Άρθρο 15 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών

 

1. Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι υπεύθυνες για τον προγραμματισμό της πρακτικής δοκιμασίας, αφού προσκομισθεί το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και εφόσον αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική δοκιμασία.

2. Η διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών γίνεται αποκλειστικά με τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες των σχολών οδηγών, με εξαίρεση τους οδηγούς του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (A’ 101), οι οποίοι εξετάζονται με τα δικά τους οχήματα.

3. Η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων οδηγών και οδηγών γίνεται σε εκπαιδευτικό́ όχημα της κατηγορίας για την οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης, με την υποχρεωτική́ παρουσία εκπαιδευτή που έχει την κατάλληλη άδεια για τον σκοπό́ αυτό́.

4. Η πρακτική δοκιμασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, στη θέση του συνοδηγού, και ο εκπαιδευτής του εκάστοτε υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται με τον υποψήφιο να επιβαίνει μόνος του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου, ακολουθούμενος από εκπαιδευτικό όχημα.

5. Η πρακτική δοκιμασία υποψηφίου οδηγού και οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, γίνονται σε αστικές οδούς στις οποίες παρουσιάζονται βαθμοί δυσκολίας και συνθήκες παρόμοιες με αυτές που συναντά κάθε οδηγός. Επίσης, εφόσον είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται οδοί εκτός κατοικημένων περιοχών, οδοί ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομοι.
6. Πριν την έναρξη της πρακτικής δοκιμασίας, οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί έχουν το δικαίωμα ελεύθερης οδήγησης έως πέντε (5) λεπτών χωρίς να υπόκεινται σε αξιολόγηση, εφόσον το επιθυμούν. Ο χρόνος ελεύθερης οδήγησης προσμετράται στον συνολικό χρόνο διεξαγωγής της πρακτικής δοκιμασίας.
7. Οι οδηγίες και οι παρατηρήσεις του εξεταστή πρέπει να δίδονται με τρόπο ώστε να μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς.
8. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί που είναι κωφοί ή βαρήκοοι κατόπιν σχετικής δήλωσής τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν διερμηνέα ελληνικής νοηματικής γλώσσας ή χειλεανάγνωσης, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Ο διερμηνέας που προσέρχεται στον χώρο της πρακτικής δοκιμασίας με μέριμνα του εξεταζόμενου, διαθέτει σχετική πιστοποίηση από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας ή το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ή το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, την οποία και επιδεικνύει στον εξεταστή.
9. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του εξεταστή με τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στην ελληνική γλώσσα και εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να έχει προσέλθει μαζί του πιστοποιημένος διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο υποψήφιος δύναται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας ή Χειλεανάγνωσης του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών μέσω βιντεοκλήσης, πριν της έναρξη της πορείας. Διαφορετικά, ο εξεταστής δεν διενεργεί την εξέταση.
10. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας χορηγούνται η προσωρινή άδεια οδήγησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) και στη συνέχεια η άδεια οδήγησης για την κατηγορία την οποία έχει ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:12 | Γιάννης Α.

  Αξιότιμε Υπουργέ και Υφυπουργέ,

  Με όλον τον σεβασμό, θα ήθελα και εγώ -σαν εκπαιδευόμενος στην οδήγηση- να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με το άρθρο 15 και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 του νομοσχεδίου Οδηγώντας με ασφάλεια: «Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».

  Εφόσον πολύ σωστά τοποθετείτε κάμερες εντός του οχήματος, κάτι το οποίο από μόνο του θα αναβαθμίσει το αδιάβλητο των εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ οχήματος ο εκπαιδευτής και μπροστά ο εξεταστής καθώς, όπως ανέφεραν σχεδόν όλοι παρακάτω, δεν θα είναι σε θέση να κρίνει τον κίνδυνο και να δράσει ορθά ώστε να αποφευχθεί ένα τροχαίο ατύχημα (το οποίο πιθανόν δεν θα έχει μόνο υλικές ζημιές). Μερικά σεμινάρια ΔΕΝ καθιστούν τον εξεταστή έτοιμο να παίξει και τον ρόλο του εκπαιδευτή μέσα στις υπόλοιπες αρμοδιότητες του την ώρα της εξέτασης, και όχι μόνο. Η οδήγηση είναι κάτι πρακτικό και μόνο με την πρακτική τριβή μαθαίνει κανείς και παίρνει την ανάλογη εμπειρία ώστε να μπορεί να χειριστεί τα βοηθητικά πεντάλ, σωστά το τιμόνι αλλά και να κρίνει πότε και πως (σε συνδυασμό με την ακριβώς αντίθετη αντίδραση του αγχωμένου εκπαιδευόμενου νέου οδηγού) χρειάζεται να δράσει καθώς από την θέση του συνοδηγού είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που βλέπει και κρίνει κάποιος την συμπεριφορά του οχήματος αν το συγκρίνουμε με την θεση του οδηγού. Δεν αναφέρομαι και στα βαριά οχήματα που αν γίνει ατύχημα από λάθος εκπαιδευόμενου-εξεταστή γνωρίζουμε όλοι τι κατάληξη θα έχει.

