Άρθρο 38 Προϋποθέσεις μεταβίβασης ή μετασχηματισμού επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης – Τροποποιήσεις άρθρου 1 του ν. 2328/1995

 

Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:
«13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους και προβαίνει στον κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4339/2015 έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. Στο ΕΣΡ γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας. »