Άρθρο 21 – Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί της οικογενειακής παροχής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο τo ύψος της οικογενειακής παροχής αναδιαμορφώνεται, β) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο καταργούνται, γ) στο νέο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται και η φράση «στη Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται από τη φράση «στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.».
2. Από 1ης.1.2024 καταργούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 • Το πόσο της οικογενειακής παροχής της παρ.1 που καταβάλλεται για την ενίσχυση των οικογενειών των υπαλλήλων, σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει τέκνο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, ισούται με το διπλάσιο της παροχής που ορίζεται για τα 3 τέκνα (δηλαδή 170×2=340 ευρώ) και χωρίς να ισχύει το ηλικιακό όριο, λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.
  Στη παρ. 2 να μην ισχύσει το ηλικιακό όριο όταν αφορά σε παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

 • «Άρθρο 15
  Οικογενειακή παροχή
  1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το αυτό εφαρμόζεται και όταν ο ίδιος ο υπάλληλος είναι ανάπηρος με ποσοστό οπτικής αναπηρίας 80% και άνω.

  2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εκτός εάν το τέκνο έχει αναπηρία όρασης 80% και άνω.

 • Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».

  Η Ομοσπονδία μας, αφού μελέτησε τις διατάξεις του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας», έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα με γνώμονα το διεκδικητικό πλαίσιό της αλλά και τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες πριν από τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.
  Λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση της νέας Κυβέρνησης, θεωρούμε ότι ορισμένες ρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθόσον βελτιώνουν στο ελάχιστο τις πετσοκομμένες από την εποχή των μνημονίων αποδοχές των αστυνομικών, όπως αυτές είχαν ψηφιστεί με τους ν. 4093/2012 και ν. 4307/2014.
  Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε όμως ότι έχει ενσωματωθεί στο ίδιο σχέδιο νόμου διάταξη που αφορά τους εν αποστρατεία συνεπεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισμένους, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας συναδέλφους μας, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών (άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α, β και ε της παρ. 3 – του άρθρου 4 του ν. 4387/2016). Σημειώνουμε ότι οι διατάξεις αυτές εξαιρέθηκαν μετά από τεκμηριωμένες μας προτάσεις μια φορά με την ψήφιση του ισχύοντος μισθολογίου, το 2017 (ν. 4472/2017) και τη δεύτερη το 2022 με το νομοσχέδιο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας- ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ν. 4997/2022).
  Η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζει το ισχύον μισθολόγιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που προκάλεσε και προκαλεί μειώσεις στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία εν ώρα υπηρεσίας τραυματισθέντες, στους τραυματίες λόγω βίαιου συμβάντος και τρομοκρατίας, συναδέλφους, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες αυτών. Η μετάβαση από το παλαιό (ν. 4093/2012) στο ισχύον μισθολόγιο (ν. 4472/2017) προκαλεί μειώσεις οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση εξασφαλίζονται για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι, όμως, εφεξής δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή του ισχύοντος πολυδαίδαλου μισθολογίου μας, η μη ύπαρξη μικρότερης σύνταξης και συναφών επιδομάτων από αυτή που θα δικαιούνταν οι ενδιαφερόμενοι, αν εφαρμοζόταν τα παλαιό μισθολόγιο. Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας να προστατέψουμε τα εισοδήματα των συναδέλφων αυτών που τραυματίζονται (βαριές αναπηρίες) και δολοφονούνται για την ασφάλεια της κοινωνίας και για την πατρίδα μας!
  Γι’ αυτό ζητάμε ή να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους συναδέλφους και τις ορφανικές οικογένειες αυτών που δίνουν τη ζωή τους για το αγαθό της ασφάλειας, ή να γίνει δεκτή η προτεινόμενη από την Ομοσπονδία μας τροποποίηση του άρθρου 3 ως εξής:
  «Οι συντάξεις των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α’ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με τα άρθρα 123 έως 161 του νόμου 4472/2017 (Α 74) σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 34 του π.δ. 169/2007 (Α 210), 92 του π.δ. 168/2007 (Α 209) και 5,6,9 και 10 του νόμου 2084/1992 (Α 165). Το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, δεν είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης το οποίο έχει υπολογιστεί με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016. Για τον καθορισμό των συντάξεων των δικαιούχων προσώπων των περιπτώσεων α’, β’ και ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4387/2016 (Α 85) για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο σε αντίστοιχο και με τις ίδιες προϋποθέσεις δικαιούχο με τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής μέχρι την 31-12-2016».
  Εξειδικεύοντας περαιτέρω τις παρατηρήσεις μας, σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, οι ρυθμίσεις αφορούν επί μέρους μισθολογικά θέματα και όχι ουσιαστική αναμόρφωση του ισχύοντος μισθολογίου (ν.4472/2017) με παρεμβάσεις στο βασικό μισθό και σε ήδη προβλεπόμενα επιδόματα:
  Α) Στο άρθρο 20 παρ. 2, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των βασικών μισθών και συγκεκριμένα η προσαύξηση αυτών με το ποσό των 70 ευρώ μεικτά κατά προσέγγιση ενώ γίνεται μνεία ότι η προσαύξηση αυτή δε συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.
  Β) Με το άρθρο 21 προβλέπεται ο επανακαθορισμός της οικογενειακής παροχής και διαμορφώνεται, ως εξής για υπαλλήλους με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον:
  – στα 70 € για 1 τέκνο (αντί των 50 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 120 € για 2 τέκνα (αντί των 70 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 170 € για 3 τέκνα (αντί των 120 € με το ισχύον καθεστώς),
  – στα 220 € για 4 τέκνα (αντί των 170 € με το ισχύον καθεστώς).
  και προσαυξάνεται κατά 70 € για κάθε επιπλέον τέκνο.
  Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική διάταξη προβλέπεται ότι η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Προβλέπεται ότι από 1-1-2024 καταργούνται το 3ο και το 4ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει, που ορίζουν ότι: «Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου».

