ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 4 Γενικές ρυθμίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών

 1. Προκειμένου να λάβουν μέρος στη θεωρητική εξέταση και στην πρακτική δοκιμασία, οι υποψήφιοι οδηγοί, υποχρεούνται να έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), περί ελάχιστων απαιτήσεων για τις εξετάσεις οδήγησης.
 2. Προϋπόθεση τόσο για την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όσο και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).
 3. Για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών οχημάτων κατηγορίας Β θεσπίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας τα δεκαεπτά (17) έτη. Στους υποψηφίους οδηγούς που έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1, χορηγούνται βεβαίωση για την πιστοποίηση της θεωρητικής εκπαίδευσης και βεβαίωση για απόδειξη ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα.
 4. Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β δύνανται να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
 5. Για τη συμμετοχή στην πρακτική δοκιμασία υποψήφιων οδηγών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, οι υποψήφιοι οδηγοί απαιτείται να έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη, σύμφωνα με την υποπερ. γστ’ της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012, ηλικία των δεκαοκτώ ετών.
 6. Για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και τη συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας άδειας οδήγησης, πλην της Β, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012.
 • Θέση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», στα 16 χρόνια συνεχούς δράσης του, είναι ότι η σωστή εκπαίδευση των νέων οδηγών είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη διαμόρφωση οδηγικής παιδείας.

  Το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί. Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προτείνονται αλλαγές οι οποίες έχουν στόχο να διασφαλίσουν το αδιάβλητο της διαδικασίας μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις τόσο στην εκπαίδευση αλλά και στην εξέταση. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι στοχευμένες στην επίλυση προβλημάτων, δυσλειτουργιών και στρεβλώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο υπάρχον σύστημα.

  Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη θεωρητική εκπαίδευση η ύλη και οι προτεινόμενες ενότητες που περιλαμβάνει εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό όσα απαιτείται να γνωρίζει ο υποψήφιος. Παρόλα αυτά θα έπρεπε να υπάρχει ενότητα σχετική με τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα οχήματα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ηλεκτροκίνηση. Η προσθήκη της μελέτης περιπτώσεων στη θεωρητική εξέταση είναι μια προσθήκη η οποία συμβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση των υποψήφιων οδηγών.

  Τα μέτρα που προτείνονται στο άρθρο 9 για τη θεωρητική εξέταση (συσκευές ανίχνευσης ασύρματης επικοινωνίας, κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών, ταυτοποίηση υποψηφίου και ηλεκτρονικά) διασφαλίζουν την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την εξάλειψη παράνομων ενεργειών, ενώ είναι σημαντικό ότι προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες. Τέλος είναι σημαντικό ότι υπάρχει πλέον ειδική πρόβλεψη για τη συμμετοχή στην εξέταση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα αλλά και με προβλήματα στην ακοή.

  Η καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας που προτείνεται στο Άρθρο 16 συμβάλλει επίσης στο αδιάβλητο της διαδικασίας. Δε γίνεται αναφορά στη διαδικασία της πρακτικής εκπαίδευσης και τι θα περιλαμβάνει καθώς και του τρόπου καταγραφής της για να εξασφαλιστεί ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων. Είναι σημαντικό που δημιουργείται μητρώο εξεταστών και εποπτών και προβλέπεται η απομακρυσμένη εποπτεία των εξετάσεων αλλά και η αξιολόγηση των εξεταστών. Η ολοκληρωμένη διαχείριση, τέλος, των διαδικασιών που σχετίζονται με τις άδειες οδήγησης από πληροφοριακό σύστημα χρειάζεται να γίνει και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους οδηγούς να μπορούν να προγραμματίζουν την εξέταση τους ηλεκτρονικά.

  Μάνος Μπρούζας
  Υπεύθυνος Τεχνικών Θεμάτων

 • 1 Ιουνίου 2021, 11:18 | Τζιμήκας Κωνσταντίνος

  Η προσθήκη της Μελέτης Περίπτωσης στα Ερωτηματολόγια 1 και 2 θεωρείται απαράδεκτη εφόσον το εν λόγω νομοσχέδιο κινείται στην όσο το δυνατόν μικρότερη εμπλοκή του ανθρώπινου παράγονται στις εξετάσεις, καθώς εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως ο εξεταστής, ανάλογα την κρίση του, μπορεί να ευνοήσει ή όχι τον υποψήφιο, ακόμα και να τον απορρίψει μόνο και μόνο από την Μελέτη Περίπτωσης.

  Η αύξηση των ερωτήσεων όλων των Ερωτηματολογίων δεν προϋποθέτει και την ανάλογη αύξηση των δεκτών απαντήσεων, καθώς σε όλες τις εξετάσεις το ποσοστό σωστών απαντήσεων πολλαπλών επιλογών που πρέπει να επιτευχθεί βρίσκεται άνω του 90%, κάτι το οποίο μπορεί να διευκρινιστεί εάν υπάρχει σε όμοια εξέταση πανελληνίως, ακόμα και πανευρωπαϊκά.

  Βεβαίως και οι θεωρητικές εξετάσεις θα κρίνουν την ικανότητα του υποψηφίου να κρίνει και να αντιμετωπίσει ορισμένες καταστάσεις, παρόλα αυτά όμως η λανθασμένη απάντηση σε ορισμένες παρωχημένες ερωτήσεις του βιβλίου του Υπουργείου, που αναφέρεται εν έτει 2021 σε ζωήλατα οχήματα, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για την κτήση της θεωρητικής επάρκειας του υποψηφίου. Είναι αδύνατο να κρίνεται κάποιος αν μπορεί να παπαγαλίσει την αλλαγή λαδιών κινητήρα ή άλλων όμοιων ερωτήσεων οι οποίες εύκολα απαντώνται με ανάγνωση του βιβλίου του κατασκευαστή.

  Ενδεικτικά, μερικές προτάσεις:
  Αύξηση των δεκτών λανθασμένων απαντήσεων σε τουλάχιστον 5 ώστε να μειωθεί το ποσοστό που πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος για το Ερωτηματολόγιο 1 και σε 4 λανθασμένες απαντήσεις στα υπόλοιπα Ερωτηματολόγια.
  Διαγραφή των Μελετών Περιπτώσεων από τα Ερωτηματολόγια 1 και 2.
  Αλλαγή της θεωρητικής ύλης των βιβλίων του Υπουργείου κι εκσυγχρονισμός αυτής.

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Αναφορικά με την ισοτιμία αδειών οδήγησης.
  Κύριε υπουργέ,
  Είναι συχνό φαινόμενο να παρουσιάζονται διατάξεις στα κατατεθέντα νομοσχέδια προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παρουσίαση των διατάξεων αυτών σε ανοικτή διαβούλευση.
  Μια τέτοια περίπτωση είναι και η θέσπιση της ισοτιμίας αδειών οδήγησης που πέρασε στον νόμο 4784/2021. Έτσι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας σε θέματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά γιατί αφορούν την οδική ασφάλεια.
  Εκφράζουμε την αντίθεση μας για την ισοτιμία των κατηγοριών ΑΜ και Α1 και σας επαναπροωθούμε σε αυτήν την συναφή διαβούλευση την σχετική μελέτη του σωματείου μας που μπορείτε να δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο:
  Δείτε την μελέτη εδώ:
  https://drive.google.com/file/d/1_Jjm29bR5BgQ2qk3qCc_d2kWyYmAa8-9/view?fbclid=IwAR0MvJqhh0-T34KrrkZVAxR7IBdWvZMcq61YPtOSZrESUSzJKN2_LlfXmOg
  Από την στιγμή που οι διατάξεις της ισοτιμίας έχουν περάσει σε νόμο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψιν τις παρακάτω παρατηρήσεις που προκύπτουν με την εφαρμογή της ισοτιμίας που βασίζεται στην παρακάτω σχετική νομοθεσία:
  α) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57)
  β) Ν 4784/2021 άρθρο 54 παρ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 51/2012 ισοδυναμία αδειών οδήγησης
  γ) ΥΑ Αριθμ. Δ30/A3/113358/07-05-2021 Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄ αρ. 50984/ 7947/22.11.2013
  δ) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/Α3/118384/07-05-2021
  ε) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/Α3/121292/11-05-2021
  στ) Εγκύκλιος ΥΜΕ Δ30/A1/136301/26-05-2021

  Περίπτωση 1:
  Με την δημοσίευση των β), γ), δ), ε) και στ) σχετ. ορίζεται η διαδικασία της προσθήκης του κωδικού 121 στην κατηγορία Β.
  Όπως περιγράφεται προϋποθέτει την διενέργεια τουλάχιστον πέντε σαρανταπενταλέπτων πρακτικών μαθημάτων στον ενδιαφερόμενο πολίτη από εκπαιδευτή οδηγών σε δίκυκλο κατηγορίας Α1, που διαθέτει δελτίο καταλληλόλητας εκπαιδευτικού οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον χαρακτηρισμό «σχολή οδηγών» ή «εκπαιδευτικό».
  Δεν προβλέπεται από τις γ), δ) και ε) σχετ. καμία προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην σχολή οδηγών για τα προβλεπόμενα πρακτικά μαθήματα.
  Ο ιδιοκτήτης η νόμιμος εκπρόσωπος της σχολής δεν δύναται να γνωρίζει ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 1 του Παραρτήματος III του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει, για την οδήγηση δικύκλου και δεν είναι αυτός αρμόδιος, ούτε θα πρέπει να του αποδοθεί καμία ευθύνη.
  Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν περιπτώσεις οδηγών Β κατηγορίας που δεν δικαιούνται να οδηγούν δίκυκλο για ιατρικούς λόγους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ του πδ 51.
  Αυτοί είναι μονόφθαλμοι, κωφοί, άτομα με ακρωτηριασμούς, κινητικά προβλήματα και πρόσθετα μέλη, παχύσαρκοι, κλπ. όπου στην άδεια οδήγησης τους αναγράφεται σχετικός κωδικός σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Π.Δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
  Όπως ορίζεται στο γ) σχετ. στο άρθρο 4Α Προσθήκη στην Κατηγορία Β εθνικού κωδικού «121» παρ. 1. ζ), η προβλεπόμενη βεβαίωση της σχολής οδηγών για την διενέργεια των τουλάχιστον πέντε πρακτικών μαθημάτων κατατίθεται ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, και κατόπιν σύμφωνα με την παράγραφο 2, διενεργείται ο έλεγχος και η προσθήκη του κωδικού.
  Σε περίπτωση που σε κάποιον ενδιαφερόμενο απορριφθεί το αίτημα του από την υπηρεσία πχ από ιατρικό περιορισμό οδήγησης δικύκλου, τότε θα διενεργηθούν άσκοπα τα πρακτικά μαθήματα αφού ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν έχει το δικαίωμα να οδηγεί δίκυκλο, ανεβάζοντας τον δείκτη της επικινδυνότητας κατακόρυφα κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
  Προτείνουμε να υπάρξει τροποποίηση στην ΥΑ 50984 έτσι ώστε να υπάρξει έγκριση του αιτήματος των ενδιαφερομένων πολιτών και κατόπιν αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου να είναι δυνατή η πρακτική εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή στο δίκυκλο αφού δεν προβλέπεται έκδοση ΔΕΕ.
  Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο ενδιαφερόμενος για την προσθήκη του κωδικού 121 μετά την απόρριψη της αιτήσεως του, θα επιδιώξει να οδηγήσει χωρίς καμία διαδικασία μοτοποδήλατο ΑΜ όπως προβλέπεται και περιγράφεται στην περίπτωση 2 παρακάτω, ενώ η αιτία επικινδυνότητας που διέγνωσε η υπηρεσία με την απόρριψη της παραμένει.

  Περίπτωση 2.
  Στην περίπτωση η) του άρθρου 4 του π.δ.51 όπως τροποποιήθηκε με το β) σχετ.
  «η. Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  i. κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη, και
  ii. συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.»
  Ορίζεται με το δ) σχετ. ότι: «Δεν απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης».
  Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο οδηγοί αυτοκίνητων (κατηγορία Β) που έχουν κάποιον ιατρικό περιορισμό για την οδήγηση δικύκλου, ή κάποια αντικειμενική μη καταγεγραμμένη δυσκολία, όπως η παχυσαρκία, κινητικά προβλήματα, κλπ. να αγοράσουν μοτοποδήλατα και να οδηγούν στο οδικό δίκτυο, με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ακόμα χωρίς να το γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι δεν δικαιούται, ποσό μάλλον όταν η αστυνόμευση είναι η μόνη ασφαλιστική δικλείδα αποτροπής.
  Κύριε υπουργέ, ελπίζουμε ότι η επιλογή σας να υιοθετήσετε την ισοτιμία ενώ δεν ήταν μια υποχρεωτική διάταξη της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, θα αποδειχθεί μια θετική διάταξη και δεν θα επαληθευτούν οι προβλέψεις μας ότι θα έχουμε επιβάρυνση της οδικής ασφάλειας με καταγραφή αύξησης τροχαίων συμβάντων με δίκυκλα ισοτιμίας, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά μας, όπου πλέον ο καθένας που έχει τις προϋποθέσεις, θα μπορεί με άδεια οδήγησης αυτοκίνητου να νοικιάζει μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες Α1, ακόμα και αν έχει ελάχιστη πείρα οδήγησης δικύκλων.
  Σας ζητούμε να επανεξετάσετε την εφαρμογή της ισοτιμίας και να την θέσετε σε αναστολή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ΟΠΣ «Τέθριππον» σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου νόμου έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής έλεγχος για την πρακτική εκπαίδευση που απαιτείται.
  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 31 Μαΐου 2021, 20:35 | σωματείο Εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής Ν.Αχαΐας

  Εν συντομία θα πούμε ότι δεν βρίσκουμε λογικό να δίνεται το δικαίωμα έκδοσης καρτέλας και συμμετοχής σε θεωρητικές εξετάσεις σε άτομα ηλικίας 17 ετών , ενώ παράλληλα τους στερείται το δικαίωμα να προχωρήσουν στην πρακτική εξέταση. Για παράδειγμα, εάν κάποιο παιδί περάσει τα σήματα, ενώ είναι 17 χρονών και 2 μηνών , θα πρέπει να περιμένει 10 μήνες για να δώσει πρακτική. Εξηγήστε μας παρακαλώ την λογική πίσω από αυτό το άρθρο

 • 27 Μαΐου 2021, 09:58 | Λαζαριδης Ιωαννης

  Το ν/σ θα έπρεπε να προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας από την αρχική αίτηση μέχρι την αποστολή της άδειας οδήγησης στον πολίτη, αφαιρώντας το έργο αυτό από τις Δνσεις Μεταφορών, με κεντρική διαχείριση από τις Γενικές Δνσεις Οδικής Ασφάλειας και Πληροφορικής του ΥΥΜ.
  Α. Διαδικασία χορήγησης νέας Άδειας Οδήγησης
  Το ν/σ του ΥΥΜ δεν προβλέπει :
  • -παρακολούθηση της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και τη μεταφορά άμεσα ψηφιακά του αποτελέσματος της εξέτασης (θεωρητικής και πρακτικής) στην ηλεκτρονική κάρτα του υποψηφίου και αυτόματα ψηφιακά τον έλεγχο μέσω του συστήματος Resper και την αποστολή στην Υπηρεσία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την έκδοσή της.
  Το πόσο σημαντικό για την οδική ασφάλεια είναι το θέμα της παρακολούθησης του έργου της εκπαίδευσης ,αναλύεται παρακάτω:
  Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι σχεδόν η παντελής έλλειψη ή ελλειμματική παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από τις Σχολές που εξασφαλίζει τις αναγκαίες γνώσεις στον υποψήφιο οδηγό.
  Η αντικειμενική εξέταση από μόνη της ,δεν εξασφαλίζει την προυπόθεση πρόσκτησης από τον υποψήφιο των αναγκαίων γνώσεων, γιατί:
  Η συνήθης πρακτική που ακολουθεί η πλειοψηφία των υποψηφίων , είναι μαθήματα από συγγενείς σε αλάνες και σε αστικές οδούς ελάχιστης κυκλοφορίας και στη συνέχεια ελάχιστα μαθήματα σε Σχολή για εκμάθηση των απαιτήσεων βασικά των ειδικών δοκιμασιών. Έτσι και σε συνδυασμό ,η κακή ελλιπής σηματοδότηση των Ελληνικών δρόμων, ο μικρός αριθμός (σε είδος) πινακίδων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας που συναντάς συνήθως σε αυτούς , η έλλειψη θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα κανόνων οδικής κυκλοφορίας και τεχνικής οδήγησης (προσπέρασμα ,δυνατότητες φορτωμένου οχήματος, ολισθηρό οδόστρωμα ,στροφές, αποστάσεις ασφαλείας, αλκοόλ, κλπ.) και η παντελής έλλειψη παιδείας οδικής ασφάλειας στην Αβάθμια και Ββάθμια εκπαίδευση, οδηγούν σε ημιμαθείς νέους οδηγούς, επικίνδυνους για την οδική ασφάλεια, γεγονός που κάθε ημέρα διαπιστώνεται από το είδος και τον μεγάλο σε σχέση με το μέσο όρο των Χωρών της ΕΕ αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.
  Η άποψη ότι σε άλλες Χώρες της ΕΕ δεν παρακολουθεί το Κράτος την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, δεν ευσταθεί σαν αιτιολογία για ανάλογη πολιτική και στη Χώρα μας ,μιας και στις Χώρες αυτές υφίσταται διαφορετική κουλτούρα ,διαθέτουν παιδεία οδικής ασφάλειας και οι Σχολές τους πραγματοποιούν και ελέγχουν απόλυτα το αναγκαίο εκπαιδευτικό έργο.
  Ο έλεγχος της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Εκπαιδευτών, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το μέγεθος του προβλήματος κακής κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά στις Σχολές και πρωτευόντως στους πολίτες, από την παντελή έλλειψη ελέγχων από το Κράτος.
  Η προτεινόμενη παρακολούθηση της εκπαίδευσης ,δεν επιβαρύνει γραφειοκρατικά Υπηρεσίες ,μιας και μπορεί να είναι απόλυτα ψηφιακή και υπό την ευθύνη της Αρχής Διαφάνειας και της αρμόδιας Δνσης του ΥΥΜ.
  Για το σκοπό αυτό η Γενική Δνση Οδικής Ασφάλειας έχει έτοιμες από το 2015 προδιαγραφές για την «Ανάπτυξη και Λειτουργία Μηχανογραφικού Συστήματος Σχολών Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και Επαγγελματιών Οδηγών» (ΜΗΣΚΑΧΕΠΕ) , οι οποίες χρήζουν σήμερα τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, ειδικότερα στο θέμα που αφορά τη διασύνδεσή τους με τα υπόλοιπα προτεινόμενα πληροφοριακά υποσυστήματα και το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ).
  Η προσπάθεια της Υπηρεσίας τότε , μη έχοντας την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας ,ήταν η ανάπτυξη των επί μέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων που είχαν σχεδιασθεί το 2011 (σχετικό το «Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ- Ταμείου Συνοχής» που σας παρέδωσα) και στα πλαίσια αυτά με εσωτερική εργασία των Υπηρεσιών του ΥΥΜ ,ολοκληρώθηκε το ΜΗΣΚΑ το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης».

  • ψηφιακή διαδικασία ορισμού εξεταστών και ενημέρωσή τους για το χρόνο ,τόπο και υποψήφιο προς εξέταση.
  • ψηφιακή ενημέρωση άμεσα κατά το χρόνο διενέργειας της πρακτικής εξέτασης του υφιστάμενου και ήδη λειτουργούντος μηχ/κού υποσυστήματος ΜΗΣΚΑ για τα αποτελέσματα της εξέτασης, που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο της ποιότητας εξετάσεων και εξεταστών
  • αφήνει το μεγαλύτερο μέρος του έργου στις Δνσεις Μεταφορών, διατηρώντας την αχρείαστη γραφειοκρατία και την αδιαφάνεια.
  Γενικά τα οφέλη που προκύπτουν από την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας , που δυστυχώς στο ν/σ δεν προβλέπεται ,είναι πολύ σημαντικά για τα ζητούμενα της ψηφιοποίησης που είναι:
  1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  -Επιτυγχάνεται πλήρως η επιθυμητή διαφάνεια στο σύνολο των διαδικασιών μιας και είναι διακριτός ο ρόλος κάθε παράγοντα που επικοινωνεί και καταχωρεί στο μηχανογραφικό σύστημα
  -Ελέγχεται η πρακτική εξέταση μέσω καταγραφής της με διπλή κάμερα που περιλαμβάνει εικόνα εκτός του οχήματος εξέτασης και εντός του χώρου υποψηφίου οδηγού και συνοδηγού, των ομιλιών ,της θέσης του οχήματος κάθε φορά μέσω GPS και του χρόνου διεξαγωγής της.
  2. ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
  Μηδενίζεται μέσω της ψηφιοποίησης η γραφειοκρατία και αφαιρείται το σχετικό έργο από τις Δνσεις Μεταφορών, με χορήγηση της άδειας οδήγησης το αργότερο εννέα ημέρες μετά την επιτυχή εξέταση.
  Σήμερα η κατάσταση στις Δνσεις Μεταφορών λόγω έλλειψης προσωπικού είναι δραματική, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολύμηνες καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών οδήγησης.
  Εκτιμάται ότι με την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών θα επιτευχθεί μεγάλη οικονομία σε πόρους, συγκεκριμένα:
  -το προσωπικό που σήμερα απασχολείται πανελλαδικά με τις άδειες οδήγησης ανέρχεται σε 350 άτομα περίπου και δεν επαρκεί ,με τη ψηφιοποίηση απαλλάσσεται από το έργο και μπορεί να διατεθεί για το υπόλοιπο έργο των Δνσεων Μεταφορών ,όπου και εκεί παρουσιάζεται λειψανδρία.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα ελλειπούς στελέχωσης των Υπηρεσιών αυτών αναμένεται να πολλαπλασιασθεί μιας και αναμένεται συνταξιοδότηση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων τους ενός τετραετίας.
  Για τη λειτουργία του κεντρικού ψηφιακού συστήματος που αναλαμβάνει το όλο έργο των αδειών οδήγησης αλλά και για την εποπτεία , θα απαιτηθεί μικρός αριθμός υπαλλήλων στις Γενικές Δνσεις Οδικής Ασφάλειας και Πληροφορικής του ΥΥΜ, που θα εκτιμηθεί κατά την ανάλυση των συστημάτων.
  -μηδενίζονται οι μετακινήσεις πολιτών και εκπαιδευτών προς τις Δνσεις Μεταφορών με πολλαπλά οφέλη για τους εκπαιδευτές (χάσιμο χρόνου) και το περιβάλλον (μείωση διανυόμενων οχηματοχιλιομέτρων).Σήμερα για την έκδοση μιας άδειας απαιτούνται τουλάχιστον 4 παρουσίες στη Δνση Μεταφορών, με μετακινήσεις πολλές από τις οποίες είναι υπεραστικές, με τη ψηφιοποίηση παραμένουν μόνο οι μετακινήσεις για τις εξετάσεις.
  -αποδεσμεύει τις Υπηρεσίες από την υποχρέωση διατήρησης φακέλων για κάθε υποψήφιο και κατά συνέπεια αποθηκευτικών χώρων φύλαξής των.

  3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Μέσω της ψηφιοποίησης της διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που δυστυχώς στο ν/σ δεν προβλέπεται,εξασφαλίζεται η εποπτεία της και κατά συνέπεια η πραγματοποίησή της.
  Η σωστή ολοκληρωμένη εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας στη Χώρα μας.
  Η προτεινόμενη δημιουργία μηχανογραφικού αρχείου καταχώρησης των ιατρικών πιστοποιήσεων υποψηφίων οδηγών, κάθε ιατρού ,που δίνει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας και κατά συνέπεια εποπτείας , από Τριτοβάθμια Ιατρική Επιτροπή (η σύστασή της δεν προβλέπεται στο ν/σ) που θα εδρεύει στο ΥΥΜ ,θα εξαλείψει το σημερινό φαινόμενο που σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι κρίνονται ιατρικώς κατάλληλοι για οδήγηση (η πρόταση συζητήθηκε σε συνάντηση με τον Υπουργό κο Πιερρακάκη ,κρίθηκε σημαντική και δόθηκε άμεσα εντολή σχεδίασής της στα πλαίσια του υπό ανάπτυξη σχετικού συστήματος καταχώρησης των ιατρικών πιστοποιήσεων).

  Β. Ανανεώσεις αδειών οδήγησης
  Στο ν/σ δεν προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας και απαλλαγή των Δνσεων Μεταφορών από το σχετικό έργο.

