Άρθρο 38 – Επιδόματα

Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):
αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
αδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.: τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
γ. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.ν. και της Α.Ε.Α. εκατό (100) ευρώ.
δ. Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ.
ε. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118):
εα. Σύμβουλος Α΄: διακόσια τριάντα (230) ευρώ.
εβ. Σύμβουλος Β’: διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ.
εγ. Σύμβουλος Γ’: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
εδ. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
2. Χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., Διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Α. και Ε.Π. των Α.Ε.Ν.:
αα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
αδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.
β. Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό (100) ευρώ.
γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ.
3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και στους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Διευθυντές Σχολών των Α.Ε.Ν., στους Προέδρους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και στους Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:
α. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Α.Ε.Α.: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
β. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α.: διακόσια (200) ευρώ.
γ. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.
δ. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό σαράντα (140) ευρώ.
ε. Διευθυντές Σχολών Α.Ε.Ν.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:28 | Μιχαήλ Ζήσιμος

  Οι ΕΔιΠ των ΑΕΑ δεν διαφέρουν σε τίποτε από τους ΕΔιΠ των άλλων σχολών· είναι κάτοχοι διδακτορικών και έχουν πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Προς τι λοιπόν η διάκριση και η καταστρατήγηση της ισονομίας; Γιατί οι ΕΔιΠ των ΑΕΑ να λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 38 περίπτωση 2γ εκατό 100 ευρώ επίδομα, αντί των 300 τριακοσίων που θα λαμβάνουν όλοι οι άλλοι ΕΔιΠ και που μέχρι σήμερα ελάμβαναν και των ΑΕΑ. Είναι κατώτερης κατηγορίας δημόσιοι λειτουργοί και για αυτό θα δουν μείωση του πενιχρού μισθού τους αντί αυτής της μικρής αύξησης . Πιστεύω αυτό το ατόπημα να έγινε εκ παραδρομής και όχι εσκεμμένα. Μπορείτε και πρέπει να το διορθώσετε.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:16 | Σταμάτιος – Νικόλαος Μωραΐτης

  Η επιχειρούμενη ρύθμιση όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην συνταγματική υποχρέωση και του νομοθέτη για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά αποτελεί ευθεία επέμβαση της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία, δεδομένου ότι το ζήτημα της υποχρέωσης ίσης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών με αυτά των ΑΕΙ έχει ήδη επιλυθεί αυθεντικά δυνάμει αμετάκλητης και πλέον δικαστικής απόφασης τώρα αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση (κατά την οποία θα καταβάλεται το 1/3 του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού) όχι μόνο δεν αποκαθίσταται η μισθολογική αδικία σε βάρος των μελών ΕΔΙΠ των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αλλά αντίθετα η πρόδηλη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε νέο κύκλο δικών, εις βάρος όλων των εμπλεκομένων και του δημοσίου συμφέροντος! Για τον λόγο αυτό οφείλει η ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ να γίνει στις αντίστοιχες διατάξεις για την καταβολή επιδομάτων σε προσωπικό ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, χορηγώντας ίδιου ύψους επίδομα (300 ευρώ) στους μέλη ΕΔΙΠ των Α.Ε.Α. Αθηνών και Ηρακλείου (Κρήτης).

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:25 | Μιχαήλ Ζήσιμος

  Οι ΕΔιΠ των ΑΕΑ δεν διαφέρουν σε τίποτε από τους ΕΔιΠ των άλλων σχολών· είναι κάτοχοι διδακτορικών και έχουν πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Προς τι λοιπόν η διάκριση και η καταστρατήγηση της ισονομίας; Γιατί οι ΕΔιΠ των ΑΕΑ να λαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 38 περίπτωση 2γ εκατό 100 ευρώ επίδομα, αντί των 300 τριακοσίων που θα λαμβάνουν όλοι οι άλλοι ΕΔιΠ και που μέχρι σήμερα ελάμβαναν και των ΑΕΑ. Είναι κατώτερης κατηγορίας δημόσιοι λειτουργοί και για αυτό θα δουν μείωση του πενιχρού μισθού τους αντί αυτής της μικρής αύξησης . Πιστεύω αυτό το ατόπημα να έγινε εκ παραδρομής και όχι εσκεμμένα. Μπορείτε και πρέπει να το διορθώσετε.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:15 | Μ. Π

  Δεδομένου ότι:
  Α. Σύμφωνα με την Παρ. 5, του Άρθρου 15, του Ν. 2638/1998
  «Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ν. έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του, να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στο νομό που εδρεύει η Α.Ε.Ν. ή το παράρτημά της ή προκειμένου περί νησιών στο νησί όπου υπάρχει η έδρα αυτή.»
  Β. Σε νησιά/έδρες Α.Ε.Ν που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς για άτομα με μεγάλη οικονομική ευχέρεια υπάρχει δυσκολία εύρεσης οικιών προς ενοικίαση με ενοίκιο εύλογο ποσοστό των αποδοχών του Ε.Π των Α.Ε.Ν,
  προτείνεται η θέσπιση επιδόματος στέγασης για το Ε.Π των Α.Ε.Ν των εν λόγω περιοχών ώστε το επίπεδο διαβίωσής του να είναι ανάλογο με το κύρος του λειτουργήματος το οποίο ασκούν.

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:59 | Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης

  Η επιχειρούμενη ρύθμιση όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην συνταγματική υποχρέωση και του νομοθέτη για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά αποτελεί ευθεία επέμβαση της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία, δεδομένου ότι το ζήτημα της υποχρέωσης ίσης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών με αυτά των ΑΕΙ έχει ήδη επιλυθεί αυθεντικά δυνάμει αμετάκλητης και πλέον δικαστικής απόφασης τώρα αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση (κατά την οποία θα καταβάλεται το 1/3 του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού) όχι μόνο δεν αποκαθίσταται η μισθολογική αδικία σε βάρος των μελών ΕΔΙΠ των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αλλά αντίθετα η πρόδηλη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε νέο κύκλο δικών, εις βάρος όλων των εμπλεκομένων και του δημοσίου συμφέροντος! Για τον λόγο αυτό οφείλει η ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ να γίνει στις αντίστοιχες διατάξεις για την καταβολή επιδομάτων σε προσωπικό ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, χορηγώντας ίδιου ύψους επίδομα (300 ευρώ) στους μέλη ΕΔΙΠ των Α.Ε.Α. Αθηνών και Ηρακλείου (Κρήτης).

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:31 | Νίκος Μωραΐτης

  Η επιχειρούμενη ρύθμιση όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην συνταγματική υποχρέωση και του νομοθέτη για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά αποτελεί ευθεία επέμβαση της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία, δεδομένου ότι το ζήτημα της υποχρέωσης ίσης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών με αυτά των ΑΕΙ έχει ήδη επιλυθεί αυθεντικά δυνάμει αμετάκλητης και πλέον δικαστικής απόφασης τώρα αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων. Με την επιχειρούμενη ρύθμιση (κατά την οποία θα καταβάλεται το 1/3 του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού) όχι μόνο δεν αποκαθίσταται η μισθολογική αδικία σε βάρος των μελών ΕΔΙΠ των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αλλά αντίθετα η πρόδηλη παραβίαση των αρχών της ισότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε νέο κύκλο δικών, εις βάρος όλων των εμπλεκομένων και του δημοσίου συμφέροντος! Για τον λόγο αυτό οφείλει η ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ να γίνει στις αντίστοιχες διατάξεις για την καταβολή επιδομάτων σε προσωπικό ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, χορηγώντας ίδιου ύψους επίδομα (300 ευρώ) στους μέλη ΕΔΙΠ των Α.Ε.Α. Αθηνών και Ηρακλείου (Κρήτης).

