσια ή με αναγκαίες προσαρμογές.

  Με Εκτίμηση

  Αθανάσιος Πάσχου
  Υποπτέραρχος ε.α. (ΟΙΚ)

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:22 | Παναγιωτης

  Το νομοσχεδιο θα μπορουσε να περιλαμβανει μια σειρα απο διορθωτικες κινησεις κ καλυψη καποιων παραλειψεων οι οποιες δεν εχουν προβλεφθει οπως παρακατω,

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων, οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές και οι δύτες του ΠΝ, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

  Σας ευχαριστω

 • 17 Ιουλίου 2023, 18:05 | Σπυρος

  Το νομοσχεδιο θα μπορουσε να περιλαμβανει μια σειρα απο διορθωτικες κινησεις κ καλυψη καποιων παραλεθψεων οι οποιες δεν εχουν προβλεφθει οπως παρακατω,

  Α. Να προβλεφθεί η χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ για την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α.

  Β. Να προβλεφθεί η καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, όπως ισχύει στο αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ.

  Γ. Να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφους οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.

  Δ. Το επίδομα της παραμεθορίου να καταβάλλεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα στρατόπεδο π.χ. του Κιλκίς ο μόνιμος υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, να του καταβάλλεται το επίδομα και ο στρατιωτικός που υπηρετεί στην ίδια μονάδα να μην του καταβάλλεται.

  Ε. Να ενταχθούν στην Β΄ μισθολογική κατηγορία οι Αξιωματικοί προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Επίσης στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές.

  ΣΤ. Οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να προβλεφθεί να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοί δηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο νόμος 5022/23.

  Ζ. Να υπάρξει πρόβλεψη στεγαστικού επιδόματος στους συναδέλφους μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.

  Η. Να προβλεφθεί η αποζημίωση της υπερωριακή μας απασχόλησης.

  Θ. Να προβλεφθεί η μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.

  Ι. Να προστεθούν στον υπολογισμό των εξαμήνων, οι συνάδελφοι μας ναρκαλιευτές και οι δύτες του ΠΝ, που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007.

  ΙΑ. Να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων(ΦΠ) και τα έξοδα διανυκτέρευσης για το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ΙΒ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ, ώστε:

  1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

  2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.

  3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

  Σας ευχαριστω

 • 17 Ιουλίου 2023, 13:32 | Ηλίας Παπαδόπουλος

  Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ναρκαλιευτές του ΜΧ στο παραπάνω άρθρο;Μιλάμε για μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων.

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:06 | SPIRIDON M.

  Στο αρθρο 41 παρ 9 του πδ 169/2007 περί αναγνώρισης διπλών εξαμήνων για πτητικά,καταδυτικά,αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα αναφέρει και τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς.
  Στο δε άρθρο 43 του ίδιου π.δ. 169/2007 παραλείπει τελείως και τους ένστολους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς
  Η παράλειψη αναγνωρίστηκε αμέσως και στον νόμο 3620/2007 αρθρο 4 παράγραφος 7 ενσωματωθήκανε και οι ένστολοι του στρατού ξηράς.
  Συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ του νόμου Κατρούγκαλου λαμβάνανε κανονικά την προσαύξηση του 0,6 % επί του βασικού μισθού του Λοχαγού έως το 27 αναγνωρισμένο εξάμηνο και 1,2 πέραν του 27ου και όσων έχουν αναγνωρίσει
  Σήμερα στον νόμο όπου γίνετε διαβούλευση και στο άρθρο 6 ξανά λόγω παράληψης δεν αναφέρουν τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς παρόλο που έχουν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν διπλά εξάμηνα.
  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθούνε και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς στο άρθρο 6 του σχέδιου νόμου .

 • 16 Ιουλίου 2023, 22:30 | Γεώργιος Νικολάου

  Κατά αναλογία και ισονομία θα πρέπει να προβλεφθεί να λαμβάνονται υπόψη και τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μέχρι 5) που προσμετρούνται ως διπλά.

 • 14 Ιουλίου 2023, 15:26 | Παναγιώτης Σ.

  Όπως ανέφεραν αρκετοί κύριοι ήδη, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην εν λόγω προσθήκη οι Ναρκαλιευτές όπως υπήρχε ήδη στο παλαιότερο Π.Δ.

 • 14 Ιουλίου 2023, 13:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΤΟ ΠΔ 169/07 ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΥΤΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΞΕΚΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,443% ΑΝΤΙ ΤΟΥ 0,6 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 28ου, ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!
  Άρθρο 43
  Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα.
  1. Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται από την υπηρεσία και ο οποίος διατέλεσε ως στρατιωτικός σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρέτησε σε υποβρύχια προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα 1-27 εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του βαθμού Λοχαγού, που ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα περισσότερα από 28 εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και κατά 1,2/100 για κάθε εξάμηνο πέρα από το 27ο. (Αρθρο 43 Α.Ν. 1854/51, όπως συμπλ. με άρθρ. 4 Ν.Δ. 3723/57 και αντικ. με άρθρ. Ν.148/75 και 4 Ν. 2512/97.)

  Ειδικά γι`αυτούς, που διατέλεσαν ως στρατιωτικοί σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρεσίας σε μαχητικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων για διάστημα τουλάχιστον σαράντα οκτώ μηνών, η μηνιαία σύνταξη προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν 1-27 εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης κατά 0,9/100 του μηνιαίου μισθού ενέργειας του βαθμού Λοχαγού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι το 27ο. Για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από 28 εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης κατά 0,9/100 του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και κατά 1,8/100 για κάθε εξάμηνο πέρα από το 27ο

 • 14 Ιουλίου 2023, 09:24 | Βασίλης Λ.

  Φέρνετε με τίτλο «ενίσχυση εισοδήματος μισθωτών, νέων και της οικογένειας» μείωση στην σύνταξη των χειριστών πολεμικών αεροσκαφών και των δυτών; Η προσαύξηση στα πρώτα 27 εξάμηνα πτητικά ήταν 0,6 %και το ρίχνετε στα 0,433% και για τα επόμενα από το 27ο ήταν 1,2% και την ρίχνετε στα 0,887%; Γιατί το κάνετε αυτό; Είναι αντιπαραγωγικοί οι ιπτάμενοι και οι υποβρύχιοι καταστροφείς; Πρόταση η κατάργηση αυτού του άρθρου!

 • 14 Ιουλίου 2023, 08:30 | Κυριακόπουλος Χ

  Στο αρθρο 41 παρ 9 του πδ 169/2007 περί αναγνώρισης διπλών εξαμήνων για πτητικά,καταδυτικά,αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα αναφέρει και τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς και παραλείπει του μόνιμους υπάλληλους ναρκαλιευτές (δηλ το πολιτικό προσωπικό) του στρατού ξηράς
  Στο δε άρθρο 43 του ίδιου π.δ. 169/2007 παραλείπει τελείως και τους ένστολους και τους μόνιμους υπαλλήλους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς
  Η παράλειψη αναγνωρίστηκε αμέσως και στον νόμο 3620/2007 αρθρο 4 παράγραφος 7 ενσωματωθήκανε και οι ένστολοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι ναρκαλιευτές (δηλαδή στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) του στρατού ξηράς.
  Συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ του νόμου Κατρούγκαλου λαμβάνανε κανονικά την προσαύξηση του 0,6 % επί του βασικού μισθού του Λοχαγού έως το 27 αναγνωρισμένο εξάμηνο και 1,2 πέραν του 27ου και όσων έχουν αναγνωρίσει
  Σήμερα στον νόμο όπου γίνετε διαβούλευση και στο άρθρο 6 ξανά λόγω παράληψης δεν αναφέρουν τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς ( πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό) παρόλο που έχουν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν διπλά εξάμηνα
  Να σημειώσω ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι ναρκαλιευτές (δηλ το πολιτικό προσωπικό) ανέρχεται σε μόλις επτά άτομα σε όλη την επικράτεια.
  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθούνε και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ) στο άρθρο 6 του σχέδιου νόμου που βρίσκετε σε διαβούλευση.

 • 13 Ιουλίου 2023, 18:50 | Σάκης Α.

  Στην παραπάνω μέριμνα κ βάση παλιότερων νόμων θα πρέπει να συμπεριλαβεται κ τους Ναρκαλιευτες .

 • 13 Ιουλίου 2023, 17:12 | Καζαντζίδης Κωνσταντίνος

  Στο παραπάνω νομοσχέδιο ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι Ναρκαλιευτές (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό).
  Να σημειωθεί πως οι Ναρκαλιευτές λάμβαναν την παραπάνω προσαύξηση όπως φαίνεται από
  ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ άρθρο 43
  και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.3620.2007 άρθρο4 παρ7

 • 13 Ιουλίου 2023, 14:09 | Δημήτριος Λ.

