Άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις

1. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους εγγεγραμμένους εξεταστές, οι πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται από τους εν ενεργεία υπαλλήλους-εξεταστές, οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18. Μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, επίσης, οι εν λόγω πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την οποία οι εξεταστές κάθονται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος και οι εκπαιδευτές στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, στη θέση του συνοδηγού.
β. Μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εξεταστών, οι πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται από τους εν ενεργεία υπαλλήλους-εξεταστές, καθώς και από όσους εγγεγραμμένους εξεταστές ολοκληρώνουν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης. Η παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εξεταστών επέρχεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από το σύνολο των εγγεγραμμένων εξεταστών. Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου, η επιλογή των εξεταστών γίνεται αποκλειστικά από το Μητρώο αυτό και οι εξεταστές κάθονται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος στη θέση του συνοδηγού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, η οποία επέρχεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εποπτών, όσοι εγγράφονται στο Μητρώο Εποπτών συμμετέχουν, από την εγγραφή τους, στη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών, εποπτεύοντας την ορθή διεξαγωγή αυτών. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Μητρώου Εποπτών, επίσης, όσοι από τους εγγεγραμμένους επόπτες ολοκληρώνουν επιτυχώς τα επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης, συμμετέχουν στο έργο της εποπτείας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16 και 19, επιβαίνοντας στο εκπαιδευτικό όχημα.

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι Περιφέρειες μεριμνούν για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού και οπτικοακουστικού υλικού της παρ. 2 του άρθρου 9 στα εξεταστικά κέντρα. Αν οι Περιφέρειες δεν προβούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του ως άνω εξοπλισμού κατά την προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία, αναστέλλεται η διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού, οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Οδήγησης του άρθρου 17, ο δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων που συμμετέχουν στις θεωρητικές εξετάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 20, διενεργείται με τη διασταύρωση των ψηφιακών φωτογραφιών με τις αντίστοιχες φωτογραφίες που συμπεριλαμβάνονται στο έγχαρτο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του άρθρου 16 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι πρακτικές δοκιμασίες δεν καταγράφονται και διενεργούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και με τη συμμετοχή των Εποπτών κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της προμήθειας του οπτικοακουστικού εξοπλισμού του άρθρου 16, η πρακτική δοκιμασία καταγράφεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16. Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας αυτής, επίσης, διενεργείται η απομακρυσμένη εποπτεία του άρθρου 20 όσον αφορά στις πρακτικές δοκιμασίες και παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη στελέχωση του Τμήματος Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης του άρθρου 22 με τουλάχιστον τρεις (3) υπαλλήλους, οι αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος ασκούνται από τη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

8. Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό, εφόσον είναι παλαιότητας τριάντα (30) ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος. Η παλαιότητα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς του οχήματος.

9. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για τα ανωτέρω οχήματα κάθε πέντε (5) έτη, όπως και για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

 • ΑΡΘΡΟ 33.

  Σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρου 33, ορίζεται « Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού».
  Όμως για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας κατ’ άρθρο 26 παρ. 2, προϋπόθεση είναι η προηγούμενη χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3.
  Υπάρχει συνεπώς μια λογική αντίφαση, που πρέπει να θεραπευθεί και παρακαλούμε για τις σχετικές ενέργειές Σας.

 • 31 Μαΐου 2021, 16:26 | Γεώργιος Δραζινος

  ΑΡΘΡΟ 33
  παρ.8 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «εχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις» ;
  ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ;
  ΓΙΑΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ;

 • 31 Μαΐου 2021, 15:26 | Γεώργιος Δραζινος

  ΑΡΘΡΟ 33
  παρ. 8
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «εχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις »
  ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ .
  ΓΙΑΤΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ;

 • 31 Μαΐου 2021, 01:28 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από άλλους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, και παραπέμποντας στις αρχικές παρατηρήσεις μου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα ΟΙΕ (οι οποίες παρατηρήσεις άλλωστε τέθηκαν και από όλους τους λοιπούς μετέχοντες στη διαβούλευση)

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ §§ 8 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  8. Όλα τα οχήματα που είχαν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό, εφόσον είναι παλαιότητας τριάντα (30) ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος. Η παλαιότητα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς του οχήματος.

