Άρθρο 36 – Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.
4. α) Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
β) Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Επίσης, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά.
γ) Ειδικά για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) ναυτικών μαθημάτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και χρόνος μέχρι δώδεκα (12) ετών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού. Ειδικά για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ και Β` ή Μηχανικού Α΄ και Β` τάξης Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του διπλώματος Γ` τάξης. Για τους κατόχους διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Α΄ τάξης προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος Β` τάξης. Για την κατηγορία ΒΙΙ/8 (Δάσκαλοι πρακτικών εφαρμογών) βάσει της υπ΄αρ. 152091/7891/12.12.1975 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄1482) προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με προϋπηρεσία της περ. (α).
δ) Για τα λοιπά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. γενικών και τεχνικών μαθημάτων, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η συναφής με την ειδικότητα της κατεχόμενης θέσης επαγγελματική εμπειρία ιδιωτικού τομέα που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού, εφαρμοζόμενων αναλόγως του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και του π.δ. 69/2016 (Α΄ 127).
Προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών που αναφέρονται στις περ. α έως δ, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση άλλης οικονομικής παροχής ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:31 | Giannis Papadopoulos

  Φαίνεται ότι για τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι πιο ευνοϊκή από ό,τι για τα μέλη ΔΕΠ κλπ ΑΕΙ διότι δεν υφίσταται χρονικός περιορισμός.

 • 18 Ιουλίου 2023, 10:55 | Δημήτρης Παλλές

  Κατά απόλυτη αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ και λοιπού διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, θα πρέπει να αναγνωριστεί η ίδιου είδους διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) που έχει παρασχεθεί σε ΑΕΙ και Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής δημόδια και ιδιωτικά, ανεξαρτήτου συμβατικής σχέσης εργασίας με αυτά. Είναι τόσο προφανές οτι θα έπρεπε ήδη να ισχύει, αλλά και τόσο ακατανόητο γιατί υπάρχει αυτή η άνιση μεταχείριση …

  Δ. Παλλές, Ε.Λ.Ε. Α’, Ε.Ι.Ε.

 • 17 Ιουλίου 2023, 14:01 | ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Ε.Λ.Ε.)

  Η υπό σύσταση Ένωση Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Ε.Λ.Ε.) αιτείται την προσθήκη επιπλέον άρθρου (ιδανικά ακριβώς μετά από το άρθρο 20 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Γ΄), το οποίο να αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β΄ του μέρους Γ΄ του ιδίου Σ/Ν που αφορά σε μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου Διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.
  Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 129 του ν.4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ (από το άρθρο 288 του Ν.4957/2022 για τα Α.Ε.Ι.), προτείνεται να τροποποιηθεί και η παράγραφος 4 του άρθρου 133 του ν.4472/2017 που αναφέρεται στην αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ε.Λ.Ε., ως ακολούθως:
  «4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ειδικώς για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών»

  Αιτιολόγηση:
  Είναι αδικαιολόγητο και ακατανόητο να αναγνωρίζεται μόνο για τα μέλη ΔΕΠ και υπόλοιπου διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ η προϋπηρεσία που αφορά σε Διδακτικό και Ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και σε Ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά, και να μην αναγνωρίζεται στην περίπτωση των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) που συναποτελούν το ερευνητικό προσωπικό (παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4386/2016) στα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα και στους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Είναι δηλαδή παράλογο και άδικο να μην αναγνωρίζεται μισθολογικά η τέτοιου είδους διδακτική και ερευνητική προϋπηρεσία ενός Μεταδιδακτορικού Ερευνητή που εκλέγεται ως Ερευνητής ή Ε.Λ.Ε. σε Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, αλλά αντιθέτως να αναγνωρίζεται στην περίπτωση εκλογής του ως μέλος ΔΕΠ στα ΑΕΙ. Τίθεται σοβαρό θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ μελών της ίδιας ομάδας.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε πολύ πρόσφατα να θεραπευτεί με το άρθρο 59 του Κεφαλαίου Δ΄ του Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με τίτλο «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού» που τέθηκε σε διαβούλευση στα τέλη του Φεβρουαρίου 2023, αλλά ποτέ δεν κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια και σε εκείνη την περίπτωση διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλείψεις και αναρτήθηκαν πολλά και πολύ εύστοχα σχόλια, τόσο μεμονωμένα από διάφορους Ερευνητές και Ε.Λ.Ε., όσο και από εκπροσώπους συλλόγων ερευνητικού προσωπικού και από διάφορους σχετικούς συνδικαλιστικούς φορείς (ΕΕΕ, ΠΟΕΕΚ-Ι), τα οποία είναι διαθέσιμα σε αυτό τον υπερσύνδεσμο http://www.opengov.gr/yme/?p=5200#comments

  Για την υπό σύσταση Ε.Ε.Λ.Ε.
  Ο Πρόεδρος
  Δρ. Μάριος Ζουριδάκης, ΕΛΕ Β’, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
  Ο Γενικός Γραμματέας
  Δρ. Δημήτριος Παλλές, ΕΛΕ Α’, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 • 16 Ιουλίου 2023, 09:40 | Απόστολος Μπάλλας

  Δεδομένου ότι δεν επανέρχεται το επίπεδο πολυετίας των τακτικών καθηγητών, γιατί το ΜΚ16 είναι το καταληκτικό κλιμάκιο για τα μέλη ΔΕΠ όταν για τους ΔΥ κατηγορίας ΠΕ είναι το 19ο;

 • 15 Ιουλίου 2023, 16:39 | Σμαραγδα

  Οι Εποπ της Πολεμικης Αεροπορίας θα ήταν καλό να εναρμονίστουν με τα επίδοματα των δημοσίων υπαλλήλων..κάποιος που έχει πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακά να παίρνει ακριβώς τα ίδια επιδόματα που παίρνουν στο δημόσιο και να μπορούν να εξελιχθούν τόσο μισθολογικά όσο και βαθμολογικά . Δεν νοείται κάποιος που έχει πτυχία και μεταπτυχιακά να είναι στην ίδια βαθμολογική και μισθολογική κλίμακα με κάποιον που έχει μόνο απολυτήριο λυκείου. Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον δημόσιο τομεα

 • 14 Ιουλίου 2023, 14:25 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

  Αποτελεί εξόφθαλμη αδικία το γεγονός ότι ενώ η παρ. 3β του παρόντος άρθρου (36) αναγνωρίζει συγκεκριμένη προυπηρεσία σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) κατ’ αντιστοιχία με την αναγνώριση προυπηρεσίας των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ του άρθρου 288 παρ. 1 του ν. 4957/22, η αντίστοιχη προυπηρεσία Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων των Ερευνητικών Φορέων – Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 δεν αναγνωρίζεται και αυτό παρά τα αλλεπάλληλα και πλήρως τεκμηριωμένα αιτήματα της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για την κατάλληλη τροποποίηση της παρ. 4 άρθρο 133 του ν. 4472/2017.

  Γεράσιμος Κορρές
  Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

 • 13 Ιουλίου 2023, 11:41 | Δημήτρης Μωκας

  Οι Μηχανικοί και οι πλοίαρχοι εμπορικού Ναυτικού που διδάσκουν στις ΑΕΝ κατέχουν πιστοποιητικά υψηλής εξειδίκευσης τα οποία αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της ναυτικής τους προϋπηρεσίας και ενώ στον ιδιωτικό τομέα αυτά είναι καταληκτικά όσο αφορά την αμοιβή και την αντίστοιχη κάλυψη θέσεων στο δημόσιο δεν αναγνωρίζονται ούτε ως επιπλέον προσόν. Θα ήταν φρόνιμο τουλάχιστον να επιδοτηθούν. Θετική η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για αλλαγή ΜΚ καθώς ενώ πληρώνονται με μισθούς δημόσιου έχουν ασφάλιση και κρατήσεις ΝΑΤ που ξεπερνά τα 1000€ μηνιαίως.

 • 12 Ιουλίου 2023, 13:56 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Να αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και να αποδοθεί ένα επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο για την παγωμένη περίοδο της διετίας 2016-2017 της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015.

 • 11 Ιουλίου 2023, 20:46 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

  1.Με το ΠΔ 69/2016 έχει αναγνωριστεί η συναφής προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί εκτός δημοσίου και προ διορισμού. Μόνο που η αναγνώριση αυτή είναι βαθμολογική και οχι μισθολογική.

  2.Από το site της αυτοδιοίκησης είχαμε διαβάσει την άποψη του τότε υπουργού κ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ σχετικά με τις προθέσεις του για την μισθολογική αναγνώριση της ΣΥΝΑΦΟΥΣ προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο. Είχε πει χαρακτηριστικά ότι { Ανοιχτό το ενδεχόμενο η βαθμολογική αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα να γίνει και μισθολογική από το 2018 άφησε, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης κατά τη χθεσινή αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 31/08/2016}.

  3.Ακόμη και η σημερινή Υπουργός Εσωτερικών κα.ΚΕΡΑΜΕΩΣ είχε πει στην βουλή ότι

  α. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

  {Δεύτερον, µε το άρθρο 26, κύριε Υπουργέ, ενώ αναγνωρίζετε στα λόγια την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα προ του διορισµού έως επτά έτη σε συναφές αντικείµενο- δεν αποδίδεται σε αυτήν την προϋπηρεσία κανένα, µα κανένα μισθολογικό αντίκρισµα. Και ερωτώ: Ποια είναι η σηµασία της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα;}

  β. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ Τετάρτη 24Φεβρουαρίου 2016.

  {Επίσης, καµµία απάντηση για τη µη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, άρθρο 26}

  4.Το γραφείο του σημερινού πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στις 08 05 2018 μου είχε δώσει την παρακάτω απάντηση (Η πρόθεση και βούληση όμως υπάρχει ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε, πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών, πως μπορούμε να διασφαλίσουμε και το μισθολογικό αντίκρισμα της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και βέβαια να διορθώσουμε αδικίες που υπάρχουν στο μισθολόγιο του Δημοσίου ευρύτερα. Με εκτίμηση, Γραφείο Προέδρου ΝΔ)

  5.Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ήδη το δεδικασμένο της Μισθολογικής αναγνώρισης του συνολικού χρόνου( 7ετής για εμάς) από τον ιδιωτικό τομέα των εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 90 ν. 4485/2017).

  6. Θα πρεπει να τονιστεί οτι οι διατάξεις του αρθρου 45 του ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53/Α/2020 θα εφαρμόζονται αποκλειστικά στις διαδικασίες που αφορούν την επιλογή θεσεων ευθύνης του Δημοσίου.
  Για την Μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου θα αναγνωρίζετε το σύνολο της εργασιακής εμπειρίας όπως εχει αποφασίσει το Υπηρεσιακό συμβουλιο.

  Όπως αντιλαμβάνεστε όλοι καταλαβαίνουν το δίκαιο αίτημα των αξιοκρατικά κυρίως διορισμένων δημοσίων υπαλλήλων.

  Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της θεραπείας (και όχι αύξησης) της παραπάνω αδικίας αφού με τις μέχρι και σήμερα αποφάσεις δημιουργούνται στο δημόσιο υπάλληλοι δύο ταχυτήτων.

  Τελος θα πρεπει να υπάρξει αμεση αποκατάσταση και αναγνώριση της διετούς προϋπηρεσίας 2016-2017 για μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων στο Δημόσιο.

  ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  Email:eginaegina72@yahoo.gr