Άρθρο 28: Θέματα ΕΚΔΔΑ

1.            Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται η εξής φράση:

«Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και οι όροι εκπαιδευσης στη Σχολή στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωμα ψήφου και  ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης. Σχετικά θέματα, πέραν του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.»

 

2.            Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ορίζεται αντιπρόεδρος του ΔΣ ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος».

3.  Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Οι παρ. 4 & 6 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) και η παρ. 6 του άρθρου 22 καταργούνται.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), και η κατανομή της στις τρεις φάσεις».

6. Η παρ. 9 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζονται α. θέματα που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της ΕΣΔΔΑ, β. τα επιμορφωτικά πεδία και η αξιολόγηση του έργου του ΙΝΕΠ, γ. οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΕΚΔΔΑ, και δ. οι γενικές κατευθύνσεις των μελετητικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ.

7.            Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους».  

8.            Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)  δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ».

9.            Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα  με το πδ 50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, τον δήμο ή την κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης (δ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα».

10. Το άρθρο 18 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διενεργείται σε δύο στάδια, και περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις  ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο-οικονομική – Μακρο –οικονομική και Δημόσια Οικονομική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών, και  4. «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, η συγκρότηση του σώματος των βαθμολογητών, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ),  τα εξεταστικά κέντρα, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 • 23 Μαρτίου 2015, 14:19 | Υποψήφια

  Το παρόν σχέδιο νόμου σχετικά με την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είναι προφανές ότι όχι μόνο διατηρεί το νόμο του κ. Μητσοτάκη (για τον οποίο είχαν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων κι είχαν εκφραστεί πολλές αντιδράσεις) αλλά τον ενισχύει, προσθέτοντας σε αυτόν μία επιπλέον εξέταση ενός φακέλου αορίστου και αμφιβόλου ποιότητας, καθιστώντας τον επικείμενο διαγωνισμό εντελώς αδιαφανή.

  Σε κάθε περίπτωση, πλήττεται ένας διαγωνισμός που είχε λειτουργήσει αξιοκρατικά για πολλά χρόνια με τις επερχόμενες αλλαγές, γεγονός που η νεα κυβέρνηση έπρεπε να λάβει αυστηρά υπόψη της, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αποτελεί πλέον τη μοναδική νόμιμη οδό στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης με ικανά στελέχη και δεδομένου ότι η νέα κυβέρνηση εξήγγειλε εξ’ αρχής μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση «εκδημοκρατισμού» της Δημόσιας Διοίκησης.
  Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, ωστόσο, συνίσταντο, όπως φαίνεται, στη διατήρηση των αλλαγών της προηγούμενης κυβέρνησης, χωρίς περαιτέρω επιθυμία σοβαρής ενασχόλησης με το ζήτημα, παρά τις πιέσεις από τη σχολή αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για διατήρηση της εισαγωγικής διαδικασίας ως είχε. Είναι δε προφανές ότι η εισαγωγή προφορικής εξέτασης ενός φακέλου με αδιευκρίνιστη ύλη προκειμένου να ελεγχθούν οι «ψυχολογικές αντοχές» του υποψηφίου υπό καθεστώς πίεσης (από ποιόν άραγε;) κάθε άλλο παρά κινείται προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού του θεσμού.
  Επίσης, η αιτιολογία εισαγωγής ενός τεστ δεξιοτήτων για «υποψηφίους θετικών επιστημών» οι οποίοι, κατά την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, αδικούνται έναντι των υποψηφίων άλλων επιστημών είναι αμφίβολης σημασίας επίσης. Ο διαγωνισμός έχει αποδείξει έως τώρα ότι στην σχολή εισάγονταν και υποψήφιοι θετικών επιστημών οι οποίοι εδύναντο να ανταποκριθούν εξίσου καλά στις εισαγωγικές εξετάσεις με υποψηφίους θεωρητικών επιστημών. Άλλωστε, αυτό που θα έπρεπε να κρίνεται είναι η αναλυτική ικανότητα των υποψηφίων και η κρίση τους ως προς συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ΣΧΕΤΙΚΕΣ με το αντικείμενο το οποίο θα κληθούν αργότερα να υπηρετήσουν, οι οποίες μόνο μέσα από τη συγγραφή δοκιμίων και την ανάλυση του λόγου μπορούν να αποδειχθούν.

  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη δε το γεγονός ότι υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο και χρήμα για να ασχοληθούν σοβαρά με το διαγωνισμό και οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς εν αναμονή νέων εξελίξεων, διευκρινήσεων και περιμένουν την υιοθέτηση μιας σοβαρής και ξεκάθαρης στάσης από το υπουργείο ω προς το θέμα αυτό.
  (δεδομένου ότι ο διαγωνισμός υποτίθεται ότι είναι «ετήσιος», γεγονός που δεν τηρείται στην πράξη).

  Τέλος, δεδομένης της αντίδρασης που είχε εκφράσει η κυβέρνηση κατά την ψήφιση του νόμου του κ. Μητσοτάκη, το λιγότερο που μπορούσαμε να αναμένουμε όλοι οι υποψήφιοι είναι η διατήρηση της παλιάς αξιοκρατικής διαδικασίας εισαγωγής στη σχολή, η οποία εφαρμοζόταν μέχρι και το 2013. Σε καμμία περίπτωση όμως, δεν αναμέναμε διατήρηση του νόμου, ενίσχυσή του με ακόμη πιο αδιαφανείς διαδικασίες και έλλειψη παροχής διευκρινήσεων οι οποίες οπωσδήποτε πρέπει να δοθούν στις εντελώς αόριστες διαδικασίες που προβλέπονται.

  παρακαλώ όπως ληφθεί υπόψη πριν την ψήφιση ενός αορίστου νομοσχεδίου το κατά πόσο όλα όσα αυτό προβλέπει μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή, χωρίς να πλήττεται η διαφάνεια ως προς τη διαδικασία εισαγωγής.
  ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:05 | Ένας παλιός απόφοιτος

  Είμαι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Έλαβα μέρος στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΙΑ’ σειράς, σε δύο στάδια (Μάρτιος & Ιούνιος 1997) και αποφοίτησα στα τέλη του 1999, σε μια εποχή όπου ούτε σαφής καθορισμός της εξεταστέας ύλης υπήρχε ούτε θέμα αμφισβήτησης της σκοπιμότητας/χρησιμότητας της εξέτασης σε φάκελο επίκαιρου θέματος είχε τεθεί ούτε οι υποψήφιοι προσέφευγαν σε φροντιστήρια, σεμινάρια προετοιμασίας, προπαρασκευαστικά τμήματα κλπ. (υποτίθεται ότι τέτοια δεν επιτρέπεται να λειτουργούν σε ιδιωτικό επίπεδο βάσει σχετικής διάταξης νόμου η οποία – τυπικά – εξακολουθεί να ισχύει: άρθρο 15 παρ. 8 Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 11 του Ν. 4305/2014).
  Ομολογώ ότι θλίβομαι όταν, διαβάζοντας τα σχόλια, διαπιστώνω ότι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στη Σχολή, προσβλέποντας σε μια σταδιοδρομία στο Δημόσιο με την ιδιότητα του αποφοίτου αυτής, εξακολουθούν να διαπνέονται – δυστυχώς – από νοοτροπίες που προσιδιάζουν σε μαθητές Λυκείου και αναπαράγουν παθογένειες που έχουν «στοιχειώσει» επί δεκαετίες την ελληνική εκπαίδευση (εξεταστέα ύλη σαφώς οριοθετημένη, ει δυνατόν σε συγκεκριμένα εγχειρίδια, ακόμη και μεταξύ ορισμένων αριθμών σελίδων…). Αναρωτιέμαι εάν θα μπορούσαν να προβάλουν παρόμοιο αίτημα ως υποψήφιοι σε διαγωνισμό επιλογής προσωπικού π.χ. θεσμικών οργάνων και υπηρεσιων της Ε.Ε. Απ’ όσο δύναμαι να γνωρίζω, είναι άγνωστος σε τέτοιους διαγωνισμούς ο «σαφής» καθορισμός της εξεταστέας ύλης…

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:32 | Eleni F

  Διαβάζοντας και τα σχόλια των υπολοίπων διαπιστώνω πως δεν έχω να προσθέσω κάτι καινούργιο καθώς το ζήτημα της επανάληψης του διαγωνισμού και της διαφάνειας επαναλαμβάνεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Γι’αυτό και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη ο διαγωνισμός εισαγωγής να σταθεροποιηθεί και χρονικά και διαδικαστικά. Είναι κρίμα μια τέτοια σχολή και οι δυνατότητες των αποφοίτων της να μην αξιοποιούνται και να υπάρχουν παράλληλα δημόσιες υπηρεσίες που οι υπάλληλοι τους ούτε H/Y δεν γνωρίζουν. Είναι απαράδεκτο να προετοιμάζονται υποψήφιοι από την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του και να μην έχουν μια επίσημη ενημέρωση. Δηλ.το σπάσιμο των νεύρων και η αναμονή προσθέτει βάρος στην αξία του διαγωνισμού; Ας γίνει κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια κτλ αρκεί να είναι εκ των προτέρων γνωστό για να κανονίσουμε τις ζωές μας εμείς που στοχεύουμε στο διαγωνισμό αυτό και να μην νιώθουμε σαν «αιχμάλωτοι» της εκάστοτε πολιτικής βούλησης. Οι αλλαγές στο διαγωνιστικό κομμάτι δε θα πρέπει είναι αυτοσκοπός αλλά να γίνονται για να εξυπηρετήσουν την αξιοκρατία και τη διαφάνεια και να διορθώνουν ενδεχόμενες ατέλειες. Όμως η εισαγωγή του φακέλου δε βλέπω να εξυπηρετεί κάποια από τα προαναφερθέντα αιτήματα, αντίθετα ανοίγει το χώρο προς την ασάφεια και ενδεχόμενες καταγγελίες εφόσον δεν υπάρχει ύλη προκαθορισμένη. Επίσης η πιστοποίηση της ξένης γλώσσας με πιστοποιητικό C2 κατά τη γνώμη μου είναι ορθή, διότι όλοι οι υποψήφιοι εφόσον προέρχονται από ΑΕΙ και ΤΕΙ και προφανώς διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σίγουρα διαθέτουν μια τέτοιου είδους πιστοποίηση που απέκτησαν για να ενισχύσουν το βιογραφικό τους (είτε στο πλαίσιο επαγγέλματος τους,είτε ως προϋπόθεση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό), άρα δεν τίθεται θέμα οικονομικών λόγων όπως αναφέρεται ως αντεπιχείρημα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:41 | Konstantinos G.

  Εν συντομία, μόνο και μόνο για την καταγραφή ενός ακόμη σχολίου:

  1. Απαραίτητο να θεσπιστεί συγκεκριμένη περίοδος διεξαγωγής του ΕΤΗΣΙΟΥ διαγωνισμού, όπως γίνεται με τις πανελλήνιες και τις κατατακτήριες.

  2. Μέριμνα ώστε ο αριθμός των εισακτέων κάθε έτος να είναι λίγο ή πολύ συγκεκριμένος και αναμενόμενος.

  3. Καμία προφορική διαδικασία. Είναι διαβλητή και υποκειμενική. Ο σπουδαστής εξετάζεται και αξιολογείται συνεχώς μέσα στη σχολή.

  4. Να σταθεροποιηθεί η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία.

  5. Διαγωνισμός σε ΕΝΑ στάδιο, είτε αφορά σε 2-3-4 συνεχόμενες ημέρες είτε σε 1-2 σαββατοκύριακα. Είναι εξοντωτική οικονομικά και ψυχολογικά για τους υποψηφίους η προετοιμασία και η συμμετοχή στη διαδικασία των δύο σταδίων.

  6. Μέριμνα για κατά τόπους εξεταστικά κέντρα.

  7. Να κατοχυρωθεί ο όποιος συντελεστής βαρύτητας των προς εξέταση μαθημάτων και η διάρκεια εξέτασης.

  8. Διασαφήνιση των θεματικών του Τεστ Πολλαπλής Επιλογής το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει Αγγλικά και Νοητικές Δεξιότητες.

  9. Ορθώς απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας· η ύπαρξη ενότητας Αγγλικών στο Τεστ Πολλαπλής Επιλογής εξασφαλίζει πως η γνώση που κατακτήθηκε με το πτυχίο είναι επικαιροποιημένη.
  Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη όσον αφορά στη γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αλλά όχι από αυτόν τον διαγωνισμό ώστε να μην αποκλειστούν υποψήφιοι που δεν θα προλάβουν να αποκτήσουν κάποιο από τα σχετικά πιστοποιητικά που κάνει δεκτά το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο.

