Άρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 • το άρθρο 18 της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • η υπ’ αρ. 82350/3809/2019 (Β’ 4948) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, εκτός του άρθρου 1 αυτής.
 1. Από την έκδοση της απόφασης της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 33 καταργείται το άρθρο 23 της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 2. Από την έκδοση της απόφασης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 33 καταργούνται τα άρθρα 19, 22 και 26 της υπό στοιχείαΑ3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 3. Από την έκδοση της απόφασης της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 33 καταργούνται τα άρθρα 20, 24, 25, 27 και 28 της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 4. Από την έκδοση της απόφασης της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 33 καταργούνται τα άρθρα 21 και 29 της υπό στοιχεία Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • 26 Μαΐου 2021, 17:59 | Νικόλαος Λαμπρόπουλος

  Άρθρο 20
  Η διεύθυνση οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας του Υ Π Ο Μ Ε Δ Ι συνεργάζεται στενά με τον συνήγορο του πολίτη για όσα τυχόν διαμειφθούν στα σημεία α, β, και γ του άρθρου 20

  Άρθρο 22
  Οι αρμοδιότητες του παραπάνω άρθρου δεν αναφέρονται??????

  Άρθρο 23
  Τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για τους εξεταστές με το ανάλογο ποινολόγιο πρέπει να ισχύσουν και για τους επόπτες.

  Άρθρο 24

  1. Η καταβολή του τέλους υπέρ του δημοσίου προτείνω να ελαττωθεί στα 20 ευρώ
  4. Η επιτροπή πρέπει να αποφαίνεται σε πιο σύντομο χρόνο επί των ενστάσεων των υποψηφίων οδηγών. Προτείνω τις 20 ημέρες.

  5. Το σημείο β προτείνω να καταργηθεί γιατί καλύπτεται εννοιολογικά από το σημείο α

  Άρθρο 25

  Προτείνω η ίδρυση κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα να γίνει σε στενή συνεργασία με την αρμόδια ομοσπονδία τους ( Ε Σ Α Μ Ε Α )

  Άρθρο 32

  Προτείνω τα σημεία 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, που παραπέμπουν σε Υ Α και Κ Υ Α να διευκρινιστούν με ειδική ερμηνευτική εγκύκλιο πριν την εισαγωγή του σχεδίου νόμου για συζήτηση στη βουλή.