Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών