Άρθρο 24 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

1. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης για τη χορήγηση άδειας οδήγησης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων ένσταση κατά των απορριπτικών αποτελεσμάτων των πρακτικών δοκιμασιών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την επομένη της εξέτασης. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ή χωρίς την καταβολή του τέλους δεν είναι δυνατή.

2. Η ένσταση υποβάλλεται για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την απόρριψη του υποψηφίου οδηγού και οδηγού και αντιστοιχούν στους ειδικούς λόγους απόρριψης που αναγράφονται στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.

3. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί οφείλουν να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ειδική προτυποποιημένη φόρμα ένστασης η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικών λόγων ένστασης, με δυνατότητα επιλογής ενός ή όλων εξ αυτών, καθώς και πεδίο για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους. Η προτυποποιημένη φόρμα ένστασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στην ιστοσελίδα των οικείων Περιφερειών. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, κατά την ως άνω ορισθείσα διαδικασία, δεν εξετάζονται.

4. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

5. Αν, μετά την εξέταση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων, η ένσταση κατά της απόρριψης του υποψηφίου γίνει δεκτή:
α) Ακυρώνεται η απορριπτική απόφαση του εξεταστή που εκδόθηκε κατόπιν διακοπής της εξέτασης πριν την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια αυτής και παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό να συμμετάσχει ατελώς σε επόμενη πρακτική δοκιμασία, η οποία διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ένστασης. Στην επαναληπτική πρακτική δοκιμασία, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, του οποίου η ένσταση έγινε δεκτή, δεν εξετάζεται από τον εξεταστή της ακυρωθείσας εξέτασης.
β) Ακυρώνεται η απορριπτική απόφαση του εξεταστή και εφόσον κατά την πρακτική δοκιμασία είχε συμπληρωθεί η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια αυτής, χορηγείται στον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό η άδεια οδήγησης.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:13 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 24
  Παραγρ. 2 Η κατάθεση της ένστασης θα συνοδεύεται με ψηφιακό αρχείο όλων των πρακτικών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν και θα μεταφορτώνονται στο Ο.Π.Σ.

 • 1 Ιουνίου 2021, 12:58 | Αναστασιος Αναγνος

  Το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών που δίδεται στον υποψήφιο να ασκήσει ένσταση είναι υπερβολικά μεγάλο και αντίθετο με την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, με την έννοια ότι ουσιαστικά για 10 μέρες είναι δυνατόν να υπάρξει αμφιβολία σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης και αυτό να παραμένει υπό αίρεση. Προτεινεται η ενσταση το πολύ έως και την επομένη ημέρα μετά από την εξέταση. Η ενσταηνση δεν πρεπει να αφορα σημεια που πιθανως δεν δυναται να καλυπτονται από την εκαστοτε καμερα

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Άρθρο 24
  Η υποβολή ενστάσεων πρέπει να είναι μια διαδικασία που δεν θα αποτελεί τιμωρία γιατί δεν θα την ακολουθεί κάνεις.
  Αν κάποιος απορριφθεί στην δοκιμασία έχει δυο επιλογές.
  1. Να υποβάλει ένσταση. Η διαδικασία όπως περιγράφεται κοστίζει ακριβά και χρονοβόρα. Κοστίζει παράβολο 60€ και αναμονή έως ένα μήνα για την εξέταση από την επιτροπή. Αν η ένσταση απορριφθεί τότε ο υποψήφιος πρέπει να αναπρογραμματίσει εξετάσεις με κόστος 15€ και την παράσταση στον εκπαιδευτή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή και δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια της εξέτασης τότε πάλι θα εξεταστεί ο υποψήφιος άλλα ατελώς προς το κράτος χωρίς παράβολο 15€ άλλα θα πληρώσει την παράσταση του εκπαιδευτή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή και έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος τότε θα δικαιωθεί ο υποψήφιος.
  2. Να λάβει μέρος σε νέα εξέταση σε μια εβδομάδα χωρίς να κάνει ένσταση.
  Όπως είναι προφανές οι ενστάσεις όπως περιγράφονται στο παρόν σχέδιο νόμου μπορεί να έχουν νόημα μόνο σε δυο περιπτώσεις. Όταν υπάρξει απόρριψη μετά την συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου εξέτασης για κάποιο αμφισβητούμενο σφάλμα ή αν υπάρξει σοβαρή διαφωνία μεταξύ υποψήφιου και εξεταστή και ο υποψήφιος επιθυμεί να δικαιωθεί για λόγους ικανοποίησης ότι έχει τελικά αυτός δίκιο.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση η ένσταση δεν συμφέρει και θα αποδειχτεί ότι δεν πρόκειται κανείς να ακολουθήσει την διαδικασία.
  Για να έχει νόημα προτείνουμε να μειωθεί το ποσό έως 20€ και ο χρόνος ελέγχου της ένστασης να είναι μια εβδομάδα. Αλλιώς δεν θα γίνονται ποτέ ενστάσεις.

  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 26 Μαΐου 2021, 19:36 | Χρήστος Αλεξίου

  Το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών που δίδεται στον υποψήφιο να ασκήσει ένσταση είναι υπερβολικά μεγάλο και αντίθετο με την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, με την έννοια ότι ουσιαστικά για 10 μέρες είναι δυνατόν να υπάρξει αμφιβολία σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης και αυτό να παραμένει υπό αίρεση. Δικαίωμα για ένσταση θα πρέπει να υπάρχει το πολύ έως και την επομένη ημέρα μετά από την εξέταση. Και φυσικά για συγκεκριμένους λόγους που θα προσδιοριστούν.

 • 19 Μαΐου 2021, 23:43 | Κριτόπουλος Στέλιος

  Πιστεύω ότι ο χρόνος των 30 ημερών για την απόφανση της ορθότητας της ένστασης,είναι πολύ μεγάλος και ως εκ τούτου σχεδόν κανείς από τους υποψηφίους δεν θα προβεί σε ένστανση.