  10. Καμία ειδική πρόβλεψη (κατοχύρωση συγκεκριμένου ποσοστού των θέσεων) για τους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους όπως προτάθηκε σε σχόλια.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:26 | IOANNIS

  Θεωρώ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ κάθε νέα αλλαγή του διαγωνισμού μετά τον νέο τροποποιητικό νόμο που καθόριζε ένα στάδιο εξέτασης. Είναι ανεπίτρεπτο βασικοί και θεμελιώδεις διαγωνισμοί του κράτους να είναι έρμαια της κάθε πολιτικής βούλησης και αυθαιρεσίας. Δεν επιτρέπεται μέσα σε διάστημα μικρότερο του χρόνου ένας βασικός διαγωνισμός του δημοσίου να δέχεται τροποποιήσεις και αλλαγές θαρρείς και πρόκειται για έναν περιοδικό διαγωνισμό για κάλυψη εποχικών θέσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκατοντάδες υποψήφιοι προετοιμάζονται από τον Οκτώβρη για ένα διαγωνισμό με αλλαγές, ίσως και να αποφάσισαν να δώσουν λόγω των αλλαγών, και μέσα σε μικρό διάστημα ανακοινώνονται εκ νέου τροποποιήσεις που ουσιαστικά κάνουν το διαγωνισμό πιο δύσκολο και πολύπλοκο από ότι ήταν. Ας καθοριστούν πια όλα τα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές του διαγωνισμού και ας νομοθετηθούν δικλείδες ασφαλείας ούτως ώστε οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή, να επέρχεται ομαλά, χωρίς υλικές (κόστος μαθημάτων σε φροντιστήρια) και ψυχολογικές συνέπειες για τον υποψήφιο.

 • 22 Μαρτίου 2015, 21:55 | Β. Α.

  H ΕΣΔΔΑ πρέπει να συνιστά εφαλτήριο για τον εξορθολογισμό και την ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τη στελέχωσή της με νέα και ικανά στελέχη που διαθέτουν όρεξη να προσφέρουν και όχι τελούντες σε υπηρεσία διεκπεραίωσης. Προς τούτο θα πρότεινα:

  α) την άντληση του συνόλου των νεοπροσλαμβανομένων δημοσίων υπαλλήλων σε καίριες θέσεις της δημόσιας διοίκησης και σε υπουργεία από την κοιτίδα της ΕΣΣΔΑ, ο ρόλος της οποίας είναι ακριβώς αυτός

  β) την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού και την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για τον επόμενο διαγωνισμό σε 200 άτομα, καθώς αυτός δεν πραγματοποιήθηκε το 2014

  γ) την αυστηρή οριστικοποίηση της ύλης καθώς και της ετήσιας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού στα πρότυπα της αντίστοιχης γαλλικής σχολής

  δ) την αναλυτική περιγραφή των εξεταζόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, και κυρίως την εξειδίκευση των νοητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων, αν δηλ. πρόκειται για τέστ τύπου EPSO ή τύπου ΑΣΕΠ

  ε) την κατάργηση του προφορικού σταδίου, όπως ανέφεραν και αρκετοί άλλοι σχολιαστές, η οποία ενέχει στοιχεία υποκειμενικότητας και πιθανώς αναξιοκρατίας, εκτός αν πρόκειται για τυπική συνέντευξη από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΔΔΑ ή ανεξάρτητη επιτροπή που θα κρίνει ότι εν γένει ο επιτυχών υποψήφιος δύναται αντικειμενικά να ανταποκριθεί στο ρόλο του

  στ) την εξέταση σε ένα στάδιο των μαθημάτων και την ένταξη των επικαίρων θεμάτων στο τέστ γνώσεων,όπως προέβλέπε ο προηγούμενος νόμος

  ζ) την επιλογή ανάπτυξης του ενός εκ των δύο θεμάτων στα βασικά μαθήματα της Οργάνωσης Πολιτεύματος και της Πολιτικής Οικονομίας ή εναλλακτικά την επιλογή περισσοτέρων σύντομων θεμάτων ώστε να καταδεικνύεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει ευρύτερη γνώση του αντικειμένου

  η) την αντικειμενική αξιολόγηση από τους διορθωτές, ανεξάρτητα αν οι τυχόν απαντήσεις αντιτίθενται στην προσωπική τους θέση ή ιδεολογία, εφ όσον η απάντηση τεκμηριώνεται

 • 22 Μαρτίου 2015, 19:34 | Zoi

  1. θεωρώ απαράδεκτο, μέσα σε έξι μήνες να αλλάζει δύο φορές ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων. Πρέπει να πάψουν επιτέλους, αυτές οι εξετάσεις να έχουν στενή εξάρτηση με τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις.
  2.θεωρώ ότι η ύλη πρέπει να είναι προκαθορισμένη και συγκεκριμένη.
  3.Το θέμα της επικαιρότητας είναι ασαφέστατο και ειδικότερα το προφορικό κομμάτι κάμπτει την αξιοπιστία του διαγωνισμού.Θεωρώ ότι πρέπει να αφαιρεθεί ή να εξετάζεται μόνο γραπτά και όχι προφορικά μέσα από συγκεκριμένο πεδίο(περιβάλλον,διεθνεις οικονομικές σχέσεις,πολιτική κ.τ.λ)
  4 θεωρώ θετικότατο το γεγονός ότι καταργείται η εξέταση ξένης γλώσσας και πιστοποιείται με κατάθεση πτυχίου c2 και για τις 4 ξένες γλώσσες.Τέλος, το παραπάνω αποτελεί εξαιρετικό όφελος για τους υποψηφίους, καθώς υπήρχαν καθηγητές (ειδικότερα αναφέρομαι στα αγγλικά) οι οποίοι, ουσιαστικά, είχαν προβεί σε οικονομική αφαίμαξη των υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη, την οικονομική κρίση,την ανεργία και την αγωνία τους για επαγγελματική αποκατάσταση.

 • 22 Μαρτίου 2015, 18:23 | Α.Π.

  Προσωπικά πιστεύω ότι καλώς καταργήθηκε η εξέταση (γραπτή και προφορική) της ξένης γλώσσας ήδη με τον νόμο 4305/2014. Επρόκειτο για μια διαδιακασία εξαιρετικά προβληματική, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νομοσχεδίου (η συντριπτική πλειονότητα των ενστάσεων των υποψηφίων αφορούσε ακριβώς την εξέταση της ξένης γλώσσας). Εκτός αυτού, αδυνατώ να κατανοήσω γιατί κάποιοι θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ την επαναφορά της εξέτασης της ξένης γλώσσας, τη στιγμή που η πλειονότητα των υποψηφίων ανήκει στην, κατά κοινή ομολογία, «πιο μορφωμένη γενιά», με τα περισσότερα τυπικά προσόντα, τη γενιά εκείνη παιδιών με δύο και τρία πτυχία ξένων γλωσσών, για την απόκτηση των οποίων κόπιασαν και οι ίδιοι, αλλά και οι οικογένειές τους. Γιατί θα πρέπει δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι να υποβάλλονται συνεχώς σε εξεταστικές διαδικασίες, προκειμένου να αποδείξουν γνώσεις, τις οποίες έχουν ήδη κατακτήσει; Όσο για το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η εξέταση πρέπει να επανέλθει γιατί το πτυχίο δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά ότι κάποιος κάποτε ήταν άριστος γνώστης ξένης γλώσσας (και άρα υπονοείται ότι σήμερα ενδεχομένως να μην είναι πλέον), καταρρίπτεται, καθώς το πρόγραμμα σπουδών της σχολής περιλαμβάνει και διδασκαλία ξένης γλώσσας. Συνεπώς, η απαιτούμενη για τη σχολή εξειδίκευση μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της σχολής (ενδεχομένως με κάποια αναδιάρθωσή του). Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το Υπουργείο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, θέτοντας ως προϋπόθεση απλώς την προσκόμιση πτυχίου ξένης γλώσσας.
  Σε ό,τι πάντως αφορά την επαναφορά των δύο σταδίων και του φακέλου επίκαιρου θέματος (η ύλη του οποίου παρεπιμπτόντως αγνοείται), οι σχετικές ρυθμίσεις δε συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Η προφορική εξέταση δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί να αίρεται η ανωνυμία του υποψηφίου(κάτι που διασφαλίζει η γραπτή εξέταση); Γιατί οι εξεταστές να γνωρίζουν τα στοιχεία του; Γιατί ενδεχομένως να γνωρίζουν τη σχολή από την οποία αποφοίτησε ή τη σειρά με την οποία κανείς περνά από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο; Κάπως έτσι η αξιοκρατία φεύγει από το παράθυρο. Συνεπώς, πρόβλεψη για προφορική εξέταση δε θα πρέπει να υπάρχει, για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 • 22 Μαρτίου 2015, 14:24 | Κωνσταντίνος Προκάκης, Ακόλουθος Τύπου

  Θεωρώ εσφαλμένη την αντικατάσταση των γραπτών και προφορικών εξετάσεων στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔ για την πιστοποίηση γνώσεως ξένων γλωσσών από την απλή προσκόμιση βεβαιώσεων ή πτυχίων. Και τούτο διότι με τη ρύθμιση αυτή αποκλείονται υποψήφιοι, οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν άριστα μια ξένη γλώσσα είτε γιατί είναι δεύτερη μητρική είτε για άλλους λόγους, πλην όμως δεν διαθέτουν σχετικό πτυχίο ή σχετική βεβαίωση ή για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε εξεταστικές διαδικασίες ξένων ινστιτούτων ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Πολλές φορές δε οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων δεν αντιστοιχούν στα κατεχόμενα από αυτούς πτυχία ή πιστοποιητικά.

 • 21 Μαρτίου 2015, 23:06 | Nikos

  Θεωρώ οτι η συνέντευξη δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας. Τουλάχιστον στο παλιό σύστημα υπήρχε συγκεκριμένη ύλη όσον αφορά την προφορική εξέταση.Αυτό που προωθείται αυτή την στιγμή ειναι σκέτο χάος.

  Επιπλέον, ας καθορίσει κάποιος επιτέλους τι εννοούν με τις «γνώσεις και δεξιότητες». Αυτή την στιγμή οι υποψήφιοι διαβάζουν με βάση τις αντίστοιχες εξετάσεις του ΑΣΕΠ χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς την ύλη.

  Τέλος οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν ετήσιες ώστε να μην σπαταλάνε οι υποψήφιοι χρόνο και χρήμα άδικα.

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:23 | elli

  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί αδιαμφισβήτητα την ορατή απόδειξη για την ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση ενός κατά γενική ομολογία πάσχοντος διοικητικού μηχανισμού. Η ανάγκη για στελέχωση της διοίκησης με καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό πέρα και πάνω από οποιαδήποτε μορφή νόθευσης της αξιοκρατίας από τις γνωστές πελατειακές σχέσεις είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά άμεση και ουσιαστική στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των απαξιωμένων πολιτειακών θεσμών από την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών κατά την οποία πολλοί υποψήφιοι του διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ αφιέρωσαν χρόνο και χρήμα στην προετοιμασία αυτή ήδη από το πέρας του προηγούμενου διαγωνισμού – Νοέμβριος 2013 – θεωρείται ύψιστης σημασίας η διασφάλιση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου σύμφωνα με την οποία:
  1. Το νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπει και να ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία θα διενεργείται ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. κάθε έτος
  2. Οποιαδήποτε αλλαγή εισαχθεί εκ νέου με το παρόν σχέδιο νόμου στον ήδη αναδιαμορφωμένο αλλά μη εφαρμοσμένο τρόπο εισαγωγής στην Ε.Σ.Δ.Δ θα πρέπει να τελεί υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης. Ας μην ξεχνάμε ότι όσοι προετοιμάζονται από τα τέλη του 2013 – αρχές του 2014 έχουν ήδη βιώσει μία σημαντική αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής , αλλαγή η οποία κόστισε τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Επομένως ο φάκελος της επικαιρότητας , εάν τελικά παραμείνει, θα πρέπει να τεθεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο περιεχομένου και τρόπου εξέτασης και σίγουρα να μην αποκλίνει από το περιεχόμενο των μαθημάτων Κράτος και Πολιτική Οικονομία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ήδη με το τεστ δεξιοτήτων οι γνώσεις που εξετάζονται έχουν διευρυνθεί πολύ.
  3. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να διεξαχθεί με μεγάλη προσοχή διασφαλίζοντας την διαφάνεια, απορρίπτοντας τυχόν απόπειρες διαβλητότητας του διαγωνισμού και πάντα προς την κατεύθυνση μιας επιπλέον αξιολόγησης του γενικότερου προφίλ και της αντίληψης του υποψήφιου.

