Άρθρο 59 Καταργούμενες διατάξεις

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Το π.δ. 109/2010 (Α’ 190),
β. τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 4487/2017 (Α΄116),
γ. η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159),
δ. το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 5, η παρ. 9, το έκτο εδάφιο της παρ. 10 και η παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995,
ε. το άρθρο 9 του ν. 3310/2005 (Α΄30).