Άρθρο 31 – Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.
2. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή, ως εξής:
αα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
αβ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
αγ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
αδ. Λέκτορας: εβδομήντα τοις εκατό (70%).
β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄141), που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:
βα. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).
ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).
βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).
βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).
3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ A΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εξήντα δύο τοις εκατό (62%).
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56%).
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:
α. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%).
β. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%).
γ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%).
δ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).
ε. Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:06 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

  Είναι αναγκαία η τροποποίηση του παρόντος άρθρου ώστε να επιτευχθεί η εξίσωση των αποδοχών (βασικός μισθός, μισθολογικά κλιμάκια, επιδόματα) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουν τα ίδια ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες.

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:25 | Olga Ktenidou

  Επιβάλλεται να γίνει επιτέλους η εξίσωση αμοιβών Ερευνητ(ρι)ών (και ΕΛΕ ποσοστιαίως) με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Επομένως, και βασικού μισθού, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:07 | Σπύρος Πανέτσος

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 το νόμου 4957/2022 αναφέρει
  «1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και σε αυτά περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.»
  Ο νόμος 4957/2022 δεν διαφοροποιεί (ως προς τα προσόντα, τις υποχρεώσεις , τα δικαιώματα κλπ) τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4957/2022.
  Δυστυχώς στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαπιστώνω ότι τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ διαφοροποιούνται, μόνο, ως προς τον βασικό μισθό από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 4957/2022.
  Νομίζω πως πρέπει να σταματήσει η κατάφορη αδικία σε βάρος των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ απαλείφοντας την παρ. 4 του αρ. 31 στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και διαμορφώνοντας την παρ. 1 ως ακολούθως:
  1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.
  Ανάλογες προσθήκες του ονόματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) θα πρέπει να γίνουν και στις παρ. 2 και 3 του σχεδίου νόμου.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:38 | Αθανάσιος Ακύλας

  Εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών και κατά την ισχύουσα αναλογία και των ΕΛΕ με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:21 | Ε.ΔΙ.Π. Βόλος

  Βασική αρχή παραμένει η ανάλογη αμοιβή για ανάλογο έργο. Εφόσον στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δε δίνεται η δυνατότητα εξέλιξης θα πρέπει τουλάχιστον να δίνεται ο μισθός που πρέπει σύμφωνα με τα προσόντα τους.

  Παρακαλώ μεριμνήσετε για τα αυτονόητα.

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:02 | Παναγιώτης Ηλίας

  Πρέπει να υπάρξει εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:55 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΑΣΕΔΙΠ)

  Παρόλο που το συγκεκριμένο άρθρο του Σχεδίου Νόμου προβλέπει κάποιες αυξήσεις στο βασικό μισθό των διδασκόντων στα Πανεπιστήμια, αυτές υπολείπονται κατά πολύ της πρόσφατης απόφασης του Σ.τ.Ε (1911/2022, 10-10-2022) για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012. Επιπλέον σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις σημαντικές απώλειες εισοδήματος λόγω πληθωρισμού.
  Ειδικότερα, τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π, κατηγορίες προσωπικού με κρίσιμη συνεισφορά τόσο στην εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική λειτουργία των Πανεπιστημίων εξακολουθούν να είναι ουραγοί του ειδικού μισθολογίου, λαμβάνοντας εξαιρετικά χαμηλό μισθό, αναντίστοιχο των προσόντων, της προϋπηρεσίας και του έργου που επιτελούν (άρθρα 163 και 164 Ν 4957/2022). Ενδεικτικά, ο μισθός των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην Α’ βαθμίδα είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με κατηγορίες εργαζομένων στο ειδικό μισθολόγιο με παραπλήσια προσόντα όπως οι υπηρετούντες λέκτορες των ΑΕΙ αλλά και σε σύγκριση με εργαζόμενους ίσων προσόντων που αμείβονται από το ενιαίο μισθολόγιο, κάτι το οποίο εγείρει ακόμα και ζητήματα συνταγματικότητας (άρθρο 22 του Συντάγματος περί Προστασίας της Εργασίας).
  Στη βάση των παραπάνω ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΑΣΕΔΙΠ) ΑΕΙ υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματική αποκατάσταση του ειδικού μισθολογίου στα Πανεπιστήμια σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ και χορήγηση αυξήσεων που να καλύπτουν τις απώλειες των τελευταίων ετών διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς αποδοχές και συντάξεις. Ειδικότερα για το βασικό μισθό των μελών Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. ως ποσοστό επί του αντίστοιχου ΜΚ της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίου αιτούμαστε τα εξής ποσοστά:
  α. ΒΑΘΜΙΔΑ A΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 70% (αντί 62%), στο ποσοστό δηλαδή υπολογισμού που προβλέπεται για τους υπηρετούντες λέκτορες.
  β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 67% (αντί 59%)
  γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 64% (αντί 56%)
  δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 61% (αντί 55%)

 • 17 Ιουλίου 2023, 22:44 | ΕΔΙΠ Γ_Δ

  Ο νέος νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ, αναγνωρίζοντας τα προσόντα, την προσφορά και την επάρκεια των μελών Ε.ΔΙ.Π. κατόχων διδακτορικού διπλώματος, τους δίνει τη δυνατότητα αυτοδύναμου διδακτικού έργου, καθώς και επίβλεψης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών (άρθρο 164, παρ. 2).
  Προκειμένου αυτή η αναγνώριση να αποτυπωθεί και οικονομικά, αιτούμαστε να εξετάσετε τη δυνατότητα προσθήκης στο τέλος της παρ. 3, του άρθρου 31 (Βασικός μισθός), του σχεδίου νόμου, της πρότασης:
  «Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 4%, για όσους εξ αυτών κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.»

 • 17 Ιουλίου 2023, 22:14 | Χαρίκλεια Μπαλή

  Σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 2 του ν. 4957/2022 στα μέλη Ε.ΔΙ.Π., που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.
  Tα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., αν και αποτελούν ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προσόντων (στη συντριπτική τους πλειονότητά τους είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών και με σημαντικό ερευνητικό και διδακτικό έργο), αμείβονται μέχρι τώρα βάσει ιδιαίτερα χαμηλής ποσόστωσης.

  Δυστυχώς η ίδια μισθολογική κλίμακα διατηρείται στο υποβληθέν Σχέδιο Νόμου με αποτέλεσμα να εξακολουθούμε να λαμβάνουμε εξαιρετικά χαμηλό μισθό, αναντίστοιχο των προσόντων, της βαθμίδας-προϋπηρεσίας μας και του έργου που επιτελούμε στα ΑΕΙ.

  Ζητούμε να ληφθεί υπόψην η πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την αύξηση της ποσόστωσης:

  α. ΒΑΘΜΙΔΑ A΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 70% (αντί 62%), στο
  ποσοστό δηλαδή υπολογισμού που προβλέπεται για τους υπηρετούντες λέκτορες.
  β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 67% (αντί 59%)
  γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 64% (αντί 56%)
  δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 61% (αντί 55%)

  Αίτημα μας είναι η αποτύπωση της παραπάνω διαφοράς τόσο στον βασικό μισθό όσο και στο επίδομα βιβλιοθήκης όπως άλλωστε συνέβη πρόσφατα και για το ερευνητικό επίδομα.

 • 17 Ιουλίου 2023, 22:40 | Σταύρος Περαντώνης

  Σημειώνω και εγώ όπως και τόσοι άλλοι που συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση ότι οι εκλεγμένοι Ερευνητές/ εκλεγμένες Ερευνήτριες των Ερευνητικών Κέντρων:
  – διαθέτουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – κρίνονται με παρόμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες
  – επιτελουν ομόλογο ερευνητικό έργο.

  Μετά την αρχική μισθολογική εξίσωση των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και Ερευνητών/Ερευνητριών το 1985, σταδιακά αυτή καταστρατηγήθηκε με τους επόμενους νόμους που άνοιξαν όλο και περισσότερο τη μισθολογική ψαλίδα.

  Παρατηρώ όμως με λύπη μου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αυξάνεται ο βασικός μισθός των μελών ΔΕΠ χωρίς καμμία απολύτως αντίστοιχη ρύθμιση για τους Ερευνητές/τις Ερευνήτριες, ούτε καν ως ποσοστό της αντίστοιχης αύξησης των μελών ΔΕΠ. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που πέραν της βαθμιαίας ποσοτικής υποβάθμισης, έχουμε και ποιοτική.

  Πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας είναι η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Αντ΄αυτού έχουμε σαφή ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση των Ερευνητών/Ερευνητριών με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Θα πρέπει η αδικία αυτή να αποκατασταθεί στην τελική μορφή του νόμου. Το κόστος είναι μικρό δεδομένου ότι το θέμα αφορά έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό Ερευνητών/Ερευνητριών (περίπου 700 άτομα) σε σχέση με τον αριθμό μελών ΔΕΠ. Όμως η ηθικά επιβεβλημένη αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των δύο πυλώνων του Ερευνητικού Ιστού της χώρας θα συνεισφέρει στην προσέλκυση νέων ικανών επιστημόνων στα Ερευνητικά Κέντρα με πολλαπλά οφέλη για την καινοτομία και την ανάπτυξη της χώρας.

  Σταύρος Περαντώνης
  Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

 • 17 Ιουλίου 2023, 17:25 | Ιωάννης Γεωργαντόπουλος

  Οι Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) του άρθρου 13Α του ν.4310/2016 έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες με αυτές των μελών ΔΕΠ. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει εξίσωση των αποδοχών (βασικός μισθός, μισθολογικά κλιμάκια) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ. Καταλήγοντας πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 31 του παρόντος ώστε να συμπεριλαμβάνει το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ.

  I. Γεωργαντόπουλος
  Διευθυντής Ερευνών
  ΙΑΑΔΕΤ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

 • 17 Ιουλίου 2023, 16:36 | Όμηρος Γιαννακής

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτει:
  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελεί ομόλογο ερευνητικό έργο

  Επομένως, παρόμοιες αυξήσεις πρέπει να ισχύσουν για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικό μισθολόγιο, όπως και τα μέλη ΔΕΠ, αντί να συμπεριληφθούν στην οριζόντια και μη κλιμακούμενη αύξηση του Άρθρου 20 του παρόντος.

  Με βάση τα προηγούμενα, καλό θα ήταν να τροποποιηθεί και το άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου ως εξής:

  Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε΄ ως εξής:

  «Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ΄ από 1ης.1.2024 ως εξής:
  α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) διακόσια (200) ευρώ,
  β) Ερευνητής Α΄ διακόσια (200) ευρώ,
  γ) Ερευνητής Β΄ εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ,
  δ) Ερευνητής Γ΄ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
  ε) Ερευνητής Δ΄ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
  στ) Ε.Λ.Ε. Α΄ εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ,
  ζ) Ε.Λ.Ε. Β΄ εκατόν σαράντα πέντε (145) ευρώ,
  η) Ε.Λ.Ε. Γ΄ εκατόν τριάντα (130) ευρώ,
  θ) Ε.Λ.Ε. Δ΄ εκατό (100) ευρώ.

 • 17 Ιουλίου 2023, 14:39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»

  H καθήλωση των μισθολογίων του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητών και ΕΛΕ που απασχολούνται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας) στα επίπεδα του 2017 και η συνεχώς διευρυνόμενη απόκλιση μεταξύ των αποδοχών των ερευνητών και των μελών ΔΕΠ δημιουργεί συνθήκες θεσμικής και ουσιαστικής υποβάθμισης για τα ερευνητικά κέντρα. Οδηγεί σε φυγή του ερευνητικού προσωπικού προς τα πανεπιστήμια, τη βιομηχανία ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Διαπιστώνουμε ότι ο διακηρυγμένος στόχος για τον ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγκαταλείπεται, και ότι η μετακίνηση του ερευνητικού ιστού από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αντί να αποτελέσει εφαλτήριο για την σύνδεση με την παραγωγή και την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας, έχει οδηγήσει στην συνεχή υποβάθμιση των ΕΚ.
  Καμία αναφορά δε γίνεται στα μισθολόγια των Ερευνητών και ΕΛΕ που απασχολούνται στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, εκτός από την επαναφορά του επιδόματος βιβλιοθήκης σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από αυτό των μελών ΔΕΠ.

  Ζητάμε από την κυβέρνηση να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην έρευνα και τον ενιαίο χώρο έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους εξής τρόπους:

  • Ενιαίο ειδικό μισθολόγιο για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.
  • Εξίσωση του επιδόματος βιβλιοθήκης μεταξύ μελών ΔΕΠ και Ερευνητών και ΕΛΕ.
  • Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών και ΕΛΕ (το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά) που αναγνωρίζεται ήδη για τα μέλη ΔΕΠ με βάση το Ν4957 / 2022.
  • Μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους Ερευνητές και τους ΕΛΕ σε 18 αντί για 20, όπως ισχύει για τα μέλη ΔΕΠ. Η διαφορά των 2 ωρών που υφίσταται συνεπάγεται πολύ σημαντική διαφορά στα επιμίσθια κάθε ερευνητή από πηγές ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, π.χ. Horizon, σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ. Η εξίσωση των ωρών εργασίας εκτός από θέμα δικαιοσύνης είναι και ένας τρόπος να αυξηθεί το κίνητρο των Ερευνητών και των ΕΛΕ να προσελκύσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.

  Χωρίς τις παραπάνω παρεμβάσεις η απόκλιση των αποδοχών μεταξύ μελών ΔΕΠ και Ερευνητών μεγαλώνει ακόμα περισσότερο (μπορεί να φτάσει στο 40%-50%). Χαρακτηριστικό είναι ότι με τις αλλαγές που προωθεί το σχέδιο νόμου, ο βασικός μισθός του Διευθυντή Ερευνών (Α’ βαθμίδας) παραμένει καθηλωμένος στα επίπεδα του 2017 και θα είναι ισοδύναμος με το μισθό του Επίκουρου καθηγητή. Για τις θέσεις των ερευνητών απαιτούνται τα ίδια προσόντα με αυτά των αντίστοιχων θέσεων των μελών ΔΕΠ, γίνονται οι ίδιες διαδικασίες μέσω ΑΠΕΛΛΑ, και το αντικείμενο της εργασίας εκτελείται στο ίδιο υψηλό επίπεδο, με Ερευνητές να εκτελούν υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο, να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές, να συμμετάσχουν σε επιτροπές κρίσης και εξέλιξης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, και να διδάσκουν συστηματικά στα μεταπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων. Παρόλα αυτά οι αμοιβές μας συνεχώς αποκλίνουν από αυτές των μελών ΔΕΠ βυθίζοντας τον ερευνητικό ιστό της χώρας στην απαξίωση. Η εξάλειψη των παραπάνω διακρίσεων με ικανοποίηση των αντίστοιχων αιτημάτων μας είναι ο μόνος δρόμος για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην χώρα και την αναστροφή του brain drain.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΘΗΝΑ»