 • 21 Μαρτίου 2015, 18:15 | maria

  H προφορική εξέταση πλήττει την αξιοκρατία και αναπτύσσει πελατειακές σχέσεις που υποτίθεται ότι θέλουμε να πατάξουμε! Επίσης είναι απαράδεκτο κάποιοι να παίζουν με το άγχος και την κούραση των υποψηφίων.

 • 21 Μαρτίου 2015, 17:53 | Κ. Τ

  Σε γενικό επίπεδο, θεωρώ ότι δεν χρήζει τροποποίησης ένα σύστημα που δεν έχει προλάβει να εφαρμοστεί. Πιο συγκεκριμένα, ανιχνεύω ως προβληματικά τα εξής σημεία:
  1) η εξέταση σε φάκελο άγνωστου επίκαιρου θέματος προσθέτει μόνο στο άγχος των υποψηφίων και όχι στην αξιοκρατία καθώς σε αυτή τη περίπτωση ο παράγων τύχη αποκτά δυσανάλογα μεγάλη βαρύτητα. Άλλωστε, τα 2 βασικά μαθήματα και το τεστ εμπεριέχουν την θεματική της επικαιρότητας.
  2) η ύπαρξη προφορικής εξέτασης υποσκάπτει την αξιοπιστία του διαγωνισμού καθώς η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα έχει κλονιστεί προ πολλού. Ακόμα και αν οι προθέσεις είναι αγαθές, το σπάσιμο της ανωνυμίας του υποψηφίου ενεργοποιεί αρνητικά αντανακλαστικά και παραπέμπει σε σκιώδεις πρακτικές του παρελθόντος.

  Τέλος, θεωρώ άσκοπη την οποιαδήποτε ενδελεχή εξέταση της ξένης γλώσσας μιας και αφενός απαιτείται η κατοχή πτυχίου C2 και αφετέρου η ΕΣΔΔΑ είναι μια παραγωγική σχολή που περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της μαθήματα Αγγλικών κλπ.

 • 21 Μαρτίου 2015, 13:29 | Politis

  Απαντώντας σε ένα σχόλιο από 19 Μαρτίου 2015 περί της κατάργησης εξέτασης της Ξένης Γλώσσας στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ θα ήθελα να τονίσω τα ακόλουθα :

  1. Ο διαγωνισμός δίνει την δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν τριτοβάθμιο τίτλο σπουδών από οποιαδήποτε ίδρυμα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού χωρίς να κάνει καμία αξιολόγηση του ιδρύματος στο οποίο αποκτήθηκε ο τίτλος. Επίσης δεν ζητά να αποδείξει κάποιος την επιστημονική του κατάρτιση ως προς τον τίτλο σπουδών του έστω και αν το πτυχίο του έχει αποκτηθεί αρκετά χρόνια πριν. Αντίστοιχα μπορεί να μετάσχει κάποιος στον διαγωνισμό με την χρήση πτυχίου ξένης γλώσσας όποτε και αυτό έχει αποκτηθεί και έχει αναγνωριστεί από τον αρμόδιο φορέα (ΑΣΕΠ). Αν όμως ζητάμε εξέταση στην Ξένη Γλώσσα επειδή έτσι θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι ο υποψήφιος έχει την άριστη γνώση την στιγμή της εξέτασης, με αντίστοιχο τρόπο θα πρέπει να ζητείτε και η απόδειξη της «ορθής κατοχής του τριτοβάθμιου τίτλου σπουδών».

  2. Όσον αφορά για την «έμμεσης χρηματοδότησης» ξένων εξεταστικών κέντρων ξένων γλωσσών είναι σχεδόν σίγουρο ότι η κατοχή πτυχίου άριστης γνώσης ξένης γλώσσας θα βοηθήσει την μετέπειτα καριέρα των υποψηφίων είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

  3. Τέλος και κλείνοντας θεωρώ απαράδεκτο ένας άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζει υποψήφιους στις Ξένες Γλώσσες για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ (κερδίζοντας χρήματα) να σχολιάζει ότι η κατάργηση της εξέτασης της ξένης γλώσσας θα υποβαθμίσει τον διαγωνισμό ενώ ο πραγματικός λόγος είναι η αποδυνάμωση της προσωπικής του θέσης.

  Ευχαριστώ πολυ

 • 21 Μαρτίου 2015, 01:10 | pavlinio

  Έχοντας συμμετάσχει στο διαγωνισμό στο παρελθόν και στα 2 στάδια έχω να προσθέσω τα κάτωθι:
  1. Ορθότατα καταργείται η εξέταση ξένης γλώσσας, καθώς η απόδειξή της σε επίπεδο c2 είναι ΥΠΕΡΑΡΚΕΤΗ, εκτός εάν η σχολή προσανατολιζόταν στην εξεύρεση μεταφραστών! Διότι έχει παρατηρηθεί διαχρονικά να μένουν εκτός στο 2ο στάδιο υποψήφιοι με πολύ υψηλούς βαθμούς σε μαθήματα που πραγματικά θα χρειαστούν κατά τη σταδιοδρομία τους στη δημόσια διοίκηση και να «κόβονται» στη ξένη γλώσσα, ενώ παράλληλα να εισάγονται άλλοι που απλά σε αυτά έγραφαν τη βάση και έπαιρναν άριστα ή πολύ καλά στη ξένη γλώσσα (εδώ εντοπίζεται μία ανισότητα-πως αρκετοί έχοντας κάνει ένα master στο εξωτερικό επειδή είχαν την οικονομική άνεση ενδεχομένως, βρίσκονταν σε αρκετά πλεονεκτική θέση)..δεν συνιστά υπερβολή οτι το 2ο στάδιο κρινόταν αποκλειστικά στη ξένη γλώσσα..κατά τη γνώμη μου λανθασμένη τακτική.
  Δεν γίνεται η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων να έχει δαπανήσει τόσα χρήματα για την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και να αναγκάζεται να ξαναπληρώσει για να κάνει μαθήματα ξένων γλωσσών πέραν των υπολοίπων μαθημάτων..και σε τελική ανάλυση ακόμα και lower να έχει κάποιος του είναι υπεραρκετό για τα Αγγλικά που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον εντός του Δημοσίου Τομέα..
  2. Απουσιάζει η ενότητα Δημόσια Διοίκηση που εξεταζόταν στο Β’ στάδιο, η οποία θεωρώ πως είναι κομβικής σημασίας για την αξιολόγηση ενός υποψηφίου, και θεωρώ ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες»
  3. θα πρέπει να οριστεί μία συγκεκριμένη και σταθερή ημερομηνία (ή έστω μήνας) ανά έτος που θα διενεργείται ο διαγωνισμός για να μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται εγκαίρως και να μην αγωνιούν.

 • 20 Μαρτίου 2015, 23:21 | ξενια

  Ειναι απαραδεκτη η επαναφορα της προφορικης εξετασης και επισης ακομα περισσοτερο σε ενα τοσο αοριστο αντικειμενο! Θα ενισχυθει σιγουρα η αδιαφανεια, δεν καταλαβαινω ποιος ειναι ο σκοπος δεδομενου οτι οι υποψηφιοι εχουν ηδη τοσες ενοτητες να προετοιμασουν και δεν γινεται αναφορα στον τροπο εξετασης και ερωτησεων της συγκεκριμενης ενοτητας.

 • 20 Μαρτίου 2015, 22:38 | Katerina

  Προφανώς κάθε αλλαγή πρέπει να οδεύει προς το «διαφανέστερο». Μια παλινδρόμηση σε τύπου συνέντευξης εξέταση, με ένα πολύ γενικό και ακαθόριστο αντικείμενο, δημιουργεί ακριβώς την αντίθετη αίσθηση. Επομένως, θεωρώ τελείως ανορθολογική την εξέταση ενός Φακέλου Επικαιρότητας, την στιγμή μάλιστα που στο παλιό σύστημα, αν και υπήρχε το προφορικό σκέλος, ο υποψήφιος καλούνταν να απαντήσει σε συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένη ύλη. Γνώμη μου είναι πως αν παραμείνει τελικά η προφορική εξέταση, αυτό πρέπει να γίνει σε σαφώς καθορισμένη ύλη, αν και όπως γράφουν οι περισσότεροι στα σχόλια η σύνεντευξη επιτείνει απλά την δυσπιστία του κοινού προς τα αποτελέσματα και διογκώνει την αντίληψη που έχουμε όλοι περι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς. Από εκεί και πέρα, να τονίσω πως αρκετοί υποψήφιοι έχουμε μπει στην διαδικασία εντατικότατου διαβάσματος από τον Ιανουάριο του 2014. Έχουμε ζήσει ήδη μία αλλαγή (που δεν εφαρμόστηκε), η οποία μας έβγαλε εκτός προγράμματος, χάσαμε σε χρήματα, σε χρόνο και σε ποιότητα ζωής αλλά παρόλ’ αυτά όσοι έχουμε μπει σε αυτή την διαδικασία, είμαστε διατεθειμένοι να ακολουθήσουμε τις όποιες ορθολογικές αλλαγές προταθούν. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ.
  Θα συμφωνήσω λοιπόν με τους περισσότερους:
  -Πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε χρόνο γα τις εξετάσεις. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι άνθρωποι, οι οποίοι παγώνουν τα πάντα και απλά περιμένουν «με βάρκα την ελπίδα».
  – Η ύλη στην οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος είναι τεράστια και αφορά σε πολλά αντικείμενα. Είναι ολοκληρωτικά άδικο μια προσπάθεια χρόνων, να χαραμιστεί από μία ερώτηση του «θολού» Φακέλου Επικαιρότητας.
  -Η συνέντευξη, όπως ανέφερα και παραπάνω, δημιουργεί διάφορες εντυπώσεις. Υποτίθεται ότι αυτό που προωθεί η εξορθολογισμένη Δημόσια Διοίκηση είναι η αξιοκρατία. Ας το δούμε στην πράξη.

 • 20 Μαρτίου 2015, 20:06 | john

  Σωστο να απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας σαν προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αλλλα δε θα έπρεπε να απαιτείται και η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή;
  Πως είναι δυνατό σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον ευρύτερο τομέα του Δημοσίου να είναι υποχρεωτική η γνώση word, excel και ιντερνετ ενώ σε αυτό το διαγωνισμό, που σε εισάγει σε σχολή σταδιοδρομίας στο Δημόσιο, να μην είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή σε αυτόν η κατοχή ενός τέτοιου πιστοποιητικού;

 • 20 Μαρτίου 2015, 16:23 | Μαρία Ευαγγελίου

  Οι ενστάσεις μου επί του ζητήματος του εισαγωγικού διαγωνισμού αφορούν δυο σκέλη, το ένα αφορά τη συχνότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού και το άλλο το καθαυτό διαδικαστικό κομμάτι του. Η στελέχωση του δημόσιου τομέα και μάλιστα από απόφοιτους της Ε.Σ.Δ.Δ. ,οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και έχουν εκπαιδευτεί στις τελευταίες τάσεις της δημόσιας διοίκησης, καθίσταται αναγκαία προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό και τη διοικητική μεταρρύθμιση που είναι ζητούμενο στην χώρα. Επομένως είναι αναγκαίο ο διαγωνισμός να θεσμοποιηθεί ώστε να διεξάγεται με σταθερή συχνότητα (και όχι σε άτακτα διαστήματα), ώστε και οι προσλήψεις μέσω αυτού να καθίστανται διαφανείς και οι υποψήφιοι να μπορούν να προγραμματίσουν τις ζωές τους και την υποψηφιότητα τους. Στην παρούσα φάση και με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός δεν έχει διεξαχθεί, φρόνιμο (αν όχι αυτονόητο) θα ήταν να δημοσιευθεί μια ενημέρωση σχετική με το πότε προβλέπεται αυτός.
  Όσον αφορά στο διαδικαστικό θέμα του διαγωνισμού, τα μαθήματα προς εξέταση κτλ. Θεωρώ ότι λίγη σημασία έχει καθώς ζητούμενο για τους υποψηφίους,ούσα και εγώ υποψήφια, αποτελεί να είναι γνωστοί οι «όροι του παιχνιδιού» εκ των προτέρων ώστε ούτε οι υποψήφιοι να αιφνιδιάζονται, ούτε να προβαίνουν σε δεύτερες σκέψεις σχετικές με τη σκοπιμότητα των αλλαγών. Χώρο για δεύτερες σκέψεις αφήνει η εισαγωγή του «φακέλου επικαιρότητας» εφόσον η γενικότητα και η ασάφεια που τον περιβάλλει καθιστούν το διαγωνισμό διάτρητο σε ενστάσεις. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι σκοπός της εξέτασης αυτής είναι ότι αντανακλά το προφιλ του υποψηφίου που απαιτείται στη δημόσια διοίκηση. Κατά τη γνώμη μου ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται μέσω των δυο μαθημάτων στη δοκιμιακή εξέταση, εφόσον ο υποψήφιος για να στηρίξει τις θέσεις του θα προβεί σε αναφορά παραδειγμάτων της επικαιρότητας, αλλά και στο πλαίσιο της εξέτασης του τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Συνεπώς δεν εξοπλίζει με προστιθέμενη αξία η εισαγωγή του φακέλου επικαιρότητας. Αν προκειμένου να αποκατασταθεί το κύρος του διαγωνισμού (όπως γράφεται τελευταία) πρέπει αναγκαίως να εισαχθεί κάποιο μάθημα, αυτό λογικότερο θα ήταν να είναι της δημόσιας διοίκησης για αυτονόητους λόγους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 15:48 | Aspa

  Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής (με τα δυο στάδια και την εξέταση της γλώσσας) που ίσχυε τόσα χρονια μέχρι και την ΚΓ σειρά. Δύσκολος μεν αδιάβλητος και αξιοκρατικός δε. Το μόνο πρόβλημα ηταν με τη Γλώσσα, το οποίο θα μπορούσε να ξεπεραστεί αν η εξέταση δεν προσμετρούμε στον τελικό μ.ο, αλλά ηταν pass ή fail.

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:16 | politis

  Αντικατάσταση του προσοντολογίου με νέο αξιόπιστο και εφαρμόσιμο. Στην συγκεκριμένη διάταξη συντηρείται τα φαντάσματα του παρελθόντος
  Το Π.Δ.50/2001 βαφτίζει τον πάσα ένα Διοικητικό ή Πληροφορικής!!! αρκεί να έχει δύο χρόνια εμπειρίας (μα πως την απέκτησε άραγε!!) ή ένα μεταπτυχιακό και ισοπεδώνει κάθε έννοια αξίας πληθώρας πτυχιούχων σχολών Διοίκησης και Πληροφορικής.

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:37 | Ελένη Δ.

  1. Αλλαγές
  Ο διαγωνισμός έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις αλλαγές του 2014 δεν έχει διεξαχθεί και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία του μοντέλου αυτού. Ποιός ο λόγος λοιπόν να γίνουν αλλαγές σε ένα μοτίβο το οποίο δεν έχει καν δοκιμαστεί; Και αφού οι σημερινοί αρμόδιοι δεν συμφωνούν με τις αλλαγές του 2014 γιατι δεν τον γυρνάνε κατευθείαν στην παλαιά του μορφή να ξέρουμε κι εμείς που προσπαθούμε να προετοιμαστούμε τι μας γίνεται;
  Αντ’ αυτού και διατηρούν το μοντέλο του 2014 και μας το διανθίζουν με εκπληξούλες, βλέπε Ασαφές Επίκαιρο Θέμα! Ένα από τα δύο. Ή μοντέλο 2014, έστω και για μια φορά, ή ας γυρήσουμε στο προηγούμενο μοντέλο, τα μαγειρέματα παραπέμπουν αλλού!

  2. Στάδια
  Όσον αφορά τα στάδια του διαγωνισμού, 1 ή 2 δεν έχει δημασία. Σημασία έχει η ΥΛΗ. Ας καθοριστεί συγκεκριμένα η ύλη για ΟΛΕΣ τις εξεταζόμενες ενότητες, να γνωρίζουν οι υποψήφιοι τι έχουν να αντιμετωπίσουν και σε τέτοια βάση να προετοιμαστούν. Όταν ορίζεται γενικά κι αόριστα ως 3η και 4η ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες και Φάκελος και με δεδομένη την αχανή ύλη για τις 2 ενότητες του 1ου σταδίου, ε τότε ναι τα στάδια να είναι 2, ΑΛΛΑ πάντα με ένα επαρκές διάστημα (2 μήνες σίγουρα) να μεσολαβεί για περεταίρω “φρεσκάρισμα” των ζητούμενων γνώσεων για το 2ο στάδιο.

  3. Ύλη
  Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό δεν ορίζεται ΥΛΗ για τις ενότητες 2 και 3. Μας τη φυλάνε για έκπληξη;
  Δεν έχω ακούσει ποτέ για κανέναν διαγωνισμό που να περιλαμβάνει εξέταση σε άγνωστη ύλη. Και σ’ αυτό πρωτοπόροι πια! ΕΛΕΟΣ! Αφού οι αρμόδιοι αποφάσισαν να προβούν σε αλλαγές διότι προφανώς τα πράγματα προχωράνε και πρέπει το δημόσιο να εκσυγχρονιστεί και να στελεχωθεί με νέο αίμα και μυαλά, γιατί δε μας λένε τι είδους μυαλά θέλουνε συγκεκριμένα. Ή μήπως οι πληροφορίες αυτές κοστίζουν για κάποιους λεφτά και για κάποιους άλλους ψήφο;
  Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο! Η ύλη να καθοριστεί πάραυτα. Εάν η προκύρηξη του διαγωνισμού δημοσιευτεί χωρίς καθορισμένη ύλη για ΟΛΕΣ τις ενότητες τότε ο διαγωνισμός θα είναι σίγουρα διαβλητός, κατακριτέος και υποκριτικός. Η νέα κυβέρνηση που δηλώνει ότι θέλει να αναβαθμίσει το Δημόσιο, πως θα το κάνει με δικά της παιδιά κι αυτή;

  4. Τυπολογία εξέτασης
  Ψηφίστηκαν οι αλλαγές κι ένα ΕΠΙΣΗΜΟ δείγμα του τι θα περιλαμβάνει η εξέταση της ενότητας Γνώσεις και Δεξιότητες δεν υπάρχει πουθενά. Το ότι η απάντηση θα γίνεται με τη μορφή πολλαπλών επιλογών δεν αποτελεί χρήσιμη κατεύθυνση για την προετοιμασία των υποψηφίων. Το θέμα είναι πως διατυπώνεται το κάθε ερώτημα και πόσο σαφής καθίσταται η κατανόησή του. Άλλο είναι να καταλαβαίνεις την ερώτηση και να μην ξέρεις την απάντηση και άλλον να μην μπορείς να καταλάβεις καν ποια είναι η ερώτηση. ΔΕΙΓΜΑΤΑ λοιπόν. Να δημοσιευτούν επίσημα δείγματα για την ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες.

 • 20 Μαρτίου 2015, 14:17 | Χρήστος

  Έχοντας διαβάσει όλα τα σχόλια και τις προτάσεις, θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ τις παρατηρήσεις μου.

  Από ότι καταλαβαίνω, η συντριπτική πλειοψηφεία δείχνει ενδιαφέρον αποκλειστικά για το κομμάτι της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ελάχιστοι σχολιάζουν τις υπόλοιπες αλλαγές που προτείνονται, κάτι που μπορεί να σημαίνει 2 πράγματα: είτε είναι απόλυτα ευχαριστημένοι είτε πολύ απλά δεν ενδιαφέρονται.

  Όσον αφορά το διαγωνισμό και όντας υποψήφιος που έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου απο τον Ιανουάριο του 2014, θα ήθελα να προτείνω τα εξής:

  1) Σταθεροποίηση των ημερομηνιών του διαγωνισμού. Είναι απαράδεκτο να συνδέεται η διεξαγωγή του διαγωνισμού με τις εκάστοτε πολιτικοοικονομικές εξελίξεις. Η χώρα από ότι φαίνεται θα αργήσει να ανακτήσει την πολιτική της σταθερότητα. Θα πρέπει να σταματά η λειτουργία των πάντων κάθε ένα, δύο ή τρία χρόνια;

  2) Ανακοίνωση της ύλης σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Γενικότητες όπως αυτές που διατυπώθηκαν στην αλλαγή του διαγωνισμού το Νοέμβριο του 2014 αλλά και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν ωφελούν ούτε τους υποψήφιους στην προετοιμασία τους αλλά ούτε και την ίδια τη διοίκηση.

  3) Δεν μπορώ να εκφράσω γνώμη για το αν είναι σωστή ή όχι η διεξαγωγή σε ένα στάδιο καθώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Παρόλα αυτά θεωρώ απαράδεκτη την αλλαγή 2 φορές της μορφής του διαγωνισμού μέσα σε ένα έτος.

  4) Όσον αφορά την προφορική εξέταση, γνωρίζω πρόσωπα που δεν την θεωρούσαν αρνητική στην προηγούμενη μορφή της (μάθημα επιλογής με συγκεκριμένο περιεχόμενο και ύλη). Αλλά σε καμία περίπτωση δεν νομίζω πως το τελείως άγνωστο και αχανές περιεχόμενο του «Επίκαιρου θέματος» βοηθάει στη διαφάνεια του διαγωνισμού. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι διοικούντες εάν επιθυμούν υποψήφιους καλά προετοιμασμένους ή υποψήφιους καθαρά τυχερούς, που απλά θα τους «κάτσει» η ερώτηση επικαιρότητας.

  5) Σαφώς και θεωρώ πως η ξενη γλώσσα είναι βασικό στοιχείο για οποιονδήποτε εργαζόμενο στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Όμως, η κατάθεση ένος πτυχίου γλωσσομάθειας ή η εξέταση της με μερικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αγνώστου επιπέδου, δεν νομίζω ότι αποτελεί επίδειξη γνώσης του υποψηφίου. Επομένως δεν θα θεωρούσα αρνητική μια σοβαρή εξέταση τής (ακόμα και με την προηγούμενη μορφή της). Αλλά ακόμα κι έτσι, θα πρέπει να τεθεί ένα «όριο» στην επιλογή κειμένων καθώς στους τελευταίους διαγωνισμούς όντως τα θέματα ήταν άστοχα και υπερβολικά.

  Από όσο γνωρίζω μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της Σχολής αλλά και του διαγωνισμού προέρχεται από κονδύλια της Ευρωπαϊκης Ένωσης. Η προηγούμενη σειρά σχεδόν ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή και δεν υπάρχει επόμενη. Πως θα δικαιολογηθούν λοιπόν τα ποσά που εισπράχθηκαν για όλο το προηγούμενο έτος; Εάν θέλουμε να μας θεωρούν μια κανονική χώρα και όχι μπανανία, ακόμα και αυτές οι «λεπτομέριες» μπορούν να κάνουν την διαφορά.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:02 | Γιώργος Μπάλτας

  Θεωρώ ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση (παρ. 2 άρθρου 28) ακυρώνεται η διοικητική αυτοτέλεια του ΕΚΔΔΑ (ν. 4024) και διαφαίνεται η επιβολή, με υπουργική απόφαση, μιας νέας διαρχίας ένα χρόνο μετά την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα. Επιπλέον, η διάταξη πλήττει το κύρος και αναιρεί το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), το οποίο ως όργανο διοίκησης ορίζει τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΚΔΔΑ, αλλά καθίσταται αναρμόδιο ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου. Επίσης, δεν τεκμηριώνεται ανάγκη για εισαγωγή της ρύθμισης, καθώς σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο «ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν εκ των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ». Επιπροσθέτως, θεωρώ ότι ο νομοθέτης οφείλει, αντί να περιορίζει τη συμμετοχή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Δ.Σ. των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ, να προβλέψει την αυτονόητη υποχρέωση του Δ.Σ. να προσκαλεί στις συνεδριάσεις, πάντα χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπροσώπους συλλογικών οργάνων σπουδαστών, αποφοίτων και εργαζομένων όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Οφείλει, ακόμη, να εξετάσει την εκπροσώπηση στο Δ.Σ του Πολίτη που είναι ο τελικός αποδέκτης κάθε μεταρρύθμισης και των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και να επανεξετάσει τη συμμετοχή στο Δ.Σ των δύο Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του ΕΚΔΔΑ, καθώς ο «ελέγχων» είναι ταυτόχρονα και «ελεγχόμενος».

  Εντύπωση, πάντως, προκαλούν οι απανωτές ρυθμίσεις ως προς τη σύνθεση του Δ.Σ που εμφιλοχωρούν σχεδόν σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου. Τον Μάιο του 2011 (ν.3966) εξέρχονται του Δ.Σ. οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και της ΠΟΕ – ΟΤΑ και εισέρχονται δυο εμπειρογνώμονες και ο συντονιστής της νεοσυσταθείσης επιστημονικής μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ. Τον Αύγουστο του 2011 (ν.4202) επανέρχεται ο εκπρόσωπος της ΠΟΕ – ΟΤΑ και το Δ.Σ αριθμεί 12 μέλη!!!. Τον Μάρτιο του 2014 (ν.4250) με την κατάργηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα επανέρχεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (και νυν Ανασυγκρότησης), αν και σχεδόν το 30% των δράσεων και παρεμβάσεων του ΕΚΔΔΑ απευθύνονται προς το Υπουργείο Οικονομικών μετά την ενσωμάτωση της ΣΕΥΥΟ στο ΕΚΔΔΑ. Τον Οκτώβριο του 2014 (ν.4305) η σύνθεση του Δ.Σ. αριθμεί 13 μέλη, καθώς οι εμπειρογνώμονες από τρεις αυξάνονται σε πέντε και εξέρχεται ο συντονιστής της ΜΟΤΕΚ. Προ ολίγων ημερών, μάλιστα, δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο κατέγραφαν το ενδεχόμενο ακόμα και για μείωση του αριθμού των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από 4 σε 2!!!

  Είναι, τουλάχιστον, εξωφρενικό σε μια εποχή όπου οι συνθήκες επιτάσσουν και επιβάλλουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο, η νομοθετική πρωτοβουλία για το ΕΚΔΔΑ να περιορίζεται και να ανακυκλώνεται στη σύνθεση του Δ.Σ., όπου πλεονάζει η εκπροσώπηση της ίδιας της διοίκησης, ή και σε αναγκαίες, πιθανόν, διαγωνιστικές διευθετήσεις. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προέχει η θεσμική μετεξέλιξη του ΕΚΔΔΑ σε Εθνικό Κέντρο Διακυβέρνησης με πλήρη επιστημονική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Το ΕΚΔΔΑ να καταστεί, επιτέλους, ανεξάρτητος στρατηγικός φορέας Διοικητικής Τεκμηρίωσης και Τεχνογνωσίας, καθώς και Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Διοίκησης με Πιστοποίηση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων του. Να αποτελέσει τον Γνωμοδοτικό Σύμβουλο της Πολιτείας για την υποστήριξη της διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών και την αποτελεσματική υλοποίησή τους, τη βελτίωση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποδοτικότητας υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου, τη δημιουργία επιτελικών στελεχών διοίκησης και την αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ήδη υπηρετούντων στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της φορολογικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:04 | efi

  Οι δικές μου ενστάσεις αφορούν κυρίως το θέμα της επιπλέον εξέτασης του Φακέλου ‘Επίκαιρο Θέμα’ σε γραπτό και προφορικό στάδιο. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εξέταση δεν είναι απαραίτητη για 2 λόγους : α)γιατί η επικαιρότητα ήδη εξετάζεται ως ενότητα μέσα στο τεστ δεξιοτήτων αλλά και μέσα στα πλαίσια των γραπτών δοκιμασιών που αφορούν το Κράτος και τη Πολιτική Οικονομία αφού απαιτείται η ικανότητα κριτικής σκέψης του υποψηφίου και η σύνδεση θεωρίας με επικαιρότητα. β) Τέτοιες αλλαγές σε ένα σύστημα εξετάσεων το οποίο αναθεωρήθηκε μόλις το φθινόπωρο και δεν έχει προλάβει ακόμα να δοκιμαστεί στην πράξη , είναι αρκετά ψυχοφθόρο και επίπονο ζήτημα για όλους τους υποψηφίους και ειδικά για αυτούς που μετά τον τελευταίο διαγωνισμό του ‘13 ξεκίνησαν να προετοιμάζονται κατά τα ισχύοντα του προηγούμενου συστήματος , στην πορεία αναγκάστηκαν να διακόψουν με τις αλλαγές στην εισαγωγική διαδικασία, να προετοιμαστούν σε άλλου είδους θέματα , να αποκτήσουν πτυχίο αριστης γλωσσομάθειας όσοι δεν είχαν, να σπαταλήσουν χρόνο και χρήμα και αποθέματα ενέργειας και τώρα να τους γνωστοποιείται το ενδεχόμενο επιπλέον αλλαγών με εξέταση θέματος επικαιρότητας που κατά την άποψή μου, εκτός από το ότι η γκάμα θεμάτων του είναι απλά αχανής, δεν προσθέτει και πολλά στην συνολική εικόνα του υποψηφίου. Επιπλέον και η προφορική εξέταση ενδεχομένως να δημιουργήσει και υπόνοιες περί αδιάβλητου του διαγωνισμού..
  Επίσης καλό θα ήταν να διευκρινιστεί και η διάρκεια εξέτασης των γραπτών μαθημάτων. Θα παραμείνει δίωρη ή επαναφέρεται σε τρίωρη;
  Γενικά θεωρώ ότι αφού καλώς ή κακώς ψηφίστηκε η αλλαγή του εισαγωγικού συστήματος θα πρέπει για να το αφήσουμε να λειτουργήσει στην πράξη για να φανούν οι όποιες αδυναμίες του και κατόπιν να γίνουν αλλαγές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι εκ των προτέρων διαρκείς αλλαγές χωρίς αξιολόγηση εφαρμογής της εισαγωγικής διαδικασίας δεν προσθέτουν στην αναβάθμιση του κύρους της σχολής παρά μόνο στην ψυχική κόπωση και ταλαιπωρία άνευ ουσίας τω υποψηφίων , λειτουργώντας συχνά και ως αποτρεπτικός παράγοντας για ανθρώπους με γνώσεις, θέληση και ζήλο να συμβάλουν παραγωγικά σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:03 | Mary

  Θεωρώ απαράδεκτο το προφορικό μέρος στο φάκελο καθώς διαβάλλει την αξιοπιστία του διαγωνισμού. Επίσης, προτείνω για τον φάκελο επίκαιρου θέματος να υπάρχει επιλογή θεμμάτων από τον υποψήφιο, όπως ήταν και πριν (περιβάλλον,διεθνείς οικονίμικές σχέσεις κ.λ.π.) για να μην βρίσκεται ο υποψήφιος μπροστά σε ένα τόσο ασαφές πεδίο.
  Τέλος, θεωρώ πως θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε, ο υποψήφιος να οργανώνει ευχερώς το πρόγραμμά του.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:13 | Διαβουλευόμενος

  Και μια τελευταία επισήμανση για να μιλάμε όλοι με όρους εντιμότητας.
  Παρακαλώ να προστεθεί στο αρχικό σχόλιο επί της διαβούλευσης.

  Υπάρχουν υποψήφιοι που προετοιμάζονταν με το σύστημα που ίσχυε κατά τον τελευταίο διαγωνισμό και αδικήθηκαν καταφανώς.
  Αυτό συνέβη διότι αντί να ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου Μητσοτάκη από τον 25ο διαγωνισμό, βρήκαν άμεσης εφαρμογής στον ενόψει του 24ου.

  Συνεπώς.

  Δεν θα αδικηθούν ούτε αυτοί, ούτε όσοι προετοιμάζονταν με το νόμο Μητσοτάκη, αν διατηρηθεί το πρώτο στάδιο ως έχει και γίνουν τροποποιήσεις (αφού αυτός ήταν ο βασικός λόγος των αλλαγών βλ. ενστάσεις επί της προφορικής συνέντευξης, της ξένης γλώσσας κλπ)για το δεύτερο στάδιο.

  Και οι μεν πρώτοι που προετοιμάζονταν με βάση τον πρόσφατο τελευταίο εισαγωγικό διαγωνισμό δεν χάνουν το διάβασμά τους και οι δεύτεροι θα έχουν μάλιστα διαβάσει ήδη και για το δεύτερο.

  Άρα ένας έντιμος συμβιβασμός, κάτι ως win-win θα ήταν να διατηρηθεί το πρώτο στάδιο ως έχει με τα δύο μαθήματα και στο δεύτερο στάδιο να ενσωματωθούν οι αλλαγές με βάση την προετοιμασία των υποψηφίων της δεύτερης περίπτωσης.

  Κάθε τι άλλο νοθεύει την διαγωνιστική διαδικασία και πλήττει την εξιοπιστία της σχολής, ενώ αδικεί εμφανώς τους ευνειδητοποιημένους υποψήφιους της πρώτης κατηγορίας.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:56 | Ελίνα

  1. Σταθερές και εκ των προτέρων καθορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.
  2. Σταθερή ύλη, η οποία θα γνωστοποιείται εγκαίρως.
  3. Ένα στάδιο στη διαδικασία, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν τόσο η ψυχολογική ταλαιπωρία των υποψηφίων εν γένει όσο και το κόστος συμμετοχής των υποψηφίων, οι οποίοι προέρχονται από την επαρχία.
  4. Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής προφορικής επαφής υποψηφίου-εξεταστή, με δεδομένο ότι ζητούμενο είναι η διασφάλιση μιας αξιοκρατικής και διαφανούς εξαταστικής διαδικασίας. Η προφορική εξέταση-συνέντευξη, η οποία προβλέπεται εν προκειμένω για τον φάκελο επίκαιρου ζητήματος, κάθε άλλο παρά συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό γιατί εκ των πραγμάτων αποκλείει την ίση αντιμετώπιση των υποψηφίων, καθώς είναι αδύνατον να γίνουν ερωτήσεις ίσης δυσκολίας σε όλους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:30 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Τελικά μήπως η σχολή αυτή είναι προορισμένα για λίγα αλλά εκλεκτά φωτεινά μυαλά;Δεν μπορώ να καταλάβω το ρόλο της εν λόγω σχολής, αφού αν το κράτος θέλει πολιτικούς επιστήμονες, μπορεί να πάρει αποφοίτους της Παντείου το ίδιο και για τη δημόσια Διοίκηση ή τη Δημόσια Οικονομική!Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί απόφοιτοι οι οποίοι βαράνε μύγες στην κυριολεξία και αν μη τι άλλο το γεγονός κάποιος να εχει τελειώσει κάποια Ανώτατη Σχολή Τεχνολογικού ή μη χαρακτήρα και να μη μπορεί να βρει δουλειά έστω και ως καθαριστής δρόμων, αυτό είναι ένα εγγενές πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:29 | Διαβουλευόμενος

  Η πιο ουσιαστική παρέμβαση στα ζητήματα του διαγωνισμού ήταν αυτή της ένωσης αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ.
  Και εξηγούμαι.

  Ο μοναδικός αδιάβλητος και αξιοκρατικός διαγωνισμός δεν υπηρχε κανένας λόγος να αλλάξει από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου διοικητικής μεταρύθμισης (όπως ονομαζόταν).

  Είμαι υποψήφιος και κανείς δεν με σεβάστηκε.
  Προετοιμαζόμουν από το 2013-14 για το πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού οργάνωση του κράτους/πολιτική οικονομία και αν πήγαιναν όλα καλά για το δεύτερο.

  Η επιχειρηματολογία της ανάγκης αλλαγής του εισαγωγικού διαγωνισμού λόγω ενστάσεων για την αγγλική (και τις άλλες) γλώσσα αφορούσε στο δεύτερο στάδιο.

  Επομένως αν το πρώτο στάδιο παρέμενε ως είχε πριν τις παρεμβάσεις της προηγούμενης ηγεσίας, θα άλλαζε μόνο το δεύτερο στάδιο και ελάχιστοι θα είχαν πρόβλημα νομίζω, άλλωστε δεν θα περιόριζε κανενός το διάβασμα.

  Ήδη συσσωρεύονται πληθώρα φαινομένων παθολογίας της διοίκησης-κακοδιοίκησης που αιφνιδιάζουν τους υποψήφιους, ευνοούν συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης, ανασφάλεια δικαίου, έλλειψη προβλέψιμης συμπεριφοράς της διοίκησης με όσα αυτό συνεπάγεται.

  Συμφωνώ με πολλούς διαβουλευόμενους σε θέματα όπως:

  1. Σταθερή διεξαγωγή του διαγωνισμού και σαφήνεια ως προς τον χρονικό προσδιορισμό διενέργειάς του.

  2. Με το πρόβλημα ασάφειας του φακέλου επίκαιρου θέματος και την προφορική συνέντευξη, αφού ήδη για το δεύτερο στάδιο τα καλύπτουν οι γνώσεις και δεξιότητες και για το πρώτο η οργάνωση του κράτους και η οικονομία

  3. Για το θέμα της ξένης γλώσσας με τις επισημάνσεις του δρ Νικολάου Πετρόπουλου.

