ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 42 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ καταργείται η υπό στοιχεία 2/56533/0022ΕΞ/10.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί καθορισμού της χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφ¬ορικά μέσα (Β΄ 1772).
2. Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β΄, Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄, καταργούνται:
α) Τα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού, των επιδομάτων, αντίστοιχα, και
β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στα ως άνω Κεφάλαια.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), περί καθορισμού των αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτατων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:39 | Δημήτριος

  Μέχρι το ν. 4093/2012, οι έμμισθοι δικηγόροι του Δημοσίου (1.000 σε αριθμό κατά προσέγγιση) λάμβαναν, επί του βασικού μισθού του βαθμού τους, χρονοεπίδομα 2% για κάθε δύο (2) έτη δικηγορίας από την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου. Μέχρι τότε, δηλαδή, ίσχυε σύστημα μισθολογικής εξέλιξης και για τους εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου, παρόμοιο με το σύστημα μισθολογικής εξέλιξης για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ακόμη και σήμερα εξελίσσονται ανά διετία στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.
  Από το ν. 4093/2012 μέχρι και σήμερα η μισθολογική εξέλιξη των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου έχει καταργηθεί. Με το ν. 4354/2015, δε, επιβεβαιώθηκε η κατάργηση της μισθολογικής εξέλιξης για αυτήν την κατηγορία μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο (με την παρ. 10 του άρθρου 9 του νόμου εκείνου, η οποία αναφέρει ότι για τους εμμίσθους δικηγόρους του Δημοσίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ίδιου νόμου για την μισθολογική εξέλιξη).
  Η πρόβλεψη αυτή του ενιαίου μισθολογίου δημιουργεί:
  – αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση μεταξύ κατηγοριών μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο (δημοσίων υπαλλήλων αφενός, οι οποίοι εξελίσσονται μισθολογικώς ανά διετία και εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, αφετέρου, οι οποίοι δεν εξελίσσονται μισθολογικώς).
  – αδικαιολόγητη εξίσωση μεταξύ εμμίσθων δικηγόρων του αυτού βαθμού δικηγορίας αλλά με διαφορετικά έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο (π.χ. ο νεοπροσλαμβανόμενος ως έμμισθος του Δημοσίου δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές με τον επί 20, 30 ή 40 έτη ως έμμισθος του Δημοσίου δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω).
  Επ’ ευκαιρίας της αναμόρφωσης του ενιαίου μισθολογίου και της χορήγησης αυξήσεως στους μισθούς των μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, πρέπει να εξεταστεί η άρση της άνισης μεταχείρισης των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου, με ρητή κατάργηση, από 1/1/2024, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 και με ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 11 του χρόνου και του τρόπου μισθολογικής τους εξέλιξης, με εισαγωγή, από 1/1/2024, παρ. 5 ως εξής:
  «5. Για την μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων της παρ. 10 του άρθρου 9, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται παροχή υπηρεσιών με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, για δύο (2) έτη σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Για την μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος παροχής υπηρεσιών στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Ως χρόνος παροχής υπηρεσιών, που αναγνωρίζεται για την μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων, λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά ο χρόνος παροχής υπηρεσιών με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής σε οποιοδήποτε φορέα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και όχι μόνο σε ένα από αυτούς. Η μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων γίνεται με πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος εξελίσσονται άμεσα σε τόσα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια, και κατ’ ανώτατο αριθμό σε τέσσερα (4) ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια, όσα σε ακέραιο αριθμό προκύπτουν από την διαίρεση με τον αριθμό δύο (2) του χρόνου παροχής υπηρεσιών με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής σε οποιοδήποτε φορέα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος έχει διανυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας από την κατάταξή τους στο μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.».
  Η εκτιμώμενη ακαθάριστη δαπάνη της θέσπισης των ανωτέρω ρυθμίσεων ανέρχεται στο ποσό των 236.000 ευρώ ανά μήνα και σε 2.832.000 ευρώ ετησίως για το έτος 2024 και εφεξής, λαμβανομένου υπόψη του κατά προσέγγιση αριθμού των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου (1.000) επί το μέγιστο ποσό της μηνιαίας αυξήσεως των μεικτών αποδοχών με την εξέλιξη κατά τέσσερα (4) μισθολογικά κλιμάκια (236 ευρώ), προ παρακρατήσεως φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών.