Άρθρο 17 – Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων

Η σύνταξη των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που υπάγονται στα άρθρα 5, 6, 9 και 10 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75%).