ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ρυθμίσεις για παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών   Άρθρο 44 Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών – Τροποποίηση του ν. 2644/1998

 

 

 1. Οι παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

 1. Η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος, στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και συνιστά δημόσια λειτουργία με σκοπό την αντικειμενική και επί ίσοις όροις ενημέρωση, καθώς και την υψηλής στάθμης επιμόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, θεωρείται η, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο (επίγειους αποκλειστικά πομπούς, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρο), μετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η πρόσβαση στα οποία τελεί υπό τους όρους που θέτει η κάτοχος της προβλεπόμενης στις διατάξεις του παρόντος νόμου άδειας.

Επίσης παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται και η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω των λοιπών ευρυζωνικών δικτύων, ανεξαρτήτως εάν ο πάροχος της υπηρεσίας έχει λάβει άδεια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για τα προγράμματα που μεταδίδει ή εάν μεταδίδει προγράμματα, αδειοδοτημένα σε άλλο κράτος-μέλος, δυνάμει σχετικής συμβάσεως.

 1. Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καλωδίου ή συχνοτήτων, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο εξαιρουμένης της παροχής γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3592/2007 (Α`161).

Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, άδεια και σύμβαση παραχώρησης απαιτούνται μόνο όταν η μετάδοση της ανοδικής δέσμης προς τον δορυφόρο πραγματοποιείται είτε (α) από την ελληνική επικράτεια απευθείας ή με τη μεσολάβηση σε προηγούμενη φάση μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την επικράτεια άλλου κράτους με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο είτε (β) από την επικράτεια άλλου κράτους με τη μεσολάβηση, σε προηγούμενη φάση, μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την ελληνική επικράτεια με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο.

Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4339/2015, μέσω επιγείων αποκλειστικά πομπών από κατόχους αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ή από ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά, ως μοναδικοί μέτοχοι ή μέτοχοι από κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο αυτό άδειες, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, κατά προτεραιότητα, διάρκειας πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) ετών ανάλογα με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχομένου ή της ανώνυμης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά, ως μοναδικοί μέτοχοι ή μέτοχοι από κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχομένου, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήματα μη επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής περιεχομένου ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

 1. Η σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καταρτίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας. Εφόσον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η προθεσμία αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η προθεσμία των έξι (6) μηνών παρέλθει άπρακτη για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της κατόχου, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., η οποία εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της κατόχου. Σύμβαση που καταρτίζεται χωρίς την άδεια της παρ. 2 είναι άκυρη. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενοι στον παρόντα νόμο οικονομικοί όροι, καθώς και οι αντισταθμιστικές υπηρεσίες, που τυχόν καθορίζονται στην άδεια του Ε.Σ.Ρ., και εξειδικεύονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10. Κατά τη συνομολόγηση των συμβατικών όρων, καθώς και κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη που καταλήγει σε άνιση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων του ή που τους παρέχει τη δυνατότητα να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση που αυτοί έχουν τυχόν αποκτήσει στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
 2. Οι άδειες και συμβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αναιρούν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας και εφόσον απαιτείται, χορήγησης άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που προβλέπεται στον ν. 4727/2020 (Α’ 184) για την εκπομπή και μεταφορά με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, καθώς και για την απόκτηση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και υποδομής.

Η άδεια που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αποτελεί άδεια παροχής των τεχνικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, οι οποίες αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4727/2020.

Η δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας που προβλέπεται στον ν. 4727/2020 και η άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εφόσον απαιτείται, για την εκπομπή και μεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος με την τεχνική μέθοδο και μέσο που χρησιμοποιεί η κάτοχος της άδειας μπορεί να μην υποβάλλεται και να μην κατέχεται αντίστοιχα από την ίδια την κάτοχο της άδειας ή μέτοχό της. Στη περίπτωση αυτή η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει στον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, υπογεγραμμένη σύμβαση με πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας και εφόσον απαιτείται, άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται από τον ν. 4727/2020 για τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση στον πάροχο δικτύου της άδειας και της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπονται για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.»

 

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 τροποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

 1. Άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κατέχονται μόνο από ανώνυμες εταιρείες. Η καταστατική έδρα της εταιρείας, καθώς και η κεντρική διοίκησή της πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ένας τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας πρέπει να κατοικεί στην ελληνική επικράτεια.
 2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι στο σύνολό τους ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους.

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Επίσης, η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές ή μερίδια των εισηγμένων στις ρυθμιζόμενες αγορές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών, καθώς και για τις μετοχές που ανήκουν σε ή ελέγχονται από: α) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, που εδρεύουν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από το εάν είναι εισηγμένοι ή όχι σε ρυθμιζόμενες αγορές, β) Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι εποπτεύονται από Εποπτικές Αρχές των κρατών – μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές και γ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.), που εδρεύουν σε κράτη – μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενες αγορές.

 1. Η παρ. 3 έχει καταργηθεί.
 2. Η κάτοχος άδειας συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου του παρόντος ή οι μέτοχοί της και τα συνδεδεμένα με αυτούς ή παρένθετα πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ή να ελέγχουν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης.
 3. Η παρ. 5 καταργήθηκε.
 4. Η παρ. 6 καταργήθηκε.
 5. Οι μέτοχοι του κατόχου άδειας του ν. 2644/1998 και οι μέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός ισχύει.
 6. Ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 παρ. 1 στοιχείο ε` και 12 παρ. 10 του ν. 2328/1995, η ιδιότητα της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου, των μετόχων της ή των μετόχων αυτών, καθώς και η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντικού στελέχους ή του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων εξομοιούνται πλήρως με τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, των μετόχων της ή και των μετόχων αυτών.
 7. Οι υπηρεσίες, έργα και λοιπές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών από την κάτοχο της άδειας του παρόντος νόμου, όπως είναι ιδίως: (α) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποδομής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και επεξεργασίας και μεταφοράς του αντίστοιχου σήματος, (β) η παραγωγή των συσκευών και του αναγκαίου λογισμικού, τα οποία καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμενο των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και η κατοχή των σχετικών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (γ) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, πρόσβασης σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμενο των παρεχόμενων συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του σχετικού δικτύου συνδρομητών και (δ) η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων μπορούν να μην ασκούνται απευθείας από την ίδια την κάτοχο της άδειας, αλλά να παρέχονται σε αυτήν από άλλες ανώνυμες εταιρείες στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η άσκηση μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, αντισυμβαλλόμενος του χρήστη των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά η κάτοχος της άδειας.
 8. Ο σύζυγος και οι συγγενείς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό, προσώπων που είναι μέτοχοι σε εταιρεία που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου ή σε εταιρείες που μετέχουν στην κάτοχο της άδειας δεν μπορούν να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει στην εταιρεία κάτοχο της άδειας. Κατ` εξαίρεση, οι πιο πάνω συγγενείς μπορούν να μετέχουν σε οποιαδήποτε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική και επιχειρηματική αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο.
 9. Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου αφορούν και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, καθώς και τον κατέχοντα οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα.
 10. Όσοι επιθυμούν να λάβουν άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και μέσο για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου για την κατοχή της άδειας αυτής. Στη Διαδικασία χορήγησης αδειών που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 μπορούν να συμμετάσχουν και ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν περατώσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία σύστασής τους, εφόσον έχει καταρτιστεί εγκύρως μεταξύ των εταίρων το προβλεπόμενο για τη σύσταση της εταιρείας δημόσιο συμφωνητικό.
 11. Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 12, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.»

 

 1. Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9

Γενικές υποχρεώσεις της κατόχου της άδειας

 1. Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ημερησίως οφείλει να αναθέτει δωρεάν τη διαχείριση προγράμματος της σε έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, με εξαίρεση την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για τη μετάδοση εκπομπών που συνδέονται με την εκπλήρωση των σκοπών τους. Ο καθορισμός του διαθέσιμου συνολικού χρόνου μετάδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του αναφερόμενου στην άδεια χρόνου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με τη δωρεάν διάθεση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ημερήσιου προγράμματος. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσότερων δημόσιων φορέων η επιλογή τους και ο καταμερισμός του διαθέσιμου χρόνου γίνονται από το Ε.Σ.Ρ.. Η δωρεάν ανάθεση διαχείρισης προγράμματος στον ίδιο δημόσιο φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα δύο (2) έτη. Εκ νέου ανάθεση στον ίδιο δημόσιο φορέα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άλλους δημόσιους φορείς. Ανεξαρτήτως και πέραν της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς χρονικούς περιορισμούς η δωρεάν ανάθεση στη Βουλή των Ελλήνων της διαχείρισης ενός από τα προγράμματά της από κάθε κάτοχο άδειας. Η πρόσβαση στα προγράμματα της παρούσας μπορεί, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, να μην τελεί υπό όρους, σύμφωνα με σχετική δήλωση που απευθύνει εγγράφως ο δημόσιος φορέας προς την κάτοχο της άδειας.
 2. Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ωρών ημερησίως οφείλει, μετά ένα (1) έτος από την έναρξη μετάδοσης του προγράμματός της, να εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε νέους διαχειριστές προγράμματος να συνάπτουν συμβάσεις με αυτήν με εύλογους και ισότιμους όρους. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η επιλογή των νέων διαχειριστών γίνεται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., με κριτήριο τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν κάθε φορά στη ραδιοτηλεοπτική αγορά και την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής και πολιτισμικής πολυμέρειας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο διατιθέμενος στους διαχειριστές αυτούς συνολικός χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του μεταδιδόμενου προγράμματος.
 3. Η κάτοχος άδειας, κατά την παροχή προς τους συνδρομητές των υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, οφείλει να μεταχειρίζεται εύλογα και ισότιμα όλους τους διαχειριστές προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η κάτοχος άδειας οφείλει να επιτρέπει στους διαχειριστές προγράμματος την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού οδηγού του προγράμματός τους, στα πλαίσια του βασικού οδηγού προγράμματος της κατόχου. Τα προγράμματα, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται σύμφωνα με την παρ. 1 σε δημόσιους φορείς, καταλαμβάνουν υποχρεωτικά τις πρώτες κατ` αύξοντα αριθμό θέσεις προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό οδηγό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής προγράμματος είναι η Βουλή των Ελλήνων ή η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κατά προτεραιότητα.
 4. Οι όροι των συμβάσεων και των εν γένει συμφωνιών που καταρτίζονται για τη μετάδοση των προγραμμάτων που προβλέπονται σε όλες τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται από την κάτοχο άδειας στο Ε.Σ.Ρ., για την έγκρισή τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι σχετικοί συμβατικοί όροι θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Εάν διαπιστωθεί ότι οι υποβαλλόμενοι όροι δεν είναι εύλογοι, ισότιμοι και δίκαιοι, ιδίως όσον αφορά το χρόνο μετάδοσης του προγράμματος, το περιεχόμενό τους, είναι δυνατόν να καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων. Ο καθορισμός των συμβατικών όρων σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεσμεύει όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
 5. Η κάτοχος άδειας και οι φορείς του άρθρου 2 παρ. 9 στοιχεία β` και γ` οφείλουν να αποφεύγουν κάθε πράξη ή παράλειψη που θα παρεμπόδιζε τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά των συσκευών ή του αναγκαίου λογισμικού με τα οποία καθίσταται δυνατή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπό όρους πρόσβαση των καταναλωτών σε όλες τις συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο από κάθε κάτοχο άδειας. Οι οικονομικοί και λοιποί όροι που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις, που καταρτίζονται σχετικά με την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να είναι εύλογοι και δίκαιοι για όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Οι προτεινόμενοι από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη όροι υποβάλλονται για έγκριση από το Ε.Σ.Ρ.. Εάν διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενοι όροι δεν είναι εύλογοι και δίκαιοι, το περιεχόμενό τους καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων. Ο καθορισμός των συμβατικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, δεσμεύει όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
 6. Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας ή φορέας του άρθρου 2 παρ. 9 στοιχεία β` και γ` αρνείται να προβεί σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων, διατάσσονται σε βάρος του, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, τα προσφορότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η μη συμμόρφωση της κατόχου άδειας στην απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα, επισύρει την κύρωση της ανάκλησης της άδειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12.
 7. α) Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδει, όπως ο χρόνος μετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7, το δε συνολικό ποσό ανά έτος άδειας συναρτάται από τη δέσμη που επιλέγει ο πάροχος σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα. Το τέλος δέσμης ανά έτος άδειας διακρίνεται σε δώδεκα (12) εναλλακτικές κατηγορίες, εκάστη επαυξημένη ανά δέκα (10) τηλεοπτικά κανάλια, με την εξαίρεση της πρώτης κατηγορίας, με αντιστρόφως προοδευτική μέση επιβάρυνση για κάθε επόμενη δέσμη.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕΣΜΕΣΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝΤΕΛΗ ΔΕΣΜΗΣ[1]1-10

ΝΕΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ       

ΓΙΑ 10 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ[2]
123456
Α1-25.000 €2.500 €
Β1-1020.000 €2.500 €25.000 €45.000 €
Γ11-2038.000 €2.500 €25.000 €63.000 €
Δ21-3058.000 €2.500 €25.000 €83.000 €
Ε31-4078.000 €2.500 €25.000 €103.000 €
ΣΤ41-5098.000 €2.500 €25.000 €123.000 €
Ζ51-60118.000 €2.500 €25.000 €143.000 €
Η61-70138.000 €2.500 €25.000 €163.000 €
Θ71-80158.000 €2.500 €25.000 €183.000 €
I81-90178.000 €2.500 €25.000 €203.000 €
ΙΑ91-100198.000 €2.500 €25.000 €223.000 €
ΙΒ101 και άνω238.000 €

 

Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ ανά έτος άδειας για κάθε εικοσιτετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα που μεταδίδει, όπως ο χρόνος μετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7.

β) Επίσης, η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών οφείλει να καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους μισό τοις εκατό (0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.ο.κ.) και μέχρι του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) επί των ανωτέρω εσόδων κατ` ανώτατο όριο. Τα ετήσια οικονομικά ανταλλάγματα καταλογίζονται με πράξη του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.γ) Τις οικονομικές υποχρεώσεις υπό περ. α΄ και β’ έχουν και οι λοιποί πάροχοι συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων.Σε περίπτωση μετάδοσης του ίδιου οπτικοακουστικού περιεχομένου από τον πάροχο συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, με περισσότερα μέσα, το οικονομικό αντάλλαγμα της περ. α΄ καταβάλλεται μια μόνον φορά.7Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις περ. α΄και β΄ της παρ. 7 και οφείλει ο πάροχος συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου μετάδοσης του σήματος, να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας ή την εγγραφή στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ. του άρθρου 37 του ν.  /2020, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ή παροχής των υπηρεσιών, σε ετήσια βάση. Οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α αφορούν και τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που μεταδίδουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 1. Τα οικονομικά ανταλλάγματα των περ. α΄και β΄ της παρ. 7 καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από αυτά αποδίδεται, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο Ε.Σ.Ρ. για την επίτευξη των σκοπών της ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου. Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται με τη διαδικασία του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
 2. Η κάτοχος της άδειας μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης οφείλει να καταθέσει, για την τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους της σύμβασης, εγγυητική επιστολή αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύματος ετήσιας διάρκειας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οικονομικού ανταλλάγματος της περ. α της παρ. 7. Η εγγυητική επιστολή ανανεώνεται σε ετήσια βάση και το ύψος της αναπροσαρμόζεται, ώστε να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οφειλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος της περ. α της παρ. 7 ανά έτος άδειας. Για την κατάπτωση και αντικατάσταση των επιστολών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159). Το ύψος των εγγυητικών επιστολών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
 3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 (Α’ 222) και του π.δ. 212/1995 (Α’ 112) εφαρμόζονται αναλόγως και στις κατόχους άδειας του παρόντος νόμου και στους παρόχους γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, των προβλεπόμενων ποσοστών μειωμένων κατά το ήμισυ.
 4. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1686/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β’ 2037).
 5. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθημερινού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτομα με αναπηρία ενός ημίωρου ανά δεκαπενθήμερο προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.
 6. Η κάτοχος της άδειας έχει την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα για την κατάρτιση και διαρκή επανεκπαίδευση του προσωπικού που απασχολεί στη χρήση των νέων εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας στην παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
 7. Η κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί.
 8. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί ειδικού φόρου διαφημίσεων, στην έννοια του τηλεοπτικού σταθμού περιλαμβάνεται και η κάτοχος της άδειας του παρόντος. Κατ` εξαίρεση, απαλλάσσονται από την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των διαφημίσεων οι διαφημίσεις που μεταδίδονται από κάτοχο άδειας ή διαχειριστή προγράμματος αλλοδαπής εθνικότητας, αντιστοίχως, πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια αμιγώς ξενόγλωσσων και μη υποτιτλισμένων ή μεταγλωττισμένων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων, εφόσον η γλώσσα και η γραφή που χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις αυτές δεν είναι η ελληνική (σε γλώσσα πρωτοτύπου, με μεταγλώττιση ή υποτιτλισμό). Οι διαφημίσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υπόκεινται στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των διαφημίσεων, εφόσον μεταδίδονται πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια ελληνόφωνων, μεταγλωττισμένων ή υποτιτλισμένων προγραμμάτων ή εκπομπών, που ακολουθούν ή προηγούνται αμιγώς ξενόγλωσσων προγραμμάτων ή εκπομπών.