  Γ. Άλλα ζητήματα
  Θέση εκπαιδευτή στο όχημα κατά την πρακτική εξέταση
  Η πρόβλεψη για τοποθέτηση του εκπαιδευτή στο πίσω κάθισμα και του εξεταστή στου συνοδηγού κατά την πρακτική εξέταση, είναι αχρείαστη και προβληματική γιατί:
  • οι εξεταστές δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δε γνωρίζουν τις δυνατότητες του υποψηφίου οδηγού και την οδηγητική του συμπεριφορά,
  • οδηγεί σε σημαντικό επασφάλιστρο, σε βάρος των υποψηφίων
  • η οπτική καταγραφή του χώρου οδηγού και συνοδηγού με 2η κάμερα, καλύπτει απόλυτα τη διαφάνεια της εξέτασης.
  Επόπτες πρακτικής εξέτασης
  Αναφορικά με την πρόβλεψη του ν/σ του ΥΥΜ για ανάθεση εποπτικού ρόλου και σε αστυνομικούς είναι και αυτή άστοχη και λανθασμένη γιατί:
  • οι αστυνομικοί δε γνωρίζουν τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης
  • είναι γνωστή η λειψανδρία του Υπ. Προστασίας του πολίτη και θα είναι μεγάλη έκπληξη εάν ρωτήθηκε σχετικά και έχει συναινέσει.
  • Η ψηφιοποίηση του συστήματος με ανάθεση του έργου στην Αρχή Διαφάνειας και στους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ (έμπειροι παλιοί εξεταστές και εκπαιδευτές του συνόλου των υφιστάμενων εξεταστών) εξασφαλίζουν απόλυτα τη διαφάνεια και την ποιότητα των εξετάσεων.
  Εγχειρίδια θεωρητικής εκπαίδευσης
  Από το Ευγενίδειο Ίδρυμα έχει από τα τέλη του 2014 ολοκληρωθεί η συγγραφή των νέων εγχειριδίων εκπαίδευσης ,όλων των κατηγοριών, με επικαιροποίηση της ύλης τους βάσει των αλλαγών στον ΚΟΚ στο ίδιο χρονικό διάστημα,των τεχνολογικών εξελίξεων των οχημάτων και με διορθωμένα ,εμπλουτισμένα ερωτηματολόγια για τη θεωρητική εξέταση.
  Τα εγχειρίδια είναι από πλευράς περιεχομένου και κεφαλοποίησης αντίστοιχα με τα εγχειρίδια άλλων χωρών της ΕΕ με προηγμένη οδική ασφάλεια και παιδεία.
  Έξη χρόνια από την ολοκλήρωσή τους παραμένουν στα συρτάρια του Υπουργείου με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του και χωρίς καμμία αιτιολόγηση της απαξίωσής τους και με ανάθεση και πάλι στο Ευγενίδειο Ίδρυμα ,καλείται ο ελληνικός λαός να ξαναπληρώσει για νέα βιβλία(πολύ καλό βέβαια για τους γνωστούς –άγνωστους που επί πληρωμή θα τα αναλάβουν).
  Με δεδομένο ότι η συγγραφή νέων εγχειριδίων σε συνδυασμό με την αναγκαία επανασχεδίαση του ψηφιακού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων (ΜΣΘΕΥΟ) σε hardware & software, απαιτεί σημαντικό χρόνο που ξεπερνά τα 3 χρόνια ,η θεωρητική εκπαίδευση στη Χώρα μας θα παραμείνει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα στα παλιά ελλειπή εγχειρίδια και ερωτηματολόγια.
  Το ν/σ του ΥΥΜ, επιλύει ελάχιστα από τα υφιστάμενα διαχρονικά τεράστια προβλήματα , διαιωνίζοντάς τα.
  Η Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας του ΥΥΜ ,από το 2010 ξεκίνησε την προσπάθεια ολοκληρώνοντας τους σχεδιασμούς της το 2014 για τη ρύθμιση του μείζονος θέματος για την ελληνική κοινωνία των αδειών οδήγησης και που με ευθύνη διαχρονικά της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΥΜ ,δεν κατέστη δυνατό να ευοδωθεί.
  Το ν/σ είναι προιόν αγνώστων συντακτών και όχι της αρμόδιας όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό του ΥΥΜ Γενικής Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασχετοσύνης των συντακτών του είναι η λεπτομερής αναφορά τεχνικών προδιαγραφών που καταλαμβάνουν το 1/3 περίπου του ν/σ ,που επιβάλλεται και προβλέπεται και από το Σύνταγμα ,να περιέχονται σε υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.
  Νομοθετική δυνατότητα που επιτρέπει αλλαγές στις προδιαγραφές με τροποποίηση της υ.α. αντί με διάταξη νόμου.
  Δημιούργημα του Γραφείου του Υφυπουργού Μεταφορών και χωρίς τη συμμετοχή έστω και της ειδικής επιτροπής που είχε συστήσει για το σκοπό αυτό ο Υπουργός ΥΜ.
  Δημιούργημα αγνώστων συντακτών ήταν και ο σχετικός νόμος της προηγούμενης Κυβέρνησης ,που καταργήθηκε μιας και ήταν ανεφάρμοστος.
  Το Υπουργείο ΥΜ έχει ικανότατα υπηρεσιακά στελέχη που δυστυχώς αγνοούνται και την ατυχία διαχρονικά κακών πολιτικά προισταμένων, με αποκορύφωμα τους δυο τελευταίους Υπουργούς της προηγούμενης και της τωρινής Κυβέρνησης.
  Είναι ακόμα πιο θλιβερό το γεγονός ότι δεν πήρα καμία απάντηση μέχρι σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στο σ/ν που τους υπέβαλα το Σεπτέμβριο του 2019 ,όντας συνταξιούχος ,σ/ν που επιλύει με την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, ριζικά το τεράστιο πρόβλημα των αδειών οδήγησης και που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη Χώρα μας.
  Λαζαρίδης Ιωάννης
  Τέως Προιστάμενος Γενικής Δ/νσης
  Οδικής Ασφάλειας ΥΥΜ και νυν συνταξιούχος

 • 22 Μαΐου 2021, 19:21 | Αμανατίδου Ελένη

  Η θεωρητική εκπαίδευση θα έπρεπε να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα με τη δυνατότητα να διδάσκεται και από εκπαιδευτές ή/και εξεταστές οδήγησης. Τα δυστυχήματα με ποδήλατα/πατίνια κ.α. αποτελούν ένδειξη της έλλειψης γνώσης και τήρησης του ΚΟΚ. Η καλλιέργεια της νοοτροπίας οδικής ασφάλειας, ήδη από το σχολείο, θεωρώ πως θα αλλάξει σταδιακά τη γενικότερη νοοτροπία στην κοινωνία.
  Αναφέροντας και κάτι ανατρεπτικό, θα μπορούσε να επιδοτείται με κάποιον τρόπο και η συμμετοχή των οδηγών γονέων σε κάποιους κύκλους μαθημάτων.
  Επίσης, εάν η δυνατότητα θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης (χορήγηση βεβαίωσης) μεταφερθεί από τα ΚΕΘΕΥΟ και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσε να παρακολουθείται η πραγματοποίηση των μαθημάτων και να παραμένει στις Σχολές Οδηγών ο ουσιαστικός και σημαντικότερος ρόλος της πρακτικής εκπαίδευσης. Ως εξετάστρια σε περιοχή που πιστεύω πως οι εξετάσεις είναι αδιάβλητες, αντιλαμβάνομαι τον πραγματικά σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτών και το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των υποψηφίων. Ταπεινή μου άποψη είναι πως η θέση του εκπαιδευτή είναι στον δρόμο. Και μιλώντας ως μητέρα εφήβων θεωρώ πως λίγα 18χρονα+ έχουν διάθεση να μπουν σε ακόμη μία αίθουσα διδασκαλίας. Πόσο μάλλον να παρακολουθήσουν ουσιαστικά. Βρείτε τρόπους να μαθαίνουν πραγματικά και μην υιοθετείτε και διαιωνίζετε αναχρονιστικές μεθόδους, κυρίως φοροεισπρακτικές.

 • 19 Μαΐου 2021, 21:36 | Φωτακέλης Ιωάννης

  Σε αστικο ιστο με τον εξεταστη στο καθισμα του συνοδηγου και τον εκπαιδευτη πισω .
  Ερωτηση 1.
  Σε περιπτωση ατυχηματος ΠΟΙΟΣ αποζημιωνει την ζημια καθοτι υπαρχει ασφαλιστικος νόμος που μας λεει ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ π.χ. μια ζημια της ταξης των 2000 ευρω που εγινε σε εξεταση το φανοποιειο θα δικεκδικησει απο εμενα 480 ευρω ειδαλλως δεν θα αποκαταστησει την ζημια .

  Ερωτηση 2.
  Σε περιπτωση ατυχηματος εαν η ζημια για να αποκατασταθει χρειαζεται 2 εβδομαδες που ειναι ενα πολυ πιθανο σεναριο , πως θα κανει ο εκπαιδευτης μαθηματα οδηγησης εαν δεν εχει 2ο οχημα το οποιο θα πρεπει να πληρωνει κανονικα τις εισφορες του.

  Ερωτηση 3.
  Σε περιπτωση κακοτυχιας τελικα και εφοσον εχουν καταστρεψει ηδη δυο αυτοκινητα , εαν υπαρξει και τριτο ατυχημα σε τρεις εβδομαδες (οπως συνεβη και σε εμενα προσωπικα εκτος εξετασεων) , τελικα ποσα αυτοκινητα πρεπει να εχει μια σχολη οδηγων;
  Ερωτηση 4.

  Εφοσον χτυπηθουν ενα η δυο αυτοκινητα και εχουν εξαντληθει ολα τα περιθωρια για αλλο αυτοκινητα οποτε πρεπει να περιμενουμε να γινουν οι ζημιες , ποιος θα μας αποζημιωσει για την αναμονη των επομενων μαθητων οι οποιοι με την πρωτη ευκαιρια θα παρουν το Δ.Ε.Ε. τους και θα πανε σε αλλη σχολη για να εξυπηρετηθουν;

  συμπερασματικα υπαρχουν πολλα «ΑΛΛΑ» σε αυτο το κομματι του συνεπιβατη εξεταστη , και οπως λενε στο χωριο μου μετα το αλλά ξεκιναει η αληθεια.

  οποτε εαν θελετε να προχωρησετε σε ενα τετοιο σεναριο , μπορειτε με τα δεκαευρα που εχετε παρακρατησει με τον προηγουμενο νομο σπιρτζη χωρις λογο και χωρις αιτια (εχει καταργηθει ολος ο νομος σε ολα τα αρθρα εκτος απο το 5ευρω της θεωρητικης και το 5ευρω της πρακτικης) να αγορασετε υπεροχα αυτοκινητακια να κανουν βολτες και οι υπαλληλοιτων περιφερειακων ενοτητων και να δουμε στην τελικη ποσο καλοσυντηρημενα θα ειναι σε βαθος διετιας ή ακομα να παρετε ΕΣΕΙΣ με LEASING να τελειωνει η δουλεια και οχι με ξενα κολυβα να κανετε μνημοσυνα.