Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα

 1. Πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, για τη θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 

α) Οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του μηχανογραφικού συστήματος με εκφώνηση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Για την υπαγωγή τους στη θεωρητική εξέταση του πρώτου εδαφίου, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υποχρεωτικά, ταυτόχρονα με την αίτηση για αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε., σχετική βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή, σε περίπτωση που τέτοια βεβαίωση δεν δύναται να εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη έκδοσης και μη ύπαρξης διαθέσιμων στοιχείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

β) Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα δύνανται να εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω του κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος. Όσοι δεν γνωρίζουν κάποια από τις διαθέσιμες ξένες γλώσσες του συστήματος, αλλά κατανοούν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται με τη διαδικασία της περ. α).

 

γ) Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγματοποιείται με τη διαδικασία της περ. α). Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται, και ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία χορηγείται από κρατική δομή ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.

 

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:06 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Προτείνεται το άρθρο να εξειδικευθεί απο ειδικούς επιστήμονες.

 • 28 Μαΐου 2021, 10:26 | Ραφτοπουλος Πετρος.

  Σε καμία περίπτωση οι εξετάσεις για αυτές τις ειδικές κατηγορίες δεν θα πρέπει να ειναι ευκολότερες από τις κανονικές. Είτε με την έκδοση ειδικών εγχειριδίων είτε με τον τροπο εξέτασης το αποτέλεσμα πρέπει να ειναι το ίδιο με το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας κανονικής εξέτασης.

 • 20 Μαΐου 2021, 13:45 | Πανος

  Καλό θα είναι να υπάρχει μία ειδική μέριμνα για τους αλλοδαπούς που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
  Λόγω του ότι δεν καταλαβαίνουν την Ελληνική γλώσσα Καλό θα είναι να γράφουν εξετάσεις στη γλώσσα καταγωγής τους π.χ. αλβανικά.
  Η ύλη των εξετάσεων θεωρητικών θα πρέπει να είναι λιγότεροι από αυτούς που ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα. Θα μπορούσε να υπήρχε και θεωρητική εξέταση από εξεταστή προφορικώς.