ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ Άρθρο 18 Μητρώο εξεταστών

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των διενεργούμενων πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και της διενέργειας ελέγχου και αξιολόγησης των εξεταστών.

2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι – εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης. Επίσης, στο Μητρώο Εξεταστών δύνανται να εγγράφονται δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), περί ελάχιστων απαιτήσεων για τα πρόσωπα που διεξάγουν πρακτικές δοκιμασίες οδήγησης. Από την εγγραφή στο μητρώο εξαιρούνται οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου.

3. Τα υποψήφια μέλη του μητρώου πρέπει να πληρούν σωρευτικά και τα παρακάτω κριτήρια:

α) να μην έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία και να μην τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της επίπληξης, από Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 120 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα,

β) να μην έχουν υποπέσει σε περισσότερες από δύο (2) παραβάσεις που εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α’ 57) και να μην τους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, για οποιαδήποτε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα τελευταία τρία (3) έτη.

Τα παραπάνω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο εγγραφής στο μητρώο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των μελών σε αυτό.

4. Για την οριστική ένταξη στο Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

5. Στο Μητρώο Εξεταστών δύνανται να εγγράφονται και υποψήφιοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την οριστική ένταξή τους, οι εν λόγω υποψήφιοι υπόκεινται στις απαιτήσεις επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων αρχικής θεωρητικής κατάρτισης, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το σύνολο των μελών του Μητρώου Εξεταστών υπόκειται στις απαιτήσεις τακτικής περιοδικής κατάρτισης του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) μετά την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο.

7. Η πρόσκληση για την ένταξη στο Μητρώο λαμβάνει την απαιτούμενη δημοσιότητα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τρόπος επιλογής των οργάνων αξιολόγησης των υποψηφίων καθορίζεται ευκρινώς και κατά τρόπο ώστε να τηρούνται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων.

8. Τα δεδομένα των μελών του Μητρώου Εξεταστών που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της παρ. 1 αποθηκεύονται σε ειδική βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εφαρμόζει τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και εξειδικεύονται κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος. Τα δεδομένα των μελών τηρούνται για όσο χρόνο τα μέλη είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την για οποιαδήποτε λόγο διαγραφή τους από αυτό. Τα δεδομένα διαγράφονται μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, εκτός εάν έχει εκκινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία, οπότε και το υλικό διατηρείται μέχρι το πέρας των εν λόγω διαδικασιών, με τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

9. Το έργο των εξεταστών πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

10. Οι εξεταστές που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου υποχρεούνται να παρίστανται στη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών για τις οποίες έχουν ορισθεί. Σε περίπτωση άρνησης παρουσίας τους ή αδικαιολόγητης απουσίας τους επιβάλλεται πειθαρχική κύρωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η απουσία από τη διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών θεωρείται αδικαιολόγητη όταν, μεταξύ άλλων, δεν αφορά σε υπηρεσιακό κώλυμα του εξεταστή, όπως αυτό έχει δηλωθεί εγγράφως από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται ο τελευταίος. Στις περιπτώσεις που η άρνηση παρουσίας ή η αδικαιολόγητη απουσία εξεταστών στη διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών προκαλεί κώλυμα διεξαγωγής των δοκιμασιών αυτών σε ορισμένη Περιφερειακή Ενότητα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται, με απόφασή του, να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής και μετακίνησης εξεταστών του Μητρώου Εξεταστών από άλλες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

11. Μέλος το οποίο αρνείται να παρασταθεί ή αδικαιολόγητα δεν παρίσταται στις πρακτικές δοκιμασίες υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τις οποίες έχει οριστεί για περισσότερες από τρεις (3) φορές, διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας τήρησης του Μητρώου Εξεταστών, πέραν και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων που επιβάλλονται βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10.

