Άρθρο 16 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιμασίας

 1. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

 

 1. Πριν την έναρξη των πρακτικών δοκιμασιών για τις οποίες έχει προγραμματισθεί η συμμετοχή του, ο εξεταστής παραλαμβάνει φορητή κάμερα από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Η φορητή κάμερα είναι, κατ’ ελάχιστον, υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα λήψης τριακοσίων εξήντα (360) μοιρών και διαθέτει μικρόφωνο και ειδική αποσπώμενη κάρτα μνήμης στην οποία αποθηκεύεται όλη η διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας.

 

 1. Ο εξεταστής, κατόπιν διενέργειας ελέγχου της ορθής λειτουργίας της κάμερας και της σωστής τοποθέτησης της αποσπώμενης κάρτας μνήμης, τοποθετεί τη φορητή κάμερα με ευθύνη του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα και θέτει αυτή σε λειτουργία. Για την καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο εξεταστής τοποθετεί με ευθύνη του τη φορητή κάμερα μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας Β, το οποίο ακολουθεί την εκπαιδευτική μοτοσικλέτα. Η κάμερα απεικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας ο εξεταστής διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της κάμερας και την καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας. Αν, πριν την έναρξη της πρακτικής δοκιμασίας, διαπιστωθεί μη λειτουργία της κάμερας για οποιονδήποτε λόγο, η εξέταση δεν διενεργείται και δεν προσμετράται αυτή στον αριθμό εξετάσεων της παρ. 1 του άρθρου 21. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κάμερας κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η εξέταση διακόπτεται με ευθύνη του εξεταστή. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, η εξέταση του υποψηφίου επαναπρογραμματίζεται ατελώς για την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

 

 1. Μετά το πέρας της εξέτασης ο εξεταστής αφαιρεί από το όχημα την κάμερα και εξάγει από αυτήν την αποσπώμενη κάρτα μνήμης. Εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της εξέτασης ο εξεταστής υποχρεούται να παραδώσει την κάμερα και την κάρτα μνήμης στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μαζί με το πρακτικό δοκιμασίας και κατά περίπτωση, εφόσον αυτό απαιτείται, το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραλαμβάνει την κάμερα και την κάρτα μνήμης, αφού ελέγξει ότι η τελευταία περιέχει το προβλεπόμενο αποθηκευμένο υλικό σε κατάλληλη μορφή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κάρτα μνήμης δεν περιέχει το προβλεπόμενο αποθηκευμένο υλικό, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον εν λόγω εξεταστή ακυρώνονται και οι εξετάσεις των υποψηφίων επαναπρογραμματίζονται ατελώς για την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία.

 

 1. Η κάμερα φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μέχρι την παράδοσή της προς χρήση στον επόμενο εξεταστή. Η κάρτα μνήμης με το αποθηκευμένο οπτικοακουστικό υλικό της πρακτικής δοκιμασίας προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος, αρχειοθετείται ανά εξεταστή και ανά ημέρα και φέρει υποχρεωτικά διακριτικό γνώρισμα που περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης και το όνομα του εξεταστή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών καθίσταται ο ίδιος ή δύναται να ορίζει αρμόδιο υπάλληλο ως υπεύθυνο ασφαλείας για την διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας του οπτικοακουστικού υλικού.

 

 1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος διαβιβάζει την κάρτα μνήμης με το αποθηκευμένο οπτικοακουστικό υλικό στο Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του εν λόγω Τμήματος, μεριμνώντας για τη δημιουργία, αρχειοθέτηση και τήρηση αντιγράφου αυτής κατ’ αναλογία της παρ. 5.

 

 1. Το υλικό, το οποίο καταγράφεται για τους σκοπούς της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών οχημάτων, τη διασφάλιση των υποψηφίων οδηγών και της άσκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:

α) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται τα χειριστήρια του οχήματος και όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της πρακτικής δοκιμασίας, και

β) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευτικό όχημα και το οποίο περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και εποπτείας της πρακτικής δοκιμασίας, λαμβανομένων των αναγκαίων τεχνικών μέτρων για τη μη καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της οδού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 33.

 

 1. Το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

 

α) Για τους σκοπούς της διασφάλισης των δικαιωμάτων των υποψηφίων οδηγών, και ειδικότερα του δικαιώματος υποβολής ένστασης, το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24.

 

β) Για τους σκοπούς του ελέγχου και της εποπτείας της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας, το καταγεγραμμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.

 

 1. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών:

α) το οπτικοακουστικό υλικό που φυλάσσεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 διαγράφεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία εξέτασης ένστασης, οπότε το υλικό διατηρείται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και

β) το οπτικοακουστικό υλικό που έχει διαβιβαστεί στο Τμήμα Εποπτείας Εξετάσεων Αδειών Οδήγησης Οχημάτων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 διαγράφεται με ευθύνη του Προϊσταμένου του εν λόγω Τμήματος, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία ή διαδικασία εξέτασης ένστασης, οπότε το υλικό διατηρείται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, λαμβανομένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

 

 1. α. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας, στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής καταγραφής του παρόντος, για λογαριασμό του οποίου οι Περιφέρειες της χώρας εκτελούν συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και εφαρμοζομένου του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

β. Απαγορεύεται κάθε άλλη, πέραν των ρητώς ανατιθέμενων, πράξη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των Εκτελούντων την Επεξεργασία, όπως, ενδεικτικά, η αποθήκευση, η κοινολόγηση, η διαβίβαση, η διαγραφή, καθώς και κάθε περαιτέρω χρήση αυτών. Τόσο ο Υπεύθυνος όσο και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία οφείλουν να διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας του υλικού, δηλαδή την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Για την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εκδίδει δεσμευτικές πολιτικές και ορίζει διαδικασίες ασφάλειας, οι οποίες εφαρμόζονται με ευθύνη των Περιφερειών. Για την εφαρμογή των πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, δύναται να ορίζεται ως υπεύθυνος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

γ. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, διενεργείται υποχρεωτικά ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για τη διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.

δ. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στο παρόν καταγράφονται σε κατάλληλες πολιτικές τόσο για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας όσο και για τις Περιφέρειες που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία.

 

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:11 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 16
  Προτείνεται:

  Κατάργηση παραγρ. 2

  Διόρθωση παραγρ. 3: … με ευθύνη κι έξοδα των σχολών οδηγών γίνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία της καταγραφής της πρακτικής δοκιμασίας,μετά την λειτουργία του Ο.Π.Σ.
  Μετά οι σχολές θα είναι υπεύθυνες για την μεταφόρτωση του αρχείου εξέτασης, στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

 • 1 Ιουνίου 2021, 12:50 | Αναστασιος Αναγνος

  Οι διαδικασίες που περιγραφονται για τα καθήκοντα του εξεταστή ως προς την παραλαβή, τοποθέτηση, ελεγχο λειτουργίας, φύλαξη καρτας και καμερας και επιστροφη του στην αρμόδια Υπηρεσία εντος 1 ημερας ειναι εξαιρετικα σύνθετες, απαιτητικες και δεν συνάδουν με ικανοτητες και δεξιοτητες του εκάστοτε εξεταστη.
  Οι καμερες πρεπει να τοποθετούνται σε συγκεκριμένο σημείο μεσα στο εκάστοτε εκπαιδευτικο αυτοκινητο, να ελεγχονται από εξουσιοδοτημενο τεχνικό ώς προς τη λειτουργία τους και το καταγραφομενο υλικο να παραλαμβανεται από εξουσιοδοτημενο υπαλληλο προς φύλαξη και απόδοση στην αρμοδια υπηρεσία.
  Εαν ο εξεταστης εξουσιοδοτηθεί να παραλαβει το υλικο καταγραφης ΚΑΙ ΜΟΝΟ, θα πρεπει να οριζεται ρητα οτι δεν ειναι αρμοδιος για το εαν το υλικο έχει καταγραφτει σωστα από την καμερα ή αν αυτη λειτουργούσε οπως επρεπε

 • 1 Ιουνίου 2021, 12:34 | Αναστασιος Αναγνος

  Το επισπεύδον Υπουργείο επιχειρεί την επίλυση των διαπιστωμένων προβλημάτων σε σχέση με τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη διασφάλιση του αδιάβλητου του συνόλου της διαδικασίας της πρακτικής δοκιμασίας μέσω της χρήσης συστημάτων οπτικοακουστικής επιτήρησης.
  Όμως, η χρήση των εν λόγω συστημάτων ( κάμερα, κάρτα μνήμης) τόσο για την διασφάλιση της διαδικασίας όσο και για την εποπτεία και έλεγχο των εξεταστών ( αξιολόγηση) προσβάλλει υπέρμετρα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων ήτοι τόσο των υποψηφίων οδηγών όσο και των εξεταστών – εργαζομένων, καθόσον δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έρχεται δε σε προφανή σύγκρουση με τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περί αξιολόγησης των εξεταστών βάσει οπτικοακουστικών μέσων (άρθρου 5 του ΓΚΠΔ). Το απρόσφορο και ακατάλληλο δε των μέσων αυτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού είναι πασιφανές δεδομένου ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η καταγραφή με τα οπτικοακουστικά μέσα κρίσιμων στοιχείων της πρακτικής δοκιμασίας όπως για παράδειγμα της στάθμευσης και της οπισθογωνιας.
  Ειναι τεχνικως αδυνατο μια καμερα να εχει ευκρινη αποδοση τοσο μεσα οσο και εξω από το οχημα. Η καμερα πρεπει να στοχευει ή μεσα ή εξω από το οχημα

  Επίση το σημειο τοποθετησης της καμερας πρεπει να ειναι καθορισμενο και συγκεκριμενο ωστε να μην υπαρχουν διενεξεις μεταξυ των παρευρισκομενων και ενστασεις σε αποφασεις του εξεταστη σε περιπτωση που κατι δεν καλυπτεται από την καμερα
  Τελος με την υπαρξη καμερας, δεν εχει νοημα γιατι ο εκπαιδευτης να καθεται πισω ….πραγμα που εγειρει αλλα πολλα προβλματα της πρακτικης διαδικασίας

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Κύριε Υπουργέ,
  Δημοσιεύτηκε για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αλλάζει το απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο προβληματικό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης νέων οδηγών.
  Το σωματείο των εκπαιδευτών οδήγησης της Νότιας Αθήνας συμφωνεί με την αναγκαιότητα της αλλαγής του ξεπερασμένου και προβληματικού υφιστάμενου συστήματος.
  Με προσήλωση στους καταστατικούς στόχους του σωματείου μας έχουμε να καταθέσουμε τα παρακάτω:
  Άρθρο 15, 16 και 20

  Στην ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ που συνδέεται με το παρόν σχέδιο νόμου αναφέρεται:
  «Ως προς το Μέρος Β’ του σχεδίου νόμου σημειώνεται ότι έχουν διαπιστωθεί πολλαπλά προβλήματα στο ισχύον νομοθετικό́ πλαίσιο που ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών, σε καθεστώς αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας με αποτέλεσμα τη διαβλητότητα του συστήματος. Ως κύρια προβλήματα θεωρούνται η διενέργεια των εξετάσεων από εξεταστές, που προέρχονται μόνο από υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η παρεμβολή των εκπαιδευτών των υποψηφίων οδηγών κατά τη διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας.»

  Έτσι αποφασίζονται αλλαγές στα κριτήρια επιλογής των εξεταστών και αποφασίζεται η τοποθέτηση του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα για να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση η παρεμβολή στην διενέργεια της πρακτικής εξέτασης.
  Θεωρώντας ότι η αναφορά για παρεμβολές δεν είναι τιμητική ούτε απολύτως αντιπροσωπευτική για τον κλάδο και παρόλο που έχουμε κατανοήσει τον στόχο και την τεκμηρίωση της πολιτείας για την επιλογή αυτή, ΔΕΝ συμφωνούμε γιατί θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή είναι ανεφάρμοστη όπως θα τεκμηριώσουμε παρακάτω.
  Είναι γεγονός ότι η εξέταση με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα εφαρμόζεται κανονικά σε κάποια κράτη στην ΕΕ, άλλα και εκτός ΕΕ παγκόσμια, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
  Θεωρούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει.
  Αφού δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 15 του νομοσχεδίου αποφασίσαμε να προσομοιώσουμε μια παραδειγματική εξέταση σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για να διαπιστωθεί αν η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, και αν καλύπτει την στοχοθεσία του παρόντος σχεδίου νόμου.
  Επειδή δεν είναι γνωστές οι νέες αλλαγές που σχεδιάζονται να υιοθετηθούν στην διαδικασία των εξετάσεων μέσω της τροποποίησης της ΥΑ50984 με τον νέο νόμο, εφόσον καταργούνται μεταβατικά τα άρθρα 18 έως και 29 της ΥΑ50984, θα προσομοιώσουμε την πορεία της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν την επικείμενη αντικατάσταση – κατάργηση τους.
  Θα χρησιμοποιήσουμε για την καταγραφή μια κάμερα περίβλεπτης λήψης 360 HD plus που υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές του σχεδίου νόμου, την οποία θα πλαισιώσουμε με πλάνα από εξωτερικές κάμερες στο εκπαιδευτικό όχημα που καταγράφουν ταυτόχρονα, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη απεικόνιση για να μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το αν η διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου και αν η καταγραφή είναι επαρκής για την διαφάνεια της διαδικασίας.
  Στον ρόλο του υποψήφιου στην θέση του οδηγού θα βρίσκεται εκπαιδευτής οδήγησης.
  Η προσομοίωση της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται σε πραγματικές συνθήκες στον ίδιο τόπο και χρόνο, σε μια από τις υφιστάμενες αφετηρίες εξετάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα του Νότιου Τομέα με τον κωδικό αριθμό ΝΑΝΤ 24.
  Επιλέξαμε αντιπροσωπευτική διαδρομή με υψηλό βαθμό δυσκολίας με τις διαδρομές που θα πραγματοποιεί καθημερινά ένας μέσος οδηγός, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 15 παρ. 5. του σχεδίου νόμου:
  «Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίου οδηγού και οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθμοί δυσκολίας και συνθήκες παρόμοιες με αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται οδοί εκτός κατοικημένων περιοχών, οδοί ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομοι.»
  Δείτε ένα αντιπροσωπευτικό απόσπασμα από το βίντεο 360 HD εδώ:
  https://www.youtube.com/watch?v=jBjM9xMJ0pc&t=219s
  Δείτε ένα απόσπασμα από το παράλληλο βίντεο με τις εξωτερικές κάμερες εδώ:
  https://www.youtube.com/watch?v=jQXdU4S4DPk
  Τα δικά μας συμπεράσματα μετά την καταγραφή αναφορικά με την διαδικασία όπως περιγράφεται στο άρθρο 15 με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα είναι τα παρακάτω:
