Άρθρο 21 Αποζημίωση Εξεταστών και Εποπτών

1. Οι εξεταστές-μέλη του Μητρώου Εξεταστών λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες υποψήφιων οδηγών και οδηγών, η οποία ορίζεται σε διακόσια πενήντα ευρώ (250) μηνιαίως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε εξεταστή στις πρακτικές δοκιμασίες είναι πέντε (5) μηνιαίως. Οι εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συμμετοχών. Για τις πέραν των πέντε (5) συμμετοχών στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση των εξεταστών δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.
2. Οι επόπτες – μέλη του Μητρώου Εποπτών λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην εποπτεία της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, στην εποπτεία και αξιολόγηση των πρακτικών δοκιμασιών υποψήφιων οδηγών και οδηγών και του έργου των εξεταστών, καθώς και στην απομακρυσμένη εποπτεία του άρθρου 20, η οποία ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών κάθε επόπτη τόσο στις θεωρητικές εξετάσεις, όσο και στις πρακτικές δοκιμασίες και την απομακρυσμένη εποπτεία είναι πέντε (5) μηνιαίως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, δύναται να αναθεωρείται το ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι Επόπτες.
3. Η αποζημίωση των υπαλλήλων που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συμμετέχουν στο έργο της Επιτροπής ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, υπό τον όρο ότι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν είναι πέντε (5) μηνιαίως. Οι ως άνω υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συνεδριάσεις. Για τις πέραν των πέντε (5) συνεδριάσεις, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση των ως άνω υπαλλήλων δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.
4. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών, η παραπάνω αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως.

 • 1 Ιουνίου 2021, 15:59 | Αλέξανδρος Καϊλής

  Άρθρο 21
  Προτείνεται:

  Προσθήκη Παραγρ. 5: Η αποζημίωση των ιδιωτών εξεταστών του Μητρώου εξεταστών, θα καθορίζεται με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργείων.

 • 30 Μαΐου 2021, 19:51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 21: Αποζημίωση εξεταστών.
  Για άλλη μια φορά σε ένα ακόμη νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων αφορά και τη διαδικασία εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και την αποζημίωση των υπαλλήλων εξεταστών, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία σχετικά με την αποζημίωση.
  Από το έτος 1995, με την αριθμ. 5189/1233/24-1-1995 υ.α και στη συνέχεια με την αριθμ. 2019090/1918/0022/19.3.1998 όμοια, που για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, χορηγήθηκε στους υπαλλήλους εξεταστές η αποζημίωση για το ειδικό έργο της πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών σαν να μην πέρασε μια μέρα.
  Το μόνο που άλλαξε είναι το ποσό της αποζημίωσης με διάφορες αυξομειώσεις κατά περιόδους, με το ύψος της αποζημίωσης μηνιαίως στην προ μνημονίων εποχή να είναι 550 € μικτά (412 € καθαρά) και σήμερα 250 € μικτά ή 182 € καθαρά. Στην πραγματικότητα όμως ούτε αυτά τα 182 € εισπράττονται, αν αφαιρέσουμε τα έξοδα μετάβασης στις αφετηρίες εξέτασης και τη φορολογία. Η αποζημίωση κατ’ εκτίμηση μου είναι 120 €.
  Για την παραπάνω αποζημίωση η υποχρέωση συμμετοχής στις εξετάσεις σήμερα είναι 5 κατ’ ελάχιστον συμμετοχές το μήνα ενώ παλαιότερα η υποχρέωση αυτή ήταν 3 κατ’ ελάχιστον το μήνα. Για κάθε συμμετοχή πέραν των πέντε, δεν καταβάλλεται άλλη αμοιβή πάνω από το ποσό.
  Το Ελληνικό κράτος εισπράττει καθημερινά έσοδα, ως έσοδα υπέρ του δημοσίου- ούτε καν ως έσοδα κατά το ήμισυ εισπραττόμενα- και ενώ απεκδύεται του κόστους παροχής υλικού στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικ/νιων, πχ Εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, δεν παρέχει κανένα έσοδο στις Περιφέρειες για την αντιμετώπιση ίσως των αναγκών σε προμήθεια αναλωσίμων.
  Άλλωστε και στο παρόν νομοσχέδιο βλέπουμε ότι το κόστος για την αγορά και τοποθέτηση καμερών για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις θα το επωμιστούν οι Περιφέρειες.
  Για τις θεωρητικές εξετάσεις έχει ήδη νομοθετηθεί και προβλεφθεί η καταβολή από τον υποψήφιο παραβόλου 15 € , όπου τα 5€ αποτελούν έσοδο των Περιφερειών, πλην όμως το ποσό αυτό δεν έχει ποτέ αποδοθεί στις Περιφέρειες για λόγους γραφειοκρατικούς.
  Είναι απαράδεκτο οι Περιφέρειες να εργάζονται αποκλειστικά για το κράτος χωρίς ουσιαστικά έσοδα.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1. Είναι πλέον απαιτητό και δίκαιο οι Περιφέρειες να εισπράξουν έσοδα από την εργασία που προσφέρουν οι υπάλληλοι τους.
  2. Νομοθετείστε το εισπραττόμενο σήμερα παράβολο των 15 € για τις θεωρητικές εξετάσεις να γίνει ξανά 10 € και να εισπράττεται ως έσοδο υπερ του δημοσίου, αφού έτσι κι αλλιώς τα 5 € δεν αποδίδονται στις Περιφέρειες.
  3. Χορηγήσετε στις Περιφέρειες το δικαίωμα είσπραξης παραβόλου 20 € για τις πρακτικές εξετάσεις, το οποίο θα αποτελεί έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιων.
  4. Νομοθετήστε ότι η αποζημίωση των εξεταστών οι οποίοι θα εκτελούν το έργο της πρακτικής εξέτασης οδήγησης θα γίνεται από την Περιφέρεια με ποσό ανάλογο του αριθμού των υποψηφίων που θα εξετάζει κάθε εξεταστής, αλλά και του χρόνου που απαιτείται για την εξέταση. (Δεν μπορεί εξέταση 30 min για άδεια οδήγησης επιβατικού να αμείβεται το ίδιο με εξέταση 2 ωρών για χορήγηση ΠΕΙ)
  5. Νομοθετείστε, όχι απαραίτητα τώρα, ώστε οι Περιφέρειες να έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν τεχνικό κυρίως προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 12μηνης διάρκειας, για την ενίσχυση των αποδεκατισμένων πλέον Υπηρεσιών Μεταφορών και με το μισθολογικό κόστος να βαρύνει την Περιφέρεια, από τα εισπραττόμενα έσοδα από τις άδειες οδήγησης αλλά και από τις ταξινομήσεις και μεταβιβάσεις οχημάτων. Εννοείται ότι η όποια πρόσληψη θα γίνεται μετά από έγκριση και αυστηρό έλεγχο του ΑΣΕΠ.