12. Στους εξεταστές που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την παρ. 5, σε περίπτωση άρνησης παρουσίας τους ή αδικαιολόγητης απουσίας τους επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 11.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:55 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 18
  Προτείνεται:

  Παραγρ. 2 συμπλήρωση «… ή / και των Προϊσταμένων Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Προϊσταμένων των Τμημάτων των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.»
  Οι παραπάνω εξαιρούμενοι υπάλληλοι θα αξιοποιηθούν στην στελέχωση των θέσεων Εποπτείας ή των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων απόρριψης υποψηφίων οδηγών.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:03 | Δημήτρης Νίκου

  Καλησπέρα, η ποιό σωστή πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι οι εξεταστές να είναι ιδιώτες! Όπως έγινε κ με τις πολεοδομίες το ίδιο να γίνει κ εδώ! Την επόμενη μέρα θα έχουν κοπεί όλες οι λαμογιές! Μπράβο Σας!

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:24 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

  Μονο με ιδιώτες κόβεται το λαδάκι!

 • η ΕΣΑμεΑ προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες
  […].
  4. Για την οριστική ένταξη στο Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας των Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εξεταστών περιλαμβάνεται και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  5. Στο Μητρώο Εξεταστών δύνανται να εγγράφονται και υποψήφιοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Για την οριστική ένταξή τους, οι εν λόγω υποψήφιοι υπόκεινται στις απαιτήσεις επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων αρχικής θεωρητικής κατάρτισης, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Στα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εξεταστών περιλαμβάνεται και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.)
  6. Το σύνολο των μελών του Μητρώου Εξεταστών υπόκειται στις απαιτήσεις τακτικής περιοδικής κατάρτισης του Παραρτήματος IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) μετά την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο. Η τακτική περιοδική κατάρτιση των εξεταστών περιλαμβάνει και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) […]

 • 1 Ιουνίου 2021, 11:26 | Αναστασιος Αναγνωστοπουλος

  Αρθρο 18 παρ. 2 –> Αναφέρεται : «οι ήδη πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι – εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων οδηγών».
  Nα διαγραφτεί το «από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών», διότι ειναι νέο Υπουργείο με αυτό το σχήμα που δεν εχει δωσει πιστοποιησεις. Οι πιστοποιήσεις έχουν δοθεί από προηγούμενα σχήματα του Υπουργείου Μεταφορών (Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κλπ …) ενώ τα σεμιναρια επιμόρφωσης ανα δύο χρόνια εχουν διενεργηθεί και από τις Περιφέρειες.
  Επίσης δεν φαινεται να εχει νόημα η εξαιρεση των προϊσταμένων της καθ’υλην αρμόδιας δ/νσης του Υπουργείου

  Αρθρο 18 παρ.5–> Να διαγραφτεί. Δεν κατανοείται η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε έργο του Δημοσίου. Πώς με αμοιβή δημοσίου για έργο δημοσίου θα πληρώνεται ένας ιδιώτης ? Ο απαραίτητος αριθμός εξεταστών μπορεί να καλυφθεί από δημοσίους υπαλληλους κατέχοντες τα σχετικά διπλώματα και περνώντας την απαιρτητη επιμόρφωση

  Αρθρο 18 παρ 10 –> Πέραν των υπηρεσιακών κωλυμμάτων να προβλεφτούν και προσωπικά έκτακτα κωλυμματα του εξεταστή που μπορεί να προκύψουν και που βεβαια θα ενημερωνεται η αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής των εξετασεων (η αρμοδια νομαρχία/περιφέρεια)

 • 31 Μαΐου 2021, 21:37 | Κωνσταντίνος Καλφούντζος

  Νίκος Σίμος:

  Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να μπουν στα μητρώα εξεταστών δημόσιοι υπάλληλοι ΔΕ κάτοχοι τίτλου σπουδών Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών. Γνωρίζω από πρώτο χέρι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τη διαδικασία και το κόστος των εξετάσεων πιστοποίησης μέσω ΕΟΠΠΕΠ που περάσατε. Μιλάμε για μία διαδικασία όχι απλά «παρωχημένη», όπως την χαρακτήρισε ο κ. Κεφαλογιάννης, αλλά πιο χρονοβόρα και αβέβαιη για την περάτωσή της και από διδακτορική διατριβή.

  Προσωπικά περιμένω πώς και πώς τον κ. Κεφαλογιάννη να ανακοινώσει τις νέες προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Εκπαιδευτή Οδηγών την εβδομάδα της συζήτησης στη Βουλή. Έχει γράψει στις εξουσιοδοτικές διατάξεις αντίστοιχα σχόλια.

  Δεν διάβασα ούτε άκουσα κανέναν να αναφερθεί στο θέμα ούτε στη διαβούλευση, ούτε στις ημερίδες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα για την Οδική Ασφάλεια. Μιλάμε για μία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μεταλυκειακού επιπέδου.

 • 31 Μαΐου 2021, 20:22 | Νίκος Σίμος

  Θέμα: Αξιοποίηση μονίμων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο και ΟΤΑ και κατέχουν πιστοποίηση στην ειδικότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ» στο νέο πλαίσιο που θα διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης

  Προσυπογράφω κάθε λέξη των συναδέλφων που ζητούν την αξιοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές οδήγησης απο τον ΕΟΠΠΕΠ.
  Οι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ δημόσιοι υπάλληλοι, κατέχουν όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης ως αναπόσπαστο κομμάτι και προϋπόθεση απόκτησης της εν λόγω πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, μπορούν να διενεργήσουν εξέταση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.

  Ενας δημόσιος υπάλληλος πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» όντας εν ενεργεία, ειδικά αν έχει προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, είναι αυτονόητο ότι κατέχει την απαραίτητη προϋπηρεσία οδήγησης οχημάτων, κυρίως βαρέων, καθώς η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο πρόσληψης με ανώτατο όριο τα 7 έτη. Μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων αυτών υπερβαίνει τα 7 έτη προϋπηρεσίας κάτι το οποίο προσδίδει κύρος και αξιοπιστία.

  Επίσης με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται τα μέγιστα η αρχή της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

  Επίσης δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός με δαπάνες νέων προσλήψεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Αξιοποιείται με τον πιο πρόσφορο τρόπο ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο στον τομέα του.

  Δεν απαιτείται επιπλέον κατάρτιση και επιμόρφωση των εν λόγω υπαλλήλων, πλην των απαιτούμενων κατά τη νομοθεσία, δηλαδή ανανέωση των επαγγελματικών τους αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας), κόστος που βαρύνει τους ίδιους.

  Μπορεί να είμαστε απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπεδου 5 – ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ αλλά σίγουρα είμαστε επαγγελματίες που ασχολούμαστε κατα αποκλειστικότητα με το αντικείμενο.

  Είμαστε μάχιμοι καθημερινά στις υπηρεσίες μας, εν ενεργεία οδηγοί οχημάτων ΟΛΩΝ των κατηγοριών. Αντιμέτωπίζουμε καθημερινά όλο το εύρος των προκλήσεων και δυσκολιών που συνεπάγεται η πολύωρη οδήγηση. Χειμώνα, καλοκαίρι, νύχτα, μέρα. Μεταφέρουμε ανθρώπους ή φορτία πολλών τόνων καθημερινά.

  Εχω εξεταστεί στη ζωή μου από 25 τουλάχιστον εξεταστές. Από 2 στις κατηγορίες Α,B,C,D,E ως απλός οδηγός και από 3 στις ίδιες κατηγορίες ως εκπαιδευτής. Εχω εξεταστεί γραπτά σε ΟΛΑ τα σήματα του ΚΟΚ με max 4 λάθη σε 3,5μιση ωρες. Προφορικές και γραπτές εξετάσεις επίσης για τη βαθμολογία μου. Πέρασα αλώβητος από όλες τις δοκιμασίες και μάλιστα σε διαφορετικές τοποθεσίες και πόλεις. Δια πυρός και σιδήρου , μια δοκιμασία χρόνων. Με άπειρα χιλιόμετρα στα πόδια μου, κόπο και άγχος.Εχω ένσημα σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Αγαπώ αυτό που κάνω γιατί το έχω επιλέξει. Οντας εργαζόμενος σε ΟΤΑ πια, περασμένος από ΑΣΕΠ, θεωρώ πως όλοι εμείς που υπηρετούμε στο δημόσιο και κατέχουμε πιστοποίηση εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων θα έπρεπε να είμαστε αυτοί που μπορούμε να πάμε ένα βήμα μπροστά την εξέταση των υποψήφιων οδηγων, να προσφέρουμε τεχνογνωσία, και να εξασφαλίσουμε το αδιάβλητο.

  ευχαριστώ.

  Νίκος Σίμος niksim@gmail.com

 • 30 Μαΐου 2021, 20:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ : Απασχόληση Πιστοποιημένων-Πτυχιούχων Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών συγχρόνως με την απασχόληση στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ο.Τ.Α.),
  ως εξεταστές στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

  Στο παρόν Ν/Σ όπως αναφέρεται, απαιτείται μορφωτικό επίπεδο ΠΕ ή ΤΕ (γενικώς και χωρίς κανένα περιορισμό περί συναφούς αντικειμένου)
  και χωρίς καμία κατ΄ εξαίρεση αναφορά για συμμετοχή και των Πιστοποιημένων-Πτυχιούχων Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών με απασχόληση στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ο.Τ.Α.).

  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ως βασικές επισημάνσεις ότι:

  1. Το απαιτούμενο μορφωτικό επίπεδο για την απόκτηση του πτυχίου του εκπαιδευτή από το 1999, είναι η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (Επίπεδο 5 – Ι.Ε.Κ.) με Πιστοπόιηση από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Πτυχίο εκπαιδευτή μετά από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις όλων των κατηγοριών οχημάτων, σε επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας και συμμετοχή εξεταστών του Υπουργείου Μεταφορών.
  2. Κατέχουμε πιστοποίηση και υπέρτατη εμπειρία σε ΟΛΕΣ τις κατηγορίες οχημάτων, τόσο σαν οδηγική ικανότητα όσο και συμβουλευτικής από τη θέση του εκπαιδευτή (θέση συνοδηγού)
  3. Η κατάρτιση και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε είναι ο καταλύτης για την ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας των εξετάσεων.
  Δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για τις απρόσκοπτες αποφάσεις «ως εξεταστές», ακριβώς επειδή η κρίση μας συνδέεται ασφαλώς με την τήρηση των κανόνων ασφαλούς οδήγησης, την βαθιά γνώση και εμπειρία μας στις εκπαιδεύσεις καθώς και τον ψυχισμό των εξεταζόμενων.
  4. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης οδηγικής συμπεριφοράς των οδηγών, χτίζονται τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, όσο και από την υποδειγματική στάση των εξεταστών που χρειάζεται να διαθέτουν πρωτίστως αποδεδειγμένη πιστοποιημένη γνώση του αντικειμένου.
  5. Ζ η τ ο ύ μ ε, με βάση την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας», σε μία ελεύθερη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στην εργασία, να μας συμπεριλάβετε στη διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών ενισχυτικά με την εργασία μας στο Δημόσιο, όντας οι πλέον ειδικοί στον τομέα της οδικής ασφάλειας, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της διαδικασίας των εξετάσεων.
  6. Οι ιδιοκτήτες των Σχολών Οδηγών δύσκολα θα εμπιστευόταν (και δικαίως), εξεταστές διοικητικούς, ξένους με το αντικείμενο, με ελάχιστη ταχύρυθμη εκπαίδευση, στη θέση του συνοδηγού που να επεμβαίνουν άλλοτε άσκοπα (φρενάροντας συχνά) και άλλοτε να ολιγωρούν να αντιδράσουν και να θέτουν σε κίνδυνο την περιουσία τους.
  7. Η διαύγεια της διαδικασίας των εξετάσεων και η βούλησή σας, ο εξεταστής να επιτηρεί από τη θέση του συνοδηγού, διασφαλίζεται άριστα με την χρησιμοποίηση των μόνων ειδικών του αντικειμένου (Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών εργαζόμενους στο δημόσιο) σε συνδυασμό με την χρήση μέσων επιτήρησης (κάμερες και ηχητική καταγραφή των εξετάσεων).
  8. Η χρησιμοποίησή μας ως εξεταστές, διατηρεί την μέχρι τώρα εικόνα, του να μην έχουμε ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εξετάσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποίησης εξεταστών χωρίς πείρα της χρήσης πεντάλ από τη θέση του συνοδηγού, θα μπορούσε να επιφέρει τραυματικές καταστάσεις, ζημίες και ατυχήματα.