  1. Το γεγονός που καθιστά ανεφάρμοστη την διάταξη «εξεταστής μπροστά και εκπαιδευτής πίσω», είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διαδικασία έφτασε σε τέλμα. Ή θα έπρεπε να διακοπεί η διαδικασία ή θα έπρεπε να διαπραχθεί σοβαρό ή απλό οδηγικό σφάλμα. Παρουσιάστηκε τουλάχιστον πάνω από μια φορά η αναγκαιότητα να διαπραχτεί παράβαση από το εκπαιδευτικό όχημα προκειμένου να μην διακοπεί η διαδικασία. Αυτό οφείλεται στην άναρχη και παραβατική συμπεριφορά των άλλων χρηστών του οδοστρώματος όχι μόνο για την κυκλοφορία αλλά και για την στάθμευση. Όπως μπορείτε να δείτε και στα δυο βίντεο ότι υπήρξε μεγάλος κίνδυνος να συμβεί ατύχημα. Το ζήτημα είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την αναπόφευκτη παράβαση. Δεν είναι δυνατόν ο υποψήφιος γιατί θα απορριφθεί. Δεν είναι δυνατόν ο εξεταστής να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος χρησιμοποιώντας τα πετάλια όταν αυτός βρίσκεται στην θέση του συνοδηγού γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία. Άλλωστε ελέγχεται και αυτός σύμφωνα με το νομοσχέδιο και προφανώς θα είναι υπόλογος σε περίπτωση ατυχήματος. Ο μοναδικός που δύναται να επέμβει υπό προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί, έτσι ώστε να αναλάβει την ευθύνη και να συνεχιστεί η δοκιμασία είναι ο εκπαιδευτής που εσείς τον τοποθετήσατε στο πίσω κάθισμα.
  2. Σε περίπτωση διάπραξης επικίνδυνης παράβασης από τον υποψήφιο, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας, που συνιστά άμεση απόρριψη σύμφωνα με την σχετική ΥΑ όπως θα ισχύει, (πχ παραβίαση ερυθρού σηματοδότη), η οποία παράβαση βεβαιώνεται από αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα της τροχαίας, αλλά και από την καταγραφή της δοκιμασίας όπως περιγράφεται στο παρόν σχέδιο νόμου, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το πρόστιμο, την αφαίρεση άδειας οδήγησης, την αφαίρεση των πινακίδων και τους βαθμούς ΣΕΣΟ;
  Αν ο εκπαιδευτής βρίσκεται στο πίσω κάθισμα δεν είναι δυνατόν να επέμβει να αποτρέψει την παράβαση και δεν φέρει καμία ευθύνη. Αν στην θέση του συνοδηγού βρίσκεται ο εξεταστής θα έχει αυτός τις συνέπειες;
  Μέχρι σήμερα ισχύει μια άτυπη ασυλία για τις παραβάσεις που διαπράττονται κατά την διάρκεια της δοκιμασίας εφόσον δεν καταγραφούν και δεν προκύπτει ατύχημα. Όταν υπάρξει καταγραφή τι προβλέπεται;
  Συμπερασματικά θεωρούμε ότι η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα είναι ανέφικτη στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στην παραβατική συνήθη πρακτική κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
  Η λύση ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ. ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ. Ο εκπαιδευτής είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της δοκιμασίας απορροφώντας κάθε δυσλειτουργία και αντιμετωπίζοντας κάθε αστοχία που πιθανόν να προκύψει. Αυτός είναι ο αναντικατάστατος ρόλος που επιτελούμε ανέκαθεν. Μετά την παραπάνω τεκμηρίωση από το βίντεο, στην ελληνική πραγματικότητα με τις παρούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, αποδεικνύεται ότι η θέση του εκπαιδευτή στην φυσική του θέση είναι απαραίτητη για την ομαλή διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων με προϋπόθεση την ταυτόχρονη επίλυση του προβλήματος της διαφάνειας και αξιοπιστίας της διαδικασίας, ικανοποιώντας τον κοινό μας στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.
  Επιπλέον η παραμονή του εκπαιδευτή στην φυσική του θέση σαν συνοδηγός απαλλάσσει τον εξεταστή από την ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την υποχρέωση να αποτρέψει κάποιο ατύχημα και απαλλάσσει την πολιτεία από την εκπαίδευση των εξεταστών στην χρήση των πεταλιών. Μην ξεχνάμε ότι η διαδικασία καταγράφεται και όποια πιθανή αδράνεια αντίδρασης θα είναι ξεκάθαρη.
  Όταν ο εκπαιδευτής βρίσκεται στην θέση του συνοδηγού δεν απαιτείται ασφαλιστικό προϊόν για τα οχήματα Β C D E κατηγορίας ενώ στα δίκυκλα που κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο υποψήφιος επιβαίνει μόνος του στο εκπαιδευτικό δίκυκλο κατηγορίας ΑΜ- Α1- Α2- Α, παραμένει η αναγκαιότητα να επιλυθεί το ασφαλιστικό πρόβλημα. Παρεμπιπτόντως παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε δοθεί λύση σε αυτό το φλέγον ζήτημα επιτέλους.
  Τα δικά μας συμπεράσματα αναφορικά με την επάρκεια της καταγραφής για την διαφάνεια και την εποπτεία του άρθρου 20, με την επιφύλαξη της ορθής προσομοίωσης καταγραφής, είναι τα παρακάτω:
  1. Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας δεν απεικονίζονται από την κάμερα τα πετάλια του συνοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7α), έτσι ώστε να είναι σαφές αν υπάρχει παρέμβαση ή όχι. Κατά την καταγραφή μπορεί ο κάθε επόπτης να διαγνώσει αν κινούνται τα πόδια του συνοδηγού εκπαιδευτή ή εξεταστή αλλά δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι παρεμβαίνει στα πετάλια. Επίσης δεν καταγράφονται τα πετάλια του οδηγού για να διαπιστωθεί η ορθή χρήση τους. Πρέπει να υπάρχει καταγραφή των πεταλίων του συνοδηγού αλλά και του οδηγού με ανεξάρτητη κάμερα αφού φέρεται ότι δεν είναι εφικτό με την ήδη προβλεπόμενη.
  2. Δεν απεικονίζονται από την κάμερα ο πίνακας οργάνων του οχήματος για να διαπιστώνεται η ορθή χρήση του οχήματος και η συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας.
  3. Δεν είναι απόλυτα σαφής η απεικόνιση της σήμανσης οριζόντιας και κάθετης από την κάμερα έτσι ώστε να μπορεί να είναι ξεκάθαρη η ορθή τήρηση του ΚΟΚ κυρίως για την σωστή θέση στο οδόστρωμα και την προτεραιότητα σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7β). Αυτό ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να δυσκολέψει ιδιαίτερα την απομακρυσμένη εποπτεία όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 του παρόντος σχεδίου νόμου. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι στην χώρα μας η οριζόντια και καθετή σήμανση δεν συντηρείται επαρκώς και ενίοτε δεν είναι σαφής. (Σβησμένες διαγραμμίσεις, πινακίδες μέσα σε δέντρα κλπ.)
  4. Διαπιστώνεται ότι εξωτερικά του οχήματος και για την διερχομένη κυκλοφορία, ο εξεταστής έχει καλύτερη αντίληψη ανά περίπτωση ενώ ο επόπτης ενδέχεται να μην έχει σαφή άποψη για κάποιο επερχόμενο όχημα, ειδικά αν είναι σε νεκρό σημείο της κάμερας. Η περίβλεπτη κάμερα εντός του οχήματος παρεμποδίζεται στην όπισθεν ορατότητα. Έτσι είναι πιθανόν να υπάρξουν παραπλανητικές αποφάσεις στην αξιολόγηση σύμφωνα με άρθρο 23 του σχεδίου νόμου.
  5. Ειδικά για το άρθρο 20 προτείνουμε η εποπτεία να γίνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικά με στόχο τον πληρέστερο έλεγχο και την προαγωγή της διαφάνειας.
  Συμπερασματικά από την τεκμηρίωση των βίντεο, όπως προκύπτει από την προσομοίωση η χρήση μίας μόνο κάμερας είναι μάλλον ανεπαρκής και απαιτείται συνδυασμός περισσότερων καμερών.
  Όμως το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα είναι ότι με την χρήση των καμερών και της τεχνολογίας μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα η διαφάνεια και η εγκυρότητα της διαδικασίας.
  Για τον σκοπό αυτό, την απόλυτη διαφάνεια μέσω της καταγραφής, το σωματείο μας είναι στην διάθεση σας, οπότε εσείς το θελήσετε, να σας παρέχει εθελοντικά εκπαιδευτικά οχήματα με τους εκπαιδευτές, έτσι ώστε να γίνουν όσες προσομοιώσεις επιθυμείτε, για την καταγραφή της εκπαίδευσης και εξέτασης, έτσι ώστε να υπάρξει συλλογή δεδομένων. Έτσι θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα. Ελπίζουμε να λάβετε τις αποφάσεις σας αφού διαπιστώσετε και εσείς ότι δεν γίνεται διαφορετικά από το να παραμείνει ο εκπαιδευτής στην φυσική του θέση. Η Ελληνική πραγματικότητα δεν δύναται να υποστηρίξει την εξέταση με τον εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα.
  Προτείνουμε να αφαιρεθεί από το σχέδιο νόμου στο άρθρο 15 παρ. 4 η διάταξη που τοποθετεί τον εκπαιδευτή στο οπίσθιο μέρος του οχήματος και να εξεταστεί αν θα υιοθετηθεί μετά την συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων με τροποποίηση σε νόμο αργότερα.

  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 31 Μαΐου 2021, 13:04 | Σωτηρίου Νίκος

  Στο άρθρο 16 παράγραφος 8α που αναφέρεται στην περίπτωση υποβολής ένστασης για τον έλεγχο του οπτικοακουστικού υλικού της εξέτασης δεν αναφέρεται το κόστος του παράβολου. Θα πρέπει το κόστος αυτό να είναι αρκετά μικρό (έως 30€) ώστε να μην λειτουργήσει το κόστος της ένστασης ως ανάχωμα και δεν υποβάλλονται καθόλου ενστάσεις. Για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια θα πρέπει να είναι το κόστος προσιτό σε όλους τους υποψήφιους οδηγούς, διαφορετικά και σε περίπτωση υψηλού κόστους οι ενστάσεις θα είναι λίγες με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο βασικός στόχος του νομοσχεδίου: Η πάταξη της διαφθοράς.

 • 29 Μαΐου 2021, 22:11 | Ιορδάνης Πουρνατζης

  Βρε…. Βρε…. Βρε….
  Ανιχνευω μία πονηραδα….
  Θέλοντας να δείξετε στον κόσμο ότι θα τον σώσετε βγάζετε τον «κακό δάσκαλο» από την θέση του συνοδηγού και στην θέση του τοποθετείτε τον Άγιο υπάλληλο της υπηρεσίας….
  Πότε πέρασε από εκπαιδευση?
  Πότε έδωσε εξετάσεις?
  Πότε απέκτησε εμπειρία?
  Επειδή αυτά έχουν ξαναγίνει το επόμενο πού θα ρωτήσουν όλοι οι εξεταστες είναι…» ποιος έχει την ευθύνη?»
  Ο δάσκαλος?
  Δεν γίνεται.. Είναι πισω, η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει…
  Ο εξεταστής?.. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό….
  Το αμέσως επόμενο είναι οι εξεταστες να κάνουν απεργία, φυσικό επόμενο….
  Εκεί λοιπόν έρχεται η ασφαλιστική εταιρεία και ζητάει επασφαλιστρο για να μπορεί ο μαθητής να κάνει εξετάσεις με τον εξεταστή δίπλα, γιατί μόνο έτσι θα καλύπτει ….
  Γλυκαθηκανε βλέπεις από τον Σπιρτζη….
  Έτσι και τον κόσμο σώσαμε…
  Και τους κακούς απομακρυναμε..
  Και κουφέτα μοιρασαμε…
  Αφού η κάμερα λύνει όλα τα προβλήματα…. Όλα είναι ορατά
  !!!
  Τι κερδίζεις με τον εξεταστη μπροστά….
  Τίποτα…
  Τυχαίο….
  Δεν νομίζω…..

 • 29 Μαΐου 2021, 16:52 | Αθανάσιος Ρούσσης

  Η καταγραφή των εξετάσεων θα πρέπει να ανεβαίνει σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα βρίσκεται στο νέφος (cloud) για να μπορεί να ελεγχθεί στη συνέχεια από ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα της τροχαίας για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται υποχρεωτικά σε ένα δειγματοληπτικό ποσοστό της τάξεως του 10%. Τα δεδομένα θα διατηρούνται στο εθνικό αυτό αρχείο όσο γίνεται περισσότερο σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία GDPR. Μόνο με αυτό το τρόπο θα διασφαλισθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας.

 • 29 Μαΐου 2021, 00:59 | Σωτηρίου Νίκος

  Η καταγραφή και ο έλεγχος της διαδικασίας είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση.
  Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει καταγραφή της διαδικασίας αλλά θα πρέπει να γίνεται απευθείας ζωντανή μετάδοση σε κατάλληλη εποπτική αρχή του Υππουργείου Μεταφορών. Η τεχνολογία για κάτι τέτοιο υπάρχει. Με το 4G/4G+ εκατομμύρια χρήστες του Facebook/Instagram/Youtube και άλλων πλατφόρμων που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση βίντεο ζωντανής μετάδοσης (live streaming) κάνουν live streaming με το smartphone τους από οπουδήποτε. Επίσης με την εξάπλωση της νέας τεχνολογίας του 5G στη χώρα μας, η οποία θα επιτρέπει μεγαλύτερη ροή δεδομένων αλλά και περισσότερους χρήστες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η ζωντανή μετάδοση βίντεο θα γίνεται εντελώς απρόσκοπτα.

  Η καταγραφή δεν αποτελεί από μόνη της καμία διασφάλιση για την ακέραια διεξαγωγή της εξέτασης. Το υλικό θα είναι τεράστιου όγκου και χρονικής διάρκειας με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται καμία εξέταση ή αν γίνεται έλεγχος η πιθανότητα να συμβεί θα είναι πολύ μικρή.

  Για να υπάρχει λοιπόν διαφάνεια θα πρέπει να υπάρχει ειδικό σώμα εποπτών το οποίο θα πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση ένα συγκεκριμένο αριθμό ελέγχων (ή και ποσοστιαία) στις πρακτικές εξετάσεις οι οποίες θα αναμεταδίδονται ζωντανά στο χώρο που θα βρίσκονται. Αν η πιθανότητα να γίνει έλεγχος είναι υψηλή τότε και μόνο ο φόβος του ελέγχου θα διασφαλίσει τη νομιμότητα των εξετάσεων.

  Τέλος, για λόγους διασφάλισης καθαρά τυχαιοποιημένων ελέγχων (ώστε να μην γίνεται στοχευμένα έλεγχος σε κάποιον μόνο ή να μη γίνεται έλεγχος σε κάποιον καθόλου) κάθε εξέταση θα καταχωρείται στο σύστημα με ένα QR code. Ο επόπτης θα έχει στον υπολογιστή του ένα πρόγραμμα το οποίο θα επιλέγει τυχαία σε ποια εξέταση θα πραγματοποιείται έλεγχος (ο αλγόριθμος θα έιναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείται για τους τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους Covid μεσω του PLF). Η εφαρμογή αυτή θα του εμφανίζει το QR code το οποίο επιλέχθηκε και θα σκανάρεται από το κινητό του επόπτη ώστε να γνωρίζει το σύστημα ποιος επόπτης έλεγξε ποια εξέταση.

  Έτσι, λοιπόν εξασφαλίζεται:
  1. Ο πραγματικά τυχαιοποιημένος έλεγχος (δηλαδή δεν θα γνωρίζει ούτε ο επόπτης ποιον ελέγχει αλλά ούτε και οι συμμετέχοντες στην εξέταση ότι εποπτεύονται). Τα στοιχεία αυτά σε περίπτωση που ο επόπτης διακρίνει κάποια παράβαση θα τα κρατάει το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
  2. Η εργασία σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ο έλεγχος γίνεται ταυτόχρονα με την εξέταση και όχι σε δεύτερο χρόνο μετά την εξέταση. Επομένως, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος.

 • 26 Μαΐου 2021, 18:17 | Χρήστος Αλεξίου

  Όλη η διάταξη του άρθρου 16 εμφανίζει προβλήματα και πρακτικές δυσχέρειες.
  Δεν μπορεί ο εξεταστής να φέρει την ευθύνη για τη μεταφορά και την εγκατάσταση της κάμερας, καθώς όλη αυτή η αστυνομικού τύπου διαδικασία θα τον περιορίσει εν τέλει από το βασικό του καθήκον που είναι η εξαγωγή αποτελέσματος για την οδηγική ικανότητα του υποψηφίου οδηγού. Ας υπάρχει έτοιμη εγκατάσταση σε κάθε εκπαιδευτικό όχημα.
  Η χρήση των εν λόγω συστημάτων ( κάμερα, κάρτα μνήμης) τόσο για την διασφάλιση της διαδικασίας όσο και για την εποπτεία και έλεγχο των εξεταστών (αξιολόγηση) προσβάλλει υπέρμετρα το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, ήτοι τόσο των υποψηφίων οδηγών όσο και των εξεταστών – εργαζομένων, καθόσον δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι πρόσφορη, κατάλληλη και αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού αυτού, έρχεται δε σε προφανή σύγκρουση με τις βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περί αξιολόγησης των εξεταστών βάσει οπτικοακουστικών μέσων (άρθρου 5 του ΓΚΠΔ). Το απρόσφορο και ακατάλληλο δε των μέσων αυτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού είναι πασιφανές δεδομένου ότι είναι τεχνικώς αδύνατη η καταγραφή με τα οπτικοακουστικά μέσα κρίσιμων στοιχείων της πρακτικής δοκιμασίας όπως για παράδειγμα της στάθμευσης.
  Από την άλλη αποτελεσματική ίσως θα ήταν η οπτικοακουστική καταγραφή της διαδικασίας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (πίστες), με τον υποψήφιο ΜΟΝΟ του μέσα στο όχημα στις ειδικές δοκιμασίες, κάτι που μεταξύ άλλων θα διασφάλιζε και διαφάνεια και μικρότερο κόστος.

 • 23 Μαΐου 2021, 09:19 | Βαβύλας Ευάγγελος

  Πως είναι δυνατόν η κάμερα να καταγράφει και τα χειριστήρια και το οδικό δίκτυο?

  Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν 2 κάμερες σταθερές στο εκπαιδευτικό όχημα και να αφαιρούνται οι κάρτες μνήμης μετά το πέρας των εξετάσεων

 • 23 Μαΐου 2021, 09:47 | Βαβύλας Ευάγγελος

  Δηλαδή ο προϊστάμενος της Δ/νσης θα ελέγχει μόνο εάν οι κάμερες των εξεταστών έχουν καταγράψει σωστά την διαδικασία της εκπαίδευσης ????

  Δεν γίνεται διότι έχει και άλλα να ασχοληθεί.

  ίσως δειγματοληπτικά να έχει την δυνατότητα να το κάνει.

 • 21 Μαΐου 2021, 14:11 | ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΓΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΜΠΡΑΒΟ, ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ . ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ. Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ. ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΚΤΙΣΑΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΟΛΛΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Η ΑΡΧΗ ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