ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άρθρο 25 Ίδρυση κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα

 

1. Ιδρύονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, με αποκλειστικό έργο την εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου, ήτοι ορθοπεδικά – νευρολογικά προβλήματα με τη χρήση ειδικών διασκευών και η υπόδειξη και καταγραφή των απαιτούμενων διασκευών και βοηθημάτων οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών οδηγών.
2. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης του έργου τους, τα κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα δύνανται να παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:
α. Εξατομικευμένη ιατρική εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης ατόμων με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί και ασφαλείς οδηγοί, με τη βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση, μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και δοκιμασίας οδήγησης σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα των κέντρων.
β. Υπόδειξη των απαιτούμενων ειδικών τεχνικών βοηθητικών μέσων με τις αντίστοιχες κωδικοποιημένες διασκευές–προσαρμογές στα αυτοκίνητα για άτομα με αναπηρία, προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
γ. Χορήγηση στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς με κινητικά προβλήματα «Πορίσματος Εξέτασης» περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησής τους σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4413/2016 (Α’ 148), το οποίο στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι το καταθέτουν στις οικείες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, μαζί με τα πιστοποιητικά υγείας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, η διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του πορίσματος εξέτασης περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών υγείας και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • Να προστεθεί νέα διάταξη:
    «Μεταξύ των ειδικοτήτων των ιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών για να εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς, συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του φυσίατρου (ιατρός φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης)»

  • 23 Μαΐου 2021, 12:13 | Κώστας

    Γιατί να μην υπάρχουν και αντίστοιχα κέντρα για την διαρκή αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, για χρήστες ναρκωτικών ουσιών καθώς και ηλικιωμένους. Το αρμόδιο υπουργείο θεωρεί πως τα άτομα αυτά θα πρέπει να κρατάνε τιμόνι δίχως να ελέγχεται η ικανότητά τους?