Άρθρο 6 Ύλη θεωρητικής εκπαίδευσης

 1. Οι υποψήφιοι οδηγοί που προσέρχονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών για συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει τα ελάχιστα απαιτούμενα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης.
 2. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων (Κατηγορία Β) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:

 

 • Κανόνες οδικής κυκλοφορίας,
 • Ασφάλεια οχήματος,
 • Χειρισμός οχήματος,
 • Σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση,
 • Ασφαλής οδηγική συμπεριφορά,
 • Επίγνωση κινδύνου,
 • Ατυχήματα,
 • Οδηγική εγρήγορση,
 • Περιθώρια ασφάλειας,
 • Άλλα οχήματα της οδού,
 • Ευάλωτοι χρήστες της οδού,
 • Αυτοκινητόδρομοι,
 • Διοικητικά έγγραφα,
 • Έλξη ρυμουλκούμενων οχημάτων,
 • Οικολογική οδήγηση.

 

 1. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών (Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
 • Εξοπλισμός αναβάτη,
 • Χειρισμός μοτοσικλέτας,
 • Ασφάλεια μοτοσικλέτας,
 • Οδικές συνθήκες και οδηγική συμπεριφορά,
 • Κανόνες οδικής κυκλοφορίας για τη μοτοσικλέτα,
 • Προστασία μοτοσικλετιστών από τους άλλους χρήστες της οδού.

Οι υποψήφιοι οδηγοί που αιτούνται να εξεταστούν για την αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται να έχουν παρακολουθήσει και τα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών κατηγορίας Β.

 1. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών φορτηγών (Κατηγορία C1, C) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,
 • Φόρτωση οχήματος και μεταφορά εμπορευμάτων,
 • Ζεύξη – απόζευξη φορτηγών αρθρωτών οχημάτων και συρμών,
 • Διοικητικά έγγραφα,
 • Ειδικές σημάνσεις,
 • Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,
 • Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,
 • Λοιποί χρήστες της οδού,
 • Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών,
 • Συστήματα πέδησης,
 • Χειρισμός ατυχήματος,
 • Περιορισμοί ορατότητας κατά την οδήγηση,
 • Συντήρηση και ασφάλεια οχήματος – έλεγχοι οχήματος,
 • Ειδικές απαιτήσεις οδού,
 • Στάση, στάθμευση, αποβίβαση και αποχώρηση από το όχημα.
 1. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών λεωφορείων (Κατηγορία D1, D) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
 • Μεταφορά επιβατών,
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,
 • Διοικητικά έγγραφα,
 • Ειδικές σημάνσεις,
 • Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,
 • Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,
 • Λοιποί χρήστες της οδού,
 • Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών,
 • Συστήματα πέδησης,
 • Χειρισμός ατυχήματος,
 • Περιορισμοί ορατότητας κατά την οδήγηση,
 • Συντήρηση και ασφάλεια οχήματος – έλεγχοι οχήματος,
 • Ειδικές απαιτήσεις οδού,
 • Στάση, στάθμευση, αποβίβαση και αποχώρηση από το όχημα.

 

 

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως :
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

  η ΕΣΑμεΑ προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες:

  1. Οι υποψήφιοι οδηγοί που προσέρχονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών για συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει τα ελάχιστα απαιτούμενα μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν σε ευάλωτους χρήστες ειδικά ως προς την υποενότητα που αφορά σε χρήστες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σχεδιάζεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) […]
  3. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών μοτοσικλετών (Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
  α. Εξοπλισμός αναβάτη,
  β. Χειρισμός μοτοσικλέτας,
  γ. Ασφάλεια μοτοσικλέτας,
  δ. Οδικές συνθήκες και οδηγική συμπεριφορά, ευάλωτοι χρήστες της οδού,[…]
  4. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών φορτηγών (Κατηγορία C1, C) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
  α. Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,
  β. Φόρτωση οχήματος και μεταφορά εμπορευμάτων,
  γ. Ζεύξη – απόζευξη φορτηγών αρθρωτών οχημάτων και συρμών,
  δ. Διοικητικά έγγραφα,
  ε. Ειδικές σημάνσεις,
  στ. Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,
  ζ. Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,
  η. Λοιποί χρήστες της οδού, συμπεριλαμβανομένων πεζών και ατόμων με αναπηρία
  θ. Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης […]
  5. Η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών λεωφορείων (Κατηγορία D1, D) περιλαμβάνει τις εξής βασικές θεματικές ενότητες:
  α. Μεταφορά επιβατών, στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ειδική ενότητα που αφορά σε μεταφορά επιβατών με αναπηρία και κυρίως επιβατών χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου, όπου επιβάλλεται η χρήση της ράμπας των λεωφορείων
  β. Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος π.χ. διαστάσεις, μάζες,
  γ. Διοικητικά έγγραφα,
  δ. Ειδικές σημάνσεις,
  ε. Οδηγική συμπεριφορά και εγρήγορση,
  στ. Οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της οδήγησης,
  ζ. Λοιποί χρήστες της οδού, συμπεριλαμβανομένων πεζών και ατόμων με αναπηρία
  η. Ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών […]

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Άρθρο 6
  Επειδή η ύλη της θεωρητικής εκπαίδευσης αλλάζει συνεχώς με την εξέλιξη της αυτοκίνησης, προτείνουμε να καθορίζεται από ΥΑ και να διευκρινιστεί ότι είναι η ελάχιστη αποδεκτή ανά κατηγορία οχήματος.
  Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς ορούς θεωρούμε ότι η ύλη θεωρητικής εκπαίδευσης όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό είναι επαρκής και ακολουθεί την λογική έμφασης στις πολύτιμες γνώσεις που πρέπει να είναι εφοδιασμένος κάθε οδηγός έτσι ώστε η άδεια οδήγησης να είναι πρωτίστως ένα πτυχίο γνώσης με γνώμονα την ασφάλεια. Με χαρά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική ενότητα συντήρησης και μηχανολογίας στην κατηγορία Α και Β ενώ πολύ σωστά υπάρχει στις κατηγορίες C και D. Είμαστε σε αναμονή των νέων εγχειριδίων και της εξεταστικής ύλης.

  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 31 Μαΐου 2021, 20:28 | σωματείο Εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Ν.Αχαΐας

  Ένα πολύ σωστό βήμα επιτέλους προς την σωστή κατεύθυνση. Να γίνει περισσότερο πραγματικά εκπαίδευση γενικής γνώσης και να ξεφύγουμε από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που οι περισσότεροι μαθαίνουν παπαγαλία.

 • 30 Μαΐου 2021, 12:28 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

  Κυριε Υπουργε. Μετά απο 33 χρονια εμπειριας στην εκπαιδευση και της παρουσιας μου στην εξεταση χιλιαδων υποψηφιων οδηγων και οδηγων, πιστευω πως εχω τι δικαιωμα για να μην πω την υποχρεωση να σας εκφρασω τις αποψεις μου για το νομοσχεδιο που αφορα στον «Εκσυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων» που καταθεσατε προς διαβουλευση. Πιστευω πως σε γενικες γραμμες ειναι ενα νομοσχεδιο που κινειται προς την σωστη κατευθυνση οσον αφορα την διαφανεια και την προαγωγη της οδικης ασφαλειας. Στην παραγραφο 1 του αρθρου 6 αναφερεται αοριστα «να εχουν παρακολουθησει τα ελαχιστα απαιτουμενα μαθηματα θεωρητικης εκπαιδευσης» χωρις να προσδιοριζει τον αριθμο. Η προταση μου για τον ελαχιστο αριθμο παρακολουθησης θεωρητικων μαθηματων ανα κατηγορια ειναι η εξης: Α: 6ΘΜ, Β:12ΘΜ, Γ ,Δ ΑΡΧΙΚΟ:12, Γ,Δ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ Δ,Γ αντιστοιχα:6ΘΜ. Ελπιζω να ληφθουν υποψιν οι παρατηρησεις μου

 • 26 Μαΐου 2021, 17:28 | Χρήστος Αλεξίου

  Να εξεταστεί οπωσδήποτε η ένταξη του μαθήματος της Οδικής Ασφάλειας στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι υποψήφιοι οδηγοί, ενηλικιούμενοι πλέον, να είναι φορείς τόσο της σωστής ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ οδικής ασφάλειας όσο και σεβοσμού των υπολοίπων χρηστών τη οδού.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:49 | Αμανατίδου Ελένη

  Η ύλη να σχεδιαστεί ώστε να διδάσκεται με σύγχρονες εποπτικές μεθόδους και να είναι κοινή για όλα τα συστήματα εκπαίδευσης ΚΕΘΕΥΟ ή/και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεν έχω καταλάβει ακόμη γιατί για κάτι κοινό θα πρέπει να δαπανάται από όλους χρόνος προετοιμασίας της διδακτικής διαδικασίας.