 • 17 Ιουλίου 2023, 13:35 | Εκτελεστική Γραμματεία Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ

  Tα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., αν και αποτελούν ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προσόντων -στην πλειονότητά τους κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών- με σημαντικότατη συνεισφορά στην εύρυθμη λειτουργία του διδακτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στα ΑΕΙ, αμείβονται μέχρι τώρα βάσει ιδιαίτερα χαμηλής ποσόστωσης. Δυστυχώς η ίδια μισθολογική κλίμακα διατηρείται στο υποβληθέν Σχέδιο Νόμου με αποτέλεσμα να εξακολουθούμε να λαμβάνουμε εξαιρετικά χαμηλό μισθό, αναντίστοιχο των προσόντων, της βαθμίδας-προϋπηρεσίας μας και του έργου που επιτελούμε στα ΑΕΙ.
  Σε αυτή την κατεύθυνση αιτούμαστε τις εξής αλλαγές στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου:
  α. ΒΑΘΜΙΔΑ A΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 70% (αντί 62%), στο
  ποσοστό δηλαδή υπολογισμού που προβλέπεται για τους υπηρετούντες λέκτορες.
  β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 67% (αντί 59%)
  γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 64% (αντί 56%)
  δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: 61% (αντί 55%)

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:27 | Νικος Παπανδρουλακης

  Sτις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση και για τους Ερευνητές, για αναπροσαρμογή στον βασικό μισθό και στα μισθολογικά κλιμάκια ώστε να εξισώνονται με τα μέλη ΔΕΠ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Οι Ερευνητές έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στο μισθολόγιό τους και θα έπρεπε στο παρόν σ/ν να αποκατασταθούν οι απώλειες με την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου τους στα προ του 2012 επίπεδα.
  Να τονίσουμε ότι οι Ερευνητές έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε βαθμίδες, αντίστοιχες με των μελών ΔΕΠ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4957/2022 όπως ισχύουν).
  Επιπλέον, το αντικείμενο της θέσης τους είναι αντίστοιχο με των μελών ΔΕΠ (ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο), ενώ συμμετέχουν αμφότεροι, ισότιμα, σε επιτροπές κρίσης και εξέλιξης Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.
  Το ερευνητικό σύστημα στη χώρα μας αποτελεί έναν εξαιρετικά παραγωγικό και δυναμικό κλάδο, όπως αποδεικνύεται και από τις διεθνείς αξιολογήσεις των ΕΚ (επιδόσεις αριστείας), τις σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στη χώρα (πολλαπλά υψηλότερες από το κόστος μισθοδοσίας των Ερευνητών) από ερευνητικά,
  ανταγωνιστικά προγράμματα και την απασχόληση και εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων.
  Η αναίτια διακριτή μεταχείριση των Ερευνητών των ΕΚ συγκριτικά με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, όπως αποτυπώνεται στο υπό διαβούλευση σ/ν, οδηγεί στη θεσμική και μισθολογική υποτίμηση των Ερευνητών.
  Το γεγονός αυτό απαξιώνει και αποδομεί τον ερευνητικό ιστό της χώρας και θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία», που θα πλήξει νέους και πρεσβύτερους και θα διώξει άριστους Ερευνητές
  προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο στις όποιες προσπάθειες για την
  προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό (brain gain).

 • 16 Ιουλίου 2023, 20:56 | Ε.Δι.Π. ΑΠΘ

  Ο νέος νόμος πλαίσιο 4957/22 για τα ΑΕΙ, αναγνωρίζοντας τα προσόντα, την προσφορά και την επάρκεια των μελών Ε.ΔΙ.Π. κατόχων διδακτορικού διπλώματος, τους δίνει τη δυνατότητα αυτοδύναμου διδακτικού έργου, καθώς και επίβλεψης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών (Άρθρο 164, παράγραφος 2).
  Προκειμένου αυτή η αναγνώριση να αποτυπωθεί και οικονομικά, εξετάστε τη δυνατότητα προσθήκης στο τέλος της παραγράφου 3, του άρθρου 31 (Βασικός μισθός), του παρόντος σχεδίου νόμου, της φράσης:
  «Τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 4%, για όσους εξ αυτών κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.»

 • 16 Ιουλίου 2023, 20:28 | Βασίλης Αμοιρίδης

  Είναι αναγκαίο να εξισωθούν οι αποδοχές των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.
  Τα προσόντα των ερευνητών είναι αντίστοιχα των μελών ΔΕΠ και αυτό αναγνωρίζεται ήδη στο άρθρο 23.

