Άρθρο 28 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 33824/2683/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514) και πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19800/1982 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄455) και την υπ’ αρ. 4700/330/2004 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 192). Εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 • Άρθρο 28 τελ εδάφιο.
  Προτείνουμε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 28 να διαμορφωθεί ως εξής, για λόγους νομοθετικής τάξης, σύμφωνα με τα όσα έχουμε ήδη αναφέρει για τα εν λόγω οχήματα:
  «Εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω».

 • 31 Μαΐου 2021, 00:56 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  Αρχικά θέλω να τονίσω πως οι προτάσεις που υποβάλλω είναι τόσο για τον εαυτό μου (έχω 10 ΟΙΕ στην ιδιοκτησία μου) όσο και εκ μέρους της οργάνωσης ΣΙΣΟ για τα στρατιωτικά οχήματα

  Λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από άλλους ενδιαφερόμενους, τροποποιώ τις προτάσεις που είχα υποβάλει στην αρχή της διαβούλευσης και

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  Άρθρο 28 – Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε ΟΙΕ

  1. Στα ΟΙΕ χορηγούνται στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 33824/2683/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514) και πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19800/1982 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄455) και την υπ’ αρ. 4700/330/2004 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 192). Εξαιρούνται τα οχήματα της § 3 του άρθρου 27, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  2. Για την χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει προς απόδειξη της κυριότητάς του, τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς, ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, ή υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ΟΙΕ έχει εξοφληθεί, έχει την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του και ότι αυτό είναι ελεύθερο παντός βάρους και δικαιώματος τρίτου. Στοιχεία κυκλοφορίας δεν χορηγούνται, άν ο καταχωρημένος στα μητρώα της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ως ιδιοκτήτης του ΟΙΕ αποδεικνύει εγγράφως, με αίτησή του προς αυτήν, την ύπαρξη εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον των δικαστικών αρχών σχετικά με την κυριότητα του οχήματος.

  3. Η χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας δεν αποτελεί τίτλο κυριότητος για το ΟΙΕ στο οποίο αφορά. Καμμία αξίωση αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να εγερθεί κατά του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΟΙΕ σε μη κύριο.

  4. Στο έντυπο της χορηγούμενης άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής:
  α) Στον κωδικό «C.4» του εντύπου γίνεται μνεία του γεγονότος ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας iii δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος
  β) Στον κωδικό «Η» του εντύπου αναγράφεται ως διάρκεια ισχύος της άδειας, η διάρκεια ισχύος του «πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος» πλέον ενός μηνός.
  γ) Στον χώρο για παρατηρήσεις του εντύπου αναγράφεται η σημείωση: «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Επανέρχομαι στο ζήτημα της κυριότητας ενός ΟΙΕ, μετά το αρχικό μου σχόλιο και τα πολλά σχόλια άλλων πολιτών που εμφιλοχώρησαν τονίζοντας πως για κάθε ΕΝΑ όχημα με πινακίδες ιστορικού, υπάρχουν άλλα ΔΕΚΑ «χωρίς χαρτιά» που με τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας θα κυκλοφορήσουν και αυτά.

  Σας έχω ήδη γράψει ότι για τα ταξνομημένα οχήματα, δηλαδή αυτά με πινακίδες η μεταβίβαση γίνεται μόνον από το κράτος με έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, και δεν είναι έγκυρη καμμία μεταβίβαση με άλλον τρόπο (ιδιωτικό συμφωνητικό, υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο κ.ο.κ.).

  Για τα ταξινομημένα οχήματα το Υπουργείο λέει: «..αποτελεί πάγια θέση της υπηρεσίας μας πως η πλημμελής ή ημιτελής διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας .. θεμελιώνει ιδιωτική διαφορά μη δεκτική επίλυσης μέσω υπεύθυνης δήλωσης ή ένορκης βεβαίωσης των συμβαλλομένων καθώς στερείται νομοθετικού ερείσματος. Υπέρβαση του προσκόμματος αυτού μπορεί να γίνει κατά τρόπο σύννομο μόνο έπειτα από δικαστική απόφαση.. Επιπροσθέτως .. στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής λόγω καταστροφής των οχημάτων όσο και στις περιπτώσεις αποξένωσης των κυρίων από την κατοχή επί των οχημάτων αιτία πωλήσεως πιστεύουμε πως κάθε άτυπη απόκλιση από την ισχύουσα και νομοθετημένη -και ως εκ τούτου νομικά δεσμευτική- διαδικασία θα επιφέρει σωρεία στρεβλώσεων .. καθώς και θα οδηγήσει στη διαμόρφωση άτυπων συναλλακτικών πρακτικών» (έγγραφο Υπουργείου Υποδομών Α36099-2777-15//20-7-2015 προς το Συνήγορο του Πολίτη).

  Επειδή για να μεταβιβαστεί ένα όχημα, πρέπει να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας που οφείλει, και άν πέθανε ο ιδιοκτήτης του, πρέπει να γίνει δήλωση φόρου κληρονομίας και να πληρωθούν οι φόροι κληρονομίας (άν δεν έχουν αποποιηθεί λόγω χρεών οι κληρονόμοι), πάρα πολλά τέτοια οχήματα που φαίνεται στο μητρώο του Υπουργείου να κυκλοφορούν, είναι είτε ΑΣΥΜΦΟΡΟ να μεταβιβαστούν (παράδειγμα: σκαραβαίος του 1970 άφτιαχτος έχει εμπορική αξία 1.500 € αλλά οφείλει τέλη 6 ετών 125€ Χ 6 = 750 €, συν πρόστιμο / εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ 200 €, συν πρόστιμο ανασφάλιστου 200 €) είτε επειδή είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να μεταβιβαστούν (παράδειγμα: οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομία λόγω χρεών 100.000 € και δεν τους νοιάζει να εισπράξουν 1.500 € από ένα «παλιό αυτοκίνητο») είναι αμέτρητα τα παλιά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν «για ανταλλακτικά ή για ιστορικό» με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη.

  Τυπικά αυτές οι πωλήσεις είναι παράνομες αφού ο νόμος, και συγκεκριμένα τα εκ παραλλήλου ισχύοντα άρθρα 6 §§ 1-3 του Ν.Δ. 1146/1972 «Περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών» και 1 §§ 1-2 του Ν. 722/1977 «Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων», ορίζουν:

  Άρθρο 6 του χουντικού Ν. 1146/1972 που εξέδωσε ο Αντιβασιλέας Γεώργιος Παπαδόπουλος: «1. .. μοναδικήν απόδειξιν της κτήσεως δικαιώματος κυριότητος .. επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας αποτελεί η εγγραφή εις το .. βιβλιάριον (εννοεί το βιβλιάριο μεταβολών)» «2. Συμφωνίαι δι΄ ών συμφωνείται εικονικότης των ως άνω εγγραφών αφορωσών εις την κτήσιν ή μεταβίβασιν της κυριότητος αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσυκλεττών ή άλλων επί τούτων εμπραγμάτων δικαιωμάτων είναι άκυροι..» «3. Πάσα ανταπόδειξις κατά του περιεχομένου της εγγραφής .. είναι απαράδεκτος και δεν λαμβάνεται υπ΄ όψει επί Δικαστηρίου».

  Άρθρο 2 του Ν. 722/1977: «Η κατά τας κειμένας διατάξεις χορηγουμένη άδεια κυκλοφορίας διά τα κατά το προηγούμενον άρθρον αυτοκίνητα οχήματα, της οποίας ο τύπος θέλει καθορισθή κατά το άρθρον 5 του παρόντος, αποτελεί τίτλον κυριότητος.»

  Στα ΟΙΕ, τα οποία συνήθως είναι μη ταξινομημένα οχήματα (είτε από οριστική διαγραφή, είτε εκτελωνισμένα ως ιστορικά, είτε μηδέποτε ταξινομημένα) σας έχω ήδη γράψει ότι από ανάγκη διαμορφώθηκε η σημερινή κατάσταση με τις μεταβιβάσεις αυτές «χωρίς χαρτιά», ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ.

  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ. Αφενός, οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση δεν θάναι ούτε απλή, ούτε εύκολη, και θα οδηγήσει σε ένα νόμο υπερτροφικό και δύσκαμπτο. Αφετέρου, πρέπει να θυμόμαστε πως μιλάμε για οχήματα που ΔΕΝ ανήκουν πιά στα μητρώα του Υπουργείου, και ότι η πολιτική ηγεσία έχει δεσμευθεί προς την Ευρώπη να δώσει μία λύση που θα μειώσει την μέση ηλικία του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (για δε τον μέσο όρο της ηλικίας, λαμβάνονται υπόψη ΚΑΙ τα οχήματα σε προσωρινή ακινησία).

  Για εκείνα τα οχήματα, που φαίνονται να κυκλοφορούν ακόμα και είναι ταξινομημένα στο όνομα αποβιωσάντων, προτείνω στις μεταβατικές διατάξεις μία κατ΄ εξαίρεση διαδικασία νομιμοποίησής τους, αλλά τονίζω και το εξής: Άπαξ και διαγραφούν (από «οποιονδήποτε», όπως προτείνω, και όχι αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη τους) τότε θα ισχύουν για αυτά οι διατάξεις του αστικού κώδικα για μεταβίβαση κινητού, δηλαδή υπεύθυνη δήλωση, ή τιμολόγιο, κ.λπ. Βάζοντας και μία μεταβατική διάταξη για την τακτοποίησή τους, λύνεται το πρόβλημα για πάντα.

  Για να μην έχει προβλήματα το Κράτος, μπορεί να δοθεί η προτεινόμενη λύση η οποία είναι λιτή και «χτίζει» σε υφιστάμενες διατάξεις και απαλλάσσει το κράτος και το υπουργείο από κάθε ευθύνη άν τυχόν εκδοθεί μία άδεια κυκλοφορίας και έρθει κάποιος άλλος και διεκδικεί το όχημα. Υπάρχει ήδη τέτοια διάταξη στο άρθρο 3 του Ν. 722/1977: «Ουδεμία αξίωσις προς αποζημίωσιν δύναται να εγερθή κατά του Δημοσίου παρά των συμβληθέντων εκτης μη εκδόσεως, επ’ ονόματι του υπέρ ου εγένετο η μεταβίβασις, νέας αδείας κυκλοφορίας, λόγωνομικώς ή άλλων ελαττωμάτων περί την μεταβίβασιν, των περί ων τα προηγούμενα άρθρα κατηγοριώναυτοκινήτων οχημάτων.». Οπότε, θα μπορούσε μία τέτοια διάταξη να έχει ως εξής: «Καμμία αξίωση αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να εγερθεί κατά του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΟΙΕ σε μη κύριο.». Άν γράψουμε και στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, πως δεν αποδεικνύει την κυριότητα (ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ, ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ C.4) τότε λύνονται όλα τα ιδιοκτησιακά ζητήματα.

  ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιπτώσεις α) β) και γ) της τελευταίας παραγράφου, μπορούν να θεσμοθετηθούν και με υπουργική απόφαση κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθου 32 § 9. Ωστόσο, το ότι «οποιοσδήποτε» δικαιούται να διαγράψει ένα ταξινομημένο ΟΙΕ, πρέπει να νομοθετηθεί σε επίπεδο Νόμου επομένως πρέπει αναγκαίως να περιλαμβάνεται στο κείμενο του Νόμου.

 • 23 Μαΐου 2021, 01:07 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

  Να προστεθεί η πρόταση: «Στον κωδικό «Η» του εντύπου αναγράφεται διάρκεια ισχύος της άδειας ίση με την διάρκεια ισχύος του «πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος» πλέον ενός μηνός, και στον χώρο για παρατηρήσεις αναγράφεται η σημείωση: «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
  Προς αποφυγή επιβολής προστίμων ή προβλημάτων άν λήξει η πενταετία, προτείνεται να χάνει «αυτόματα» την ισχύ της η άδεια κυκλοφορίας.

 • 22 Μαΐου 2021, 19:31 | Ιωάννης Κάλυμνος

  Ισχύει το σχόλιο μου όπως και στα άρθρα 26 και 27. Οι κάτοχοι Ι.Ο. πρώην στρατιωτικών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κρατική αμερόληπτη αρχή για την έκδοση πινακίδων και να έχουν ίδια δικαιώματα κυκλοφορίας όπως τα υπόλοιπα ομοιότυπα Ι.Ο. πολιτικού τύπου.

  Τα στρατιωτικά οχήματα είναι μια πολύ ευρεία κατηγορία και περιλαμβάνει από ελαφρά οχήματα τύπου Jeep έως βαρέα οχήματα τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα.

  Μέχρι και σήμερα ο ιδιοκτήτης ενός πρώην στρατιωτικού οχήματος έχει την δυνατότητα ταξινόμησης αυτού με την προσκόμιση της βεβαίωσης από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία ότι το όχημα αυτό ήταν γενικής χρήσης – μεταφοράς προσωπικού όπως π.χ. εδώ

  https://www.dropbox.com/s/ytmfafbququyfvz/scan8316242.jpg?dl=0

  Καλώ την νομοθετική ομάδα να αναθεωρήσει την εξαίρεση των στρατιωτικών οχημάτων από την δυνατότητα έκδοσης κρατικών πινακίδων