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1 ΤΕΚΝΟ 2 ΤΕΚΝΑ 3 ΤΕΚΝΑ 4 ΤΕΚΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΟ
  ΠΟΣΟ 50 70 120 170 +70
  (50+20) (50+20+50) (50+20+50+50)
  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 70 120 170 220 +70
  (70+50) (70+50+50) (70+50+50+50)

  Γ) Με το άρθρο 22 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης το οποίο αυξάνεται κατά 30% και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, για τις περιπτώσεις των επιδομάτων της παρ. Γ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Δηλαδή:

  ΒΑΘΜΟΣ Παλαιά και νέα ποσά
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 550 +165= 715
  ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 400+120=520
  Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και
  Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 350+105=455
  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250+75=325
  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200+60=260
  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170+51=231
  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60+18=78
  ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40+12=52
  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30+9=39

  Δ) Με το άρθρο 24 προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και η τροποποίηση της περ. Β του άρθρου 127 του ν.4472/2017 με τη δυνατότητα χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και σε υπαλλήλους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης:
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 70 ευρώ αντί των 55 ευρώ) για αστυνομικούς έγγαμους ή που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα.
  -Προσαυξάνεται το επίδομα κατά 15 € (συνολικά 130 ευρώ αντί των 115 ευρώ) για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων (σύμφωνο συμβίωσης) η προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο υπαλλήλους.

  ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΒΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ € NEO ΠΟΣΟ €

  Aρχηγός 390,00 390,00
  Υπαρχηγός 370,00 370,00
  Αντιστράτηγος 360,00 360,00
  Υποστράτηγος 340,00 340,00
  Ταξίαρχος 335,00 335,00
  Αστυν.Δ/ντής 325,00 325,00
  Αστ.Υποδ/ντής 315,00 315,00
  Αστυνόμος Α΄ 225,00 225,00
  Αστυνόμος Β΄ 160,00 160,00
  Υπαστυνόμος Α΄ 130,00 130,00
  Υπαστυνόμος Β΄ 120,00 120,00
  Ανθυπαστυνόμος 100,00 100,00
  Αρχιφύλακας 90,00 90,00
  Υπαρχιφύλακας 80,00 80,00
  Αστυφύλακας 55,00 55,00
  Ε.Φ.-Σ.Φ. 105,00 105,00

  ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 55€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 115€ για έγγαμους με τέκνα.

  ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  Το εν λόγω επίδομα αυξάνεται κατά 70€ για έγγαμους χωρίς τέκνα και 130€ για έγγαμους με τέκνα.

  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
  ΑΓΑΜΟΣ 0,00 0,00
  ΕΓΓΑΜΟΣ 55,00 70,00
  ΜΕ ΤΕΚΝΑ 115,00 130,00

  Ε) Με το άρθρο 25, προβλέπεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος παραμεθορίου, το οποίο αυξάνεται στο ποσό των 130 ευρώ από 100 ευρώ που ισχύει σήμερα

  Επίδομα παραμεθορίου:
  Σε όσους υπηρετούν ή είναι αποσπασμένοι εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου)

  ΠΟΣΟ ΝΕΟ ΠΟΣΟ
  100,00 130,00

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA
  Οι τελευταίες ρυθμίσεις για τους αστυνομικούς, οι οποίες σημειωτέον προωθούνται σε νομοσχέδιο για το Δημόσιο και όχι με νομοσχέδιο για το ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, όπως θα ήταν το ορθόν ώστε να υπάρχει πληρότητα στη νομοθέτηση και γενικευμένη ανταπόδοση των οφελημάτων, αφορούν μόνο επί μέρους αλλαγές του βασικού μισθού των υπαλλήλων και συγκεκριμένων επιδομάτων που χορηγούνται και πάλι όχι καθ’ ολοκληρίαν, αλλά με κριτήρια που δεν καλύπτουν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Άλλωστε:
  1.-Το επίδομα οικογενειακής παροχής των 70 ευρώ μεικτά, που καταλήγουν σε 46 μετά τις κρατήσεις, δηλαδή 1,5 ευρώ τη μέρα, δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων αστυνομικών οι οποίοι καθώς εισέρχονται στο Αστυνομικό Σώμα σε ηλικία 18 ετών, είναι οι περισσότεροι άγαμοι ή χωρίς τέκνα, και σε κάθε περίπτωση εισπράττουν μισθούς που δεν καλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης.
  2.-Είναι αδιανόητο να περικόπτονται συντάξεις από οικογένειες που έχουν θρηνήσει τους ανθρώπους τους μετά την απώλειά τους εν ώρα καθήκοντος,
  3.-Το επίδομα παραμεθορίου, αφορά περίπου 1.500 άτομα σε όλη τη χώρα, μικρότατο αριθμό σε σχέση με το σύνολο των 57.000 υπηρετούντων. Το αίτημά μας είναι να επεκταθεί η χορήγησή του ώστε να καλύπτεται πολλαπλάσιος αριθμός και σε άλλες παραμεθόριες περιοχές.
  4.- Η ρύθμιση για τα οδοιπορικά δεν αφορά την Ελληνική Αστυνομία – μια αστυνομία που είναι διαρκώς σε κίνηση- ενώ πάγιο αίτημά μας είναι η κατάργηση της νομοθετικής διάταξης που ψηφίστηκε το 2015 και διατηρεί «παγωμένη» τη χορήγησή τους.
  5.- Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης της νυχτερινής εργασίας δεν προβλέπεται δυστυχώς αν και το χορηγούμενο ευτελές ποσό είναι καθηλωμένο από τότε που θεσπίστηκε.
  Εν κατακλείδι, οι νέες ρυθμίσεις που πρέπει να επισημάνουμε ότι διαφημίστηκαν με τυμπανοκρουσίες από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέχουν παρασάγγας από τις προεκλογικές δεσμεύσεις για πλήρη αποκατάσταση των αδικιών, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο, ως γνωστόν, είχαμε προσφύγει τρεις φορές μετά το 2012, κερδίζοντας αντίστοιχες ευνοϊκές αποφάσεις, που δυστυχώς ακόμα δεν έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής και εφαρμογής εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών.
  Το αίσθημα της αδικίας εξακολουθεί να υφίσταται, δεδομένου ότι οι μισθοί των αστυνομικών ουδέποτε αποκαταστάθηκαν, ούτε καν ενισχύθηκαν με την υποτιθέμενη διόρθωση του 2017 (ισχύον μισθολόγιο, ν.4472/2017). Αντιθέτως προκλήθηκαν νέες διακρίσεις, στρεβλώσεις και αδικίες τις οποίες έκτοτε αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις, θέτοντας ως κορυφαίο, μεταξύ άλλων ζήτημα, την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, καθώς και το υπερώριμο αίτημά μας για την αναπροσαρμογή – αύξηση του ποσού της αποζημίωσης της ωριαίας νυχτερινής εργασίας, που είναι καθηλωμένη από την εποχή των μνημονίων.
  Το αίτημά μας για ένα δίκαιο ειδικό μισθολόγιο παραμένει στο ακέραιο και προς αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να εγκύψει, παρουσιάζοντας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας μια πρόταση νόμου μακράς πνοής που θα λαμβάνει υπόψη της τόσο τα σημερινά δεδομένα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και τα μελλοντικά, όπως αυτά διαμορφώνονται με ένα Αστυνομικό Σώμα νέων συναδέλφων που έχουν υπαχθεί σε νέα, δυσμενέστερα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά πλαίσια.

 • 17 Ιουλίου 2023, 00:25 | Γιώργος

  Θεωρώ ότι το δοθέν επίδομα τέκνων είναι πολύ μικρό για να κάνει αισθητή την βοήθεια κάλυψης αναγκών μιας οικογένειας. Πέρα τούτου Θα ήταν προτιμότερο να δίνεται αναλογικά με τον αριθμό τέκνων π.χ «Χ» ποσό για κάθε τέκνο

 • 16 Ιουλίου 2023, 17:07 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Η όποια αύξηση του οικογενειακού επιδόματος είναι ευπρόσδεκτη.
  Το ποσό είναι αντικειμενικά ελάχιστο και για οικογένειες με πολλά παιδιά αμελητέο.
  Είναι προφανές ότι εφαρμόζεται και πάλι η προκρούστεια λογική της οριζόντιας αύξησης κατά 50 ευρώ το πολύ, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων… άκρως άδικο και επιεικώς απαράδεκτο. Να εφαρμοστεί, επιτέλους, σε όλα τα παρόμοια νομοθετήματα η απλούστατη και δημοκρατικότατη αρχή της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

 • 16 Ιουλίου 2023, 15:05 | Αν. Γαλατσόπουλος

  Η αύξηση του επιδόματος τέκνων στην δική μου περίπτωση (οπότε και σε μεγάλη μερίδα υπαλλήλων) από 50 ευρώ σε 120 ευρώ έχει ως αποτέλεσμα να περάσω κατά λίγο την κλίμακα των 12.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος με αποτέλεσμα να χάνω ανά έτος από το επίδομα Α21 ποσό 720,00 ευρώ. Δηλαδή το οικογενειακό μου εισόδημα μειώνεται αντί να αυξάνεται. Επομένως αυτό το μέτρο (αύξηση) δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ νόημα. Παρακαλώ, όπως αυξήσετε το επίδομα ή ανεβάστε τα όρια του επιδόματος Α21. Σε διαφορετική περίπτωση το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί κοινή κοροϊδία για τον εργαζόμενο (από την μία τα δίνεις, από την άλλη τα παίρνεις πίσω). Υπόψιν ότι έχω ασχοληθεί επαγγελματικά στο παρελθόν με υποβοήθηση αιτήσεων Α21 και έχω τη δυνατότητα να αντιληφθώ περί τίνος πρόκειται. Η πλειονότητα των υπαλλήλων θα το καταλάβει σε ένα χρόνο με την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών, αλλά τότε θα είναι αργά.

 • 16 Ιουλίου 2023, 12:14 | Λευτέρης Κ.

  Αν και το θεωρώ χαμένο χρόνο γιατί δεν αλλάζει κάτι από τα σχόλια και ούτε τρέφω αυταπάτες ότι κάτι μπορεί κάποιος να αναθεωρήσει τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις θέλω όμως σαν ενεργός πολίτης να πω και εγώ την άποψη μου σε αυτήν την τυπική διαδικασία. Για να μην είμαστε αρνητικοί και ταυτόχρονα τοξικοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια θα ήθελα να επισημάνω ότι τα βήματα είναι θετικά αφού έχουν σαν σκοπό την ενίσχυση των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Είναι σωστό βήμα εν προκειμένω οποιαδήποτε αύξηση οικογενειακού επιδόματος. Η συγκεκριμένη κίνηση όμως, όπως και κάθε οριζόντια κίνηση, συνήθως δίνει την εντύπωση μιας «ξεπέτας» που δεν έχει βαθύτερο στόχο να επιλύσει ένα πρόβλημα. Δίνει δε την εντύπωση ότι το όποιο βοήθημα δεν αποτελεί αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης, οπού αποδίδονται παροχές όσο πιο αποδοτικά και δίκαια γίνεται, βοηθώντας πραγματικά αυτούς που έχουν ανάγκη αλλά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που προετοιμάζει νομοσχέδια στο πόδι. Και αυτό γιατί, πέρα από το δημογραφικό, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να θεωρεί ότι ίδιες ανάγκες έχει μία οικογένεια χωρίς παιδιά, μία με δύο παιδιά, μία με πέντε παιδιά κ.ο.κ. . Επίσης ο όρος οικογενειακή παροχή προσβλέπει σε ένα βοήθημα ουσίας που θα αφορά στην πραγματική βοήθεια σε μια σύγχρονη κοινωνία. Αντίθετα βλέποντας αυτά τα ποσά προκαλεί γέλιο και ειρωνεία η όποια παραπομπή για οικογενειακό βοήθημα. Εβδομήντα ολόκληρα ευρώ για ένα (1) παιδί και 150 για δύο, 170 για τρία κ.ο.κ.. Δεδομένου δε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι (κατά ένα μεγάλο ποσοστό) αποκλείονται από το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ και αυτό γιατί ανήκουμε στην ελίτ των πλουσίων με τα υψηλότερα εισοδήματα (γιατί δηλώνονται μέχρι και το τελευταίο σεντ) αυτό είναι το αστρονομικό ποσό για την οικογένεια. Το κράτος λοιπόν αντί να μοιράζει διάφορα επιδόματα δεξιά και αριστερά με το χειρότερο και πιο άδικο κριτήριο που έχει εφευρεθεί ποτέ, το κριτήριο εισοδήματος, θα πρέπει να θεσπίσει και να δώσει και σε δημοσίους αλλά και σε ιδιωτικούς υπαλλήλους οικογενειακό επίδομα που αν έχει αξία και νόημα, όπως άλλωστε οφείλει και κάθε παροχή που θέλει να ονομάζεται «οικογενειακή παροχή». Και για να γίνω λίγο λαϊκιστής με αυτά τα χρήματα και με δύο (2) ευρώ το μπουκάλι το γάλα στα ράφια μόνο γι αυτό φτάνει. Αν αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύσουν βέβαια αρκεί μια αλλαγή ονόματος π.χ. επίδομα γάλακτος παιδιού και όλα καλά. Επίσης να αναφέρω ότι δεν δέχομαι από την οποιαδήποτε κυβέρνηση την φράση «με όσα χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε» γιατί μπορεί να περικόψει από αλλού όπως για παράδειγμα πάσης φύσεως επιδόματα από επαγγελματίες ανέργους, επιδόματα από κλέφτες του κράτους (ελεύθεροι επαγγελματίες, μαγαζιά κλπ) που εμφανίζουν πενιχρά κέρδη μετά από μαγειρέματα και άλλα πολλά και να ενισχύσει όλες τις οικογένειες (ειδικά τις πολυμελείς) που πασχίζουν να τα φέρουν βόλτα.

 • 15 Ιουλίου 2023, 21:57 | Καλλη

  Καλοδεχούμενο το μετρο,αλλά 1ον υπάρχει οριζόντια αύξηση 50 € ευρώ χωρίς την αρχή της αναλογικοτητας. Μια οικογένεια με 3 παιδιά και μια οικογένεια με 6 και 8 παιδιά θα πάρουν το ίδιο!!! (+50€) και 2ον τα 50 € θεωρείτε ότι λύνει κάποιο πρόβλημα ή απλώς ρίχνει η Κυβέρνηση στάχτη στα μάτια όλων μας;

 • 15 Ιουλίου 2023, 15:30 | Μαρία

  Το σωστό και δίκαιο είναι να εφαρμόζονται όλα ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ και ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ. Ώστε να ενισχύονται πραγματικά οι οικογένειες με παραπάνω από ένα παιδάκι και να δίνεται ενδεχομένως κίνητρο σε οικογένειες με (καν)ένα παιδί να σκεφτούν να αυξήσουν τα μέλη τους, μήπως κι επιτέλους ξεκινήσει ο αγώνας προς τη λύση του δημογραφικού.

 • 15 Ιουλίου 2023, 14:29 | ΕΛΕΝΗ Τ.

  Έχει κάποιος 1 παιδί, 50 € αύξηση. Έχει κάποιος 4 παιδιά, 50 € αύξηση πάλι. Αυτό τα λέει όλα. Άδικο και πρέπει να αλλάξει.

 • 14 Ιουλίου 2023, 16:36 | Ξ. ΛΑΖΑΡΟΣ

  Ευτυχώς που πέρασε και ο Καραμανλής και έχει ακόμα παιδιά η ΕΛΛΆΔΑ .Με την στόχευση της σημερινής κυβέρνησης στα ένα έως το πολύ δύο παιδιά σε λίγα χρόνια θα αναζητάμε εργατικό προσωπικό από άλλες χώρες, όπως έγινε και σε άλλα κράτη της Ευρώπης και όπως από νωρίς μας το ξεκαθάρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ πάντως νιώθω ακόμη πιο περήφανος που έχω δέκα παιδιά και τα μεγαλώνω και τα σπουδάζω και γνωρίζω ότι η Κυβέρνηση μας πολεμάει με κάθε τρόπο.

 • 14 Ιουλίου 2023, 13:56 | Σπυρίδων

  Απορία εκφράζω αφού εχει αναδειχθεί ως μέγιστο θέμα το δημογραφικό και αφού έχετε την καλή πρόθεση να αυξήσετε τα οικογενειακά επιδόματα γιατί δεν αυξάνεται αναλογικά 50,00 € πέραν του τετάρτου τέκνου και μένει σταθερά στα εβδομήντα ευρώ. Δηλαδή τα παιδιά πέραν του τέταρτου είναι πολίτες β’ κατηγορίας;
  Απαράδεκτη αδικία , και προσβολή για αυτούς που είναι υπέρ πολύτεκνοι και θα έπρεπε να έχουν υπέρ ενίσχυση και όχι υπό ενίσχυση !

 • 14 Ιουλίου 2023, 09:33 | Χρήστος Μιχος

  Είμαι πατέρας 7 τέκνων και παρατηρώ πως σε ακόμα ένα νομοσχέδιο συμβαίνει η ίδια παράλογη αδικία με τα οικογενειακά επιδόματα. Είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι έχει την ίδια ανάγκη μια οικογένεια με 3 τέκνα και μια με 10 και να έχουν ακριβώς την ίδια αύξηση. Είναι ντροπή για κάθε δημοκρατία με ισονομία και αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος ώστε να γίνει μια δίκαιη αύξηση για τις οικογένειες που πραγματικά έχουν ανάγκη λόγω πολλών μελών και υπερβολικών εξόδων ειδικά στα τρόφιμα ή απλώς δεν ενδιαφέρεται για την πραγματικότητα κανείς;;;

 • 14 Ιουλίου 2023, 07:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.

  Παρότι σπάνια τα σχόλια στο opengov οδηγούν σε αναθεώρηση σχεδίων νόμου θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να αξιολογήσει εκ νέου την πολιτική στο επίδομα τέκνων. Η ωφέλεια πρέπει να είναι αναλογική του πλήθους των τέκνων κάθε οικογένειας. Η οριζόντια αύξηση των 50 ευρώ είναι αναιτιολόγητη. Τουναντίον μάλιστα, αιτιολογεί με σαφήνεια τους λόγους έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Η προτεινόμενη πολιτική στο παρόν άρθρο είναι μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης.

 • 14 Ιουλίου 2023, 06:29 | Ξενοφών Α.

  Εμπαιζεται η πολυτεκνια. Οταν χαριζονται κονδύλια σε τηλεοπτικα καναλια και θαλασσοδανεια,δεν περισσεύουν για το δημογραφικό.Σε 20 χρόνια πόσους νέους θα έχει αυτός ο τόπος;

 • 14 Ιουλίου 2023, 00:45 | Ειρηνη

  Να υποθέσω ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι τα καταφέρνουν μια χαρά οικονομικά και κάνουν όσα παιδιά θέλουν και δεν χρειάζονται βοήθεια από το ελληνικό κράτος για αυτό κι έχουν αποκλειστεί από κάποια αύξηση,σωστά;! Συγχαρητήρια στο άρρωστο κράτος που μας κυβερνάει και συγχαρητήρια και σε εμάς που καταφέραμε και τους ξαναβγαλαμε! Η ντροπή και η κοροϊδία έχουν χάσει πια τις έννοιες τους μαζί τους!

 • 13 Ιουλίου 2023, 22:06 | Παναγιώτα

  Καλοδεχουμενή η αύξηση.
  Όμως δυστυχώς δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες
  των τεσσάρων παιδιών στη περίπτωση τη δική μου.
  Πόσο μάλλον για υπερπολυτεκνες οικογένειες.
  Οι ανάγκες για φροντιστήρια, ξένες γλώσσες,ιδιαίτερα που
  δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα τις δημιουργεί.
  Η αύξηση πρέπει να είναι αναλογικη.
  Και εννοείται ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας.
  Ευχαριστώ.

 • 13 Ιουλίου 2023, 22:06 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Τα ποσά είναι δισανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Πρέπει να αναπροσαρμοστούν ώστε να εξασφαλίζεται η αρχή της αναλογικότητας.

 • 13 Ιουλίου 2023, 21:27 | Γεώργιος Σεϊτανίδης

  Ναι στο επίδομα τέκνων σε γονείς στο Δημόσιο και ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα
  Ναι στο επίδομα ανά τέκνο και ΟΧΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
  Ναι στο επίδομα τέκνων ΑΣΧΕΤΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ή με ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΙΑ

  ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ, ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΜΕ, ΘΑ ΜΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΝΚΑΣ.

 • 13 Ιουλίου 2023, 21:07 | Μελιτινή Αμπάδου

  Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική ευαισθησία και η συνακόλουθη πρόθεση για οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών με προστατευόμενα τέκνα. Είναι όμως δικαιότερο να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας ώστε να δοθεί κίνητρο να αποκτούν οι οικογένειες πέραν των δύο παιδιών. Η χώρα θα ενδυναμωθεί και θα αναζωογονηθεί και μακροχρόνια θα ενισχυθεί και οικονομικά.
  Ευχαριστώ και πιστεύω να συμμερισθήτε την άποψη μου.

 • 13 Ιουλίου 2023, 21:51 | Νίκη

  Η οικογενειακή παροχή πρέπει να είναι αφορολόγητη και να αυξηθεί και στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

 • 13 Ιουλίου 2023, 21:22 | Ιωάννης

  Θα πρέπει η οικογενειακή παροχή να αυξηθεί ποσοστιαία, με βάση τον πληθωρισμό. Η οριζόντια αύξηση δημιουργεί εμφανείς αδικίες.

 • 13 Ιουλίου 2023, 17:23 | Αναστασία

  Θεωρώ οτι ο νόμος οφείλει να λαμβάνει υπόψιν τις αυξημένες ανάγκες της οικογένειας με περισσότερα παιδιά και η αύξηση του επιδόματος να είναι ποσοστιαία ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ως ελάχιστο μέτρο στο δημογραφικό πρόβλημα και αναγνώριση του αγώνα των πολύτεκνων οικογενειών

 • 13 Ιουλίου 2023, 17:13 | Μαριανα

  Παρακαλώ πολύ να δώσετε παραπάνω κίνητρα στους συμπολίτες μας αύξηση των επιδομάτων καθώς και να αυξάνεται αναλογικά για το κάθε παιδί το ποσό.

 • 13 Ιουλίου 2023, 16:55 | Παναγιώτης

  Καλή η κίνηση της κυβέρνησης για αύξηση των επιδομάτων αλλά να προσθέσω ότι τα λεφτά δεν δεν επαρκούν στις πολύτεκνες οικογένειες. Καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου η αναλογικότητα των ποσών καθώς δεν νοείται διαχωρισμός στον αριθμό των τέκνων.πχ όλα τα τέκνα να αυξάνονται κατα 70€.

 • 13 Ιουλίου 2023, 16:19 | Αν. Παναγ.

  Είναι ένα κάποιο βοήθημα που προφανώς στην σημερινή Ελλάδα δεν λύνει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα.. Είναι όμως ένα κάποιο βοήθημα, μια αρχή.

  Το θέμα είναι ότι εφαρμόζεται για όλους οριζόντια χωρίς να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Ως εκ τούτου, ευνοούνται πολύ αυτοί που έχουν δύο παιδιά. Αυτοί από 70 € θα παίρνουν πλέον 120€, αύξηση 50€. Εγώ που έχω 6 παιδιά (καθώς και άλλες οικογένειες με παραπάνω από 2 παιδιά) θα πάρουμε πάλι αύξηση 50 €, από 310€ στα 360€.

  Το βλέπετε αυτό δίκαιο; Με όλο το σεβασμό στις οικογένειες και τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά, ίδιες ανάγκες έχει η 4μελής με την 8μελή οικογένεια; Δεν μπορεί το ποσό αυτό να διατεθεί αναλογικά;

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:40 | Καλλιόπη

  Απαραίτητα:
  – Αναλογική αύξηση (μεγαλύτερη αύξηση για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών).
  – Αφορολόγητη οικογενειακή παροχή.
  – Επέκταση και στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
  Αλλιώς το νομοσχέδιο είναι άδικο.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:02 | Παναγιώτης

  Η ποσοστιαία αύξηση δεν καλύπτει καν τον πληθωρισμό της περιόδου 2015-2023 για οικογένειες με 7 παιδιά και άνω.

  Επομένως η ονομαστική αύξηση θα πρέπει να γίνει αναλογική (μεγαλύτερη αύξηση για μεγαλύτερο αριθμό παιδιών) και όχι οριζόντια, ώστε να υπάρξει πραγματική αύξηση για όλες τις οικογένειες.

  Επιπλέον, η οικογενειακή παροχή θα έπρεπε να είναι αφορολόγητη, αφού τα παιδιά δημιουργούν θετικές εξωτερικότητες στην οικονομική ανάπτυξη.

  Αυτονόητο είναι ότι η αύξηση πρέπει να επεκταθεί και στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

  Αυτά τουλάχιστον είναι απαραίτητα για να μπορούμε να μιλάμε για ένα δίκαιο νομοσχέδιο και όχι για θεσμοθέτηση των ανισοτήτων.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:32 | ΖΗΣΗΣ

  3 Ιουλίου 2023, 15:27 | Νικηταΐδης Νικόλαος Μόνιμος ΣύνδεσμοςΚαλοδεχούμενη η αύξηση της μηνιαίας οικογενειακής παροχής αλλά υπάρχουν δύο ενστάσεις επί των προβλεπόμενων ποσών. 1) Τα νέα ποσά οικογενειακής παροχής προβλέπουν περίπου το ίδιο ποσό κατά κεφαλήν ανά παιδί ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών στην οικογένεια.
  Η καταργούμενη διάταξη, προέβλεπε αυξανόμενο κατά κεφαλήν ποσό ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, προφανώς στηριζόμενη στην κοινή λογική ότι «όσο περισσότερα παιδιά σε μία οικογένεια τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη οικονομικής στήριξης» αφού τα έξοδα είναι πολλαπλάσια αυξανόμενα και όχι με ίδιο ποσό ανά παιδί (πχ ρεύμα και νερό αυξάνεται το τιμολόγιο σε περισσότερες κιλοβατώρες). Έτσι, με τη νέα διάταξη στην ουσία όχι μόνο δε στηρίζεται η πολυμελής οικογένεια αλλά μάλλον τιμωρείται.2) Η αύξηση των ποσών είναι οριζόντια 50€ για τα 3 παιδιά και άνω, με αποτέλεσμα τελικά οι πολυμελείς οικογένειες να λάβουν μικρότερο ποσοστό αύξησης της οικογενειακής παροχής!!!!
  Ειδικότερα:
  1 παιδί=40%,
  2 παιδιά=71%,
  3 παιδιά=41,6%,
  4 παιδιά=29,4%,
  5 παιδιά=20,8%,
  6 παιδιά=16,1%,
  7 παιδιά=13,1%,
  8 παιδιά=11,1%,
  9 παιδιά=9,6%,
  10 παιδιά=8,5%.Αυτό, πέραν του ότι είναι πρόδηλα άδικο για τις οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, είναι προφανώς και αντίθετο με την διαπίστωση ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα αλλά και με το πνεύμα του νομοθέτη που είναι η στήριξη της οικογένειας και τα βάρη της λόγω των παιδιών. Βάσει των παραπάνω, λοιπόν, και προκειμένου να είναι δίκαιη η κατανομή των νέων ποσών οικογενειακής παροχής, να επαπροσδιοριστούν τα προτεινόμενα από το νέο νόμο ποσά, με χρήση ποσοστού αύξησης σε σχέση με τα υπάρχοντα (πχ αύξηση 40%, όπως προβλέπει η υπάρχουσα πρόταση για 1 παιδί και για 3 παιδιά) και όχι με ορισμό οριζόντιου ποσού.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:27 | Χρήστος

  Νόμος που δείχνει ότι δεν τους ενδιαφέρει το δημογραφικό.
  Είναι δυνατόν αυτός που έχει 2 παιδιά με αυτόν με 4,5,6,7,και παραπάνω να έχουν την ίδια αύξηση;
  Ντροπή σε αυτόν που το έφτιαξε.
  Δεν έχει ιδέα τί έξοδα έχουν τα λίγα και πολλά παιδιά.
  Κακώς σας εμπιστευτηκαμε.
  Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:40 | Μανώλης

  Είναι άδικο για τα παιδιά να δοθεί σε αύξηση 50€ σε κάθε οικογένεια διότι έχουμε: α) οικογένεια με 2 παιδιά 50€:2= 25€ για κάθε παιδί, β) οικογένεια με 5 παιδιά 50€:5= 10€ για κάθε παιδί, γ) οικογένεια με 10 παιδιά 50€:10= 5€ για κάθε παιδί.

  Σεβαστείτε το αίσθημα δικαίου που καλλιεργείται στα παιδιά!!! Υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα παιδιά; Γιατί δεν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όλα; Γιατί άλλα να πάρουν περισσότερα κι άλλα λιγότερα; Αυτό δεν είναι διάκριση; Δεν είναι ρατσισμός;

  Η αύξηση πρέπει να γίνει ανά παιδί. Κάθε παιδί έχει τα ίδια έξοδα με τα υπόλοιπα. Πρέπει κι αυτό να φάει να μορφωθεί να ντυθεί όπως τα υπόλοιπα. Το κράτος δικαίου πρέπει να παρέχει σε όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες!

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:27 | Νικηταΐδης Νικόλαος

  Καλοδεχούμενη η αύξηση της μηνιαίας οικογενειακής παροχής αλλά υπάρχουν δύο ενστάσεις επί των προβλεπόμενων ποσών.

  1) Τα νέα ποσά οικογενειακής παροχής προβλέπουν περίπου το ίδιο ποσό κατά κεφαλήν ανά παιδί ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών στην οικογένεια.
  Η καταργούμενη διάταξη, προέβλεπε αυξανόμενο κατά κεφαλήν ποσό ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, προφανώς στηριζόμενη στην κοινή λογική ότι «όσο περισσότερα παιδιά σε μία οικογένεια τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη οικονομικής στήριξης» αφού τα έξοδα είναι πολλαπλάσια αυξανόμενα και όχι με ίδιο ποσό ανά παιδί (πχ ρεύμα και νερό αυξάνεται το τιμολόγιο σε περισσότερες κιλοβατώρες). Έτσι, με τη νέα διάταξη στην ουσία όχι μόνο δε στηρίζεται η πολυμελής οικογένεια αλλά μάλλον τιμωρείται.

  2) Η αύξηση των ποσών είναι οριζόντια 50€ για τα 3 παιδιά και άνω, με αποτέλεσμα τελικά οι πολυμελείς οικογένειες να λάβουν μικρότερο ποσοστό αύξησης της οικογενειακής παροχής!!!!
  Ειδικότερα:
  1 παιδί=40%,
  2 παιδιά=71%,
  3 παιδιά=41,6%,
  4 παιδιά=29,4%,
  5 παιδιά=20,8%,
  6 παιδιά=16,1%,
  7 παιδιά=13,1%,
  8 παιδιά=11,1%,
  9 παιδιά=9,6%,
  10 παιδιά=8,5%.

  Αυτό, πέραν του ότι είναι πρόδηλα άδικο για τις οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, είναι προφανώς και αντίθετο με την διαπίστωση ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα αλλά και με το πνεύμα του νομοθέτη που είναι η στήριξη της οικογένειας και τα βάρη της λόγω των παιδιών.

  Βάσει των παραπάνω, λοιπόν, και προκειμένου να είναι δίκαιη η κατανομή των νέων ποσών οικογενειακής παροχής, να επαπροσδιοριστούν τα προτεινόμενα από το νέο νόμο ποσά, με χρήση ποσοστού αύξησης σε σχέση με τα υπάρχοντα (πχ αύξηση 40%, όπως προβλέπει η υπάρχουσα πρόταση για 1 παιδί και για 3 παιδιά) και όχι με ορισμό οριζόντιου ποσού.

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:48 | Νικος Μπου

  Θα ήταν όλα καλά κ όλα εξαιρετικά αν …… ίσχυε η βασική αρχή της αναλογικότητας . Όμως …
  Οικογενεια με ένα τέκνο θα λάβει 50€ για το παιδάκι της μηνιαίως ….. ΣΟΥΠΕΡ
  Οικογενεια τρίτεκνη 50€ για τα τρία παιδάκια της. 16,5 για το κάθε ένα μηνιαίως …… Συμπαθητικά
  Πολύτεκνη οικογενεια με 6 παιδάκια θα πάρει 5 ευρώ για κάθε παιδάκι της ……. ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ …:(
  Ας μην ασχοληθούμε με τους υπέρ πολύτεκνους ……
  Το υπουργείο Οικογένειας ή οποίο τέλος πάντων σκοπεύει να κάνει κάτι για το δημογραφικό ( αν το εννοεί) θα πρέπει κατά το γνωστό «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε» να αρμενίσει διαφορετικά ……

 • 13 Ιουλίου 2023, 15:41 | Νικος Μπου

  Όλα καλά κ όλα ωραία θα ήταν αν εφαρμοζόταν η αρχή της αναλογικότητας. Όμως …..
  50€ Οποίος έχει 1 τέκνο 50€ κ αυτός που έχει 6 τέκνα. Ο πρώτος δηλαδή 50€ για το παιδάκι του κ ο άλλος, ο πολύτεκνος, 5€ για κάθε παιδί του.
  Ο τριτεκνος 16,5 για κάθε παιδί του!!
  Έτσι θα λυθεί το δημογραφικό ….. αναλογικά …..
  Μπράβο στο νέο υπουργείο οικογένειας …..
  Όλα τα έχει σκεφτεί !!

 • 13 Ιουλίου 2023, 14:19 | Νικόλαος Ταχλιαμπούρης

  Όλα καλά και όμορφα! Χρειαζόμαστε αυτήν την βοήθεια αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερα και εξηγούμε!
  1. Να μην φορολογείται αυτό το επίδομα
  2. Να υπάρχει αναλογική αύξηση ανάλογα με τα παιδιά και όχι σταθερά πέρα από το πρώτο Παιδι +50

  Αυτές οι προσθήκες στο νομοσχέδιο θα δώσουν μια ανακούφιση κυρίως στους πολύτεκνους που δυσκολεύονται ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.

  Δεν κάνουμε παιδιά για να παίρνουμε επιδόματα είναι τρόπος ζωής και μας αρέσει έχουμε μάθει στην απλότητα και το περνάμε και στα παιδιά μας. Αλλά το κράτος το θέλουμε δίπλα μας και αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια έστω και με αυτόν τον τρόπο!

  Ελπίζω η κυβέρνηση να εστερνιστεί τις παραπανω προστάσεις!
  Ευχόμαστε καλή πρόοδο στην νέα θητεία και να βάζεται πρώτα από όλα το συμφέρον της πατρίδας μας!

 • 13 Ιουλίου 2023, 14:46 | Δημήτρης

  Θεωρώ ότι αντιβαίνει στον πραγματικό σκοπό του νομοθετήματος η οριζόντια αύξηση του επιδόματος κατά 50€. Καθότι ο σκοπός του νόμου είναι να στηρίξει οικονομικά τις οικογένειες με παιδιά, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας και να επιδοτηθεί κάθε οικογένεια αναλογικά με τον αριθμό των τέκνων της. Δεν μπορεί μια οικογένεια με 3 παιδιά λαμβάνει το ίδιο ποσό επιδόματος με μια άλλη που έχει 5,6 ή και παραπάνω παιδια. Και τούτο γιατί η οικογένεια με τα περισσότερα παιδιά έχει αυξημένες υποχρεώσεις σε σχέση με μια με λιγότερα. Έτσι όπως έχει συνταχθεί το σχέδιο νόμου επιδοτούνται στην πραγματικότητα περισσότερο οι οικογένειες με λιγότερα παιδιά. Επί παραδείγματι μια οικογένεια με 3 παιδιά θα λάβει μηνιαία αύξηση ποσού 16,66€ μεικτά για κάθε παιδί ενώ μια οικογένεια με 5 παιδιά θα λάβει μηνιαία αύξηση ποσού 10€ για κάθε παιδί. Στην εποχή μας που η χώρα μας γερνάει και οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά κάθε χρόνο, θα έπρεπε να στηρίζετε ουσιαστικά τις πολύτεκνες οικογένειες, εαν βέβαια υπάρχει η πολιτική βούληση να μη συρρικνωθεί και άλλο το έθνος μας. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω την αναλογική αύξηση του επιδόματος βάσει του αριθμού τέκνων κάθε οικογένειας.

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:51 | Παλιακης Δημητριος

  Για τα μάτια του κόσμου και για να λέει η κυβέρνηση ότι κάτι έκανε .. κανένα κίνητρο για να κάνει παιδί ένα ζευγάρι .. κρίμα γιατί είχαμε ελπίδες

 • 13 Ιουλίου 2023, 11:04 | ΜΑΡΙΑ

  Καλοδεχούμενη η αύξηση, αλλά δυστυχώς τα ποσά δεν επαρκούν, ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη των υποχρεώσεων, των παιδιών.

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:43 | Hector Salamanca

  Λύστε μου μια απορία: για ποιόν άρρωστο λόγο, τόσο σε αυτό που ίσχυε, όσο και στο νομοθέτημα που υπάρχει σε διαβούλευση, το πρώτο παιδί λαμβάνει μεγαλύτερο επίδομα 70€ ενώ το δεύτερο παιδί 50€? Ποιο «πρώτο παιδί» έχει γράψει αυτή τη διάταξη? Μήπως η λογική θα έπρεπε να είναι ανάποδα, έτσι ώστε να δημιουργείται κίνητρο για δεύτερο (και τρίτο) παιδί? Αφού ο λαός λέει «1 παιδί ίσον κανένα».

 • 13 Ιουλίου 2023, 08:25 | Γ.Μ

  Αποτελεί ΝΤΡΟΠΗ στην χώρα μας η οποία μαστίζεται από τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα να επιβάλλονται ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ και ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ του επιδόματος παιδιού στην μισθοδοσία μας. Για ποια αύξηση μιλάμε όταν το επίδομα ψαλιδίζεται με τις κρατήσεις και την φορολόγηση. ΑΜΕΣΗ αποκοπή από τις ανωτέρω κρατήσεις του οικογενειακού επιδόματος.

  Αυτή η αύξηση είναι σταγόνα στον ωκεανό με τις απαιτήσεις που έχει η ανατροφή των παιδιών μας

 • 13 Ιουλίου 2023, 07:56 | Βασιλική

  Η ελληνική οικογένεια χρειάζεται πραγματικές αυξήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δυσβάσταχτο κόστος αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η πραγματική αύξηση που αναφέρετε είναι αστεία.

 • 13 Ιουλίου 2023, 07:28 | Δημήτρης Μ.

  Παρόλο που η κάθε αύξηση είναι ευπρόσδεκτη, τα 20€ μικτά δεν επιλύουν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας από το οποίο πάσχει η χώρα μας και δεν αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω ¨αύξηση¨της οικογένειας.

 • 12 Ιουλίου 2023, 17:31 | Κωνσταντίνος

  Είμαι πατέρας έξι τέκνων…δύο εκ των οποίων είναι φοιτητές. Απορία εκφράζω αφού εχει αναδειχθεί ως μέγιστο θέμα το δημογραφικό και αφού έχετε την καλή πρόθεση να αυξήσετε τα οικογενειακά επιδόματα (όχι πως λύνει το πρόβλημα ή ότι θα κάνει κανείς τρίτο,τέταρτο πόσο μάλλον έκτο ή έβδομο αλλά είναι ένα κίνητρο)γιατί δεν αυξάνεται αναλογικά 50,00 € πέραν του τετάρτου τέκνου και μένει σταθερά στα εβδομήντα ευρώ. τουλάχιστον ιστορία είναι μια εμφανής αδικία

 • 12 Ιουλίου 2023, 11:48 | ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ …ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε
  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 70 ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟΤΕΛΈΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟ..ΚΑΛΑ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ!!

 • 12 Ιουλίου 2023, 10:01 | Κώστας Κ.

  Θα πρέπει να γίνει επέκταση της ρύθμισης για την οικογενειακή παροχή και στα ειδικά μισθολόγια, όπως π.χ. στο άρθρο 8 του ν. 4778/2021 για την ΑΑΔΕ.

 • 11 Ιουλίου 2023, 23:28 | ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΓΑ»ΙΤΑΝΟΥ

  Θεωρώ πως αυτή η μόνιμη εξαίρεση από την οικογενειακή παροχή,των έγγαμων
  χωρίς τέκνα είναι απαράδεκτη και αγγίζει τα όρια του ρατσισμού. Άλλωστε οι
  πάντες έχουν ανάγκη ενός βοηθήματος, ειδικά μάλιστα κατά την τρέχουσα χρονική
  συγκυρία.
  Συνεπώς, θα πρότεινα στο άρθρο 15 να προστεθεί μια παροχή και για τη
  συγκεκριμένη κατηγορία, έστω με ένα συμβολικό ποσό, λ.χ.τριάντα (30) ευρώ,
  προκειμένου να αποδοθεί κάποιας μορφής δικαιοσύνη και αποκατάσταση της
  αδικίας. Δε νομίζω δε πως η δαπάνη αυτή είναι τέτοια που να δημιουργεί
  δημοσιονομικό ζήτημα.