Άρθρο 9 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης

 1. Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των εξετάσεων την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. και επιδεικνύει στους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης το Δ.Ε.Ε. και την ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριό του ή, εφόσον δεν είναι Έλληνας πολίτης, την άδεια παραμονής του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.
 2. Κάθε εξεταστικό κέντρο είναι εξοπλισμένο α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας και η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και γ) με οθόνη η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση της παρ. 4 πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης. Ο εξοπλισμός των περ. α), β) και γ) ελέγχεται και τίθεται σε λειτουργία με μέριμνα και ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης.

 

 1. Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε δυο στάδια:

 

α) Σε πρώτο στάδιο, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας διενεργείται από τους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε. και στα έγγραφα της παρ. 1. Ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα προαναφερόμενα έγγραφα. Αν, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως αναγραμματισμός ονόματος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με ευθύνη του υπεύθυνου της αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται από τη διαδικασία έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των προσωπικών του στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών η οποία, μετά τη διόρθωση, επαναπρογραμματίζει τη συμμετοχή του υποψηφίου στη θεωρητική εξέταση.

β) Σε δεύτερο στάδιο, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας διενεργείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων με δυνατότητα ταυτοποίησης δύο παραγόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 1. Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σωστή τακτοποίηση των υποψηφίων στις θέσεις τους. Οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για:

α) τη διαδικασία εισόδου στο εξεταστικό σύστημα,

β) τη διαδικασία της εξέτασης και τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων,

γ) την καθ΄ όλη τη διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης απαγόρευση:

γα. της χρήσης οποιωνδήποτε βιβλίων και σημειώσεων,

γβ. της συνεργασίας ή συνομιλίας μεταξύ τους,

γγ. οποιασδήποτε παρέμβασης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

γδ. της χρήσης κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας,

γε. της χρήσης οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή έξυπνης συσκευής, όπως ηλεκτρονικά ρολόγια,

γστ. της απομάκρυνσης των υποψηφίων από τη θέση εξέτασής τους για οποιονδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης και του τελευταίου υποψηφίου,

γζ. της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή για οποιαδήποτε άλλη, πλην της εξέτασης, χρήση.

δ) τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 ελέγχων ταυτοπροσωπίας και, οπωσδήποτε, πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, ο υπεύθυνος της αίθουσας ενημερώνει τους υποψηφίους και μεριμνά για την απενεργοποίηση, συλλογή και ασφαλή φύλαξη όλων των ηλεκτρονικών συσκευών των υποψηφίων.

 

 1. Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσωπίας της παρ. 3 ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους επόπτες του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, διαπιστωθεί απόπειρα τέλεσης ή τέλεση απάτης ή πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου, ή αν ο υποψήφιος καταλαμβάνεται να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει την παρ. 4, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με ευθύνη των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, και σε περίπτωση παρουσίας Επόπτη με ευθύνη του Επόπτη, και ακυρώνεται το Δ.Ε.Ε., πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95). Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραμματισμού της συμμετοχής του στη θεωρητική εξέταση μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε. και τη συμμετοχή του στη θεωρητική εξέταση, απαιτείται η εκ νέου ολοκλήρωση παρακολούθησης των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).

 

 1. Μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σύνταξη σχετικού πρακτικού διενέργειας θεωρητικής εξέτασης, το οποίο αποστέλλει, νομίμως υπογεγραμμένο, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.
 • 1 Ιουνίου 2021, 15:17 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 9
  Να προστεθεί:

  8. Με την εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διενέργειας θεωρητικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα διενεργούνται on line από τις αίθουσες των εξετάσεων, που θα είναι διασυνδεμένες με το Υπουργείο. Επίσης, θα δύνανται να διενεργηθούν άμεσα θεωρητικές εξετάσεις και σε ιδιωτικές πιστοποιημένες δομές παρεμφερών εξετάσεων, όπως πχ. επάρκειας ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, κλπ.

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των στοιχείων του στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και στο ΔΕΕ.
  Από την στιγμή που μέρος των στοιχείων εισάγονται αυτοματοποιημένα στο ΔΕΕ με την εισαγωγή στο σύστημα του ΑΦΜ του υποψήφιου, κάθε λάθος είναι ευθύνη του μητρώου της ΔΟΥ. Αν το λάθος βρίσκεται σε εισαγωγή μη αυτοματοποιημένων στοιχείων τότε την ευθύνη την έχει ο υπάλληλος που εξέδωσε το ΔΕΕ.
  Παρόλα αυτά όμως η θεωρητική εξέταση δεν είναι η τελική εξέταση του υποψήφιου. Προτείνεται αν υπάρχει διαφορά στα στοιχεία και εφόσον είναι σαφές ότι έχει επιτευχθεί η ταυτοπροσωπία, να επιτρέπεται η θεωρητική εξέταση με αναγραφή παρατήρησης στο ΔΕΕ (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή σύμφωνα με το ΟΠΣ), ότι πρέπει υποχρεωτικά να γίνει διόρθωση των στοιχείων πριν τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης.
  Είναι πολύ σημαντικό να γίνει θωράκιση του πληροφορικού συστήματος εξέτασης ΜΣΕΘΕΥΟ με σύγχρονες τεχνολογίες όπως σε άλλα κράτη οπού οι εξετάσεις γίνονται απολύτως αδιάβλητα.

  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 31 Μαΐου 2021, 21:30 | σωματείο Εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Ν.Αχαΐας

  Για την προάσπιση της διαφάνειας, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας είναι προτιμότερο να γίνεται σε όλους και όχι δειγματοληπτικά

 • Θα περίμενα τον νομοθέτη πιο σοφό και να κοιτά το δάσος και όχι το δέντρο!
  Κάνετε τόσο κόπο να θωρακίσετε τις εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές) ενώ το πρόβλημα θα μπορούσε πολύ εύκολα να λυθεί ελέγχοντας τα μαθήματα που έχουν κάνει οι υποψήφιοι μαθητές (πρακτικά και θεωρητικά). Μαθητές που έχουν παρακολουθήσει το σύνολο πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων όπως ο νόμος προβλέπει δεν έχουν ανάγκη να κλέψουν στα σήματα ούτε να λαδώσουν στις εξετάσεις.
  Πάμε λοιπόν….
  Το βασικότερο όλων είναι η τοποθέτηση κάμερας και καταγραφής της διαδικασίας της θεωρητικής εξέτασης. Μάλλον έχετε αφήσει ένα τεράστιο παράθυρο στη διαδικασία και αυτό δείχνει δόλο!

  1) Με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων στην περίπτωση που ένας εξεταστής θέλει να βοηθήσει έναν υποψήφιο με νοήματα, βήξιμο, λέιζερ στην οθόνη κλπ. Άρα η τοποθέτηση κάμερας στην αίθουσα είναι απαραίτητη.

  2) Με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η λειτουργία των συσκευών ανίχνευσης από τους εξεταστές? Πολύ απλά χρειάζεται σύστημα φραγής σημάτων με σύστημα το οποίο εκπέμπει συνεχώς από την αίθουσα και αν το σήμα αυτό είναι ανιχνεύσιμο από τον χώρο της εξέτασης τότε διακόπτει αυτόματα την διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει πάντα να είναι ενεργοποιημένο!

  3) Με ποιον τρόπο υποστηρίζετε τους εκπαιδευτές παλαιάς κοπής ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους? Πολύ απλά πρέπει να επενδύσετε στην δημιουργία έτοιμου, τυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμο στους εκπαιδευτές. Με 200.000 χιλιάδες ευρώ για παράδειγμα θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα υπέροχο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης με οπτικοακουστικό υλικό και θα είναι και διαθέσιμο σε όλους οποιαδήποτε στιγμή! Θα σας άφηναν άραγε οι μεγάλες σχολές?

  4) Γιατί δεν προβλέπεται την καταγραφή μέσω εφαρμογής των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων με βιντεοσκόπηση και συλλογή στιγμιότυπων από τα μαθήματα. Μικρά βίντεο με τυχαία αποσπάσματα από τα μαθήματα και αποθήκευση σε βάση δεδομένων για 6 μήνες?

  5) Γενικά βλέπω τρύπες και μία τάση να δείχνετε με το δάχτυλο τους μαθητές και τους δασκάλους έχοντας βάλει στο απυρόβλητο τους εξεταστές, τους διευθυντές και τους δημοσίους υπαλλήλους!

