ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:40 | ΟΤΕ Α.Ε.

    Γενικές Παρατηρήσεις:
    Η νομοθετική παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1808 αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό θετικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στη χώρα.
    Η σύγκλιση των μέσων, λόγω των σημαντικών και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως προβλέπεται στις αιτιολογικές σκέψεις (1) έως (4) της Οδηγίας 2018/1808, είναι πρωταρχικής σημασίας αν οι διάφορες υπηρεσίες «…ανταγωνίζονται για το ίδιο κοινό και έσοδα, επιπλέον έχουν σημαντικό αντίκτυπο, ενώ διευκολύνουν τη δυνατότητα των χρηστών να διαμορφώσουν και να επηρεάσουν τις απόψεις άλλων χρηστών».
    Το επικαιροποιημένο κανονιστικό περιβάλλον που προωθείται με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιφέρει ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας θέασης περιεχομένου, της προστασίας των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, της πολυφωνίας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας. Τυχόν διαφοροποίηση θα ερχόταν σε αντίθεση με την καθιέρωση δίκαιων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων παρόχων, που, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι ιδιαίτερης σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα δυσχερή κοινωνική, αλλά και οικονομική συγκυρία, θα πρέπει να διασφαλίζονται σε όλους τους παρόχους, ελεύθερης και συνδρομητικής λήψης, επαρκή επενδυτικά κίνητρα, με ίσους όρους, ενώ παράλληλα να υπάρχει εξισορρόπηση ανάμεσα στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.