Άρθρο 50 – Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 αυξάνονται κατά το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ. Ειδικότερα:
1. Οι πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.
2. Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών του ειδικού φορέα 1007-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης», αυξάνονται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ ως εξής:
α) κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601002 «Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης», και
β) κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601056 «Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών».

  • Προσθήκη παραγράφου:

    Επαναφέρεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο κωδικός του προγράμματος διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος βάσει των ΦΕΚ 1708/2006 και 1808/2006.