  λυπάμαι…. Το νομοσχέδιο θέλει αναθεώρηση και καλύτερη στόχευση.
  Το ζητούμενο δεν είναι η αξιοπιστία των εξετάσεων. Για μένα είναι περιττές! Θα μπορούσε ο δάσκαλος να επιβεβαιώνει ότι ο υποψήφιος είναι ικανός να οδηγήσει αρκεί να πιστοποιούνται και να καταγράφονται τα μαθήματα που έκανε ο υποψήφιος μαθητής. Σκεφτείτε λίγο αυτή την κατεύθυνση! Όχι όμως μόνο καταγραφή αλλά και πιστοποίηση για την ποιότητα των μαθημάτων τόσο των θεωρητικών όσο και των πρακτικών.

  Παρόλα αυτά αν επιμένετε στην διαφάνεια για να δείξετε προς τα έξω ότι καταπολεμάτε την διαφθορά τότε να δείξετε με το δάχτυλο αυτούς που πρέπει ξεκινώντας από τους εξεταστές! Δεν μπορεί η επιλογή τους να γίνεται από τον διευθυντή τους την προηγούμενη μέρα. Πρέπει και στις θεωρητικές να γίνεται με τυχαία επιλογή!

  Καλή επιτυχία στο έργο σας…

 • 22 Μαΐου 2021, 20:55 | Αμανατίδου Ελένη

  Η ορθή αναγραφή των στοιχείων στο ΔΕΕ αποτελεί ευθύνη του υπαλλήλου. Το ΔΕΕ στο 99% των περιπτώσεων παραλαμβάνεται από τον εκπαιδευτή. Ο υποψήφιος το λαμβάνει συνήθως για πρώτη φορά την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων και χωρίς να γνωρίζει τις συνέπειες της μη ορθής αναγραφής των στοιχείων του. Θεωρώ απαράδεκτη και αναχρονιστική τη διάταξη της παρ. 3α. Εάν υπάρχει λάθος στα στοιχεία θα μπορούσε να λαμβάνεται μία φωτοτυπία της ταυτότητας και του ΔΕΕ με σχετική υπεύθυνη δήλωση του πολίτη και να τηρούνται με το αποτέλεσμα, να γίνεται παρατήρηση στο ΔΕΕ από τους εξεταστές και εάν κατά τη διάρκεια της έκδοσης της άδειας διαπιστωθεί ασυνέπεια να επιβάλλονται οι κυρώσεις ψευδούς δήλωσης.
  Εφόσον ο υποψήφιος θα εισέρχεται στο σύστημα με κωδικούς taxisnet (να διερευνηθεί εάν οι ανήλικοι δικαιούνται, καθώς από ό,τι γνωρίζω δεν μπορούν να τυπώσουν ούτε προσωρινή άδεια), θεωρώ πως μιλάμε για ένα νέο σύστημα και αναρωτιέμαι, μήπως θα πρέπει να σχεδιαστεί διαφορετικά. Πχ το ΔΕΕ να υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή με την φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση. Μόλις εισαχθούν οι κωδικοί στο σύστημα να εμφανίζεται το ΔΕΕ και να ελέγχεται η ταυτοπροσωπία. Μην εισάγετε πολύπλοκα στάδια ελέγχων. Χρειάζονται ανθρωποώρες και εξειδικευμένες γνώσεις από τους επιτηρητές, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα.
  Δεν θα καταγράφεται ηλεκτρονικά η διαδικασία; Δεν ορίζεται κάπου αυτό. Επίσης δώστε βαρύτητα στις προδιαγραφές των αιθουσών/χώρων εξέτασης.
  Εφόσον το σύστημα θα σχεδιαστεί από την αρχή γιατί παραμένουν οι εκτυπώσεις; Τα πρακτικά να αποστέλλονται ηλεκτρονικά με ψηφιακές υπογραφές και να συσχετίζονται αυτόματα με την καρτέλα της υπό έκδοσης άδειας οδήγησης. Οι επιτηρητές να εισέρχονται και αυτοί στο σύστημα με τους κωδικούς taxisnet.
  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των σχεδιαζόμενων συστημάτων.