Άρθρο 7 Θεωρητική εξέταση

1. Για την απόκτηση της άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε θεωρητική εξέταση για να διαπιστωθεί ότι διαθέτει την απαιτούμενη γνώση των θεμάτων του άρθρου 6 και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

2. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης, κατόπιν έκδοσης του Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου, εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης.

3. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται όσοι αιτούνται για πρώτη φορά άδεια οδήγησης ως ακολούθως:
α) για την κατηγορία Β, εξετάζονται στο Ερωτηματολόγιο 1 που αποτελείται από τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις θεματικές ενότητες της παρ. 2 του άρθρου 6 και στη Μελέτη Περίπτωσης 1 που περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις από τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.
β) για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 ή Α, εξετάζονται στο Ερωτηματολόγιο 1 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α) και στο Ερωτηματολόγιο 2 που περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις θεματικές ενότητες της παρ. 3 του άρθρου 6 και στη Μελέτη Περίπτωσης 2 που περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις από τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.
γ) για τις κατηγορίες C1 ή C εξετάζονται στο Ερωτηματολόγιο 3 που περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις θεματικές ενότητες της παρ. 4 του άρθρου 6 και στη Μελέτη Περίπτωσης 3 που περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις από τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.
δ) για τις κατηγορίες D1 ή D εξετάζονται στο Ερωτηματολόγιο 4 που περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις θεματικές ενότητες της παρ. 5 του άρθρου 6 και στη Μελέτη Περίπτωσης 4 που περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις από τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.
4. α) Το Ερωτηματολόγιο 1 περιλαμβάνει ερωτήσεις για καθεμία από της ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων της παρ. 2 του άρθρου 6 και η εξέταση διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
β) Στη θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 1 για την απόκτηση άδειας οδήγησης σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 3, ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Ερωτηματολογίου 1 ή σημειώσει μέχρι τρεις (3) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό, και σε όλες τις ερωτήσεις της Μελέτης Περίπτωσης 1 ή σημειώσει μέχρι μια (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτή.
5. α) Το Ερωτηματολόγιο 2 περιλαμβάνει ερωτήσεις για καθεμία από τις ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών της παρ. 3 του άρθρου 6 και η εξέταση διαρκεί είκοσι πέντε (25) λεπτά.
β) Στη θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 2 για την απόκτηση άδειας οδήγησης σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 3, ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του Ερωτηματολογίου 2 ή σημειώσει μέχρι δύο (2) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό, και σε όλες τις ερωτήσεις της Μελέτης Περίπτωσης 2 ή σημειώσει το πολύ μία (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτή.
6. α) Το Ερωτηματολόγιο 3 περιλαμβάνει ερωτήσεις για καθεμία από τις ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών φορτηγών της παρ. 4 του άρθρου 6 και η εξέταση διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
β) Στη θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 3 για την απόκτηση άδειας οδήγησης σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3, ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Ερωτηματολογίου 3 ή σημειώσει το πολύ τρεις (3) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό, και σε όλες τις ερωτήσεις της Μελέτης Περίπτωσης 3 ή σημειώσει το πολύ μια (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτή.
7. α) Το Ερωτηματολόγιο 4 περιλαμβάνει ερωτήσεις για καθεμία από τις ενότητες της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών λεωφορείων της παρ. 5 του άρθρου 6 και η εξέταση διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.
β) Στη θεωρητική εξέταση του Ερωτηματολογίου 4 για την απόκτηση άδειας οδήγησης σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 3, ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του Ερωτηματολογίου 4 ή σημειώσει το πολύ τρεις (3) λανθασμένες απαντήσεις σε αυτό, και σε όλες τις ερωτήσεις της Μελέτης Περίπτωσης 4 ή σημειώσει το πολύ μια (1) λανθασμένη απάντηση σε αυτή.
8. Στο εξεταστικό σύστημα τα Ερωτηματολόγια διατίθενται και σε ξένες γλώσσες, πέραν της ελληνικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33. Επίσης, διατίθενται στην ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο, καθώς και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
9. Όσοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν σε οποιοδήποτε Ερωτηματολόγιο, κατά περίπτωση, κατοχυρώνουν το αποτέλεσμα και επανεξετάζονται στο Ερωτηματολόγιο στο οποίο απέτυχαν μέχρι τη λήξη του Δ.Ε.Ε.. Υποψήφιος ο οποίος εξετάστηκε επιτυχώς σε Ερωτηματολόγιο μιας από τις κατηγορίες του άρθρου αυτού για τη χορήγηση άδειας οδήγησης, δεν υπόκειται σε νέα θεωρητική εξέταση για το ίδιο Ερωτηματολόγιο σε περίπτωση επέκτασης σε άλλη κατηγορία.
10. Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στα Ερωτηματολόγια ορίζονται με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Θεωρητικής Εξέτασης (Τ.Θ.Θ.Ε.), η οποία συστήνεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Τ.Θ.Θ.Ε. αναθεωρείται ανά δυο (2) έτη με μέριμνα της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων στην Τ.Θ.Θ.Ε. έχουν, ενδεικτικά, οι εκπαιδευτές οδήγησης, τα μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα μέλη των Μητρώων Εξεταστών και Εποπτών και το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και όσοι άλλοι καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 33.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:18 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 7
  Να προστεθεί:

  11. Με την εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων, ο προγραμματισμός θα γίνεται από κάθε υποψήφιο με είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς taxisnet. Με την ίδια διαδικασία θα γίνεται και η έκδοση ηλεκτρονικού – ψηφιακού ΔΕΕ.
  Στο σύστημα θα καταχωρούνται και τα θεωρητικά μαθήματα από τις σχολές με βάση τον ΑΦΜ.
  Έτσι με την διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης θα εκδίδονται αυτόματα (ηλεκτρονικά) και τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων και θα καταχωρούνται στον ψηφιακό φάκελο του εξεταζομένου.

