Άρθρο 19 – Τελικές – συμπληρωματικές διατάξεις

1. Για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.
2. α. Τα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α και 54Α του π.δ. 169/2017 (Α΄ 210) εφαρμόζονται μόνο στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
β. Διατάξεις που αφορούν τα πρόσωπα της περ. α και παραπέμπουν στα άρθρα 9, 34, 43 και 54 του π.δ. 169/2007, από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραπέμπουν στα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α και 54Α του π.δ. 169/2007, αντίστοιχα.
3. Για τα άρθρα 3 έως 17 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που ορίζεται ότι οι συντάξεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου.
4. Τα άρθρα 3 έως 17 και το παρόν εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις αυτών και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.
5. Οφειλές στο Δημόσιο από σύνταξη που εισπράχθηκε, χωρίς να οφείλεται, από συνταξιούχο που πέθανε και η σύνταξή του δεν μεταβιβάσθηκε στα μέλη της οικογένειάς του, συμψηφίζονται με τυχόν αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται στους κληρονόμους αυτού.
6. Η σύνταξη των προσώπων του άρθρου 22 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243) αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά ποσοστό επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75%).

  • 17 Ιουλίου 2023, 19:29 | Γεώργιος Νικολάου

    Για την αποφυγή παρερμηνειών και στα πλαίσια τήρησης της βασικής αρχής της ισονομίας προτείνεται η παράγραφος 4 να συμπληρωθεί ως εξής: «4. Τα άρθρα 3 έως 17 και το παρόν εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις αυτών και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Για τον κανονισμό του συντάξιμου μισθού όσων από αυτούς υπολογίζεται με το άρθρο 34Α του ΠΔ 169/2007 και συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 1/1/2017 νοείται ο ίδιος μισθός και επιδόματα του άρθρου αυτού, του αντίστοιχου στρατιωτικού με τις ίδιες προϋποθέσεις, που συνταξιοδοτείται μετά την ημερομηνία αυτή.

  • 6. Η σύνταξη των προσώπων του άρθρου 22 του ν. 1813/1988 (Α΄ 243) αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά ποσοστό επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75 %), καθώς και οι συντάξεις των ατόμων με οπτική αναπηρία 80% και άνω οι οποίοι τυγχάνουν προσωπικής διαφοράς.

  • 16 Ιουλίου 2023, 06:34 | Κωνσταντίνος Λουκέρης

    Οι συνταξιούχοι πριν την ισχύ του Ν 4387/16, που είχαν νόμιμη παράλληλη ασφάλιση, κατω ανάλογο τρόπο με τους συνταξιοδοτηθεντες μετά την ισχύ του πιο πάνω Νόμου, να ζητήσουν με αίτηση τους από τον ΕΦΚΑ , τον επανυπολογισμο της καταβαλλόμενης σύνταξης τους ,για την καταβολή της σχετικής προσαύξησης, αναδρομικά από 1.1.2019.

  • 15 Ιουλίου 2023, 00:24 | Σταμάτης

    Το άρθρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.