Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών

 1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών για τις ανάγκες της εποπτείας και του ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, καθώς και της εποπτείας και του ελέγχου της διενέργειας των πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

 

 1. Στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγράφεται το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

 1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων εποπτών της παρ. 2 δεν επαρκεί για την κάλυψη του εποπτικού έργου που ανατίθεται σε αυτούς, στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγράφεται το ένστολο προσωπικό άλλων φορέων, στις αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται η εποπτεία εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 63 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), περί των υποχρεώσεων των αξιωματικών.
 2. Στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εντάσσεται και το προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο.

 

 1. Η πρόσκληση για την εγγραφή στο Μητρώο λαμβάνει την απαιτούμενη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τρόπος επιλογής των οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται ευκρινώς και κατά τρόπο ώστε να τηρούνται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων.

 

 1. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υποψήφιοι επόπτες–μέλη του Μητρώου οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

 1. Τα δεδομένα των μελών του Μητρώου Εποπτών που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρ. 1 αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και εξειδικεύονται κατά τα προβλεπόμενα στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 33. Τα δεδομένα των μελών τηρούνται για όσο χρόνο τα μέλη είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την για οποιαδήποτε λόγο διαγραφή τους από αυτό. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, οπότε και το υλικό διατηρείται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

 

 • η ΕΣΑμεΑ προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες:
  1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εποπτών για τις ανάγκες της εποπτείας και του ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, καθώς και της εποπτείας και του ελέγχου της διενέργειας των πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
  2. Στο Μητρώο Εποπτών δύναται να εγγράφεται το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα -μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και πιστοποιημένη γνώση θεμάτων αναπηρίας- και εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. […]

 • 26 Μαΐου 2021, 18:27 | Χρήστος Αλεξίου

  Ποια η τεχνογνωσία και ποια η ανάγκη να συμμετέχουν στην Εποπτεία οι ένστολοι; Με ποια δικαιολογητική βάση αποφασίζεται κάτι τέτοιο; Θα είναι εφικτό δηλαδή και οι εξεταστές μετά από κατάλληλη εκπαίδευση να πραγματοποιούν εποπτεία των ενστόλων; Γιατί πρέπει να υπάρχει εποπτεία με φυσική παρουσία από την ώρα που θα υπάρχουν κάμερες; Ποια η ψυχολογία του υποψηφίου σε μια επιτροπή με κάμερες, πλοηγούς, τσιπάκια, ενστόλους;
  Δίπλωμα απλώς πάει να βγάλει ο υποψήφιος. Τα όποια προβλήματα δυσλειτουργίας να λυθούν στο εσωτερικό των Υπηρεσιών και να τον αφήσουν ανεπηρέαστο. Αυτός είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και όχι το πρόβλημα.
  Επίσης αναρωτιέμαι…άραγε αν ένας εξεταστής παρακολουθήσει σεμινάρια στο Εθνικό Κέντρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορεί να μοιράζει και κλήσεις στο δρόμο; Εκπαιδευμένος θα είναι…