  9. Τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο αν χρησιμοποιηθούν για εξεταστές διοικητικοί ΠΕ και ΤΕ (μη συναφούς αντικειμένου) και όχι κατ εξαίρεση και Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών εργαζόμενοι στο δημόσιο, λόγω των παραπάνω, να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες και αποχές και από τις δύο πλευρές (Σχολές Οδηγών και εξεταστές). Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος να βρεθούμε και πάλι σε μεγάλες καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

  Προσδοκούμε την νομοθέτηση του δίκαιου αιτήματός μας, που εξυπηρετεί την οδική και δημόσια ασφάλεια καθώς και την αναβάθμιση της διαδικασίας των εξετάσεων από τους ειδικούς του αντικειμένου.

  Οι υπογράφοντες εκπρόσωποι ομάδας δράσης,
  Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών εργαζόμενοι στο δημόσιο
  (στενό, ευρύτερο τομέα και Ο.Τ.Α.)

  1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ……… vnikolopoul15@yahoo.gr
  2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ……………… niklada@hotmail.gr
  3. ΜΠΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ … batakopoulospan@yahoo.gr
  4. ΤΑΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ …………….…. giannistaou@yahoo.com
  5. ΤΖΑΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ………………….. riachor1976@gmail.com

 • 30 Μαΐου 2021, 15:45 | Νικόλαος Λ.

  Θεωρώ σωστή την απόφαση για την εγγραφή και των ιδιωτών στο μητρώο εξεταστών για να σπάσει το απόστημα που υπάρχει πολλά έτη στις εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης.
  Οι απλοί υπάλληλοι των Διευθύνσεων Μεταφορών είχαν την εντύπωση ότι ήταν οι «ειδικοί» και μοναδικοί για να διενέργούν εξετάσεις για απόκτηση αδειας οδήγησης.
  Βάλτε τέλος στις συντεχνίες.

 • 29 Μαΐου 2021, 09:48 | Ηλίας

  Οι υπόλοιποι υπάλληλοι ΔΕ κατηγορίας των διευθύνσεων μεταφορών που δεν είναι εξεταστες γιατί αποκλείονται. Θα μείνουν μόνο οι εξεταστες να δουλεύουν θα αποχωρήσουν όλοι ας το λάβετε σοβαρά αυτό

 • 28 Μαΐου 2021, 10:25 | Ραφτόπουλος Πετρος

  Στη παράγραφο 9 υπάρχει πιστεύω το σφάλμα που χαλάει την οποία προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαίδευσης εξέτασης των νέων Οδηγων. Η αντιμετώπιση της εξέτασης σαν πάρεργο ειναι λάθος. Ο οποιοσδήποτε ακόμη και αν έχει όλη την καλή πρόθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν εξεταστής μετά από οκτώ ώρες δουλειάς. Η εξέταση υποψηφίων Οδηγων πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε όχι θα κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Έτσι θα αποφευχθεί και η ανάγκη ύπαρξης μεγάλου αριθμού εξεταστών καθώς η ευχέρεια του χρόνου θα απαιτεί μικρότερο αριθμό ατόμων αλλά και καλύτερα καταρτισμένων.

 • 26 Μαΐου 2021, 20:51 | Φωτακέλης Ιωάννης

  Έπειτα από τόσα χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης των οδηγών , έχω συναντήσει τα εξής τραγελαφικά .
  Εξεταστές με κομματικά κριτήρια ,
  εξεταστές από μετάταξη από άλλη υπηρεσία του δημοσίου η οποία έτυχε σε καθεστώς αναστολής εργασιών ,
  εξεταστές μηχανικούς ή πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ διαφόρων ειδικοτήτων π.χ. οικονομολόγους , νοσηλευτές , δομικών έργων κλπ , όπου με μια ή και δυο ημερίδες έχουν μάθει το αντίκειμενο των εξετάσεων , της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τελικά κατά την κρίση τους να αποφασίζουν το εάν κάποιος υποψήφιος είναι έτοιμος να συνυπάρξει με άλλους οδηγούς .

