Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
1. «Φορέας εξετάσεων»: οι υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων και των πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών, για τη χορήγηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης.
2. «Εξεταστές»: οι υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και φυσικά πρόσωπα, που είναι μέλη του Μητρώου Εξεταστών, και είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
3. «Θεωρητική εξέταση»: η διαδικασία διαπίστωσης ότι ο υποψήφιος οδηγός ή ο οδηγός έχει την απαιτούμενη γνώση των θεμάτων που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α` του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄101) περί θεωρητικής εξέτασης.
4. «Μελέτη περίπτωσης»: θέμα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών που παρουσιάζει μια πραγματική κατάσταση την οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένας οδηγός κατά την οδήγηση και στοχεύει να αξιολογήσει την επίγνωση κινδύνου, τη συμπεριφορά, την εγρήγορση και την αντίδραση του οδηγού σε επικείμενο ή δυνητικό κίνδυνο, καθώς και την αντίληψή του σε σχέση με θέματα οδικής ασφάλειας.
5. «Πρακτική δοκιμασία»: η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, κατά την οποία εξετάζονται τα προσόντα και οι δεξιότητες οδήγησής τους και η οποία περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες και πορεία στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας και υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.
6. «Οδηγικό σφάλμα»: το σφάλμα στο οποίο υποπίπτει ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός κατά την πρακτική δοκιμασία και διακρίνεται σε σοβαρό και απλό.
7. «Σοβαρό οδηγικό σφάλμα»: το οδηγικό σφάλμα που ενέχει άμεσο ή δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή του υποψηφίου οδηγού, του εκπαιδευτή οδήγησης, του εξεταστή, των άλλων χρηστών της οδού και μπορεί να προκαλέσει άμεση φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
8. «Απλό οδηγικό σφάλμα»: το οδηγικό σφάλμα που δεν ενέχει άμεσο ή δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή του υποψηφίου οδηγού, του εκπαιδευτή οδήγησης, του εξεταστή, των άλλων χρηστών της οδού ούτε μπορεί να προκαλέσει άμεση φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
9. «Επόπτες»: τα μέλη του Μητρώου Εποπτών που ασκούν εποπτεία στο έργο των εμπλεκομένων στις θεωρητικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση άδειας οδήγησης με τη διενέργεια: α) τακτικών δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων, β) εκτάκτων επιτόπιων ελέγχων, γ) ελέγχων κατόπιν καταγγελιών και δ) απομακρυσμένης εποπτείας, ως μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων, βάσει δειγματοληψίας ή κατόπιν καταγγελίας ή ένστασης.
10. «Εποπτεία»: ο έλεγχος, ο οποίος διενεργείται από τους Επόπτες, αφενός στις πρακτικές δοκιμασίες, με σκοπό τη διαπίστωση παραβίασης διατάξεων που τις διέπουν και την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου των εξεταστών οδήγησης, και αφετέρου στις θεωρητικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής αυτών.
11. «Αξιολόγηση»: η συστηματική αποτίμηση στην οποία προβαίνει η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως προς τη διενέργεια των πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εξεταστών επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της Εποπτείας, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων σε αυτήν στοιχείων.
12. «Επιτροπή Εποπτείας και Ενστάσεων»: η τριμελής Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της απομακρυσμένης εποπτείας και την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.
13. «Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: κάθε όχημα που έχει ηλικία, τουλάχιστον, τριάντα (30) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του διεθνώς και το οποίο πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.) και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τις ανωτέρω Διεθνείς Ομοσπονδίες.
14. «Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: βεβαίωση που χορηγείται αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο., η οποία χαρακτηρίζει ένα όχημα ηλικίας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ως ιστορικού ενδιαφέροντος βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που αυτοί ορίζουν.
15. «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: πιστοποιητικό που χορηγείται ανά πέντε (5) έτη αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο., και διά του οποίου βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

 • ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 13.
  Πρέπει να αντικατασταθεί η φράση: «από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του διεθνώς», με την ορθή «από το έτος κατασκευής». Τούτο δε διότι αφ’ ενός μεν «το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.)», έχουν σαν σημείο αναφοράς το ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κάθε οχήματος και αφ’ ετέρου και προς επίρρωση αυτού, έχει παρατηρηθεί παγκοσμίως, οχήματα να εκτίθενται στην κυκλοφορία αργότερα έως πολύ αργότερα από το έτος κατασκευής τους, για διάφορους λόγους.

  ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 16.
  Ως προς «τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά», που σύμφωνα με το παρόν Νομοσχέδιο, για την κυκλοφορία των οποίων προβλέπεται η χορήγηση ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος, θεωρούμε ότι ειδικά για τα οχήματα αυτά, πρέπει το «ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα», να είναι οι πινακίδες ιστορικού οχήματος που έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν από της ψήφισης του Νομοσχεδίου και επέκεινα, αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο.
  Τούτο δε, διότι διαφορετικά θα πρέπει ο κάτοχος του συγκεκριμένου ιστορικού οχήματος, κάθε φορά που χρειάζεται να επισκεφθεί συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη του οχήματός του ή να συμμετάσχει σε εκδήλωση ιστορικών οχημάτων, να ζητά και να λαμβάνει «ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα».
  Επίσης με τη ρύθμιση του Ν/Σ το εν λόγω ιστορικό όχημα, δεν θα μπορεί να είναι ασφαλισμένο, αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες για να ασφαλίσουν ιστορικό όχημα, απαιτούν να έχει αυτό πινακίδες ιστορικού οχήματος.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε για τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, να προστεθεί στο άρθρο 3 νέα παράγραφος με αριθμό 16, με περιεχόμενο, κατά τα άνω, ως ακολούθως:
  16. «Ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα» για οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά με μικτό βάρος άνω των 3.500 χλγ, πινακίδες ιστορικού οχήματος που χορηγούνται από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου».

 • 23 Μαΐου 2021, 01:52 | Βασίλειος Γκουζάνης, δικηγόρος

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  Εισαγωγικά τονίζεται πως σε επίπεδο ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, και κοινοτικής εναρμόνισης, ο μοναδικός ορισμός του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος που υπάρχει σήμερα είναι εκείνος της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων (βλ. την § 7 του άρθρου 3: «3. Ορισμοί: Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: 7) όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος: κάθε όχημα το οποίο θεωρείται ιστορικού ενδιαφέροντος από το κράτος μέλος στο οποίο έχει ταξινομηθεί ή από έναν από τους εγκεκριμένους οργανισμούς που έχει ορίσει το κράτος αυτό και πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις: (α) κατασκευάσθηκε ή ταξινομήθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πριν από 30 έτη, (β) ο ειδικός τύπος του, σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, δεν κατασκευάζεται πλέον (γ) από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση και δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων». Έτσι οι τρεις προϋποθέσεις της Οδηγίας είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν ωστόσο να προσθέτουν και άλλες προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός ΟΙΕ.
  Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία, με την Υ.Α. 49372/3352 της 7-7-2017 ΦΕΚ 2726Β η οποία επαναλαμβάνει τον ίδιο ορισμό στο άρθρο 3 § 2.
  Ενόψει του ότι, με τη συνθήκη προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., η οποία κυρώθηκε με το Ν. 945/1979, η Ελλάδα απεδέχθη το «κοινοτικό κεκτημένο» (Acquis Communautaire) και απέκτησε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Κράτους Μέλους. Στην έννοια του «κοινοτικού κεκτημένου» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κοινές δράσεις, κοινές θέσεις, συμβάσεις που υπογράφονται, ψηφίσματα, δηλώσεις και άλλες πράξεις που συμφωνούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες κατά συνέπεια και έκτοτε συνιστούν κανόνες δικαίου με ισχύ υπέρτερη του Νόμου. Εφόσον λοιπόν υφίσταται Κοινοτικό Κεκτημένο από την ανωτέρω Οδηγία που οριοθετεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός οχήματος ως ΟΙΕ, δεν μπορεί να αφίσταται ο ορισμός του ΟΙΕ στην εθνική μας νομοθεσία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  Προτείνεται η τροποποίηση της § 3 του άρθρου 3 ως εξής: «3. Όχημα Ιστορικού Ενδιαφέροντος» (Ο.Ι.Ε.): Κάθε όχημα κανονικής ή ειδικής χρήσης, που εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α1) Κατασκευάσθηκε ή ταξινομήθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον πριν από 30 έτη, (α2) Ο ειδικός τύπος του, σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, δεν κατασκευάζεται πλέον, (α3) από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση ή σε κατάσταση αντίστοιχη της εποχής που κατασκευάστηκε , και δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων ή (β) Είναι «μεμονωμένο όχημα ειδικής κατασκευής» (ΜΟΙΚ) όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης 33692/2202 της 5ης Νοεμβρίου 2014 (ΦΕΚ 3134 τ. Β΄ της 21ης Νοεμβρίου 2014) όπως εκάστοτε ισχύει.»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. «Κανονικής ή ειδικής χρήσης»: Αυτός ο ορισμός καλύπτει μία μεγάλη κατηγρία συλλεκτικών αυτοκινήτων που περιλαμβάνει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, γερανούς και νεκροφόρες. Η ενεστώσα ΚΥΑ δεν συμπεριλαμβάνει κανένα όχημα ειδικής χρήσης στα ΟΙΕ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως όχι μόνο υπάρχει μεγάλος αριθμός ΟΙΕ που εντάσονται στα οχήματα ειδικής χρήσης (κατά την κοινοτική ορολογία) αλλά και είναι αναγνωρισμένα ήδη ως ΟΙΕ.

  2. «ή σε κατάσταση αντίστοιχη της εποχής που κατασκευάστηκε»: Στα ΟΙΕ περιλαμβάνονται όχι μόνον τα οχήματα που διατηρήθηκαν αυτούσια (matching numbers, ideal restoration) αλλά και όσα οχήματα έχουν υποστεί μετατροπές που είτε έγιναν, είτε μπορούσαν να είχαν γίνει, την εποχή που κατασκευάστηκαν π.χ. αντικατάσταση ταμπούρων από δισκόφρενα σε σκαραβαίο, βελτίωση ανάρτησης με ανταλλακτικά τότε διαθέσιμα, αλλαγμένα καρμπυρατέρ Stromberg με SU, μετατροπή σε historic racer, κ.ο.κ. Οι φορείς που αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα των ΟΙΕ αναγνωρίζουν και τέτοια οχήματα, επομένως για ασφάλεια δικαίου πρέπει ΚΑΙ στον νομοθετικό ορισμό να περιλαμβάνονται για να μην κατηγορηθούν οι φορείς πιστοποίησης ότι βεβαιώνουν ψευδώς την ιστορικότητα ενός ΟΙΕ.

  3. Ως «όχημα ειδικής κατασκευής» εδώ νοείται η REPLICA. Πέρα από κάθε συζήτηση σχετική με το originality των κάθε είδους REPLICA, εφόσον το Υπουργείο Μεταοφορών ήδη τις έχει αναγνωρίσει, πρέπει να συμπεριληφθούν ειδάλλως προσβάλλεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη όσων αγόρασαν ή κατασκευάζουν τέτοια οχήματα, στην Διοίκηση.. Το Υπουργείο Μεταφορών το έχει κάνει ήδη, πλην όμως η ενεστώσα ΚΥΑ έχει ΞΕΧΑΣΕΙ τις REPLICA: Σύμφωνα με την ΚΥΑ 33692/2202 της 5ης Νοεμβρίου 2014 όπως ισχύει, η REPLICA μπορεί να πιστοποιηθεί ως αντίγραφο αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος είτε από το εργοστάσιο κατασκευής του αυθεντικού οχήματος [π.χ. για μία Jaguar E-type] ή από Φορέα που έχει δικαίωμα να ορίζει καθορίζει και να χαρακτηρίζει τα παλαιά αυτοκίνητα σύμφωνα με την παράγραφο Ε της ΥΑ ΣΤ/1831/78 (ΦΕΚ 72 Β/31-1-1978) όπως ισχύει και ήδη με την τωρινή ΚΥΑ Α οικ. 94748-4130 (π.χ. για μία Porsche 356 της Replicar την οποία πιστοποιεί η ΦΙΛΠΑ, ή μία JAGUAR D-TYPE REPLICA που κατασκευάζει και πιστοποιεί η ίδια η Jaguar).