  Καλησπέρα σας,
  Διαβάζοντας και ερμηνεύοντας τις παραγράφους 41 και 43 του Π.Δ 169/2007, συναντώ τα εξής:

  α. Άρθρο 41 (τίτλος άρθρου)
  Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου
  καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων.

  β. (περιεχόμενο παραγράφου που αφορά τους ναρκαλιευτές)
  9. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1033/71 και 2646/1953, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξή τους εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας μέσα σε ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους.

  γ. Άρθρο 43 (τίτλος άρθρου)
  Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα. (δεν αναγράφεται η ειδικότητα του ναρκαλιευτή).

  δ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 αναγράφονται τα παρακάτω:

  Για τον καθορισμό των εξαμήνων ενέργειας των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης εξαμήνων για κάθε κατηγορία τους οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 41 και 71. (αναφέρεται στην ειδικότητα του ναρκαλιευτή)

  Κατόπιν των παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι ο χρόνος υπηρεσίας του ναρκαλιευτή λογίζεται ως διπλάσιος σχετικά με τη σύνταξή του, δίχως όμως να αναφέρετε οπουδήποτε η προσμέτρηση της προσαύξησης της μηνιαίας σύνταξης, αναλόγως των εξαμήνων.

  Την ειδικότητα του ναρκαλιευτή αντιπροσωπεύει μία πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων, σε σύγκριση με το ανθρώπινο δυναμικό του Στρατού Ξηράς.
  Επίσης, είναι από τις ελάχιστες ειδικότητες όπου το αντικείμενο εργασίας είναι ίδιο από την πρώτη έως την τελευταία μέρα.
  Δεν επαναπαύεται, δεν εφυσυχάζει.

  Παρακαλώ για την ενσωμάτωση της παραπάνω ειδικότητας, στα ευεργετικά μέτρα του άρθρου 6 του Π.Δ 169/2007.

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:20 | Παύλος Κολτσιδόπουλος

  Με το αρθρο 43 του πδ 169/2007 όπυ αναφέρεται η προσαύξηση στην σύνταξη των διπλών εξαμήνων για πτητικά,καταδυτικά,αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονταν και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς ως δικαιούχοι της προσαύξησης βάσει των αριθμών εξαμήνων που είχε αναγνωρίσει ο κάθε ένας ξεχωριστά.
  Στο αρθρο 41 παρ 9 του πδ 169/2007 μνημονεύει τους ναρκαλιευτες του στρατού ξηράς περί αναγνώρισης εξαμήνων ενώ στο άρθρο 43 δεν τους αναφέρει λόγω παράληψης
  Να σημειώσω ότι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ του νόμου Κατρούγκαλου λαμβάνανε κανονικά την προσαύξηση του 0,6 % επί του βασικού μισθού του Λοχαγού έως το 27 αναγνωρισμένο εξάμηνο και 1,2 πέραν του 27ου και όσων έχουν αναγνωρίσει διότι σε νόμο του 2010 και σε άρθρο περί στρατιωτικών συντάξεων συμπεριέλαβαν και τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς που είχαν παραλείψει όπως σας ανέφερα στο πδ 169/2007 παρ 43.
  Σήμερα στον νόμο όπου γίνετε διαβούλευση και στο άρθρο 6 ξανά λόγω παράληψης δεν αναφέρουν τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς παρόλο που έχουν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν διπλά εξάμηνα
  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθούνε και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς στο άρθρο 6 του σχέδιου νόμου που βρίσκετε σε διαβούλευση

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:54 | Τερζάκης Μανος

  Πριν το νόμο κατρουγκαλου υπήρχε και η κατηγορία Ναρκαλιευτων για εκκαθάριση ναρκοπεδίων που έχουν δίπλα εξαμηνα. Τώρα γιατί δεν τους αναφέρει; Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο άρθρο και οι ναρκαλιευτες

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:58 | ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ

  ΣύνδεσμοςΜε το αρθρο 43 του πδ 169/2007 όπυ αναφέρεται η προσαύξηση στην σύνταξη των διπλών εξαμήνων για πτητικά,καταδυτικά,αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονταν και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς ως δικαιούχοι της προσαύξησης βάσει των αριθμών εξαμήνων που είχε αναγνωρίσει ο κάθε ένας ξεχωριστά.
  Στο αρθρο 41 παρ 9 του πδ 169/2007 μνημονεύει τους ναρκαλιευτες του στρατού ξηράς περί αναγνώρισης εξαμήνων ενώ στο άρθρο 43 δεν τους αναφέρει λόγω παράληψης
  Να σημειώσω ότι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ του νόμου Κατρούγκαλου λαμβάνανε κανονικά την προσαύξηση του 0,6 % επί του βασικού μισθού του Λοχαγού έως το 27 αναγνωρισμένο εξάμηνο και 1,2 πέραν του 27ου και όσων έχουν αναγνωρίσει διότι σε νόμο του 2010 και σε άρθρο περί στρατιωτικών συντάξεων συμπεριέλαβαν και τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς που είχαν παραλείψει όπως σας ανέφερα στο πδ 169/2007 παρ 43.
  Σήμερα στον νόμο όπου γίνετε διαβούλευση και στο άρθρο 6 ξανά λόγω παράληψης δεν αναφέρουν τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς παρόλο που έχουν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν διπλά εξάμηνα
  Παρακαλώ όπως συμπεριληφθούνε και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς στο άρθρο 6 του σχέδιου νόμου που βρίσκετε σε διαβούλευση.

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:45 | Γεωργιος Βασιλείου

  Με το αρθρο 43 του πδ 169/2007 όπυ αναφέρεται η προσαύξηση στην σύνταξη των διπλών εξαμήνων για πτητικά,καταδυτικά,αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονταν και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς ως δικαιούχοι της προσαύξησης βάσει των αριθμών εξαμήνων που είχε αναγνωρίσει ο κάθε ένας ξεχωριστά.
  Στο αρθρο 41 παρ 9 του πδ 169/2007 μνημονεύει τους ναρκαλιευτες του στρατού ξηράς περί αναγνώρισης εξαμήνων ενώ στο άρθρο 43 δεν τους αναφέρει λόγω παράληψης
  Να σημειώσω ότι συνάδελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν προ του νόμου Κατρούγκαλου λαμβάνανε κανονικά την προσαύξηση του 0,6 % επί του βασικού μισθού του Λοχαγού έως το 27 αναγνωρισμένο εξάμηνο και 1,2 πέραν του 27ου και όσων έχουν αναγνωρίσει διότι σε νόμο του 2010 και σε άρθρο περί στρατιωτικών συντάξεων συμπεριέλαβαν και τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς που είχαν παραλείψει όπως σας ανέφερα στο πδ 169/2007 παρ 43.
  Σήμερα στον νόμο όπου γίνετε διαβούλευση και στο άρθρο 6 ξανά λόγω παράληψης δεν αναφέρουν τους ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς παρόλο που έχουν και συνεχίζουν να αναγνωρίζουν διπλά εξάμηνα
  Παρακαλώ όπως  συμπεριληφθούνε και οι ναρκαλιευτές του στρατού ξηράς στο άρθρο 6 του σχέδιου νόμου που βρίσκετε σε διαβούλευση.

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:03 | Σάββας Μυστακίδης

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο άρθρο που είναι προς διαβούλευση και οι ναρκαλιευτές που όπως ξέρουμε καθημερινά παίζουν την ζωή τους πάνω από τις νάρκες και τα εκρηκτικά.

 • 13 Ιουλίου 2023, 10:04 | Σαμαράς Παναγιώτης

  Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ναρκαλιευτές του ΜΧ.

 • 12 Ιουλίου 2023, 15:16 | Λιακος Αχιλλέας

  Στην παραπάνω μέριμνα ,πριν από τον νόμο Κατρουγκαλου,υπάγονταν και τα στελέχη που εκτελούσαν υπηρεσία ναρκαλιευτη, η μη μνημόνευση της συγκεκριμένης κατηγορίας να θεωρηθεί ως εκ παραδρομής παράλειψη;

 • 12 Ιουλίου 2023, 08:46 | Στράτος

  Τους Ναρκαλιευτές γιατι δεν τους συμπεριλαμβάνει το άρθρο;

 • 11 Ιουλίου 2023, 20:32 | Παύλος Μπ.

  Θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων των τριών κλάδων των Ε.Δ. αντίστοιχο επίδομα με αυτό του Ε.Σ.Υ. Και η ειδικότητα να ενταχθεί στις ειδικότητες των Ε.Δ. με διπλάσιο χρόνο υπηρεσίας, όπως λ.χ. ιπτάμενοι, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς κλπ.