  9. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της § 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για τα ανωτέρω οχήματα κάθε πέντε (5) έτη, όπως και για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

  10. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τη διάρκεια που ορίζεται στην § 2 του άρθρου 35, η διαδικασία του άρθρου 2 περ. γ΄ διαγραφής ΟΙΕ επιτρέπεται να γίνει από οποιονδήποτε.

  11. Δίκες που αφορούν αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας νομής και κατοχής επί ΟΙΕ, ή την εγκυρότητα της μεταβίβασής τους, εισάγονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου όπου είναι ή ήταν ταξινομημένα, ή του τόπου όπου ευρίσκονται και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Έφεση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου εκδικάζεται από το αρμόδιο Εφετείο, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Εφετείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.

  12. Αρχικοί φάκελοι παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ., επιβατικών Ι.Χ., τρίκυκλων φορτηγών Ι.Χ., φορτηγών Ι.Χ., λεωφορείων Ι.Χ. και σχολικών, καθώς και φορτηγών Ι.Χ. οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα σε κλειστό χώρο, παραδίδονται στον κύριο, νομέα ή κάτοχο ΟΙΕ από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών μετά από αίτησή του, άν δεν έχουν εκκαθαριστεί κατά το άρθρο 14 του Ν. 4233/2014.

 • 30 Μαΐου 2021, 16:39 | PATIKAS

  Σύμφωνα με το άρθρο 15 κατά την πρακτική εξέταση επιβατηγών, φορτηγών & λεωφορείων ο εξεταστής κάθεται μπροστά στη θέση του συνοδηγού.Αυτή είναι μία εγκληματική διάταξη που μεγιστοποιεί τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Κανείς εξεταστής δεν έχει την πείρα έγκαιρης και ορθής χρησιμοποίησης των πεντάλ στη θέση του συνοδηγού και οι κίνδυνοι σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων είναι μεγάλοι. Με ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που προβλέπεται στο άρθρο 33 – παρ.1 του σχεδίου νόμου δεν δύνανται οι εξεταστές να αποκτήσουν την πείρα που απαιτείται για την έγκαιρη και ορθή χρήση των πεντάλ. Οι εκπαιδευτές οδήγησης είναι καθημερινά αρκετές ώρες στους δρόμους και έχουν την απιτούμενη πείρα ορθολογικής χρήσης των πεντάλ. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με ένα σεμινάριο των εξεταστών μίας ή δύο εβδομάδων. Ο εμπνευστής της παρ.1 του άρθρου 33 του σχεδίου νόμου είτε είναι άσχετος από οδική ασφάλεια είτε απλά προσπαθεί να μεταθέσει στους εξεταστές, τις ευθύνες του Υπουργείου σε περίπτωση τροχαίου. Ο εξεταστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες εξαιτίας των τερατουργηματικών διατάξεων του άρθρου 15 – παρ.4 & άρθρου 33 -παρ.1. Είναι οξύμωρο ότι ενώ η πλειονότητα των εξεταστών δεν έχει καν δίπλωμα για φορτηγό, λεωφορείο & νταλίκα και οι εμπνευστές του σχεδίου νόμου περιμένουν να αποτρέψουν πιθανά τροχαία ατυχήματα. Ειδικά στα βαρέα οχήματα, λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας, ασχολείται μόλις το 30% των εκπαιδευτών και περιμένουμε ο εξεταστής να παρέμβει εγκαίρως και ορθώς με την εκπαίδευση ενός σεμιναρίου … Εφόσον οι πρακτικές εξετάσεις καταγράφονται από φορητή κάμερα 360 μοιρών, που ο έλεγχός της εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάθεται ο εξεταστής στη θέση του συνοδηγού. Η επιμονή του Υπουργείου ο εξεταστής να κάθεται στη θέση του συνοδηγού σε συνδιασμό με το Μητρώο Ιδιωτών Εξεταστών οδηγεί στο ανερυθρίαστο συμπέρασμα ότι σκοπός δεν είναι η διαφάνεια και η οδική ασφάλεια αλλά σταδιακά να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από το έργο των πρακτικών εξετάσεων οι υφιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά το πρώτο ατύχημα που θα γίνει και ο εξεταστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές, αστικές και πειθαρχικές ευθύνες, οι υπόλοιποι εξεταστές θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν από τις εξετάσεις, για να μην βρεθούν κι αυτοί υπόλογοι μετά από κάποιο τροχαίο ατύχημα.