  4. Γενικά με τις θέσεις της ΕΝΑΠ από την τελευταία σας συνάντηση πχ επαναφορά τμημάτων εξειδίκευσης εντός ΕΣΔΔΑ και φυσικά κατάργηση των διατάξεων του ν. Μητσοτάκη, αφού δεν πλήττεται η προετοιμασία κανενός αντίθετα με το νόμο που ισχύει υπονομεύτηκε η προετοιμασία όσων δεν υποόγιζαν σε 3 μαθήματα σε ένα στάδιο.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:42 | Μαρία

  Οι ενστάσεις μου δε διαφέρουν ουσιαστικά από τις ήδη αναρτημένες. Διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση μου γεννήθηκαν αρκετές απορίες σχετικά με την σκοπιμότητα της αλλαγής στον τρόπο εισαγωγής. Αναφέρεται ότι ένα από τα προβλήματα του διαγωνισμού είναι το κόστος των πέντε ενοτήτων από τον προηγούμενο τρόπο εξέτασης και στην ίδια παράγραφο καταλήγει ότι τελικά επαναφέρονται τα δύο στάδια, καθώς αυτό καταστούσε τον διαγωνισμό αδιάβλητο. Η καινούργια πρόταση είναι η εξέταση σε δύο κύρια μαθήματα, ένα τεστ δεξιοτήτων και μιας απροσδιόριστης μορφής και ύλης ενότητας, αυτής του Φακέλου. Οι ερωτήσεις μου είναι:
  1.Πώς ακριβώς εξαλείφεται το κόστος των δύο τελικά πάλι σταδίων και γιατί η ύπαρξη δύο σταδίων συνδέεται με την διαφάνεια;
  2.Γιατί η προφορική εξέταση θεωρείται ότι εξετάζει την ετοιμότητα των υποψηφίων υπό συνθήκες άγχους και αγωνίας;Θεωρείται πως η γραπτή εξέταση είναι υπό συνθήκες πλήρους ηρεμίας;
  3.Και τελικά για πιο λόγο τροποποιείται μια διάταξη που δεν έχει εφαρμοστεί και κατά συνέπεια δεν έχει αξιολογηθεί εκ των αποτελεσμάτων της;
  Το κύρος και η διαβλητότητα των εξετάσεων είναι δύο δεδομένα που θα κριθούν ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Ο τρόπος εξέτασης είναι σίγουρα δείκτης εγκυρότητας του διαγωνισμού και κατ’ επέκταση της σχολής, υπάρχουν όμως δεκάδες τρόποι έγκυρης εξέτασης, αν κοιτάξουμε όλους τους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Ας γίνει, λοιπόν, εστίαση στο ουσιαστικό κομμάτι της εξέτασης και επιτέλους ας σταθεροποιηθεί ο τρόπος εξέτασης, διότι οι συνεχείς αλλαγές μάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση από την επιθυμητή οδηγούν.
  Και κάτι τελευταίο: γνωρίζοντας τα προβλήματα του δημόσιου τομέα το προφορικό στοιχείο της εξέτασης μπορεί πολύ εύκολα συνειρμικά να συνδεθεί με πελατιακές σχέσεις, ακόμη και αν στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ας μην εθελοτυφλούμε, λοιπόν. Ελέγξτε τη σκοπιμότητα της τροποποίησης.

 • 20 Μαρτίου 2015, 08:09 | Ελένη

  1. Θα συμφωνήσω με όλους όσους θεωρούν ότι η συνέντευξη ενδέχεται να θίξει την αξιοπιστία του διαγωνισμού. Δε μπορεί από τη μία πλευρά να καταργείται για την επιλογή Προϊσταμένων του Δημοσίου γιατί, ορθώς κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι για την ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά για άλλους λόγους, και από την άλλη να την επαναφέρουν ως διαδικασία για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔ.
  2. Η ύλη των εξετάσεων απαιτείται να είναι σαφώς προσδιορισμένη και σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για να έχουν οι υποψήφιοι τη δυνατότητα επαρκούς προετοιμασίας.
  3. Ας αποφασίσουν επιτέλους οι αρμόδιοι ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ΕΣΔΔ για να πράξουν αναλόγως. Αν η ΕΣΔΔ είναι άλλος ένας διαγωνισμός για πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο, δεν υπάρχει λόγος να δοθεί ποσόστωση για εισαγωγή ήδη υπηρετούντων στο Δημόσιο υπαλλήλων. Αν η ΕΣΔΔ έχει σκοπό και τη δια βίου επιμόρφωση στελεχών του Δημοσίου, σαφώς έχει νόημα να υπάρχει ποσόστωση. Τα διήμερα και πενθήμερα σεμινάρια του ΙΝΕΠ δεν επαρκούν για ουσιαστική ενδυνάμωση του υπάρχοντος προσωπικού. Εξάλλου, η εισαγωγή δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΣΔΔ δεν στοιχίζει κάτι στην Κυβέρνηση επί του προϋπολογισμού.

 • 20 Μαρτίου 2015, 01:12 | Μαριτινα

  Θεωρώ πως μια ακομα αλλαγη στο διαγωνισμό μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που μπερδεύει και αγχώνει τους υποψηφιους είναι περιττή. Επίσης η προσθήκη ενός μαθήματος χωρίς συγκεκριμένη ύλη και μάλιστα με προφορική εξέταση απορρίπτει κάθε προσπάθεια για διφανεια.Ο διαγωνισμός με τις αλλαγές αυτές πλέον θα χάσει το κύρος του και ενδεχομένως να γινει διαβλητος.Κατα τη γνωμη μου η διεξαγωγη του διαγωνισμου σε ενα σταδιο συμφωνα με το νομοσχεδιο του 2014 θα ηταν πολυ καλυτερο καθως οι υποψηφιοι απο την επαρχια δεν θα χρειαζοταν να ξοδεψουν χρηματα για να εξεταστουν 2 φορες.Τελος πιστεύω πως είναι αναγκαιο να ορισθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων κάθε χρονο.

 • 20 Μαρτίου 2015, 00:58 | Αρης

  Θεωρώ ότι χρήζει επιτακτικής ανάγκης,ως το λιγότερο μια ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς τους βάναυσα σωματικώς,ψυχικώς και οικονομικώς υποψήφιους για την εισαγωγή στην εθνική σχολή,η άμεση αποσαφήνιση του ¨φακελου επίκαιρου θεματος¨.Ποιο είναι το ¨θεμα¨;Η επικαιρότητα προβάλλει το τι γίνεται στον κόσμο και ιδιαίτερα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία αυτό μεταφράζεται ως επι παντού επιστητού γνώση.Η αδικία καραδοκεί διότι το θέμα δεν θα ειναι σχετικό σε όλους το ίδιο,κάποιοι θα έχουν πλεονέκτημα αναλόγως των σπουδών τους.Δεν είναι δυνατόν να εξεταζεςαι σε κάτι που δεν μπορείς να προετοιμαστείς κατάλληλα.Ειλικρινα θεωρώ τον φάκελο αυτό απαράδεκτο.η προφορική εξέταση πιστεύω χρειάζεται για να αξιολογείται η κοινωνική παρουςια και αμεςοτητα του υποψηφίου,αλλά τίθεται πάλι το ερώτημα:Σε τι θέμα;;;;;;;;

 • 19 Μαρτίου 2015, 18:35 | kingstonian

  εαν μπουμε σε λογικη ποσοστοσεων τοτε και αυτοι που δουλευουν 10ωρα στον ιδιωτικο τομεα μειονεκτουν σε σχεση με τον φρεσκο αποφοιτο μιας σχολης, οι εργαζομενοι γενικα εναντι των ανεργων, οι οικογενειαρχες εναντι των «εργενηδων»..κτλ
  γιατι οχι ποσοστωση και για αυτους;;

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:51 | Γ. Γ.

  Εφόσον επιχειρείται ένας εξορθολογισμός του τρόπου εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να αρθεί μία αδικία που υφίσταται εδώ και καιρό και αφορά τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν μέσω της Σχολής να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τη θέση τους και να εξελιχθούν υπηρεσιακά.

  Η Σχολή δημιουργήθηκε πάνω στη λογική της βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης και για αυτό θα έπρεπε να λειτουργεί ως τέτοια, βελτιώνοντας το υπάρχον προσωπικό, και όχι ως ένας μηχανισμός διορισμού στο δημόσιο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα μηχανισμό διορισμού με αδυσώπητο ανταγωνισμό, οι δε δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι ελάχιστοι.

  Για αυτό και θα έπρεπε να επανέλθει η διάταξη που υπήρχε παλαιότερα για την ποσόστωση των ήδη υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων στους σπουδαστές της Σχολής. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μόνιμο ποσοστό από τους εισακτέους ή και επιπλέον των εισακτέων που να προέρχεται υποχρεωτικά από τους ήδη υπηρετούντες δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να προσφέρουν περισσότερα στο δημόσιο, το οποίο υπηρετούν. Με την παρούσα διαδικασία, αυτοί αποθαρρύνονται αφού μπαίνουν σε μία διαδικασία υπερβολικά δυσανάλογου ανταγωνισμού, ο οποίος είναι εναντίον τους. Εξάλλου είναι άλλη η λογική της εισαγωγής ικανών στελεχών στη δημόσια διοίκηση και άλλη η λογική της επιλογής στελεχών για περαιτέρω εκπαίδευση, οπότε δεν μπορούν αυτές οι δύο κατηγορίες να διαγωνίζονται μαζί και από κοινού και με κοινούς όρους.

  Για αυτό το λόγο προτείνω να προστεθεί στο κείμενο που αντικαθιστά την παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 και το εξής εδάφιο :

  «οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που μετέχουν στο διαγωνισμό και είναι επιτυχόντες εισάγονται σε ποσοστό 40% επί του συνόλου των εισακτέων και με ξεχωριστούς πίνακες κατάταξης. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν καλυφθεί από ήδη υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους λόγω ελλιπούς αριθμού επιτυχόντων, οι υπόλοιπες θέσεις δύναται να καλυφθούν από τις άλλες κατηγορίες επιτυχόντων με αντίστοιχη σειρά κατάταξης»

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:21 | Marina

  Όλοι μιλούν για ‘διαφάνεια’… Τελικά, η διαφάνεια όπως αυτή εκλαμβάνεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία είναι κάτι τελείως υποκειμενικό…. Οι δικές μου ενστάσεις πάνω στις ‘αλλαγές’ , τις οποίες επιθυμεί να εισάγει η παρούσα ηγεσία είναι:
  1. Ο φάκελος επίκαιρων θεμάτων. Πώς προσδιορίζονται τα επίκαιρα θέματα χρονικά αλλά και θεματικά;
  2. Με ποια κριτήρια θα μπορούσε άραγε να αξιολογηθεί το γραπτό ενός τέτοιου φακέλου με τόσο ευρεία και ακαθόριστη θεματολογία; Πώς θα μπορούσε ένας υποψήφιος να απαντήσει σε ερωτήσεις επίκαιρων θεμάτων στην προφορική εξέταση; Και αν ο εξεταστής έχει διαφορετική άποψη … τότε;; Θα μπορούσε άραγε να είναι κάποιος τόσο αντικειμενικός στην κρίση του και στη βαθμολόγησή του όταν δεν υπάρχει εξεταστέα ύλη ;;
  Σίγουρα η κριτική σκέψη είναι μέρος του εισαγωγικού διαγωνισμού αλλά σε συνδυασμό με μια συγκεκριμένη ύλη…. Οι αντιφατικές απόψεις θεωρούνται η θεμέλιος λίθος της Δημοκρατίας αλλά όταν κάνουμε λόγο για τέτοιου είδους εξετάσεις τότε υπάρχει πρόβλημα…. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία και τον σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις μέσα σ’ένα κλίμα εξετάσεων, άγχους και αγωνίας από τη μεριά των υποψηφίων και κούρασης από την μεριά των εξεταστών;;; Μάλλον είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς με σιγουριά και βεβαιότητα….
  Επιπλέον, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά του νόμου που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο από αυτές τις τροποποιήσεις;;; Η ΕΝΑΠ τότε διαμαρτυρόταν ότι θίγεται το κύρος της Σχολής και ότι ο διαγωνισμός θα έχανε την αξιοπιστία του και τη διαφάνεια του…. Και τώρα τι;;; η επαναφορά των δυο σταδίων, η εισαγωγή αυτού του τόσο ‘ρευστού’ φακέλου και κυρίως η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του τεστ δεξιοτήτων αποκαθιστούν την ‘τιμή’ της Σχολής;;;…. Διατηρήθηκε το τεστ δεξιοτήτων και προτάθηκε ο φάκελος επικαιρότητας (ως προέκταση από το τεστ δεξιοτήτων του προηγ.νόμου)…. Άρα, ερωτώ ποια η διαφορά από τον προηγούμενο νόμο και ποιο σκοπό υπηρετεί ο φάκελος επικαιρότητας;… Ποια είναι η καινοτομία των συζητήσεων της ΕΝΑΠ και του κ. Κατρούγκαλου; ποια είναι η ειδοποιός διαφορά βάσει της οποίας «αποκαταστάθηκαν οι αδικίες» ;;
  Οι μεταρρυθμίσεις σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία είναι καλοδεχούμενες και λογικώς καμωμένες… Αλλά προς το καλύτερο και όχι προς το συμφέρον κάποιων που απλώς επιθυμούν να αλλάξουν κάτι έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη , αυθαίρετα…
  Που είναι λοιπόν η συνέχεια του κράτους;; Που πήγε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοικούμενου; Η χρηστή διοίκηση; Η αρχή της καλής πίστης του πολίτη;;;….
  Υπάρχουν υποψήφιοι που προσπάθησαν πολύ για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σ’αυτόν τον διαγωνισμό που του «έχουν αλλάξει τα φώτα»! Σπατάλησαν χρόνο και χρήμα , κόπο και δυνάμεις… Γιατί λοιπόν κύριοι ακυρώνετε έτσι τις ελπίδες και τα όνειρα αυτών των ανθρώπων; Γιατί δεν εισάγετε κάποιο άλλο μάθημα ή κάποια άλλη εξέταση με ορισμένο γνωστικό αντικείμενο ώστε να διασφαλίζεται με κάθε μέσο η ‘αδιαβλητότητα’ του εν λόγω διαγωνισμού;
  Οι προτάσεις μου ως προς την διατήρηση του φακέλου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ‘αποδεκτός’ είναι:
  1. Καθορισμός συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων επίκαιρων θεμάτων.
  2. Κριτήρια αξιολόγησης για τη διόρθωση του γραπτού.
  3. Κατάργηση προφορικής εξέτασης
  4. Αξιοκρατικό σύστημα βαθμολόγησης (- βαρύτητας στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας)
  Τέλος, αυτός ο διαγωνισμός έτσι όπως εξελίσσεται και συνεχώς μεταβάλλεται προκαλεί ψυχολογικές μεταπτώσεις και καθίσταται τρομερά ψυχοφθόρος… Ας σταθεροποιηθεί επιτέλους ένα σύστημα εισαγωγής στη Σχολή και κυρίως ας δοκιμαστεί… Ο πόλεμος νεύρων και η τόση ένταση αποδιοργανώνουν και αποπροσανατολίζουν τους υποψηφίους …. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ‘φωτεινοί παντογνώστες’ ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας…