  Ωραία , να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο των εξετάσεων . Πως; με κάμερες στην θεωρία; Μα νομίζω το πρόβλημα ήταν οι ίδιοι οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών και στο κάτω κάτω δεν τιμωρήθηκε κανένας.

  Να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο της οδήγησης ; πως; με κάμερες και τον εξεταστή δίπλα; Μα το πρόβλημα ήταν στους εξεταστές στην κρίση τους και όχι στους εκπαιδευτές!!

  Κοινός παρανομαστής για όλα τα αρνητικά τελικά είναι ο ίδιος ο δημόσιος τομέας. Εφόσον θελει το Υπουργείο να αλλάξει αυτό το καθεστώς πως το αντιμετωπίζει; με επιπλέον ελεγκτικό μηχανισμό προς τους εκπαιδευτές; με αυτοκίνητα των εκπαιδευτών; πως; με μετατάξεις ή συμμετοχή ιδιωτών ΤΕ και ΠΕ ; άλλαξε ο μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς .
  Θυμάμαι κάποτε η Ελληνική Αστυνομία για να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα δημιούργησε την ομαδα «ζήτα» , μια ομάδα με παιδιά βγαλμένα απο την πιάτσα μηχανόβιους που όλοι τους σεβόντουσαν και όχι με γραβάτες και παιδιά του Πανεπιστημίου που έτυχε να γράψουν καλά στις Πανελλήνιες να μπούν σε μια καλή σχολή ώστε να διασφαλίσουν το μέλλον τους.

  Το τιμόνι δεν αναγνωρίζει πτυχία , αναγνωρίζει όμως μεταδοτικότητα ,γνώσεις όπως και το να τρυπώνεις στο μυαλό του κάθε υποψήφιου οδηγού .
  Να λοιπόν μια καινούρια πρόταση που την ζητάει σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα.

  ΟΣΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΚ , ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
  ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ(ΟΔΗΓΗΣΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ,ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Ιδιώτες εκπαιδευτές με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών για την σύσταση σώματος εξεταστών .

  Ιδιώτες εκπαιδευτές με απαραίτητη προϋπόθεση να μην είναι ιδοκτήτης σχολής οδηγών για την σύσταση σώματος εξεταστών.

  Ιδιώτες εκπαιδευτές με μοριοδότηση τον βαθμό Πιστοποίησης για ιδιώτες εξεταστές .(Ετσι ώστε να φανεί ποιός πραγματικά ασχολήθηκε με το αντικείμενο)

  Οπως στην τοπογραφική υπηρεσία εργάζονται τοπογράφοι μηχανικοί
  όπως στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης εργάζονται Δάσκαλοι και καθηγητές,
  Όπως σε κάθε τομέα , ο τομέας στελεχώνεται απο ανθρώπους του ίδιου κλάδου ,
  έτσι και σε αυτόν τον τομέα καιρός ειναι να δοκιμάσουμε να δημιουργήσουμε ενα ιδιωτικό σώμα εξεταστών με Πιστοποιημένους εκπαιδευτές και τίποτα διαφορετικό.

 • 26 Μαΐου 2021, 18:47 | Χρήστος Αλεξίου

  Αναφορικά με την παράγραφο 2, δεν καθορίζεται καμμία προϋπόθεση (π.χ. αλγόριθμος) που να προσδιορίζει ποιος είναι ο απαιτούμενος ανά έτος, βάσει αναγκών (αριθμού υποψηφίων), αριθμός των εξεταστών που θα συμμετέχουν στο έργο ανά περιφερειακή ενότητα.
  Η παράγραφος 3 στην περίπτωση β’ είναι πολύ αυστηρή. Στην περίπτωση ιδιαίτερα αντικοινωνικών παραβάσεων και μόνο (π.χ. οδήγηση υπό την επήρεια μέθης) με βρίσκει σύμφωνο.
  Για δε την παράγραφο 5, σε καμμία χώρα (πλην μίας) δεν προβλέπεται άσκηση δημόσιας εξουσίας και δη στο χώρο της οδικής ασφάλειας από ιδιώτες. Ούτε όμως υπάρχουν και ανάγκες να συμβεί κάτι τέτοιο (π.χ. δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των εξεταστών). Δεν μπορεί να εκχωρηθεί η διαδικασία της οδικής ασφάλειας στον ιδιωτικό τομέα. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο!
  Οι ιδιώτες με ποιον τρόπο θα αμείβονται από το Ελληνικό Δημόσιο και με τι ποσό;
  Επίσης σκεπτόμενος το γνωστό απόφθεγμα «Έκαστος εφ’ ω ετάχθη» θεωρώ ότι οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ανήκουν ως πεδίο άσκησης δημόσιας λειτουργίας αποκλειστικά στο χώρο των μεταφορών, όπως παρομοίως άλλες αρμοδιότητες ανήκουν στο πεδίο λειτουργίας άλλων δημοσίων φορέων. Οπότε, για τους υπαλλήλους που προέρχονται εκτός Υπηρεσιών Μεταφορών και ΚΤΕΟ και του Υπουργείου να τεθεί οπωσδήποτε η προϋπόθεση συμμετοχής αυτών ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, βάσει αναγκών. Η βασική δεξαμενή άντλησης εξεταστών πρέπει να παραμείνει στον τομέα των μεταφορών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες και μόνο όταν οι υπάλληλοι δεν επαρκούν (με σαφή διατύπωση) να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης και υπαλλήλων από άλλες Υπηρεσίες και πάντως ΕΝΤΟΣ του Δημοσίου Τομέα.
  Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι Δ/νσεις Μεταφορών και ΚΤΕΟ της χώρας διαθέτουν εμπειρότατους υπαλλήλους και σε αυτήν την εμπειρία πρέπει να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον και επένδυση για καλύτερο αποτέλεσμα και όχι σε ανθρώπους εκτός χώρου μεταφορών.
  Επιπλέον, απαραίτητο θεωρώ ότι οι συμμετέχοντες εφεξής στο έργο (οι υφιστάμενοι εξεταστές διαθέτουν την εμπειρία) θα πρέπει να διαθέτουν άδειες οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων.
  Επειδή γίνεται και λόγος, οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές είναι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ και οι πιστοποιημένοι εξεταστές είναι ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δεν μπορούν οι ρόλοι να συγχέονται σε καμμία των περιπτώσεων.

 • 25 Μαΐου 2021, 01:14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν λαμβάνονται σημαντικά δεδομενα
  Συγκεκριμενα:
  Στο κεφάλαιο Δ άρθρο 18 παράγραφος 2 αναφέρεται
  Οπως είναι διατυπωμένο το παραπάνω, απορριπτονται από το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο εξεταστων όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου εκπαιδευτή υποψηφιου οδηγού μεταδευτεροβαθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ.
  Να ενημερώσω ότι οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών Ι. Ε. Κ. έχουν αποπερατωσει όλα τα στάδια εκπαίδευσης θεωρητικά – πρακτικά(πιστοποιημενα από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Μεταφορών) σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων καθώς επίσης έχουν την απαιτούμενη εμπειρία διορθώνοντας λάθη υποψηφίων οδηγών κατά την εκπαίδευση των. Επίσης λόγω των ανωτέρων μπορούν να ανταποκριθουν ως εξεταστές σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Π.Δ. 51/2012 ΠαραρτημαΙV.
  Κλείνοντας θα πρέπει να προστεθεί και η κατηγορία Δημοσίων υπαλλήλων εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών κατηγορίας μεταδευτεροβαθμιας εκπαιδευσης ΙΕΚ
  Υ.Γ.Ομοιως θα πρέπει να διδάσκουν το μάθημα της κυκλοφοριακης αγωγής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 • 24 Μαΐου 2021, 15:03 | Θώμας Π.

  Θεωρω οτι υπαρχει μια μεγαλη δεξαμενη πιστοποιημενων εκπαιδευτων οδηγησης.Σε ενα συγχρονο νομοσχεδιο δεν ειναι σωστο να μενει αναξιοποιητη αυτη η δεξαμενη καταρτισμενου ανθρωπινου δυναμικου.
  Επισης οι μοναδικοι πιστοποιημενοι εκπαιδευτες ανηκουν στην κατηγορια
  ΔΕ.Θεωρω λοιπον λαθος να αναφερομαστε μονο στις κατηγοριες ΠΕ και ΤΕ.
  Λεγοντας πιστοποιημενοι για να μην παρανοησουν καποιοι,εννοω πως απο
  οσο γνωριζω,οι μοναδικοι τελειωνουν ΙΕΚ και οχι
  πανεπηστημιο η ΤΕΙ.Επιπλεον η διαδικασια εξετασεων τους σε ολες τις κατηγοριες οχηματων τους καθιστα μοναδικους για τις θεσεις των εξεταστων και εποπτων.Τελος θα ηθελα να παρακαλεσω να εξεταστει επιτελους σοβαρα
  η διδασκαλια κυκλοφοριακης αγωγης σε ολες τις βαθμιδες των σχολειων ,
  αξιοποιωντας στο επακρο με αυτο τον τροπο τους πιστοποιημενους εκπαιδευτες υποψηφιων οδηγων.
  Ευχαριστω.

 • 22 Μαΐου 2021, 20:14 | Παναγιώτης Γ.

  Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτές οδήγησης είναι οι πιο κατάλληλοι για τη θέση των εξεταστων διότι έχουν γνώσεις και εμπειρία. Επίσης καλό θα ήτανε να τους προσλάβετε και για το μάθημα κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανάγκη να διδάσκονται τα παιδιά από μικρή ηλικία την κυκλοφοριακή ενσυναισθηση. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου δεν υπάρχει σαν μάθημα στα σχολεία. Έτσι λοιπόν μπορείτε να εκμεταλλευτειτε τον εκπαιδευτή οδήγησης σε δυο θέσεις. Με προϋπόθεση βέβαια να μην δουλεύει ή να εχει στην κατοχή του σχολή οδηγών

 • 21 Μαΐου 2021, 00:13 | Νικόλαος Κ.

  Πιστεύω πως, αν δεν συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτές οδήγησης στα μητρώα εξεταστών, οντάς μάλιστα εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι μια μειωτική διάκριση. Οι εκπαιδευτές οδήγησης έχουν εμπεριστατωμένη κρίση και μπορούν να δράσουν με ασφάλεια σε ένα απρόβλεπτο συμβάν το οποίο μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σε αυτούς που λαμβάνουν μέρος στην εξέταση αλλά και τους λοιπούς χρήστες της οδού, οι γνώσεις και επί έτη εμπειρία θα αποσοβήσει κάθε κίνδυνο. Επί του άρθρου θα πρέπει να ενσωματωθεί και η κατηγορία των εκπαιδευτών οδήγησης ΔΕ απαραιτήτως, έτσι ώστε να είναι αξιοκρατική και διάφανης η διαδικασία και το αποτέλεσμα.

 • 20 Μαΐου 2021, 22:39 | Ευάγγελος Τ.

  Στο μητρώο εξεταστών θα πρέπει να εγγράφονται υποψήφιοι εξεταστές, οι οποίοι ήδη διαθέτουν πτυχίο εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα, έχοντας επάρκεια γνώσης (πιστοποιημένη από το υπουργείο παιδείας και το υπουργείο μεταφορών) και παράλληλα έχουν εμπειρία της οδηγικής συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμος και κατανόησης της ψυχολογίας του υποψηφίου οδηγού. Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών έχει εκπαιδευτεί στο αντικείμενο περισσότερο από τον οποιοδήποτε.

 • 20 Μαΐου 2021, 14:52 | Απόστολος Μ.

  Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι και πτυχιούχοι Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών.
  Θεωρούνται ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στο Μητρώο Εξεταστών. Είναι άδικο.
  Ο ‘’ΔΕ’’ Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών έχει εκπαιδευτεί στο αντικείμενο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ΠΕ ή ΤΕ.