Άρθρο 42 Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.

Η παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A’ 86) τροποποιείται, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχομένου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, το υπολειπόμενο κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ποσό τιμήματος κάθε άδειας καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή ως κατωτέρω:
(α) Προκειμένου να δοθούν επενδυτικά κίνητρα στον οικείο κλάδο, η οφειλόμενη δόση ποσού 3.500.000 ευρώ για το έτος 2020 απομειώνεται κατά το ύψος των επενδύσεων σε πρόγραμμα, τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές που διενεργεί ο υπερθεματιστής εντός του ημερολογιακού έτους 2020. Το ποσό απομείωσης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 3.450.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ύψος της καταβλητέας δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 50.000 ευρώ. Ο υπερθεματιστής καταβάλλει το ποσό των 50.000 ευρώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και προσκομίζει στο Ε.Σ.Ρ. και στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2021 βεβαίωση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που βεβαιώνει προσηκόντως τη διενέργεια των ως άνω επενδύσεων. Σε περίπτωση που οι διενεργηθείσες επενδύσεις υπολείπονται του ανώτατου ορίου των 3.450.000 ευρώ, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά (ήτοι το ποσό που προκύπτει αφαιρουμένου του ποσού των επενδύσεων που έχουν διενεργηθεί από το ποσό των 3.450.000 ευρώ), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και κατόπιν γνώμης του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες της ως άνω απομείωσης, ιδίως το είδος των επενδύσεων, ο τρόπος υλοποίησης και ο έλεγχος της υλοποίησης αυτών. Το ποσό της δόσης που αντιστοιχεί στο Ε.Σ.Ρ. περιέρχεται στον προϋπολογισμό του ελεύθερο προς χρήση μαζί με το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2021.
(β) Για το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μέχρι εξοφλήσεως του τιμήματος, το υπολειπόμενο ποσό τιμήματος κάθε άδειας (δηλαδή το ποσό που προκύπτει αφαιρουμένων των ποσών που έχουν καταβληθεί προς εξόφληση των αντίστοιχων δόσεων του τιμήματος της αδείας, καθώς και του ποσού της απομείωσης του ύψους της δόσεως του έτους 2020 κατά τα ως άνω, από το συνολικό ποσό των 35.000.000 ευρώ) καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, με αντίστοιχες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται, σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, αρχής γενομένης την 1η Οκτωβρίου 2021. Ειδικότερα:
βα) Υπερθεματιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου εντός του ημερολογιακού έτους 2018 καταβάλλει το υπολειπόμενο ποσό τιμήματος σε ογδόντα τέσσερις (84) μηνιαίες δόσεις. Έκαστη δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της δόσης Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (337.500) ευρώ.
ββ) Υπερθεματιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου εντός του ημερολογιακού έτους 2019 καταβάλλει ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις. Έκαστη δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της δόσης Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (337.500) ευρώ».

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 20:39 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

    Απαράδεκτο άρθρο χαρίζει χρήματα του Ελληνικού λαού σε πέντε καναλάρχες