 • 28 Μαΐου 2021, 23:53 | Γεωργιάδης Σωκράτης

  Η αποζημίωση των εξεταστων θα πρέπει να συσχετίζεται με το παραγόμενο έργο, δηλαδή να συνδέεται με τον αριθμό των υποψηφίων που θα εξετάσουν ανά μήνα και ανάλογα την κατηγορία του οχήματος και να είναι άμεσα συνδεδεμένο με το παράβολο πρακτικής εξέτασης του υποψηφίου. Δεν μπορεί ο υποψήφιος του φορτηγού που απασχολεί για 45 ή 90 λεπτά εξέτασης έναν εξεταστή να πληρώνει το ίδιο ποσό για την εξέταση που πληρώνει και ένας υποψηφιος που απασχολεί τον ίδιο εξεταστή για 30 λεπτά εξετασης. Το ίδιο ισχύει και για την θεωρητική εξέταση όπου δεν μπορεί να κοστίζει το ίδιο μια εξέταση των 30 λεπτών με μια εξέταση των 15 λεπτων. Με το υπάρχον καθεστώς οι υποψήφιοι των Α και Β κατηγοριών άδειας οδήγησης επιδοτουν τις εξετάσεις των υποψηφίων των μεγάλων κατηγοριών. Ούτε είναι σωστό να κατεβαίνει κάποιος εξεταστής για 7 ή 8 φορές τον μήνα χωρίς να πληρώνεται τις επιπλέον υπερωρίες. Κάτι τέτοιο δεν είναι προτοφανες ισχύει για τις εξετάσεις πιστοποίησης οδηγών επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με το 69740/1027 άρθρο 4 παρ. 2. Θα μπορούσε και εδώ να ισχυει κάτι αντίστοιχο, με αυτόν τον τρόπο και στις δύσκολες περιόδους με αυξημένες ανάγκες για επιτροπές εξετάσεων θα βγαίνουν πιο εύκολα παραπάνω επιτροπές

 • 26 Μαΐου 2021, 19:21 | Χρήστος Αλεξίου

  Είναι τουλάχιστον περίεργο που ο εξεταστής φορτώνεται με τόσα επιπλέον καθήκοντα και η αμοιβή του παραμένει η ίδια.
  Με το προτεινόμενο «άνοιγμα» του έργου από άποψη συμμετοχής ατόμων αυξάνεται υπερβολικά και χωρίς λόγο ή ανάγκη το κόστος εκτέλεσης του έργου των εξετάσεων, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο Ταμεία του Κράτους μικρότερο ποσό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους στο πεδίο της οδικής ασφάλειας.