  Αυτό μπορεί να γίνει εφόσον εσείς ως υπουργείο απεμπλέξετε τελείως τις σχολές οδηγών και τον εκπαιδευτή από τις εξετάσεις (πχ όπως γινεται στο Ηνωμένο Βασίλειο) είτε διαμορφώνοντας δημόσιο στόλο οχημάτων για τις εξετάσεις οδήγησης ή καλύπτοντας πλήρως τον εκπαιδευτή και το όχημα του σε περίπτωση ατυχήματος καθώς οι εκπαδευτές δεν είναι «φαρμακοποιοί» στα έσοδα αλλά μόνο στα έξοδα τους…

  Επίσης, το αδιάβλητο των εξετάσεων, όσον αφορά τα φαινόμενα χρηματισμού (κοινώς λάδωμα), γίνεται εκτός του εκπαιδευτικού οχήματος και όχι εντός. Θεωρείτε πως αν θέλει κάποιος να «βάλει το χέρι στην τσέπη» θα περιμένει να μπει στο εκπαιδευτικό όχημα ή ακόμη να ανοίξει και την κάμερα να καταγράφει; Επιπροσθέτως, αν ο συγκεκριμένος εξεταστής θέλει να απορρίψει -για οποιονδήποτε λόγο- τον εκπαιδευόμενο θα διστάσει να πατήσει τα πεντάλ με την δικαιολογία ότι τρόμαξε ότι θα γίνει κάποιο ατύχημα; Γιατί όπως βλέπουμε και στην προσομοίωση του ΣΕΟΝΑ δεν μπορεί κάποιος να αποφανθεί με σιγουριά για το αν χρησιμοποιούνται τα πεντάλ ή αν απλώς κινούνται τα κάτω άκρα του εκάστοτε εξεταστή.

  Σαφώς, ωστόσο, σε πολλές χώρες εντός και εκτός της ΕΕ οι εξετάσεις γίνονται μόνο με τον εξεταστή και τον εκπαιδευόμενο στο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ όχημα (στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα). Σε αυτό όμως τόσο οι λοιποί οδηγοί όσο και οι εξεταστές έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά και παιδεία από την χώρα μας αλλά και το οδικό τους δίκτυο υποβοηθά αυτόν τον τρόπο εξέτασης.

  Εξίσου σημαντικό λοιπόν θα ήταν να διορθωθεί το οδικό δίκτυο και κυρίως η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΝΑΣΗ που έιναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Όποτε και όπου γίνονται προσπάθειες να διορθωθεί μετά από έναν μήνα το πολύ είναι και πάλι ανύπαρκτη λόγο της αρκετά φθηνής ποιότητας του υλικού… Δεν θέλω να μακρυγορήσω περαιτέρω για αυτό, δεν αφορά το παρόν νομοσχέδιο.

  Το πρόβλημα δεν είναι οι εκπαιδευτές αλλά η συμπεριφορά των οδηγών και της δικής μας ως ελληνική κοινωνία όσον αφορά το αδιάβλητο της εξέτασης. Παρακαλώ να πάρετε πίσω αυτό το ανούσιο μέτρο της τοποθέτησης του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα που μόνο προβλήματα θα προσθέσει και είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση σας καθώς αυτό φαίνεται γενικότερα από το υπόλοιπο νομοσχέδιο συνολικά το οποίο κάνει σημαντικές προσπάθειες να αναβαθμίσει τις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης.

  Τέλος, η θέση του εξεταστή δίπλα στον εκπαιδευόμενο, δύνανται να δημιουργήσει περαιτέρω υποσυνείδητο άγχος στον υποψήφιο οδηγό με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες απόρριψης του εξ αιτίας της ήδη επιβαρυμένης ψυχολογικής κατάστασης του ακόμη καθώς η εικόνα που θα δείξει δεν θα αντικατροπτίζει τις πραγματικές (χωρίς εμπειρία ωστόσο καθώς αυτή την αποκτάμε αφού βγούμε) στους δρόμους με την άδεια οδήγησης) οδηγικές ικανότητες του.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:53 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 15
  Προτείνεται στην Παραγρ. 4 να διαγραφούν:
  «… η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος, στη θέση του συνοδηγού ..» και «.. η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος …»