Άρθρο 19 (Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2010/13) Μετάδοση σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας

 

1. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, που έχουν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, καθώς και σε επιμέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν να παρέχουν, εάν τους ζητηθεί, σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας σε προγράμματα γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους.
2. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της παρ. 1, κάθε ενδιαφερόμενος πάροχος εγκατεστημένος στην Ελλάδα πρέπει να απευθύνεται στον τηλεοπτικό οργανισμό που έχει αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης και είναι, επίσης, εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
3. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής των αποσπασμάτων της παρ. 1, αναφέροντας, κατ’ ελάχιστον, την πηγή τους, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί πρακτικώς αδύνατον.
4. Οι έχοντες δικαίωμα χρήσης αποσπασμάτων, κατά την παρ. 1, μπορούν να τα χρησιμοποιούν και σε κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αλλά μόνον στο πλαίσιο του ειδησεογραφικού προγράμματός τους, εφόσον αυτό προσφέρεται σε μαγνητοσκόπηση.
5. Τα σύντομα αποσπάσματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ενενήντα (90) δευτερόλεπτα για κάθε αυτοτελή εκδήλωση. Μπορούν να χρησιμοποιούνται για προγράμματα που καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιονδήποτε τηλεοπτικό οργανισμό, ακόμα και από οργανισμούς με προγράμματα αποκλειστικά αθλητικού περιεχομένου. Για την απόκτηση του δικαιώματος μετάδοσης σύντομων αποσπασμάτων καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την παροχή της πρόσβασης.