ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

  1. Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί Δ.Ε.Ε., υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί αδειών οδήγησης και κυρώσεων.
  2. α. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, η οποία τελείται με δόλο ή βαριά αμέλεια και συνεπάγεται την παραβίαση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 16, συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της αμελούς ή ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος, σύμφωνα με την περ. κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) και διώκεται αναλόγως.

β. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, αποκτά πρόσβαση, ή όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε τρίτον μέρος ή σύνολο ηλεκτρονικών δεδομένων του άρθρου 16, διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95), κατά περίπτωση.

  1. Σε περίπτωση θέσης σε δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ν. 2696/1999), επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.
  2. Για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) έως πέντε χιλιάδες (5000,00) ευρώ στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και στους ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας για διάστημα έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής των φορέων της παρ. 13 του άρθρου 3, δεν αναγνωρίζεται η χορηγηθείσα βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας.
  3. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (Α’ 49). Ως αρχή επιβολής κυρώσεων στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 του παρόντος ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.