Άρθρο 12 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων οδηγών και οδηγών

 

1. Πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, για τη θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων οδηγών ή οδηγών εφαρμόζονται τα παρακάτω:

α) Πριν την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και με στόχο την ενημέρωσή τους ή την παροχή διευκρινίσεων από τους επιτηρητές, οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που είναι κωφοί ή βαρήκοοι, δύνανται να χρησιμοποιούν διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόμενο, ή να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας ή Χειλεανάγνωσης του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης. O υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δηλώνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας οδήγησης που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ότι στη θεωρητική εξέταση θα κάνει χρήση διερμηνέα και η δήλωση αυτή αναγράφεται στο Δ.Ε.Ε. Ο διερμηνέας, που προσέρχεται στον χώρο της θεωρητικής εξέτασης με μέριμνα του εξεταζόμενου, διαθέτει σχετική πιστοποίηση από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας ή το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ή το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, την οποία επιδεικνύει στους επιτηρητές. Οι επιτηρητές αναφέρουν την πιστοποίηση και τα στοιχεία του διερμηνέα στο Δ.Ε.Ε..

β) Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί ή βαρήκοοι υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση με την προβολή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχήματα και τα κείμενα μεταφρασμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους. Ο υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση ακολουθώντας τις υποδείξεις του βίντεο.