16. Η κατοχή άδειας του παρόντος περιλαμβάνεται στην περ. ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003. Επίσης οι κάτοχοι άδειας του παρόντος περιλαμβάνονται στην έννοια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων για την εφαρμογή των άρθρων 45 και 46 του π.δ. 26/2012.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς του άρθρου 12 του ν. 2251/1994, (Α’ 191) καταρτίζεται Χάρτης για την ορθή και ιδίως μη καταχρηστική εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν οι κάτοχοι της άδειας για την παροχή προς τους καταναλωτές συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Στο Χάρτη μπορεί να προβλέπεται ειδική διαδικασία για την αποζημίωση των συνδρομητών, καθώς και το ύψος αυτής, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της κατόχου της άδειας ή των συμβαλλόμενων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 2 παρ. 9. Η κατάρτιση του Χάρτη δεν απαλλάσσει την κάτοχο της άδειας και τις λοιπές εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου από την υποχρέωση να τηρούν την εν γένει νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.
 2. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς όρους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Ε.Σ.Ρ. στο σύνολο των παρεχόμενων από αυτές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.»

[1] Σημείωση 1: κάθε μεγαλύτερη δέσμη προσφέρει 10% έκπτωση (στήλη 3).

 

[2] Σημείωση 2: επιλογή μεμονωμένων καναλιών επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση 500€.

 • Η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  3.Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 9
  Γενικές υποχρεώσεις της κατόχου της άδειας
  1. […]
  2. […]
  3. […]

  12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα καθημερινού δελτίου ειδήσεων, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική, μεταξύ των ωρών 17.00 – 23.00, εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτομα με αναπηρία προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα τουλάχιστον δεκατεσσάρων ωρών εβδομαδιαίως. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

  Για την ΟΜ.Κ.Ε.
  Σίμψης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
  Φέτση Πηνελόπη, Γεν. Γραμματέας

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 20:42 | FORTHNET MEDIA ΑΕ

  Αναφορικά με την παρ. 2 του αρ. 44 του Σχεδίου Νόμου:
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και ιδίως με την παρ. 4 αυτού («Η κάτοχος άδειας συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου του παρόντος ή οι μέτοχοί της και τα συνδεδεμένα με αυτούς ή παρένθετα πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ή να ελέγχουν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης.») επιχειρείται να απαγορευθεί σε κάτοχο άδειας συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, στους μετόχους της και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης, κάτι που είναι μέχρι σήμερα επιτρεπτό. Η προτεινόμενη απαγόρευση περιορίζει ανεπίτρεπτα, δυσανάλογα και αδικαιολόγητα την οικονομική ελευθερία της κατόχου άδειας συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών (και μάλιστα ειδικά του παρόχου που παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω δορυφόρου !) και πολύ περισσότερο των μετόχων της και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων (έννοια εντελώς αόριστη εν προκειμένω ούτως ή άλλως), εισάγει ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους και αντίκειται σε κάθε έννοια υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του οικείου άρθρου του ν. 4506/2017, οι σχετικές διατάξεις του νόμου αυτού (που τροποποίησαν μεταξύ άλλων και το άρθρο 2 του ν. 2644/1998, όπως ισχύει στη σημερινή του μορφή που επιτρέπει στον κάτοχο άδειας του παρόντος ή στους μέτόχους του να μπορούν να κατέχουν και άδεια λειτουργίας ενός μόνο ραδιοφωνικού και ενός μόνο τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης) στόχευαν στην αποσαφήνιση και επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την ενίσχυση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, με το παρόν Σχέδιο Νόμου εισάγεται ευθέως με την §1 του αρ. 41 και συγκεκριμένα με την προσθήκη της παρ. 4, δικαίωμα του αδειούχου παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (ή σε ΑΕ που συμμετέχει ο εν λόγω πάροχος ως μοναδικός μέτοχος, ή ως μέτοχος από κοινού με άλλους παρόχους) να αιτηθεί και να λάβει άδεια για παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών εισάγοντας με τον τρόπο αυτόν μία καταφανώς ανεπίτρεπτη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών ειδικά μέσω δορυφόρου, τους οποίους και αποκλείει από την δραστηριοποίησή τους στην αγορά της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Επομένως η προτεινόμενη διάταξη προς αντικατάσταση της παρ. 4του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 θα πρέπει να απαλειφθεί και να παραμείνει η ισχύουσα διάταξη του ν. 2644/1998 όπως ισχύει σήμερα

  Αναφορικά με την παρ. 3 του αρ. 44 του Σχεδίου Νόμου:
  Α. Με την προτεινόμενη τροποποίηση των παρ. 7 και επόμενων του άρ. 9 του Ν. 2644/1998, επέρχεται αλλαγή των καταβαλλόμενων οικονομικών ανταλλαγμάτων των αδειοδοτημένων παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών. Ειδικά δε με την παρ. 7, περ. α, προβλέπεται ότι για την απόκτηση άδειας, ο πάροχος οφείλει να καταβάλει κλιμακωτά ποσά τέλη, ανάλογα με τον αριθμό ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, σε ετήσια βάση, η εν λόγω δε ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ήδη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι ήδη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις/πάροχοι συνδρομητικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταβάλει το προβλεπόμενο οικονομικό αντάλλαγμα για την απόκτηση της άδειας, θα δύνανται –αυτονόητα- να συμψηφίσουν το ήδη καταβληθέν ποσό, με τα ποσά των νέα οικονομικών ανταλλαγμάτων της προτεινόμενης τροποποίησης.
  Β. Στην περ. (β) της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 2644/1998, θεωρούμε χρήσιμο να να διευκρινισθεί ότι το εκάστοτε εφαρμοζόμενο ποσοστό υπολογίζεται επί τη βάσει του συμβατικού έτους διάρκειας της παρεχόμενης άδειας και της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του αδειοδοτημένου παρόχου και του Ελληνικού Δημοσίου.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 19:53 | VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

  Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.2644/1998 οδηγούν στην επιβολή ενός δυσβάστακτου οικονομικού ανταλλάγματος οριζόντια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των παρόχων συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν κάποιο κρατικό πόρο, όπως φάσμα, και δεν συνάπτουν σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, με την σωρευτική εφαρμογή των περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 7 προκύπτει η καταβολή δύο διακριτών ετήσιων οικονομικών ανταλλαγμάτων με αποτέλεσμα οι πάρχοι συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών να καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά ετησίως. Αυτό βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, όπου τα αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα (στην περίπτωση που επιβάλλονται) κυμαίνονται σε συμβολικό ύψος κάποιων εκατοντάδων ευρώ. Αποτέλεσμα είναι να τιμωρούνται οι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια πάροχοι και να αδυνατούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που τελούν υπό την δικαιοδοσία άλλου κράτους μέλους και παρέχονται και στην Ελλάδα. Η επιβολή του συγκεκριμένου οικονομικού ανταλλάγματος δεν είναι πρόσφορη, αναγκαία ή ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό (κόστος της ρυθμιστικής εποπτείας). Ο προσδιορισμός του ύψους του δεν έχει γίνει με κριτήρια αντικειμενικά και εύλογα, ούτε προκύπτει ότι στηρίζεται σε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε να κριθεί ο αντίκτυπος στην βιωσιμότητα των παρόχων συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ιδίως των παρόχων μέσω ευρυζωνικών δικτύων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επανεξετασθεί η σκοπιμότητα επιβολής δύο ετήσιων οικονομικών ανταλλαγμάτων και συγκεκριμένα προτείνεται η διαγραφή της περίπτωσης β) της παραγράφου 7. Άλλως, η καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος της περίπτωσης α) πρέπει να γίνεται εφάπαξ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:30 | WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

  Μέσω της υπηρεσίας WIND VISION παρέχονται, με τη χρήση υδριβικού αποκωδικοποιητή λήψης σημάτων παρόχων, υπηρεσίες που αφορούν στη λήψη, αναπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών σημάτων συνεχούς ροής με παράλληλη δυνατότητα αναπαραγωγής προγραμμάτων από τις εν λόγω ροές και ετεροχρονισμένα (υπηρεσίες ευρέως γνωστές με τους όρους catch-up, NPVR/CloudPVR/Restart κλπ).

  Από την περίπτωση α) της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητώς τα κανάλια ελεύθερης λήψης που καθίστανται προσβάσιμα αλλά δεν μεταδίδονται μέσω του ως άνω αποκωδικοποιητή, όπως και τα κανάλια που έχουν μεν 24ωρη ροή αλλά δεν μεταδίδουν είκοσι τέσσερις ώρες τηλεοπτικά προγράμματα (περιπτώσεις όπως ορισμένα κανάλια που στο μεγαλύτερο ποσοστό του εικοσιτετραώρου αναμεταδίδουν στατική κάρτα πληροφοριών). Τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και κατά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που προβλέπεται στην παράγραφο 7Α του ως άνω άρθρου.

  Επιπλέον κρίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας οικονομικός εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων που αναγράφονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998, δεδομένου ότι η επιβολή και των δύο σχετικών τελών συνεπάγεται υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση του διοικουμένου. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι δεν έχουν όλες οι συνδρομητικές υπηρεσίες το ίδιο οικονομικό αντίκρισμα στην αγορά και ότι η οικονομική δραστηριότητα των υπηρεσιών όπως και τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν οι πάροχοι από αυτές ποικίλουν. Επομένως κρίνεται σώφρον να εξεταστεί η αφαίρεση μίας εκ των δύο οικονομικών επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που παρέχουν απλώς αναμετάδοση προγραμμάτων, όπως η υπηρεσία WIND VISION.

 • Η παρ. 3 να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
  3. Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 9
  Γενικές υποχρεώσεις της κατόχου της άδειας
  1. […]
  2. […]

  12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα ενός δεκάλεπτου τουλάχιστον καθημερινών δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, μεταξύ των ωρών 17.00 – 23.00 εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές οφείλουν να μεριμνούν να υπάρχει υποχρεωτικά προφορικός υποτιτλισμός στα ελληνικά, στην περίπτωση που οι ομιλητές δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτομα με αναπηρία μίας τουλάχιστον ώρας ανά εβδομαδιαίου προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με τη χρήση ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και με ακουστική περιγραφή, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.