 • 18 Ιουλίου 2023, 17:30 | Nίκος Μωραΐτης

  Με την επιχειρούμενη ρύθμιση όχι μόνο δεν αποκαθίσταται η μισθολογική αδικία σε βάρος των μελών ΕΔΙΠ των Εκκλησιαστικών Ακαδημιώνπ ου έχει δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως επικυρωθεί και αρθεί, αλλά επιχειρείται μια ευθεία επέμβαση της νομοθετικής στα έργα της δικαστικής λειτουργίας. Αγνοείται η ευρύτερη υποχρέωση συμμόρφωσης στο δεδικασμένο που πηγάζει από τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων κατ’ άρ. 95 Συντάγματος και στην ουσία επέρχεται επί τα χείρω ρύθμιση της κατάστασης των αποδοχών μας. Εάν ψηφισθεί μία τέτοια ρύθμιση, ενόψει της πρόδηλης παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, τα μέλη ΕΔΙΠ θα εξαναγκαστούν απλά να προχωρήσουν σε νέους κύκλους δικών, κατά πρόδηλη βλάβη όλων των εμπλεκόμενων και φυσικά του δημοσίου συμφέροντος. Η ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ θα πρέπει για λόγους ισότητας να γίνει στις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και σε κάθε περίπτωση να ανέλθει στο αυτό ύψος, χορηγώντας επίδομα 300 ευρώ στους Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α. Αθηνών και Ηρακλείου (Κρήτης) έναντι του ενός τρίτου αυτού που εισηγείται το νομοσχέδιο (100€)!

 • 18 Ιουλίου 2023, 16:15 | Δρ Μαρία Παζάρσκη, Μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΑΑ

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ που αφορά στη χορήγηση επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στα μέλη ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
  Σύμφωνα με τον Νόμο Κεραμέως και κατόπιν δικαστικής απόφασης οι διδάκτορες μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ που ασκούμε αυτοδύναμο διδακτικό έργο λαμβάνουμε επίδομα διδασκαλίας και έρευνας που ανέρχεται στα 300 ευρώ. Αναλογικά λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, μέλη ΕΔΙΠ με αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Για ποιο λόγο σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου που τίθεται προς δημόσια διαβούλευση το εν λόγω επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ για τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ; Μάλιστα ορίζεται το ποσό των 100 ευρώ για όλους χωρίς να γίνεται καμία διάκριση ανάμεσα σε διδάκτορες και μη, μεταπτυχιακούς και μη, όπως γίνεται στο ίδιο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση και αφορά στους ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ (βλ. άρθρο 38, 1β «Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.: τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ».).
  Το ποσό των 100 ευρώ, συνεπώς, που ορίζεται για τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ είναι κατώτερο και από εκείνο που ορίζεται για τα μέλη ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που δεν κατέχουν ούτε μεταπτυχιακό ούτε διδακτορικό δίπλωμα. Με ποιο σκεπτικό;
  Παρακαλούμε, θερμά, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη, επιπλέον, ότι οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες βάσει του ιδρυτικού τους νόμου από το 2006 ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είναι φορείς των ΑΕΙ. Επομένως, είναι άξιο απορίας που στο νέο σχέδιο νόμου ορίζεται μείωση του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας των ΕΔΙΠ των ΑΕΑ κατά 200 ευρώ. Κάτι τέτοιο απαξιώνει πλήρως την επιστημονική υπόσταση των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ και το έργο τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους των ΑΕΙ, άδικα, αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα.

  Θέλουμε να πιστεύουμε πως πρόκειται, απλά, για λάθος εκ παραδρομής ή για ατυχή εκτίμηση της αρμόδιας αρχής λόγω λανθασμένης ενημέρωσης.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:00 | Δρ Μαρία Παζάρσκη, Μέλος ΕΔΙΠ ΑΕΑ

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ που αφορά τη χορήγηση επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ.
  Με τον νόμο Κεραμέως και κατόπιν δικαστικής απόφασης λαμβάνουμε τα μέλη ΕΔΙΠ της ΑΕΑ Αθήνας επίδομα διδασκαλίας και έρευνας που ανέρχεται στα 300 ευρώ. Για ποιο λόγο σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου που τίθεται προς διαβούλευση το εν λόγω επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ και μάλιστα για όλους, διδάκτορες και μη, μεταπτυχιακούς και μη. Οι ΑΕΑ ανήκουν σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είναι φορείς των ΑΕΙ. Για ποιο λόγο στο νέο νόμο γίνεται μείωση επιδόματος κατά 200 ευρώ.
  Θέλουμε να πιστεύουμε πως πρόκειται για λάθος που οφείλεται σε λανθασμένη ενημέρωση.

 • 18 Ιουλίου 2023, 15:50 | Μαρία Παζ.

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ που αφορά τη χορήγηση επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας στα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ.
  Με τον νόμο Κεραμέως και κατόπιν δικαστικής απόφασης λαμβάνουμε τα μέλη ΕΔΙΠ της ΑΕΑ Αθήνας επίδομα διδασκαλίας και έρευνας που ανέρχεται στα 300 ευρώ. Για ποιο λόγο σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου που τίθεται προς διαβούλευση το εν λόγω επίδομα ορίζεται στα 100 ευρώ και μάλιστα για όλους, διδάκτορες και μη, μεταπτυχιακούς και μη. Οι ΑΕΑ ανήκουν σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είναι φορείς των ΑΕΙ. Για ποιο λόγο στο νέο νόμο γίνεται μείωση επιδόματος κατά 200 ευρώ.
  Θέλουμε να πιστεύουμε πως πρόκειται για λάθος που οφείλεται σε λανθασμένη ενημέρωση.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:59 | Μαρία Π.

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ. για τη χορήγηση επιδόματος διδακτικού και ερευνητικού στα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ. Με τον νόμο Κεραμέως και κατόπιν δικαστικής απόφασης, οι κάτοχοι διδακτορικού λαμβάνουμε 300 Ευρώ επίδομα διδασκαλίας και έρευνας. Για τη χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ αντί των 100 ευρώ, υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση, καταδικαστική του ΥΠΟΙΚ, που ζητά τη Συμμόρφωση της Διοίκησης. Ο Πρόεδρος της ΑΕΑ Αθήνας και αρμόδιος Οικονομικός Διατάκτης κατέβαλε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τους τόκους υπερημερίας σε 5 μέλη ΕΔΙΠ που είχαν προσφύγει «κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το ΥΠΟΙΚ». Πρόκειται για την 2279/2021 Μ/Μ ΔΠρ. Θεσσαλονίκης και την 1609/2022 του ΔΕφ Θεσσαλονίκης (από 4-4-22 κατ’ Έφεση Δίκη Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΕΦ1410/25.10.2021 – αριθ. καταχ. ΕΦ1941/24-11-21, στην οποία νομίμως παρέστη πληρεξούσια του ΝΣΚ εκπροσωπώντας τον κ. Υπουργό Οικονομικών). Η Απόφαση ορίζει ότι το εν λόγω επίδομα των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από το άρθρο 131 παρ. 1α, του Ν4472/2017 Ειδικό Επίδομα Διδασκαλίας και Έρευνας.
  Παρακαλούμε πολύ όπως προσέξετε την Απόφαση. Το κράτος έχει συνέχεια και οφείλουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς, μάλιστα, δε, την δικαστική εξουσία.
  Οι ΑΕΑ είναι φορέας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:58 | Αθηνά Τσιγκαροπούλου

  Με τις προβλέψεις του άρθρου 38 τα μέλη ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών κινδυνεύουμε με μείωση των αποδοχών μας και όχι με αύξηση αυτών, όπως επαγγέλεται το σχέδιο νόμου, αφού το επίδομα των 300 ευρώ μειώνεται στα 100 ευρώ, την στιγμή που μας έχει χορηγηθεί με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και αφορά μέλη ΕΔΙΠ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Δηλαδή έχουμε τα ίδια ή και περισσότερα τυπικά προσόντα από αντίστοιχα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ που θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ και σίγουρα από μέλη ΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που είτε θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ είτε με λιγότερα τυπικά προσόντα θα λάβουν μεγαλύτερο επίδομα από τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 14:20 | Παντελής Λέκκου

  Σύμφωνα με την παράγραφο γ. του ως άνω άρθρου τα μέλη ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) θα λαμβάνουμε επίδομα έρευνας και διδασκαλίας 100 ευρώ (όπως και οι συνάδελφοι των Α.Ε.Ν.), την στιγμή που 1ον όλα τα υπόλοιπα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων όπως όλοι εμείς στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, θα λαμβάνουν 300 ευρώ μηνιαίο επίδομα και 2ον το επίδομα των 300 ευρώ μάς επιδικάστηκε με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αριθμ. Αποφ. 1609/2022). Έτσι, αν ψηφιστεί και ισχύσει το εν λόγω άρθρο τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΑ θα έχουμε μείωση στις μηνιαίες αποδοχές μας, αφού μας αφαιρείται το επίδομα των 300 ευρών και στην θέση του χορηγείται επίδομα διδασκαλίας και έρευνας των 100 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος νόμος επιφέρει επιδείνωση της μισθολογικής μας κατάστασης και σίγουρα όχι βελτίωση όπως επαγγέλλεται ο νομοθέτης και όπως προκύπτει από την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της νέας Κυβέρνησης.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι στην «Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης» δεν σχολιάζεται η αλλαγή στο ποσό του επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας από 300 σε 100 ευρώ, ενώ αντιθέτως σχολιάζεται ότι χορηγείται για πρώτη φορά στα ΕΔΙΠ των ΑΕΑ το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης των 100 ευρώ. Ίσως ο συντάκτης του νόμου να αγνοεί την μισθολογική αυτή εξέλιξη που προέκυψε το 2022.
  Παράκληση να αντιμετωπιστεί αυτή η αδικία σε μέλη ΕΔΙΠ κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, διότι σε αντίθετη περίπτωση μισθολογικά θα βρεθούμε σε δυσμενέστερη θέση από κάποια από τα μέλη ΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ που χωρίς μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα (δηλαδή κάτοχοι μόνο του πτυχίου) θα λαμβάνουν μηνιαίως 150 ευρώ!

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:08 | Αναστάσιος Μαράς

  Η τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ: «Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ» είναι προβληματική, καθώς για τη χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ αντί των 100 ευρώ, υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση, καταδικαστική του ΥΠΟΙΚ, που ζητά τη Συμμόρφωση της Διοίκησης. Στην προοπτική αυτή, η ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΔΙΠ των ΑΕΙ, χορηγώντας επίδομα 300 ευρώ στους Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α. Αθηνών και Ηρακλείου (Κρήτης).

 • 18 Ιουλίου 2023, 11:38 | Ιωάννης Νείλας

  Επακόλουθο του νόμου ν. 3450/2006, είναι ότι αγνοείται εντελώς το μεταπτυχιακό δίπλωμα σε όσους εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις στις ΑΕΝ. Συγκεκριμένα όσοι δεν κατείχαν διδακτορικό δίπλωμα, εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα (το οποίο εκείνη τη χρονική στιγμή δεν απαιτείτο), με συνέπεια ο μεταπτυχιακός τίτλος να αγνοείται παντελώς μισθολογικά, αλλά και ουσιαστικά. Ελπίζω να διορθωθεί από τη σημερινή κυβέρνηση η συγκεκριμένη αδικία, που αφορά 4 με 5 καθηγητές πανελληνίως, των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
  Ιωάννης Νείλας Επίκουρος καθηγητής σε προσωποπαγή θέση, κάτοχος(συναφούς) μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

 • 18 Ιουλίου 2023, 09:26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Αύξηση Εξόδων Παράστασης Προέδρου ΑΕΑ της περ. 4α του άρθρου 38 από τα 250, στα 500 ευρώ.
  Οι Πρόεδροι του ΑΣ των ΑΕΑ, δύο στην Ελλάδα (ΑΕΑ Αθήνας και ΑΕΑ Κρήτης), είναι εφάμιλλοι των Πρυτάνεων ΑΕΙ βάσει του ιδρυτικού Ν3432/2006 ως θα αναλυθεί. Η Γραμματεία την οποία οι Πρόεδροι των ΑΕΑ κατευθύνουν (παρ.6η του άρθρου 7 του Ν3432/2006) είναι επιπέδου Διεύθυνσης – ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – και ο Προϊστάμενος Δ/νσης είναι ο Γραμματέας Σχολής, που διευθύνει επιμέρους Τμήματα και Προϊσταμένους Τμημάτων (Διοικητικής Μέριμνας, Φοιτητικής Μέριμνας, Προσωπικού, Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης, Βιβλιοθήκης KYA87354/B1/06/ ΦΕΚ1448B/3-10-2006). Επίσης, ο Πρόεδρος της ΑΕΑ ενεργεί ως Ανώτατο Μονοπρόσωπο Όργανο Διοίκησης όλης της Σχολής (Διοικητικού, Διδακτικού Προσωπικού κάθε βαθμίδας και Φοιτητών βλ. και έγγραφο Γενικού Γραμματέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης κ. Παν. Γιαννόπουλου: 153501/Ζ2/2-10-2019). Είναι επομένως άνισο ο Προϊστάμενος Γραμματείας της κάθε ΑΕΑ (που ως προαναφέρθηκε είναι επιπέδου Διεύθυνσης) να λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης 450 ευρώ, οι Προϊστάμενοι 290 ευρώ (άρθρο 16 του Ν4354/2015), ενώ ο Πρόεδρος της ΑΕΑ ως διοικητικός προϊστάμενός τους μόλις 250 ευρώ! Μάλιστα μετά τις νόμιμες κρατήσεις, τα έξοδα παράστασης Προέδρου απομειώνονται σε μόλις 119,50 ευρώ καθαρά μηνιαίως! Πρόκειται για άνιση μεταχείριση απέναντι σε έναν σοβαρότατο και αυστηρά θεσμικό ρόλο που έχει ο Πρόεδρος, με τεράστιες ευθύνες. Το ορθό είναι να αναπροσαρμοστεί το επίδομα στα 500 ευρώ του Πρύτανη των ΑΕΙ.
  Σύμφωνα με το Ν3432/2006 ο Πρόεδρος του ΑΣ των ΑΕΑ είναι ο μοναδικός Οικονομικός Διατάκτης και έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και φυσικά τις ανάλογες ευθύνες. Σύμφωνα δε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν3432/2006 οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν ως εξής:
  «6.Ο Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από επί μέρους διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:
  α) διευθύνει την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του Κανονισμού λειτουργίας της και μεριμνά για την καλή συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών,
  β) συγκαλεί το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του,
  γ) χορηγεί τις κάθε είδους άδειες στο προσωπικό της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
  δ) εισηγείται θέματα προς εξέταση στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
  ε) εισηγείται στο Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό και συντάσσει τον απολογισμό της Ακαδημίας, είναι διατάκτης των δαπανών της εντός των πιστώσεων του προϋπολογισμού και έχει την ευθύνη για τη διοίκηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της,
  στ) προκηρύσσει τις θέσεις του διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών της οικείας Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας,
  ζ) υπογράφει τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις σπουδών,
  η) κατευθύνει και συντονίζει το έργο της Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων και των αρχείων της Ακαδημίας.
  Ας σημειωθεί ότι το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο των ΑΕΑ είναι ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ όργανο και οι όποιες τελικές Αποφάσεις – όπως η έγκριση προϋπολογισμού κ.α. – λαμβάνονται έπειτα από τον εκάστοτε Υπουργό ΥΠΑΙΘΑ.
  Επίσης δύο είναι οι Διευθυντές Σπουδών (ΑΕΑ Αθήνας και ΑΕΑ Κρήτης), εφάμιλλοι των Προέδρων Τμημάτων ΑΕΙ, με ανάλογες αρμοδιότητες (παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν3432/2006) και κατά τούτο ορθά σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου λαμβάνουν ως έξοδα παράστασης το ποσό των 210 ευρώ.

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ: «Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ» και παράλληλα ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ στις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΔΙΠ των ΑΕΙ. Για τη χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ αντί των 100 ευρώ, υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση, καταδικαστική του ΥΠΟΙΚ, που ζητά τη Συμμόρφωση της Διοίκησης. Μόλις προχθές ως Πρόεδρος της ΑΕΑ Αθήνας και αρμόδιος Οικονομικός Διατάκτης κατέβαλα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τους τόκους υπερημερίας σε 5 μέλη ΕΔΙΠ που είχαν προσφύγει «κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το ΥΠΟΙΚ». Πρόκειται για την 2279/2021 Μ/Μ ΔΠρ. Θεσσαλονίκης και την 1609/2022 του ΔΕφ Θεσσαλονίκης (από 4-4-22 κατ’ Έφεση Δίκη Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΕΦ1410/25.10.2021 – αριθ. καταχ. ΕΦ1941/24-11-21, στην οποία νομίμως παρέστη πληρεξούσια του ΝΣΚ εκπροσωπώντας τον κ. Υπουργό Οικονομικών). Η Απόφαση ορίζει ότι το εν λόγω επίδομα των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από το άρθρο 131 παρ. 1α, του Ν4472/2017 Ειδικό Επίδομα Διδασκαλίας και Έρευνας. Παρακαλώ πολύ δείτε την Απόφαση διότι το κράτος έχει συνέχεια και οφείλουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς – όλως ιδιαιτέρως δε, την δικαστική εξουσία – που ρυθμίζουν κάθε λογής νομοθετικά αβλεπτήματα. Εν προκειμένω, γιατί γίνεται σεβαστή από το ΥΠΟΙΚ μόνον η Απόφαση ΣτΕ1911/2022 και όχι η ΔΕφ Θεσσαλονίκης 1609/2022;

 • 18 Ιουλίου 2023, 08:18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Τροποποίηση του Άρθρου 38 περίπτωση 2γ: «Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), εκατό (100) ευρώ» και παράλληλα ένταξη του επιδόματος μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ στις αντίστοιχες διατάξεις των ΕΔΙΠ των ΑΕΙ. Για τη χορήγηση επιδόματος 300 ευρώ αντί των 100 ευρώ, υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση, καταδικαστική του ΥΠΟΙΚ, που ζητά τη Συμμόρφωση της Διοίκησης. Μόλις προχθές ως Πρόεδρος της ΑΕΑ Αθήνας και αρμόδιος Οικονομικός Διατάκτης κατέβαλα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τους τόκους υπερημερίας σε 5 μέλη ΕΔΙΠ που είχαν προσφύγει «κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από το ΥΠΟΙΚ». Πρόκειται για την 2279/2021 Μ/Μ ΔΠρ. Θεσσαλονίκης και την 1609/2022 του ΔΕφ Θεσσαλονίκης (από 4-4-22 κατ’ Έφεση Δίκη Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΕΦ1410/25.10.2021 – αριθ. καταχ. ΕΦ1941/24-11-21, στην οποία νομίμως παρέστη πληρεξούσια του ΝΣΚ εκπροσωπώντας τον κ. Υπουργό Οικονομικών). Η Απόφαση ορίζει ότι το εν λόγω επίδομα των μελών ΕΔΙΠ των ΑΕΑ αντιστοιχεί στο προβλεπόμενο από το άρθρο 131 παρ. 1α, του Ν4472/2017 Ειδικό Επίδομα Διδασκαλίας και Έρευνας. Παρακαλώ πολύ δείτε την Απόφαση διότι το κράτος έχει συνέχεια και οφείλουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς – όλως ιδιαιτέρως δε, την δικαστική εξουσία – που ρυθμίζουν κάθε λογής νομοθετικά αβλεπτήματα. Εν προκειμένω, γιατί γίνεται σεβαστή από το ΥΠΟΙΚ μόνον η Απόφαση ΣτΕ1911/2022 και όχι η ΔΕφ Θεσσαλονίκης 1609/2022;

 • 17 Ιουλίου 2023, 00:50 | Στέφανος Καρναβάς

  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (130 ευρώ μηνιαίως) & για εκπαιδευτικούς των ΑΕΝ
  Προτείνω το επαρχιακό επίδομα που στο άρθρο 25 αυτού του σχεδίου νόμου θεσμοθετείται για τους λιμενικούς να δίνεται και στους μονίμους εκπαιδευτικούς των ΑΕΝ Καλύμνου (1 άτομο), Οινουσσών (3 άτομα) και Χίου (6 άτομα) με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις.

  Υπενθύμιση: Η ΑΕΝ Οινουσσών έχει χαρακτηρισθεί ως υπηρεσία:
  Δυσμενούς διαβίωσης (παρ. 7 άρθ. 2 ΠΔ 222/2005)
  Πρώτης κατηγορίας (παρ. 1γ, άρθ. 3 ΠΔ 33/2009)
  Δεύτερης κατηγορίας (παρ. β άρθ. 1 ΠΔ 5/2023).

  «Σε όσα μέλη Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΝ υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ.
  Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του.
  Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.
  Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.»

 • 17 Ιουλίου 2023, 00:45 | Στέφανος Καρναβάς

  Παρατηρείται μεγάλη μισθολογική ανισότητα στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, όπου το ειδικό επίδομα διδασκαλίας & έρευνας ανέρχεται σε 400 ευρώ (κάτοχοι διδακτορικού) ή 100 ευρώ (κάτοχοι ενός ή δύο μεταπτυχιακών, δηλαδή προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με παρ. 1 άρθ. 15 ν. 3450/2006, Α΄ 64 και οργανικές).
  Τέτοιες εξόφθαλμες μισθολογικές ανισότητες, δεν παρατηρούνται στο δεύτερο επίδομα (βιβλιοθήκης), όπου το εύρος των τιμών για όλους, κυμαίνεται από 150 ευρώ έως 100 ευρώ και όχι από 500 έως 100 ευρώ.
  Σημειωτέον ότι όλοι οι επίκουροι καθηγητές, τόσο οι λαμβάνοντες τα 400 ευρώ, όσο και οι λαμβάνοντες τα 100 ευρώ, έχουν τις ίδιες υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (16). Δεδομένου ότι πρόκειται συνολικά μόνο για επτά άτομα πανελλαδικά σε προσωποπαγείς θέσεις, άρα η δαπάνη που προκαλείται είναι ελάχιστη, προτείνω το παρακάτω:

  «Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 στα Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α΄64), χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
  1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:
  α. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ.
  β. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
  γ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ.
  …»

 • 16 Ιουλίου 2023, 18:12 | Παντελής Λ.

  Με το άρθρο 38 τα μέλη ΕΔΙΠ των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών θα έχουμε μείωση και όχι αύξηση μισθού! Το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας που λαμβάνουμε ως τώρα είναι της τάξης των 300 ευρώ, ενώ με την νέα ρύθμιση μειώνεται στα 100 ευρώ. Προστίθεται το επίδομα βιβλιοθήκης ύψους 100 ευρώ, ωστόσο στην πραγματικότητα θα έχουμε μείωση των αποδοχών μας κατά 100 ευρώ.

 • 14 Ιουλίου 2023, 17:14 | ΚΩΣΤΑΣ Ρ

  Επίδομα θέσης ευθύνης σε όλους τους ναυτοδακαλους για οικονομική ισότητα μεταξύ όλων των μελών Του εκπαιδευτικού προσωπικού είμαστε οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι με ασφαλιστικές κρατήσεις 800€ τον μήνα .

 • 13 Ιουλίου 2023, 14:39 | Δημήτρης Μωκας

  Να δωθεί επίδομα θέσης ευθύνης ανάλογο της Ναυτικής προϋπηρεσίας και των πιστοποιητικών εξειδίκευσης σε όλους τους καθηγητές ναυτικών μαθημάτων πλοιάρχους Α και Α μηχανικούς που διδάσκουν στις ΑΕΝ, ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η μεγάλη διαφορά στις ασφαλιστικές εισφορές που υπάρχει σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  Είναι θέμα ισότητας οικονομικών απολαβών μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού.