Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται:

  α. Τα ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, η διδακτέα ύλη, τα ερωτηματολόγια, ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων οδηγών και οδηγών του άρθρου 5, τα ειδικά δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν, το ειδικότερο περιεχόμενο και η μορφή του Δ.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  β. Το ειδικότερο περιεχόμενο του κάθε ερωτηματολογίου της θεωρητικής εξέτασης και οι ξένες γλώσσες στις οποίες μεταφράζονται και διατίθενται τα ερωτηματολόγια, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού,

  γ. Το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών οχημάτων, η ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών, η κατηγοριοποίηση των οδηγικών σφαλμάτων και η επίπτωσή τους στην αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών στην πρακτική δοκιμασία, η σχετική βαθμολόγηση των υποψηφίων οδηγών, η διενέργεια πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών με αναπηρία σε διασκευασμένα οχήματα, οι λεπτομέρειες διενέργειας εκπαίδευσης και εξέτασης σε όχημα με ή χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό και χορήγησης άδειας οδήγησης οχήματος με περιορισμό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκπαίδευση των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια για την πρακτική εκπαίδευση και δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών.

  δ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Ο.Π.Σ. και των μηχανογραφικών εφαρμογών του άρθρου 17. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται η σταδιακή εφαρμογή ή η πιλοτική λειτουργία των σχετικών εφαρμογών ή υποσυστημάτων του Ο.Π.Σ. Στην περίπτωση αυτή, για την έναρξη της λειτουργίας του κάθε υποσυστήματος ή εφαρμογής για το σύνολο της Χώρας ή συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα.

  ε. Τα προσόντα των εξεταστών που εγγράφονται στο Μητρώο Εξεταστών του άρθρου 18, η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων όργανα, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου και η αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των Εξεταστών και για την επιλογή αυτών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εξετάσεις, τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, ειδικές προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής και ο τρόπος αποβολής από το Μητρώο, το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις διενέργειας του έργου των εξεταστών από τους ιδιώτες της παρ. 5 του άρθρου 18.
  στ. Η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων Εποπτών του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19, ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου και η αρμόδια προς τούτο Υπηρεσία, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των Εποπτών και για την επιλογή αυτών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ελέγχους, η διαδικασία αντικατάστασης αυτών βάσει διαθεσιμότητας και υπηρεσιακών αναγκών, τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, ειδικές προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής και ο τρόπος αποβολής από το Μητρώο, τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  ζ. Τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους συστημάτων του Ο.Π.Σ. του ιδίου άρθρου.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 16, οι ανατιθέμενες στον Εκτελούντα την Επεξεργασία πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων – ΕΑΠΔ), ο τρόπος ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 16.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύνανται να προστίθενται κατηγορίες υποψηφίων με δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εποπτών του άρθρου 19 και να εξειδικεύεται κάθε θέμα σχετικό με τις κατηγορίες αυτές.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας του έργου των εξεταστών, και της εποπτείας τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων στο Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη για την ανάλυση του κόστους χρέωσης των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, ανάλογα με τις κατηγορίες αδειών οδήγησης για τις οποίες παρέχεται εκπαίδευση, καθορίζεται το ελάχιστο κόστος χρέωσης των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που προσφέρονται από τις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών στους εκπαιδευόμενους.

  6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Θ.Ε. του άρθρου 7, καθορίζονται τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων σε αυτήν, ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής ερωτήσεων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής των ερωτήσεων την ημέρα διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

  7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών οργανώνονται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (E.K.Δ.Δ.Α.) ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τα μέλη των Μητρώων Εξεταστών και Εποπτών. Με την απόφαση αυτή, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

  8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη δύναται να εκδίδεται ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εποπτών του άρθρου 19, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόμενο της βεβαίωσης χαρακτηρισμού και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος, η διαδικασία διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πριν την καταχώρησή του ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

  10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα στοιχεία και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η καταγραφή των αποτελεσμάτων του τεχνικού ελέγχου, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών.

  11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28.

  12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων κατά περίπτωση δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 32.

 • Αγ. Δημήτριος 31/05/2021
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
  ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 57
  Αγ. Δημήτριος 173 42
  Τηλ – fax :2109858591
  Web: http://www.seona.gr
  Email: seonant@gmail.com

  Κύριε υπουργέ,
  Κάποιες φορές παρουσιάζονται διατάξεις στα κατατεθέντα νομοσχέδια προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη παρουσίαση των διατάξεων αυτών σε ανοικτή διαβούλευση.
  Σύμφωνα με την παρουσίαση του ΥΜΕ για το παρόν σχέδιο νόμου στο μουσείο αυτοκίνητου, υπάρχουν εξαγγελίες για σχεδιαζόμενες αλλαγές ή θέσπιση νέων διατάξεων, που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου, που όπως φαίνεται δεν θα έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε τις απόψεις μας σε διαβούλευση. Αναμεσά σε άλλες είναι οι εξαγγελίες για τις αλλαγές για τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εκπαιδευτή και την επιμόρφωση των υφιστάμενων εκπαιδευτών.
  Προτείνεται η επιμόρφωση να γίνεται κάθε επτά χρόνια και όχι τρία όπως ακούσαμε από τον κ. Υπουργό και κ. Υφυπουργό. Επίσης η πιστοποίηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση για την περιοδική επιμόρφωση κατά τα πρότυπα του ΠΕΙ.
  Στο άρθρο 32 «Εξουσιοδοτικές Διατάξεις» αναφέρεται ότι προβλέπονται προς δημοσίευση δεκαπέντε ΥΑ τρεις ΚΥΑ και ένα διάταγμα στο άρθρο 22. Στο άρθρο 34 «Καταργούμενες Διατάξεις» καταργούνται με την έκδοση των αποφάσεων του άρθρου 32, τα άρθρα 19 έως και 29 της ΥΑ50984. Το περιεχόμενο αυτών των επικείμενων αποφάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, ενώ περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών που πρόκειται να θεσπιστούν. Αυτές τις αλλαγές δεν περιλαμβάνονται στο παρόν σχέδιο νόμου. Τα άρθρα 19 έως και 29 της ΥΑ502984 που πρόκειται να αντικατασταθούν και να ισχύσουν αποτελούν το κύριο έργο των εκπαιδευτών οδήγησης.
  Τις αλλαγές αυτές δεν τις γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Ελπίζουμε να μας δώσετε την ευκαιρία να διαβουλευτούμε τις αλλαγές αυτές και να σας παρουσιάσουμε την γνώμη μας.
  Για το ΔΣ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 • 31 Μαΐου 2021, 03:15 | Στυλιανός Χασούρης

  ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ
  vs
  ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ1621 (1-2-3).

  Σχετικά με την ΥΑ του άρθρου 32 παρ. 1γ) που θα καθορίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκπαίδευση και εξέταση των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α έχω να καταθέσω τα εξής:
  Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των οδηγών δίκυκλων, ειδικά αν εκπαιδεύονται ή εξετάζονται.
  Ο ολοκληρωμένος προστατευτικός εξοπλισμός είναι το κράνος, μπουφάν, παντελόνι, γάντια, υποδήματα, προστασία όρασης και ακοής και αντανακλαστικό γιλέκο. Δείτε παράδειγμα εδώ:
  https://drive.google.com/file/d/1A1Hp5-qgjeVndN6B6P7Y_WfxGALhTXx2/view
  Η επιλογή του προστατευτικού εξοπλισμού των αναβατών δίκυκλων χρειάζεται έρευνα ανά περίπτωση. (αναβάτης – δίκυκλο). Επιλέγουμε την μέγιστη δυνατή προστασία που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαβαθμίσεις του εξοπλισμού ανάλογα με τον βαθμό προστασίας, οι οποίες καθορίζουν ανάλογα το κόστος. Υπάρχει κλιμάκωση της προστασίας ανά περίπτωση, αναλογικά με το είδος την ποιότητα υλικών και το βαθμό προστασίας των προστατευτικών.
  Η χρήση εγκεκριμένων προστατευτικών εξωτερικών ενισχύσεων, επικαλαμίδες επιγονατίδες και επιαγκωνίδες επί του ρουχισμού (κόκκαλα), συγκριτικά με τον εγκεκριμένο ρουχισμό με ενσωματωμένες ενισχύσεις είναι λιγότερο αποτελεσματική στην προστασία του αναβατή όπως ακριβώς η χρήση εγκεκριμένου κράνους ανοικτού τύπου (Jet), συγκριτικά με εγκεκριμένο κράνος κλειστού τύπου (full face ή flip up) όπου και αυτή είναι λιγότερο αποτελεσματική στην προστασία του αναβατή.
  Στην περίπτωση των εξωτερικών προστατευτικών (κόκκαλα), δεν παρέχεται προστασία από την τριβή στο οδόστρωμα, δεν υπάρχουν προστατευτικά στους ώμους και στους γοφούς όπως είναι ενσωματωμένα στον προστατευτικό ρουχισμό.
  https://drive.google.com/file/d/1utQsnyx9i1UoJYc0FPkX99laXi5Lc5fj/view
  Κατά την εκπαίδευση και εξέταση, προτείνεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικού ρουχισμού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621 στην βέλτιστη αναβάθμιση του.
  Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ1621 (1-2-3) είναι το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο προστασίας το οποίο είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την ΥΑ50984 για την εκπαίδευση και την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
  Στρατηγικός στόχος της εκπαίδευσης και της εξέτασης είναι ο υποψήφιος μελλοντικός οδηγός αλλά και κάθε αναβάτης δικύκλου να κατανοήσει την σπουδαιότητα του προστατευτικού εξοπλισμού ώστε να πεισθεί να τον χρησιμοποιεί κάθε φορά που επιβαίνει σε δίκυκλο. Να τον γνωρίσει στην εκπαίδευση από τον εκπαιδευτή του, να τον χρησιμοποιεί και να αποκτήσει οικειότητα στην χρήση.
  Αν ο υποψήφιος υιοθετήσει την αναγκαιότητα να προμηθευτεί τον εξοπλισμό και να τον χρησιμοποιεί πάντα, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, κατά την διάρκεια της οδήγησης του, τότε έχει θεμελιωθεί μια σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια, ειδικά αν εξετάσει κάνεις τα στατιστικά των ατυχημάτων με δίκυκλο. Αυτή η στάση μπορεί να σώζει ζωές.
  Πρόταση: Εξοπλισμός για όλους!
  Κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε η πολιτεία να θεσπίσει κανόνες υποχρεωτικής χρήσης του εξοπλισμού, όπως σε άλλες χώρες της ΕΕ σε όλους τους οδηγούς δίκυκλων, σε όλες τις οδούς, όπως με τα μέσα συγκράτησης στα αυτοκίνητα.
  Αν όχι ολοκληρωτικά τουλάχιστον μπορεί να επιβληθεί στους νέους οδηγούς πχ. για δυο τρία έτη μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης ακόμα και για αυτούς της ισοτιμίας Β με Α1 και ΑΜ που ενδεχομένως δεν αναγνωρίζουν την σημασία που έχει ο προστατευτικός εξοπλισμός.
  Οπωσδήποτε πρέπει να δοθούν κίνητρα αγοράς με επιδοτήσεις έτσι ώστε να μην κοστίζει μια περιουσία ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός.
  Μπορούμε να βάλουμε στην ζωή μας τον εξοπλισμό στα δίκυκλα.
  Και αυτό ξεκινά από την εκπαίδευση και εξέταση.
  Μια συνήθεια είναι όλα και μάλιστα αυτή η συνήθεια θα είναι πολύτιμη.
  Η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει την χρήση υποχρεωτικού προστατευτικού εξοπλισμού ανωτέρου επιπέδου στην εκπαίδευση και εξέταση δίκυκλων.

  Χασούρης Στυλιανός
  Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής.

 • 26 Μαΐου 2021, 23:29 | Κωνσταντίνος Καλφούντζος

  Προχθές σε ημερίδα, ο υφυπουργός επανέλαβε την εξαγγελία του του Φεβρουαρίου για αλλαγή των προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδηγών. Δεν ξέρω αν θα τα διευκρινίσει την εβδομάδα της ψήφισης.
  Ο νόμος λέει ότι αυτές οι προϋποθέσεις διευκρινίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, έπειτα από εισήγηση του υπουργού.

  Ένας που γνωρίζει καλά την Ελληνική καταλαβαίνει ότι καταργούνται οι εξετάσεις πιστοποίησης μέσω ΕΟΠΠΕΠ και θα απαιτούνται πλέον συγκεκριμένα τυπικά προσόντα.

  Εγώ υπολογίζω:
  – ελάχιστη ηλικία 27 έτη (στα 22 μπορεί το νωρίτερο να βγάλει κάποιος την Α κατηγορία)
  – ελάχιστη διάρκεια κατοχής όλων των αδειών οδήγησης (στο εξωτερικό είναι 5 χρόνια, βλ. προηγούμενο)
  – τίτλος σπουδών ειδικότητας Εκπαιδευτή Οδηγών από Δ.ΙΕΚ ή Ι.ΙΕΚ ή άλλος τίτλος ΠΕ, ΤΕ κλπ σχετικός με Μηχανολογία
  – παιδαγωγική επάρκεια (όσοι έχουν τελειώσει ΙΕΚ, έχουν διδαχθεί όλες τις τεχνικές διδασκαλίας και έχουν κάνει 920 ώρες πρακτική, σε αντίθεση με κατόχους τίτλων ΠΕ, ΤΕ)
  – καμία παράβαση συγκεκριμένων άρθρων του Κ.Ο.Κ.

  Η ισχύουσα «παρωχημένη» διαδικασία εξετάσεων είναι πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα και από διδακτορικό δίπλωμα στην Ολλανδία πάνω στις Φυσικές Επιστήμες (που έχω πτυχίο και μεταπτυχιακό).

 • 26 Μαΐου 2021, 18:37 | Νικόλαος Λαμπρόπουλος

  Το εκπαιδευτικό σύστημα που αφορά τους εκπαιδευτές οδήγησης σωστά επισημαίνεται ότι είναι πλέον παρωχημένο και ξεπερασμένο στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως αποτελεί υπόθεση του κλάδου των εκπαιδευτών που πρέπει να το δουν υπό το φως των νέων εξελίξεων. Υπάρχουν προυποθέσεις ώστε ο κλάδος να αναβαθμιστεί σε αρχική φάση σε επίπεδο Τ Ε Ι και αργότερα όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

 • 23 Μαΐου 2021, 01:54 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Άρθρο 32 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η διαγραφή της § 9 στο άρθρο 32.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Η § 9 στο άρθρο 32 είναι αντίθετη στο άρθρο 27 και κατ΄ ουσίαν το ακυρώνει. Εξάλλου η επιβολή εξαιρετικών περιορισμών στην κυκλοφορία, άν ήθελε υποτεθεί ότι για τέτοιους προβλέπει το άρθρο 32 § 9, μπορεί να γίνει με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) και έτσι είναι περιττή κάθε επανάληψή της.

 • 21 Μαΐου 2021, 17:50 | Κωνσταντίνος Καλφούντζος

  Εκκρεμεί η διευκρίνηση των νέων προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Παραθέτω από την παρουσίαση στο Μουσείο Αυτοκινήτου τον περασμένο Φεβρουάριο:

  https://youtu.be/TQkkpFswMY4?t=1031

  «Το σύστημα που αφορά τους εκπαιδευτές οδήγησης στη χώρα μας είναι παρωχημένο. Για τον λόγο αυτό όταν κάποιος πλέον θα θελήσει να γίνει εκπαιδευτής οδήγησης, θα πρέπει σωρευτικά να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις»:

  – ελάχιστη ηλικία
  – ελάχιστη διάρκεια κατοχής άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών
  – δικαίωμα άσκησης θα έχουν κάτοχοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων, απόφοιτοι συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σχετικών με την κυκλοφοριακή αγωγή και οδική ασφάλεια
  – πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας
  – να μην έχουν υποπέσει σε συγκεκριμένες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ

  Περιμένουμε αρχές Ιουνίου με το παρόν νομοσχέδιο που θα έρθει για ψήφιση, να συμπεριληφθεί και αυτό το κομμάτι.