 • 29 Μαΐου 2021, 00:50 | Σωτηρίου Νίκος

  Στις παραγράφους 1 και 2 που αφορούν στην πρακτική έναρξη του νομοσχεδίου μετά και την ολοκλήρωση των σεμιναρίων που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι εξεταστές, θα πρέπει να αναφέρεται ότι τα σεμινάρια αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί εντός ενός εύλογου χρονικού ορίου (π.χ. ενός τριμήνου). Διαφορετικά δημιουργείται ένα κενό ασφαλείας. Μπορεί για παράδειγμα εξεταστές από κάποιο υπουργείο να έχουν εγγραφεί στο μητρώο εξεταστών νωρίτερα σε σχέση με κάποιο άλλο. Σε αυτήν την περίπτωση το υπουργέιο που δεν έχει διαθέσιμους εξεταστές επιμορφωμένους σχετικά με το νέο νομοσχέδιο δεν θα πραγματοποιεί εξετάσεις;
  Θα πρέπει, λοιπόν, να προκαθοριστεί ότι από την ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο (το πολύ εξάμηνο) μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα απαραίτητα για την εμπράκτως λειτουργία του νομοσχεδίου, δηλαδή σεμινάρια,παροχή οπτικοακουστικών μέσων, κ.λπ. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η διαδικασία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013. Έτσι το νομοσχέδιο θα μπορεί να έχει ταχεία εφαρμογή σε όλα τα υπουργεία χωρίς να δημιουργούνται «παραθυράκια» για τυχόν καθυστερήσεις

 • 26 Μαΐου 2021, 19:18 | Χρήστος Αλεξίου

  Θεωρώ ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές είναι πολύ μικρή και δεν θα μπορέσει να τηρηθεί, με συνέπεια να υπάρξει αναστάτωση στο χώρο, αντίστοιχη με εκείνης του ν. 4599. Ίσως θα πρέπει οι προθεσμίες που τέθηκαν να ανοίξουν, ώστε να είναι περισσότερο βέβαιη η αποτελεσματικότητα των αλλαγών και να μην επηρεάσει την ομαλή διαδικασία των εξετάσεων. Στα τελευταία 3 χρόνια, έναν ολόκληρο χρόνο και πλέον, αθροιστικά, άλλοτε λόγω αστοχιών, άλλοτε λόγω αντιδράσεων, άλλοτε λόγω πανδημιών, δεν διεξάγονται εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης σε όλη την Επικράτεια!

 • 23 Μαΐου 2021, 11:46 | Βασίλειος Γκουζάνης

  Επειδή τα σχόλιά μου υποβλήθηκαν αργά το βράδυ, διαβάζοντας το σχόλιό μου σήμερα βλέπω ότι ξέχασα τη λέξη «κατοχή» από την προτεινόμενη διάταξη. Οπότε στο σχόλιό μου η μία προτεινόμενη διάταξη πρέπει να έχει ως εξής:

  Προτείνεται η προσθήκη νέας § 2 στο άρθρο 28 ως εξής: «Για την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας του άρθρου 28 σε ΟΙΕ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει προς απόδειξη της κυριότητάς του τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς, ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ΟΙΕ έχει εξοφληθεί, έχει την πλήρη ΚΑΤΟΧΗ νομή και κυριότητά του και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους και δικαιώματος τρίτου και εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της περίπτωσης 10 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/18801 της 5-9-2001 (ΦΕΚ 1200Β της 17-9-2001)»

 • 23 Μαΐου 2021, 01:50 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Άρθρο 33 – Μεταβατικές διατάξεις

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Οι μεταβατικές διατάξεις είναι το πιο σημαντικό άρθρο του νομοσχεδίου. Επειδή οι προγενέστερες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου είχαν αφήσει αρρύθμιστο το ζήτημα του ιστορικού αυτοκινήτου, έχει διαμορφωθεί, από ανάγκη, μία πραγματική κατάσταση με «γκρίζες ζώνες» όσον αφορά τη νομιμότητα της κυριότητας ή της κυκλοφορίας των ΟΙΕ στην Ελλάδα, και με τους πολίτες να προσπαθούν να συμμορφωθούν σε διαδοχικές αντιφατικές ρυθμίσεις που θεσπίζονταν ξαφνικά, και χωρίς να ακουστούν οι φορείς του χώρου. Παρακαλώ η ηγεσία του Υπουργείου να λάβει υπόψη της τα παρακάτω:
  Η διαδοχική θέσπιση νομοθετικών κινήτρων για ανανέωση του στόλου οχημάτων της χώρας («απόσυρση) απέτυχε να θεσπίσει ταυτόχρονα πρόβλεψη για εκείνα από τα παλιά οχήματα, που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Έτσι, πάρα πολλά οχήματα χάθηκαν. Με την πρώτη απόσυρση (όπου το όχημα υποβαλλόταν σε οριστική διαγραφή μόνο) βγήκαν στην αγορά των ΟΙΕ, οχήματα σπάνια μεν, χωρίς χαρτιά δε. Στη συνέχεια, και με την ψήφιση του 2004 του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α) για τα ΟΤΚΖ (οχήματα τέλους κύκλου ζωής), νομοθετήθηκε χωρίς εξαιρέσεις η υποχρεωτική ανακύκλωση ΟΛΩΝ των οχημάτων που υποβάλλονται σε οριστική διαγραφή. Έτσι, όποιος ήθελε να σώσει ένα ΟΙΕ, ή όποιος έβρισκε ένα ΟΙΕ σε ανακύκλωση και προλάβαινε να το σώσει πριν την καταστροφή του, ήταν αναγκασμένος να παρανομήσει. Αυτή η κατάσταση κράτησε για μία δεκαετία, ως το 2014 όπου για πρώτη φορά με το άρθρο 49 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α) επιτρέπεται η οριστική διαγραφή οχημάτων από το Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δίχως την παράδοσή τους σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής άν χαρακτηριστούν ως Οχήματα Ιστορικού Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο Ν. 4313/2014 δεν περιέλαβε μεταβατική διάταξη που να επιτρέπει ρητά τον χαρακτηρισμό ΟΙΕ σε οχήματα που αποσύρθηκαν πριν τη θέσπισή του δηλαδή από το 1989 ως το 2014. Όλα αυτά τα οχήματα, που είναι εκατοντάδες άν όχι χιλιάδες, πρέπει να τακτοποιηθούν.
  Άλλη πηγή προέλευσης ΟΙΕ είναι οι δημοπρασίες του ΟΔΔΥ, όπου αρκετές φορές σπάνια ΟΙΕ προσφέρονται στην κατηγορία «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΔΙΑΛΥΣΗ». Και μάλιστα αρκετές φορές χάθηκαν σπάνια ΟΙΕ επειδή ο ΟΔΔΥ επιτρέπει τη συμμετοχή σε αυτήν την κατηγορία, μόνο σε αδειοδοτημένους ανακυκλωτές (οι οποίοι συνήθως προσβλέπουν στο κοντόφθαλμο κέρδος της ανακύκλωσης).
  Όλα αυτά τα αυτοκίνητα, αλλάζουν χέρια με κάποιο τιμολόγιο, ή μία υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Νομικά, αυτό είναι επιτρεπτό διότι από τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο διαγράφεται οριστικά (αποταξινομείται), δεν εφαρμόζονται τα εκ παραλλήλου ισχύοντα άρθρα 6 §§ 1-3 του Ν.Δ. 1146/1972 «Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών» και 1 §§ 1-2 του Ν. 722/1977 «Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων» και σύμφωνα με τα οποία μόνο η άδεια κυκλοφορίας αποδεικνύει τον κύριο, και μόνο από το Κράτος επιτρέπεται να γίνεται η μεταβίβαση ενός οχήματος. Αντίθετα, στα οριστικά διαγραφέντα ισχύει ό,τι ορίζει ο Αστικός Κώδικας για οποιοδήποτε κινητό πράγμα, δηλαδή συμφωνία αγοραστή-πωλητή και παράδοση του πράγματος.
  Άλλες φορές πάλι, ο Πολίτης αγοράζει ένα ΟΙΕ ευρισκόμενο σε προσωρινή ακινησία, όμως αργότερα ο πωλητής έχει αποβιώσει και οι κληρονόμοι έχουν αποποιηθεί, ή έχει μετακομίσει σε άγνωστη διεύθυνση. Και εδώ, ο αγοραστής είναι ξεκρέμαστος διότι η εξουσιοδότηση του πωλητή χάνει την ισχύ της με το θάνατο, ή με την πάροδο μεγάλου χρόνου, και είναι αδύνατη η μεταβίβαση. Έτσι μία καταρχήν νόμιμη αγορά, καταλήγει στην παρανομία.

  Υπάρχει άλλη μία, πολύ σημαντική, προβληματική: Επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιστότοπος όπου ο ΠΟΛΙΤΗΣ δύναται να ελέγξει άν ένα όχημα έχει δηλωθεί ως κλεμμένο ή απολωλός, ή να ελέγξει άν έχει γίνει οριστική διαγραφή ή άν ευρίσκεται σε ακινησία, ο αγοραστής με τιμολόγιο ή απόδειξη ενός τέτοιου οχήματος ουσιαστικά δεν ξέρει ποτέ άν είναι νόμιμος, ή άν π.χ. έχει δηλωθεί ψευδώς από τους κληρονόμους του προκατόχου κλοπή του οχήματος, για να αποφύγουν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Ούτε ξέρει άν το ΟΙΕ που αγοράζει είναι πράγματι ελληνικό ή άν είναι λαθραία εισαγωγή από το εξωτερικό. Κινδυνεύει λοιπόν να βρεθεί μπλεγμένος, και άδικα.
  Παρένθεση: Προτείνεται η δημιουργία ενός τέτοιου ιστότοπου που να μπορεί ο πολίτης εισάγοντας τον αριθμό κυκλοφορίας ή τον αριθμό πλαισίου, να ελέγξει (ανωνυμοποιημένα φυσικά) την κατάσταση ενός οχήματος, π.χ. άν είναι σε ακινησία, άν έχει δηλωθεί ως κλαπέν, κλπ.
  Η ηγεσία του Υπουργείου που προς τιμή της, αποφάσισε να τακτοποιήσει επιτέλους το τοπίο στα ΟΙΕ, πρέπει να λάβει μέριμνα για τη νομιμοποίηση όλων αυτών των οχημάτων και των μεταβιβάσεων. Διότι μετά την μεταβατική περίοδο, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των ΟΙΕ που δεν τακτοποιήθηκαν, δηλαδή ουσιαστικά αποστερούνται κάθε αξίας και εκμηδενίζονται χωρίς αντάλλαγμα τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών τους.
  Για το λόγο αυτό, προτείνεται η θέσπιση μεταβατικής διάταξης, ώστε όλοι όσοι είναι στο κενό σήμερα, να μπορέσουν μέσα στους 18 μήνες να τακτοποιήσουν νομικά τα οχήματά τους, προς όφελος και των Πολιτών, αλλά και του Κράτους που θα εισπράττει και από αυτά τα οχήματα τέλη κυκλοφορίας. Για λόγους ασφάλειας δικαίου προτείνεται η θέσπιση ρύθμισης ανάλογης προς μία ήδη υφιστάμενη του 2001, της οποίας η τελεσφορία και η νομιμότητα ποτέ δεν αμφισβητήθηκε (άρση παρακράτησης όταν πέθανε ο ιδιοκτήτης ή έκλεισε η εταιρία).

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η προσθήκη νέας § 10 στο άρθρο 33 ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τη διάρκεια που ορίζεται στην § 2 του άρθρου 35, η διαδικασία του άρθρου 2 περ. γ΄ διαγραφής ΟΙΕ επιτρέπεται να γίνει από οποιονδήποτε».

  Προτείνεται η προσθήκη νέας § 2 στο άρθρο 28 ως εξής: «Για την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας του άρθρου 28 σε ΟΙΕ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει προς απόδειξη της κυριότητάς του τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς, ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ΟΙΕ έχει εξοφληθεί, έχει την πλήρη νομή και κυριότητά του και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους και δικαιώματος τρίτου και εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία της περίπτωσης 10 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/18801 της 5-9-2001 (ΦΕΚ 1200 τ. Β΄ της 17-9-2001)»