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:51 | Aggeliki

  Τα ζητήματα της επικαιρότητας εξετάζονται τόσο μέσα από τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» όσο και μέσα από την γραπτή εξέταση του μαθήματος «Μικρο-οικονομική, Μακρο-οικονομική και Δημόσια-οικονομική» στα οποία κατά παράδοση τα εξεταζόμενα θέματα αντλούνται από την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, έτσι ώστε πέρα από την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου να πιστοποιηθεί και η ενημέρωση του για το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό πολιτικό περιβάλλον του.
  Με την αλλαγή του νόμου το Σεπτέμβριο προστέθηκε, ξεχωριστή εξέταση ζητημάτων επικαιρότητας με την μορφή της πολλαπλής επιλογής.
  Συνεπώς, θεωρώ την τροποποίηση του νόμου άνευ ουσίας, ενώ εκτιμώ ότι μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει αυτή τη στιγμή στους ήδη ταλαιπωρημένους- ψυχολογικά λόγω των συνεχών αλλαγών και της αλλεπάλληλης φημολογίας- υποψηφίους.
  Οι υποψήφιοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι άτομα τα οποία έχουν όνειρο ζωής να υπηρετήσουν την Διοίκηση, θα πρέπει λοιπόν να πιστεύουν σε αυτή και όχι να απογοητεύονται προτού καν ξεκινήσουν το τόσο πολύτιμο για την κοινωνία έργο τους.

 • 19 Μαρτίου 2015, 13:37 | Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος

  Ως Εκπαιδευτής Ξένων Γλωσσών του ΕΚΔΔΑ επί πολλά χρόνια, πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ), και έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα και την αγωνία εκατοντάδων υποψηφίων της ΕΣΔΔΑ από το έτος 2002, θεωρώ ότι,

  1) εφόσον υπάρχει εξέταση Ξένης Γλώσσας εντός του αντικειμένου «Γνώσεις και Δεξιότητες» (ή μήπως τελικά όχι ; – δεν διευκρινίζεται), έστω και σε κάποια υποβαθμισμένη μορφή, όπως προέβλεπε ο ν.4305/2014 (βλ. εδώ επόμενο σημείο αρ. 2), περιττεύει η επιπλέον απαίτηση για πιστοποίηση άριστης γνώσης της Ξένης Γλώσσας, η οποία άλλωστε και ικανότατους κατά τα άλλα υποψήφιους αποκλείει από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και έκθετη παραμένει σε πιθανές μομφές περί «έμμεσης χρηματοδότησης» ξένων εξεταστικών κέντρων ξένων γλωσσών,

  2) οιαδήποτε υποβάθμιση της εξέτασης της Ξένης Γλώσσας είτε απλά σε μερικές «τυπικές» και άνευ φαντασίας ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είτε σε πιστοποίηση με κάποιο από τα ποικιλώνυμα πλέον διπλώματα «γενικής χρήσης» τύπου Proficiency που κυκλοφορούν και που πάντως είναι άσχετα από τους σκοπούς και την επιδιωκόμενη εξειδίκευση της ΕΣΔΔΑ, αποβαίνει εις βάρος τόσο της ουσιαστικής γλωσσομάθειας των υποψηφίων (και αυριανών managers του Δημοσίου Τομέα μιας χώρας-μέλους της ΕΕ), όσο και του κύρους του συγκεκριμένου Εισαγωγικού Διαγωνισμού,

  3) σαφώς οιαδήποτε μεταβολή του συστήματος του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ξανά, ΓΙΑ 2η ΦΟΡΑ επί των ΙΔΙΩΝ υποψηφίων (!!), αντιβαίνει σε κάθε αντίληψη περί χρηστής διοίκησης και κινδυνεύει να θεωρηθεί περιφρονητική της αγωνίας εκατοντάδων υποψηφίων ενηλίκων επιστημόνων και των οικογενειών τους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ισχύσει ΤΟ ΝΩΡΙΤΕΡΟ από την ΕΠΟΜΕΝΗ σειρά εισαγομένων,

  4) γενικότερα, καλό θα είναι, ειδικά τώρα, υπό την εποπτεία του νέου γαλλοτραφούς Υπουργού, με το αποδεδειγμένα στενό του ενδιαφέρον για την ΕΣΣΔΑ και τη μακροχρόνια σύνδεσή του προς αυτήν, να αντλήσουμε επιτέλους χρήσιμα υποδείγματα από το θεσμό-πρότυπο, υποτίθεται, της ΕΣΔΔΑ, ήτοι τη γαλλική Ε.Ν.Α. Νοσταλγικά, πράγματι, πληροφορείται κανείς, ακόμη και από μια σύντομη μελέτη της ιστοσελίδας της γαλλικής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, ότι τα κριτήρια αξιολόγησης του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της δημοσιοποιούνται εκεί στο Διαδίκτυο, με πλήρη διαφάνεια, τα συνήθη λάθη που επισημαίνονται σε γραπτά υποψηφίων ανακοινώνονται επίσης (ανωνύμως, φυσικά) μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες προς αποφυγή τέτοιων λαθών κτλ. Είμαι πεπεισμένος ότι η σύγκριση, όχι μόνο μακρόθεν, αλλά και με ουσιαστικές ανταλλαγές από κοντά, θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των σχετικών πρακτικών τόσο για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό, όσο και, ειδικότερα, για το επίπεδο των σπουδών Ξένων Γλωσσών εντός της δικής μας Σχολής.

  Με τιμή,
  Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
  M.St., D.Phil. [Oxon.],
  φιλόλογος – μεταφραστής

 • 19 Μαρτίου 2015, 12:52 | ‘Ελλη

  Στόχος οποιασδήποτε τροπολογίας που αφορά στον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στην ΕΣΔΔΑ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς την διαδικασία και την αξιολόγηση καθώς και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών προς όλους τους υποψηφίους. Αυτή θα έπρεπε να είναι και η κύρια συμβολή των εισαγωγικών εξετάσεων στο κύρος της σχολής, το οποίο επαφίεται κυρίως στην παρεχόμενη γνώση και την επάρκεια των διδασκόντων, στην σύνδεση της γνώσης αυτής με τις επιστημονικές εξελίξεις διεθνώς καθώς και στις επιδόσεις των φοιτητών της. Κατά αυτήν την έννοια:
  Σχετικά με την διασφάλιση των ίσων ευκαιρίων, πέρα από τον οριστικό καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων, την δημιουργία προπαρασκευαστικών τμημάτων σε δημόσια και δωρεάν εκπαιδευτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση της παραπαιδείας και την προβληματική επίταση της οικονομικής αιμορραγίας τόσο των εξεταζομένων όσο και του κράτους λόγω των δύο σταδίων εξέτασης θα ήθελα να προσθέσω το εξής:
  1) θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα σε όσους είτε κατέχουν εκπρόθεσμο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή πτυχίο είτε όχι να μπορούν να εξεταστούν στα πλαίσια του εισαγωγικού διαγωνισμού και στην γλώσσα. Αυτό προτείνεται γιατί ορισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πτυχία ξένων γλωσσών έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια αναγκάζοντας τον υποψήφιο να επανακαταβάλει το κόστος επανεξέτασής του. Όσοι δηλαδή κατέχουν εμπρόθεσμο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή πτυχίο θα πρέπει να απαλλάσσονται της εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας και μεταπτυχιακά διπλώματα της αλλοδαπής εφόσον αυτά αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι μεταπτυχιακές σπουδές διεξήχθησαν σε μια από τις απαιτούμενες γλώσσες όπως ορίζει η τροπολογία.
  Για την διασφάλιση της διαφάνειας ως προς την διαδικασία και την αξιολόγηση θα πρέπει:
  1) Να καταργηθεί η προφορική εξέταση. Η προφορική εξέταση εισάγει υποκειμενικό και ανέλεγκτο κριτήριο για την εισαγωγή στην σχολή. H θεσμική τουλάχιστον προστασία της διαφάνειας στο στάδιο εισαγωγής σε Ανώτατο Eκπαιδευτικό Ίδρυμα επιτάσσει να μπορεί ο εξεταζόμενος που θεωρεί πως αδικήθηκε να μπορεί να διεκδικήσει πλήρως την άρση της αδικίας γεγονός που στην περίπτωση της προφορικής εξέτασης δεν είναι δυνατό. Verba volant scripta manent. Προφορικοί τρόποι εξέτασης με συμβολή σε μικρό ποσοστό στην βαθμολογία μπορούν να διατηρηθούν στα πλαίσια της αξιολόγησης των φοιτητών της σχολής.
  2) Προς την κατεύθυνση της διαφάνειας συμβάλλει και ο σαφής και με ενδεικτική βιβλιογραφία καθορισμός της εξεταστέας ύλης.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:48 | kingstonian

  Θετικό η επαναφορά γλωσσών πλεον της Αγγλικής, αλλά γιατί όχι και επιπλέον πχ Βαλκανικές ή Ασιατικές…

  Στον φάκελο επίκαιρου θέματος μένει η διευκρίνηση εάν θα είναι άγνωστος ως την εξέταση, ειδικά απο την στιγμή που υπάρχει η διατύπωση περι μη ύπαρξης συγκεκριμένης ύλης. Θέμα λοιπόν στην ανομοιομορφία της εξέτασης, έκτος και εάν πρόκειται να γίνει ΕΝΑ ΘΕΜΑ για ΟΛΟΥΣ….(επικαίρο θέμα ειναι κατι πολιτικό, οικονομικό, επιστημονικό επίτευγμα, εξωτερικού ή εσωτερικού στο οποίο ειναι δυνατό κάποια πτυχεία να έχουν πλεονέκτημα…)
  Σύν το υποκειμενίκο της κρίσης εξεταστή και εξεταζόμενου, σε αντιθεση με τις «δεδομένες» απαντήσεις ενός καθαρά «επιστημονικού» θέματος.

  και τέλος παρακαλώ καποια στιγμη σταθερή ύλη και σταθερές ημερομηνίες τουλάχιστον για δύο χρόνια ώστε να γίνεται προγραμμάτισμος χρόνου και χρημάτος συν την μείωση της ψυχολογικής φθοράς.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:41 | Νικόλαος

  1)Όσον αφορά την κατάργηση της εξέτασης της ξένης γλώσσας επιλογής (μετάφραση), καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ με κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας, νομίζω ότι η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτούργησε ορθά, γιατί ο νόμος 4305/2014 ανάγκασε πολλούς υποψηφίους νέους και παλαιούς να προετοιμαστούν σε περιορισμένο χρόνο για να προλάβουν τις ημερομηνίες και να δώσουν το Νοέμβριο εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού άριστης γνώσης στην Αγγλική Γλώσσα, ασχέτως αν τελικά ως μεταβατική διάταξη στο νόμο 4305/2014 συμπεριελήφθησαν μόνο για τον ΚΔ’ εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ και τα πιστοποιητικά άριστης γνώσης της Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

  Σε μια πολλαπλόγλωσση Ευρώπη η νοοτροπία της κυριάρχης γλώσσας – εν προκειμένω της Αγγλικής είναι λανθασμένη.

  Στα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, πλήν του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το μάθημα της μετάφρασης, είτε είναι μάθημα επιλογής, είτε δεν προβλέπεται στα προγράμματα σπουδών.

  2) Όσον αφορά τα 2 στάδια, τουλάχιστον για το προκαταρκτικό – πρώτο στάδιο θα πρέπει να εφαρμοστεί για τους υποψήφιους από την επαρχία το άρθρο 17 παρ. 8 του Π.Δ. 57/2007 που προβλέπει εξεταστικά κέντρα μακριά από την πρωτεύουσα, εάν η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αντιλαμβάνεται τα έξοδα μετακινήσεων και διαμονής των ανέργων υποψηφίων που κατοικούν στην επαρχία και ενδιαφέρεται έμπρακτα για τη μη οικονομική αιμορραγία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

  Διαχρονικά το άρθρο 17 παρ. 8 του Π.Δ. 57/2007 ουδέποτε εφαρμόστηκε.

  3) Όσον αφορά την εξεταζόμενη ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα, μέσω Υπουργικής Απόφασης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά την ψήφιση του νόμου, ή εντός του νόμου, το περιεχόμενό της, εκτός αν θα ισχύσει η παλαιά διατύπωση του νόμου 4305/2014 για τη συγκεκριμένη ενότητα (Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και τη σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα…Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες).

  Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάζεται στο πρώτο – προκαταρκτικό στάδιο ή στο τελικό – δεύτερο στάδιο μαζί με τον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος.

  4) Όσον αφορά την εξεταζόμενη ενότητα Φάκελος Επίκαιρου Θέματος, το γεγονός ότι δεν καλύπτει συγκεκριμένη ύλη, ενώ θα μπορούσε να προστεθεί ένας φάκελος επιλογής με συγκεκριμένη ύλη (Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Κοινωνική Διοίκηση, Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική) δημιουργεί ερωτηματικά…

  Όσον αφορά την προφορική εξέταση της ενότητας Φάκελος Επίκαιρου Θέματος, η διατύπωση ότι ο υποψήφιος καλείται μέσα σε σύντομο διάστημα να αξιοποιήσει τις γνωστικές και τις ψυχολογικές του δεξιότητες σε συνθήκες πίεσης, χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης…

  5)Επιπλέον, χρήσιμο θα ήταν να καθοριστεί στο σχέδιο νόμου το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του προκαταρκτικού – πρώτου και του τελικού – δεύτερου σταδίου, εφόσον επιστρέφουμε στο παλαιό σύστημα των δύο σταδίων, ώστε να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πόσο χρονικό διάστημα διαθέτουν για την προετοιμασία τους για το τελικό – δεύτερο στάδιο.

  6) Τα 2 στάδια είναι θεμιτά, αλλά η διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση ότι ο διαγωνισμός καθίσταται λιγότερο ψυχοφθόρος για τους υποψηφίους, καθώς και ότι αποτελεί, σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση, προσπάθεια περιορισμού της οικονομικής αιμορραγίας των υποψηφίων και των οικογενειών τους, κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

  Η πλειονότητα των υποψηφίων θα προστρέξει αναγκαστικά στα φροντιστήρια, εν μέσω συνεχών αλλάγων στην διαγωνιστική διαδικασία, διότι διαχρονικά από τη σύσταση της ΕΣΔΔ το 1983, ουδεμία κυβέρνηση φρόντισε να θεσπίσει κρατικά προπαρασκευαστικά κέντρα, εντός των πανεπιστημίων, έναντι συμβολικού ποσού, για την προετοιμασία των υποψηφίων, όπως συμβαίνει για τη Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης την ΕΝΑ.

  Μια αρχική πρόταση θα ήταν το ΙΝΕΠ, το ΠΙΝΕΠΘ, καθώς και τα Αυτοτελή Τμήματα Εκπαίδευσης που λειτουργούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας να διοργανώνουν σεμινάρια προετοιμασίας, έναντι συμβολικής αμοιβής, για το διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ.

  7) Τέλος, χρήσιμο θα ήταν στο σχέδιο νόμου να καθοριστούν σταθερές ημερομηνίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, εφόσον ο διαγωνισμός είναι ετήσιος.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:28 | Γιάννης

  Θα συμφωνήσω στα περισσότερα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί. Σκοπός της παρέμβασής μου είναι να θίξω το ζήτημα των εξετάσεων. Μια επανάσταση θα ήταν να τεθούν -κατά το δυνατόν- σταθερές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως οι πανελλαδικές. Δηλαδή συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη. Οι εξετάσεις του 1ου σταδίου (αν παραμείνει)να διεξάγονται σταθερά πχ κάθε Ιούλιο ή Σεπτέμβριο και το 2ο στάδιο μετά από 30 μέρες. Αλλά να ξέρουμε ως υποψήφιοι πως διαγωνισμό θα έχουμε κάθε έτος υπό καθορισμένο καθεστώς χωρίς αιφνιδιασμούς.
  Ας γίνει πράξη η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:54 | ANDROMEDA

  Η επαναφορά των δύο σταδίων ενισχύει την οικονομική αιμορραγία των υποψηφίων, σε μια δύσκολη για όλους εποχή, ειδικά για όσους μένουν εκτός Αθηνών. Ο τελευταίος νόμος στόχευε στην αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος, μεταξύ άλλων.
  Δεν διαφωνώ με την προφορική εξέταση, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά όχι πάνω σε ένα άγνωστο θέμα. Ήδη η ύλη που πρέπει να καλυφθεί είναι πολύ μεγάλη και προς το παρόν μεγάλος μέρος της είναι και άγνωστο, μια και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα περιλαμβάνει τελικά το τεστ δεξιοτήτων. Είναι δύσκολο για κάποιον που αφιερώνει τόσο χρόνο στο διάβασμα, να ενημερώνεται εκτενώς για τα πάντα, σε βαθμό που να είναι ικανός να γράψει και δοκίμιο πάνω σε οποιοδήποτε θέμα της επικαιρότητας. Δεν έχω ακούσει ποτέ για κανέναν διαγωνισμό που να περιλαμβάνει εξέταση σε άγνωστη ύλη. Αυτό έχει ως συνέπεια να θεωρείται ήδη μη αξιοκρατική η όλη διαδικασία από πολλούς και ο μοναδικός ίσως αδιάβλητος διαγωνισμός να χάνει σταδιακά το κύρος του.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:23 | korina

  Η τροποποίηση του διαγωνισμού που έγινε το 2014 ήτανκατά τη γνώμη μου θετική γιατι διεύρινε το γνωστικό πεδίο των εξεταζόμενων και ταυτόχρονα ενίσχυε τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εξετάσεων αφαιρώντας το προφορικό κομμάτι των εξετάσεων.Επιπλέον όποιος αποφάσισε να ξεκινήσει μια σοβαρή προετοιμασία για τον επερχόμενο διαγωνισμό εδώ και εναν τουλάχιστον χρόνο έχει υποστεί δύο αλλαγές στον τρόπο εξετάσεων χωρίς να έχουν μεσολαβήσει καν εξετάσεις.Αυτό συνεπάγεται σημαντικό ψυχικό και οικονομικό κόστος για τους υποψήφιους.Θεωρώ ότι τα δεδομένα του διαγωνισμού δεν μπορεί να αλλάζουν σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα και ενώ έχει προηγηθεί αλλαγή προ έξι μηνών,η οποία δεν δοκιμάστηκε ποτέ.Τέλος το μάθημα που προτάθηκε να προστεθεί είναι εξαιρετικά ασαφές ως προς το περιεχόμενό του και πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν ισάξιες ερωτήσεις στην προφορική εξέταση.

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:35 | ΕΛΕΝΗ

  Θεωρώ ότι το μάθημα «Φάκελος Επίκαιρου θέματος» αποτελεί ένα εξαιρετικά ασαφές και ευρείας έκτασης μάθημα που δημιουργεί πρόβλημα τόσο στους εξεταζόμενους όσο και στους διορθωτές. Οι εξεταζόμενοι ήδη εξετάζονται σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων άλλα και η διόρθωση και βαθμολογία τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής εξέτασης επιδέχονται πολύπλευρες ερμηνείες αφού αυτές άπτονται θεμάτων που απασχολούν στο σύνολο της κοινωνίας επομένως ελοχεύει ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι για τους ανωτέρω λόγους η προφορική εξέταση του μαθήματος «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» μπορεί να επηρεάσει τον αδιάβλητο χαρακτήρα του διαγωνισμού.

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:06 | Pavlos

  Ως προς την πρώτη παράγραφο του άρθρου, θεωρώ πως ο κανονισμός σπουδών δεν πρεπει να αλλάζει κατα τη διάρκεια των σπουδών καθε σειράς, αιφνιδιάζοντας τους σπουδαστές και παραβιάζοντας την αρχή της χρήστης διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Θα πρεπει να ψηφίζεται και να τίθεται σε ισχύ πριν ακριβώς την έναρξη των μαθημάτων καθε εκπαιδευτικής σειράς.
  Ως προς τον εισαγωγικό διαγωνισμό ειναι θετική η επαναφορά των δυο σταδίων και η προφορική εξέταση, αφού με τον προηγούμενο νόμο η μη πρόβλεψη συνέντευξης, υποβάθμιζε την διαδικασία και τη δυνατότητα ολοκληρωμένης παρουσίασης των δεξιοτήτων καθε υποψηφίου.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:32 | giannaros

  Για τις αλλαγες στο διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ:

  Ο τελευταίος διαγωνισμός διεξήχθη φθινόπωρο του 2013. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία για το διαγωνισμό απο τις αρχές του 2014 για τον επόμενο διαγωνισμό. Το φθινόπωρο του 2014 η τότε Κυβέρνηση έφερε αιφνιδιαστικά στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που περιείχε και αλλαγές στο διαγωνισμό. Αφού ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε ο διαγωνισμός όπως περιγράφει η alina πιο πάνω, δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί έστω μία φορά λόγω εκλογών.
  Συνεπώς δε μπορω να καταλάβω η αλλαγή που προτείνεται και η επαναφορά των 2 σταδίων και του φακέλου σε τι μπορεί να ωφελήσει από τη στιγμή που το νέο σύστημα δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο επόμενος διαγωνισμός ίσως και ο μεθεπόμενος θα έπρεπε να γίνουν με το ισχύον σύστημα για να διαπιστωθούν στην πράξη οι αδυναμίες του και μετά να πραγματοποιηθεί μία διαδικασία διαβούλευσης για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς.
  Με τη γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, είναι άγνωστο πόσο καιρό θα κρατήσει η διαδικασία εφαρμογής του νέου συστήματος και πότε θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:56 | marialena

  Η εν λόγω τροποποίηση θεωρώ πως δεν είναι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του νόμου καλούνται να εξεταστούν σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, οι οποίες μπορούν να πιστοποιήσουν πως ο υποψήφιος είναι επαρκώς καταρτισμένος για να φοιτήσει στην ΕΣΔΔΑ και στη συνέχεια να γίνει στέλεχος της δημόσιας διοίκησης. Το μάθημα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος» είναι εξαιρετικά ασαφές και εκτενές, ενώ η προφορική εξέτασή του ενδεχομένως να επηρεάσει τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εξετάσεων.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:35 | alina

  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν καθίσταται αναγκαία.
  Στην προηγούμενη αλλαγή του νόμου(η οποία παρεμπιπτόντως έγινε πρόσφατα και δεν έχει εφαρμοστεί ούτε μια φορά) προστέθηκε το μάθημα «Γνώσεις και Δεξιότητες» το οποίο περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα γνώσεων καθώς καλύπτει σύμφωνα με το νόμο 4305/2014:
  α) Νεότερη και σύγχρονη οικονοµική και πολιτική ιστορία, διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και οργανισµούς,θεσµούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισµό, όπως εκφράζεται µέσα από τις επιστήµες, τις τέχνες και τα γράµµατα και τα θέµατα που απασχολούν την επικαιρότητα.
  β) Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες.
  γ) «Γνώσεις Επίκαιρων Θεµάτων» και «Δεξιότητες Χρήσης Ξένης Γλώσσας»
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα επιπλέον μάθημα φακέλου με θέμα επικαιρότητας είναι πλεονάζον αφού ούτως ή άλλως καλύπτεται από το μάθημα «Γνώσεις και Δεξιότητες».
  Επιπροσθέτως, η εξέταση μαθήματος σε προφορικό επίπεδο, πόσο μάλλον σε ένα τόσο ευρύ θέμα όπως η επικαιρότητα,μπορεί να θεωρηθεί ότι «διαβάλλει» την αξιοπιστία του διαγωνισμού.