 • 31 Μαΐου 2021, 00:10 | Ιωάννης Αρμακόλας

  Θα ήθελα να μεταφραστούν οι θεωρητικές ερωτήσεις σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες που ομιλούνται εντός της Χώρας, καθώς &ταυτόχρονης χρήσης ακουστικών για όλους.

 • 28 Μαΐου 2021, 10:40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  Η εξίσωση στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι αρκετά δύσκολη καθώς οι μελέτες περιπτώσεων αυξάνουν το επίπεδο κατανόησης από τους υποψηφίους αλλά μειώνουν την αντικειμενικότητα της εξέτασης. Για περιορισμό της υποκειμενικότητας της εξέτασης θα πρέπει οι απαντήσεις να είναι σύντομες και πολύ συγκεκριμένες.
  Ο χρόνος της εξέτασης φαίνεται να είναι πολύ λίγος αν τον συγκρίνουμε με την παρόμοια εξέταση του ΠΕΙ. Εκεί ο χρόνος είναι 150 λεπτά για 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 90 λεπτά για 2 μελάτες περιπτώσεων.
  Η αύξηση του χρόνου εξέτασης αλλά και διόρθωσης των γραπτών σημαίνει αμέσως και περισσότερη απασχόληση των είδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών.
  Ίσως θα έπρεπε το περιθώριο λάθους στις μελέτες περιπτώσεων να είναι δοσμένο με ποσοστό και όχι με ποσότητα, δηλαδή 20% και όχι μία λάθος απάντηση.
  Στις ειδικές θεωρητικές εξετάσεις των αλλοδαπών θα υπάρχει πρόβλημα με τις μελέτες περιπτώσεων καθώς θα απαντούν ένα ερωτηματολόγιο στην γλώσσα τους αλλά δεν θα μπορούν να γράψουν κάποια απάντηση σε γλώσσα κατανοητή προς τους εξεταστές. Είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις εξετάσεις ΠΕΙ που έχουν την ίδια μορφή. Ίσως η δυνατότητα προφορικής εξέτασης στο συγκεκριμένο κομμάτι εξέτασης θα διευκόλυνε αλλά θα μείωνε την αντικειμενικότητα.
  Θα πρέπει το υπουργείο να τυπώσει ή τουλάχιστον να παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα ερωτηματολόγια σε όλες τις γλώσσες και μορφές εξέτασης. Προς το παρών παρέχει μόνο τα ερωτηματολόγια μόνο στα ελληνικά και το πρόγραμμα εξέτασης σε κάθε γλώσσα ή με ήχο στα ελληνικά. Τα προγράμματα testdrive όμως για την εξέταση του υποψηφίου δεν διευκολύνουν στο διάβασμα καθώς δεν παραθέτουν τις ερωτήσεις αναλυτικά και με την σειρά παρά δίνουν τυχαία τεστ 30 ερωτήσεων.
  Η τράπεζα θεμάτων καλό είναι να ανανεώνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καθώς τα ΔΕΕ των υποψηφίων έχουν ισχύ 3 ετών. Με τροποποίηση της τράπεζας θεμάτων κάθε 2 χρόνια αρκετοί υποψήφιοι (συνήθως όσοι δυσκολεύονται να διαβάσουν) θα έρθουν σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Ίσως η ανανέωση της να γίνεται όταν υπάρχουν αναθεωρήσεις στην νομοθεσία ή μεταβολές στην τεχνολογία των οχημάτων και του οδικού δικτύου.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:27 | Αμανατίδου Ελένη

  Είναι δεδομένο πως η ύλη χρειάζεται αναμόρφωση. Ωστόσο καλό θα ήταν να λειτουργήσει το νέο σύστημα στην αρχή πειραματικά σε κάποιες υπηρεσίες, ώστε να εντοπιστούν οι αστοχίες του και να λυθούν τα προβλήματα πριν εφαρμοστεί συνολικά.

 • 21 Μαΐου 2021, 06:13 | `ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α

  Η θεωρητική εξέταση κατά βάση διδάσκεται πλημμελώς ενώ πιστεύω ότι το 40% των ατυχημάτων οφείλεται σ αυτό. Ο υποψήφιος δίνει εξετάσεις μαθαίνοντας παπαγαλία με το multiple choise system με αποτέλεσμα όταν ξεκινήσει την πρακτική εκπαίδευση πιστεύει ότι ο φαρδύτερος δρόμος έχει προτεραιότητα. Σε ερώτηση που έγινε σε 8 υποψήφιους ημέρα πρακτικών εξετάσεων τι είναι ένα άσπρο φως που ανάβει την ημέρα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ένας ήξερε ότι είναι της όπισθεν. Μήπως πρέπει το σύστημα των απαντήσεων να είναι διαφορετικό π.χ όπως το Γερμανικό να έχει δηλαδή και δυο απαντήσεις σωστές για να φανερώνει τις γνώσεις των υποψηφίων. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο θεωρητικό σκέλος. Εδώ βλέπουμε στο νομοσχέδιο μπήκαν 5 ερωτήσεις παραπάνω και επιτρέπονται 3 λάθη μήπως έπρεπε να μειωθούν οι απαντήσεις και να μην επιτρέπεται κανένα λάθος διότι στην οδήγηση ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει και σε ένα η περισσότερους θανάτους. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξει τελικά στο σύστημα οδικής ασφάλειας που λέγεται (δίπλωμα οδήγησης) γιατί τόσα χρόνια μόνο η υφή του χαρτιού άλλαξε από εύκαμπτο έγινε πλαστικοποιημένη κάρτα.