Άρθρο 10 Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών

  1. Η ψηφιακή φωτογραφία των υποψηφίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια, σε δεύτερο χρόνο, δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, η ψηφιακή φωτογραφία του υποψηφίου διασταυρώνεται, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με την αντίστοιχη φωτογραφία που συμπεριλαμβάνεται στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου.

 

  1. Οι ψηφιακές φωτογραφίες των υποψηφίων αποθηκεύονται στην αποσπώμενη κάρτα μνήμης, η οποία μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης αποστέλλεται, με μέριμνα των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας μαζί με τη λίστα των υποψήφιων οδηγών και οδηγών και το πρακτικό διενέργειας θεωρητικής εξέτασης. Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για τον σκοπό της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, καθώς και τη σχετική στατιστική επεξεργασία αναφορικά με την διαδικασία θεωρητικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών από την αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι φωτογραφίες διαγράφονται. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που έχει εκκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία ή διαδικασία απομακρυσμένης εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 20, οι φωτογραφίες διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, λαμβανομένων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω μέτρα καταγράφονται σε κατάλληλες πολιτικές τόσο για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όσο και για τις Περιφέρειες που εκτελούν πράξεις επεξεργασίας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και εφαρμοζομένου του ν. 4624/2019.

 

  1. Αν, κατά τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθεί η τέλεση απάτης ή πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου, πέραν των τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95):

 

α) Ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε στη θεωρητική εξέταση και το Δ.Ε.Ε. ακυρώνεται. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραμματισμού συμμετοχής στη θεωρητική εξέταση μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε. και τη συμμετοχή του στη θεωρητική εξέταση απαιτείται η εκ νέου ολοκλήρωση παρακολούθησης των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος και στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), περί ελάχιστων απαιτήσεων για τις εξετάσεις οδήγησης.

 

β) Αν, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση και την αντίστοιχη δοκιμασία και του έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης, ανακαλείται η προσωρινή άδεια ή η άδεια οδήγησης που του έχει χορηγηθεί. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανέκδοσης του Δ.Ε.Ε. και εκ νέου προγραμματισμού συμμετοχής του στη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψήφιων οδηγών και οδηγών, μετά την πάροδο δυο (2) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης. Για την επανέκδοση του Δ.Ε.Ε. και τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, απαιτείται η εκ νέου ολοκλήρωση παρακολούθησης των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 13 του παρόντος και στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012.

 

  • 22 Μαΐου 2021, 20:58 | Αμανατίδου Ελένη

    Θεωρώ πως θα πρέπει το άρθρο να αποσυρθεί. Ακυρώνει τον ρόλο των επιτηρητών. Να δοθεί βαρύτητα στην ψηφιακή σχεδίαση του ΔΕΕ και στη διασύνδεσή του με το μηχανογραφικό σύστημα εξετάσεων, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα από το πνεύμα της προηγούμενης και παρούσας διάταξης είναι πως αμφισβητείται ευθέως η ακεραιότητα των επιτηρητών. Αντί να κάνετε όλα αυτά γιατί δεν δίνετε το έργο σε σώμα εξεταστών ή στην Αρχή Διαφάνειας; Χρειάζονται τολμηρές πολιτικές αποφάσεις και όχι να κρύβονται οι πολιτικές ευθύνες και οι ψηφοθηρικές πρακτικές πίσω από τη στοχοποίηση των επιτηρητών.