  Β. Αμοιρίδης, Δντης Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

 • 16 Ιουλίου 2023, 17:01 | ΕΔΙΠ -Αθήνα

  Μόνο στην Ελλάδα καταργήθηκε η βαθμίδα του Λέκτορα (ή Καθηγητή Εφαρμογών) και ιδρύθηκε η βαθμίδα των Ε.ΔΙ.Π., χωρίς όμως πλέον να έχουν δικαιώματα! Πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία μεταξύ αυτών σε προσωποπαγής θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών και παλιοί Λέκτορες, (πολλοί από αυτούς χωρίς καν διδακτορικό), να έχουν περισσότερα δικαιώματα (πχ ψήφους για Πρόεδρο και Πρύτανη) και πολύ περισσότερες απολαβές!
  Πως είναι δυνατόν μόνο στην Ελλάδα η βαθμίδα των ανθρώπων Ε.ΔΙ.Π. που είναι περισσότερο με τους φοιτητές και περνούν τις περισσότερες ώρες μέσα στην αίθουσα (ενώ ταυτόχρονα ασχολούνται με τους βαθμούς τους και στη θεωρία και το περισσότερο ποσοστό του μαθήματος) να μην ορίζονται ως μέλη ΔΕΠ;
  Πρέπει να συμπεριληφθούν:
  Α. Άμεση αύξηση της ποσόστωσης στον υπολογισμό των μισθών Ε.ΔΙ.Π. ώστε να καλύπτονται οι απώλειες των τελευταίων ετών.
  Β. Αξιολόγηση και αντίστοιχη ισότητα στις αμοιβές και δικαιώματα για όσους έχουν τα προσόντα (Διδακτορικό, Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Έργο).
  Γ. Δυνατότητα εξέλιξης με κριτήρια.
  Δ. Νέες προσλήψεις στον κλάδο.
  Ε. Να μην εξετάζεται τμηματικά η προσωπική διαφορά, μόνο και μόνο για να «εξυπηρετούνται» διάφορες ομάδες του κλάδου, αλλά να υπάρξει ουσιαστική και ισότιμη αντιμετώπιση.

 • 16 Ιουλίου 2023, 12:42 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Ο διαχωρισμός των Ερευνητικών Κέντρων από τα ΑΕΙ παράγει συνεχώς αρυθμίες και προβληματικές νομοθετήσεις όπως στο συγκεκριμένο άρθρο.
  Από τον Ν. 1514/1985 προβλεπόταν οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών κέντρων να έχουν τις ίδιες απολαβές με αυτές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, δεδομένου ότι οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτουν:

  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελουν ομόλογο ερευνητικό έργο.
  Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή αφορά έναν μικρό αριθμό συγκρινόμενο με τον αριθμό μελών ΔΕΠ (περίπου 700 άτομα).

 • 16 Ιουλίου 2023, 08:12 | Αθανάσιος Μαχιάς

  Ο διαχωρισμός των Ερευνητικών Κέντρων από τα ΑΕΙ παράγει συνεχώς αρυθμίες και προβληματικές νομοθετήσεις όπως στο συγκεκριμένο άρθρο.
  Από τον Ν. 1514/1985 προβλεπόταν οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών κέντρων να έχουν τις ίδιες απολαβές με αυτές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, δεδομένου ότι οι εκλεγμένοι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτουν:

  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελουν ομόλογο ερευνητικό έργο.
  Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

  Το ομόλογο των προσόντων και του επιτελούμενου έργου των ερευνητών/τριων με τα μέλη ΔΕΠ ουσιαστικά αναγνωρίζεται μέσω του καθορισμού όπως για τα μέλη ΔΕΠ επιδόματος βιβλιοθήκης (άρθρο 23).
  Το επίδομα αυτό αδίκως δεν είναι ισόποσο με αυτο των μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ, δεδομένου ότι δεν διαφοροποιείται ανά βαθμίδα ορίζοντας ετσι τα 150 ευρω για του Διευθυντές Ερευνών (Ερευνητές Α’) έναντι των 200 ευρώ για καθηγητές ΑΕΙ.

  Επιπλέον πρεπει να γίνει εξίσωση στο βασικό μισθό
  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αυτή αφορά έναν μικρό αριθμό συγκρινόμενο με τον αριθμό μελών ΔΕΠ (περίπου 700 άτομα).

  Αθανάσιος Μαχιάς
  Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

 • 16 Ιουλίου 2023, 08:55 | Νίκος Μπύκος

  Είναι κατάφωρη υποβάθμιση η μη εξίσωση των βασικών μισθών των ερευνητών με τα μέλη ΔΕΠ αντίστοιχων βαθμίδων καθώς τα προσόντα και το επιτελούμενο έργο (ερευνητικό & διδακτικό) των ερευνητών είναι αντίστοιχα με αυτό των μελών ΔΕΠ. Προτείνεται η ένταξη των ερευνητών στο παρόν άρθρο με εξίσωση των βασικών μισθών τους με αυτούς των μελών ΔΕΠ αντίστοιχων βαθμίδων.

 • Λόγω του ότι οι Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) του άρθρου 13Α του ν.4310/2016 έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και ταυτόσημες διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες με αυτές των μελών ΔΕΠ είναι απολύτως λογικό, απαραίτητο και δίκαιο να υπάρχει εξίσωση των αποδοχών (βασικός μισθός, μισθολογικά κλιμάκια, κλπ) των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επομένως πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 31 του παρόντος ώστε να συμπεριλαμβάνει το ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ. Επίσης πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρου 23 του παρόντος, ώστε το επίδομα βιβλιοθήκης να είναι σε ύψος αντίστοιχο των μελών ΔΕΠ (πχ., Καθηγητής ΑΕΙ=Ερευνητής Α’ = 200€)˙

  Επιπλέον, πάγιο, λογικό και δίκαιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας αλλά και της Συνόδου Προέδρων των ΕΚ & ΤΦ είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, αντίστοιχη με τη δίκαιη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μέλων ΔΕΠ των ΑΕΙ (Ν. 4957/2022 άρθρο 288 παρ. 1)

  Μανώλης Πλειώνης
  Καθηγητής Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ,
  Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

 • 15 Ιουλίου 2023, 13:00 | Σύνοδος Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων & ΤΦ

  Η Σύνοδος των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων & Τεχνολογικών Φορέων θεωρεί ότι παρόμοιες αναλογικές αυξήσεις πρέπει να ισχύσουν για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες όλων των βαθμίδων, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικό μισθολόγιο, όπως και τα μέλη ΔΕΠ, αντί να συμπεριληφθούν στην οριζόντια και μη κλιμακούμενη αύξηση του Άρθρου 20 του παρόντος.

  Εκ μέρους της Συνόδου

  Α. Μαγουλάς, Συντονιστής Συνόδου ΕΚ & ΤΦ

  Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

 • 15 Ιουλίου 2023, 13:40 | ΑΚ

  Ο βασικός μισθός των μελών ΕΕΠ να διαμορφωθεί στο 70% του βασικού μισθού του καθηγητή Α΄βαθμίδας, όσο δηλαδή και της κατηγορίας των λεκτόρων.
  Τα μέλη ΕΕΠ είναι στην πλειοψηφία τους κάτοχοι διδακτορικού με πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο, χωρίς να τους δίνεται καμία δυνατότητα εξέλιξης σε υψηλότερες βαθμίδες

 • 14 Ιουλίου 2023, 21:35 | Δρ ΕΔΙΠ

  Με βάση το έργο που επιτελούν οι ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ, θα πρέπει να έχουν αποδοχές ίσες με του λέκτορα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της ΠΟΣΕΕΔΙΠ.

 • 14 Ιουλίου 2023, 19:37 | Ε.ΔΙ.Π.

  Σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 2 του ν. 4957/2022 στα μέλη Ε.ΔΙ.Π., που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί αναγνώριση των ικανοτήτων μας και διαφοροποιεί το έργο μας από το έργο των υπόλοιπων μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. Αίτημα μας είναι η αποτύπωση της παραπάνω διαφοράς τόσο στον βασικό μισθό όσο και στο επίδομα βιβλιοθήκης όπως άλλωστε συνέβη πρόσφατα και για το ερευνητικό επίδομα.

 • 14 Ιουλίου 2023, 14:01 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών των Ερευνητικών Κέντρων – Ινστιτούτων της χώρας με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς πέραν της προσέγγισης του ενιαίου χώρου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα πρέπει επιτέλους έμπρακτα να θεσμοθετηθεί, οι Ερευνητές/τρίες έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες ερευνητικές βαθμίδες.

  Γεράσιμος Κορρές
  Διευθυντής Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ

 • 14 Ιουλίου 2023, 09:57 | Κατερίνα Παπαγιαννάκη

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.
  Επίσης, θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί η σχεση μισθού Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων/Ερευνητών στο 85% που ήταν πριν την αλλαγή του προηγούμενου μισθολογίου.

 • 13 Ιουλίου 2023, 18:14 | Γιωργος Τροχάρης

  Οι μισθοί των πανεπιστημιακών στην χώρα είναι εξευτελεστικά χαμηλοί και ακυρώνουν εντελώς την έννοια την ειδικού μισθολογίου όπως και την απαίτηση ότι από τους ανθρώπους αυτούς παράγεται πρωτοποριακή έρευνα μαζί και παιδαγωγικό έργο και διοικητική δουλειά. Είναι ηθικά μειωτικοί και οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη (ίσως πλην Βουλγαρίας).

  Όσοι σκέφτεστε να γυρίσετε στη χώρα ΜΗΝ το κάνετε, όπως κάποιοι πράξαμε ηλιθιωδώς.

  Η όποια εξαγγελία αυξήσεων/επιδομάτων δε είναι εξοργιστική διότι στην ουσία αποφεύγει την εφαρμογή της απόφαση ανώτατου δικαστηρίου του 2022 της ίδιας χώρας (ΣτΕ) κατά την οποία η κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί και να επιστρέψει το μισθολόγιο στις αμοιβές προ περικοπών 2012.

  Σημειωτέον ο πραγματικός καθαρός μισθός του επίκουρου (Αssistant Professor) είναι 1330 ευρώ.

 • 13 Ιουλίου 2023, 17:16 | Κοτρωνη Βασιλική

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ από 12 Ιουλίου 2023, 16:32| Κοτρώνη Βασιλική

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτει:

  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελεί ομόλογο ερευνητικό έργοΕπομένως είναι επιτακτική η ανάγκη εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ.

  Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

  Εμμέσως αναγνωρίζεται το ομόλογο των προσόντων και του επιτελούμενου έργου των ερευνητών/τριων με τα μέλη ΔΕΠ μέσω του καθορισμού όπως για τα μέλη ΔΕΠ επιδόματος βιβλιοθήκης (άρθρο 23) ΠΑΡΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΙΚΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΟΣΟ με αυτο των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ., ορίζοντας ενδεικτικά τα 150 ευρω για ερευνητές Α’ έναντι των 200 ευρώ για καθηγητές ΑΕΙ.

  Πρεπει να προχωρήσει η εξίσωση στο βασικό μισθό η οποία αφορά και ένα πολύ περιορισμένο έναντι των μελών ΔΕΠ αριθμό (<1000).

  Β. Κοτρώνη
  Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
  Εκπρόσωπος του Ερευνητικού Προσωπικού στο ΔΣ/ΕΑΑ

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:55 | ΙΛΙΑ ΛΑΚΙΔΟΥ

  θα πρέπει να επανεξεταστεί η ποσόστωση του μισθολογίου των μελών ΕΔΙΠ με βάση τον μισθό του καθηγητή Α΄βαθμίδας.
  Αυτή τη στιγμη το μέλος ΕΔΙΠ (που έχει και μία προϋπηρεσία στο πανεπιστήμιο τουλάχιστον 10 χρόνια για να φτάσει σε αυτή τη βαθμίδα) να παίρνει 8% λιγότερο από τον λέκτορα που μπορεί να είναι και νεώτερός του και φυσικά έχει τη δυνατότητα εξέλιξης σε βαθμίδα και μισθολογική αναβάθμιση.
  Το αίτημα της Ομοσπονδίας μας για ποσοστό 70% επί το μισθολόγιο του καθηγητή Α΄βαθμίδας είναι δίκαιο και θα πρέπει να εξεταστεί.
  Αντίστοιχες αναπροσαρμογές έχει αιτηθεί η Ομοσπονδία μας και για τις άλλες βαθμίδες των μελών ΕΔΙΠ των Πανεπιστημίων.

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:42 | Τζέρυ Κονγουει

  Οι προβλεπόμενες «αυξήσεις» είναι κοροϊδία. Σε μερικές περιπτώσεις είναι μειώσεις (καθηγητές και αναπληρωτές με ΜΚ16) σε σχέση με το μισθολόγιο του 2012, και άρα δεν καλύπτεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. επίκουροι) είναι υπερβολικά μικρές (της τάξης του 3.5%) οπότε δεν υπάρχει καμία κάλυψη του πληθωρισμού και άρα αποτελούν ουσιαστική μείωση.

  Η κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει το μισθολόγιο του 2012 πλήρως, όπως ακριβώς ήταν τότε, και επιπρόσθετα πρέπει να δώσει τις απαραίτητες αυξήσεις ποσοστιαία λόγω πληθωρισμού σε όλα τα κλιμάκια και τις βαθμίδες.

  Δε σχολιάζω καν ότι μέρος των «αυξήσεων» δίνεται ως επίδομα, με αποτέλεσμα να μην μετράνε στη συνέχεια για τη σύνταξη.

  Αρκετά με τον εμπαιγμό, ειδικά τη στιγμή που άλλα ειδικά μισθολόγια έχουν πάρει πολύ σημαντικές αυξήσεις και μάλιστα εν μέσω κρίσης.

  Τα κονδύλια για την πλήρη και δίκαιη αποκατάσταση είναι αμελητέα σε σχέση με άλλα έξοδα του κράτους (π.χ. βλ. κόστος ΟΠΠΙ που τελικά δεν εφαρμόστηκε).

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:08 | Τζέρυ Κονγουει

  Οι προβλεπόμενες «αυξήσεις» είναι κοροϊδία. Σε μερικές περιπτώσεις είναι μειώσεις (καθηγητές και αναπληρωτές με ΜΚ16) σε σχέση με το μισθολόγιο του 2012, και άρα δεν καλύπτεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. επίκουροι) είναι υπερβολικά μικρές (της τάξης του 3.5%) οπότε δεν υπάρχει καμία κάλυψη του πληθωρισμού και άρα αποτελούν ουσιαστική μείωση.

  Η κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει το μισθολόγιο του 2012 πλήρως, όπως ακριβώς ήταν τότε, και επιπρόσθετα πρέπει να δώσει τις απαραίτητες αυξήσεις ποσοστιαία λόγω πληθωρισμού σε όλα τα κλιμάκια και τις βαθμίδες.

  Δε σχολιάζω καν ότι μέρος των «αυξήσεων» δίνεται ως επίδομα, με αποτέλεσμα να μην μετράνε στη συνέχεια για τη σύνταξη.

  Αρκετά με τον εμπαιγμό, ειδικά τη στιγμή που άλλα ειδικά μισθολόγια έχουν πάρει πολύ σημαντικές αυξήσεις και μάλιστα εν μέσω κρίσης.

 • 13 Ιουλίου 2023, 12:55 | Μπουγιατιώτη Κατερίνα

  Είναι αναγκαία η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς τόσο τα ακαδημαϊκά μας προσόντα όσο και οι διαδικασίες ένταξης όσο και προαγωγής είναι όμοιες με τις αντίστοιχες βαθμίδες των ΔΕΠ των ΑΕΙ. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.
  Δεν είναι δυνατόν το ομόλογο Ερευνητών/τριών με την αντίστοιχη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ αναγνωρίζεται μόνο όσον αφορά στο επίδομα βιβλιοθήκης (άρθρο 23).

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:47 | Δ.Κ.

  Παρά το γεγονός ότι το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) διαθέτει αντίστοιχα προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ, η ήδη μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ τους, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Ο βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Καθηγητή ΑΕΙ διαμορφώνεται πλέον στα 2228 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του Ερευνητή Α’ (βαθμίδα Διευθυντή Ερευνών) των ΕΚ παραμένει στα 1670 ευρώ, δηλαδή στο 75%.
  Πρέπει επομένως να γίνει εξίσωση στο βασικό μισθό, η οποία μάλιστα αφορά σε περιορισμένο αριθμό προσωπικού.

 • 12 Ιουλίου 2023, 19:29 | Κοτρωνάρου Αναστασία

  Επιβάλλεται η εξίσωση αμοιβών Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Επομένως, και βασικού μισθού, όπως προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985. Το ομόλογο Ερευνητών/τριών με την αντίστοιχη βαθμίδα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ αναγνωρίζεται μόνο
  όσον αφορά στο επίδομα βιβλιοθήκης (άρθρο 23).

 • Το ποσό αυξησης για τους Ερευνητές ειναι πολλαπλασιαζόμενο το γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)με συντελεστή 0,0897. Αρα ειναι πολύ λιγότερα τα χρηματα της αυξησης από αυτή που προβλέπεται για τα μελη ΔΕΠ. Πρόκειται για περίπου 70 ευρω για τους Ερευνητές ΕΚ, ενώ τα μέλη ΔΕΠ θα λάβουν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις.

  Επιβάλλεται η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτει:
  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελεί ομόλογο ερευνητικό έργο

  Εμμέσως αναγνωρίζεται το ομόλογο των προσόντων και του επιτελούμενου έργου των ερευνητών/τριων με τα μέλη ΔΕΠ μέσω του καθορισμού ισόποσου με τα μέλη ΔΕΠ επιδόματος βιβλιοθήκης (άρθρο 23).

  Πρεπει όμως να προχωρήσει και η εξίσωση στο βασικό μισθό η οποία αφορά και ένα πολύ περιορισμένο έναντι των μελών ΔΕΠ αριθμό (<1000).

  Εαν συμβούν οι προτεινόμενες αυξήσεις στα μέλη ΔΕΠ αλλά ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ για Ερευνητές ΕΚ, οι μισθολογικές διαφορές θα αμβλυνθούν περαιτέρω.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:10 | Dr

  Εϊναι αναγκαίο να προστεθεί η προσωπική διαφορά κατατάξης στους ΕΔΙΠ ΑΕΙ.
  (Απο ΙΔΑΧ κατατάχθηκαςν σε ΕΔΙΠ και δεν έχουν λάβει την προσωπική διαφορά στον βασικό τους μισθό)
  Τι θα κάνετε γιαυτο το θέμα?

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:54 | K.M.

  Επιβάλλεται η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:59 | Όλγα Μαλανδράκη

  Θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς έχουμε ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και όμοιες διαδικασίες ένταξης και
  προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.

 • 12 Ιουλίου 2023, 16:32 | Κοτρώνη Βασιλική

  Το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων διαθέτει:
  – ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ
  – όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες.
  – επιτελεί ομόλογο ερευνητικό έργο

  Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη εξίσωσης των αποδοχών των Ερευνητών/τριών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Την εξίσωση αυτή την προέβλεπε και ο Ν. 1514/1985.
  Εμμέσως αναγνωρίζεται το ομόλογο των προσόντων και του επιτελούμενου έργου των ερευνητών/τριων με τα μέλη ΔΕΠ μέσω του καθορισμού ισόποσου με τα μέλη ΔΕΠ επιδόματος βιβλιοθήκης (άρθρο 23). Πρεπει όμως να προχωρήσει και η εξίσωση στο βασικό μισθό η οποία αφορά και ένα πολύ περιορισμένο έναντι των μελών ΔΕΠ αριθμό (<1000).

  Β. Κοτρώνη
  Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
  Εκπρόσωπος του Ερευνητικού Προσωπικού στο ΔΣ/ΕΑΑ