ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων στην Ελλάδα

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας νοούνται εκείνοι οι οποίοι:
α) είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια κατά την παρ. 2 ή,
β) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
2. Ένας πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θεωρείται εγκατεστημένος στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, όπου και λαμβάνονται οι σχετικές με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συντακτικές αποφάσεις,
β) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, ή αντιστρόφως, εφόσον σημαντικό τμήμα του προσωπικού, που ασχολείται με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, εργάζεται στην Ελλάδα,
γ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα και σημαντικό τμήμα του προσωπικού, που ασχολείται με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, εργάζεται στην Ελλάδα, έστω και εάν οι σχετικές με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συντακτικές αποφάσεις λαμβάνονται σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο εργάζεται εξίσου σημαντικό τμήμα του προσωπικού, που ασχολείται με την ανωτέρω δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων,
δ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα ή λαμβάνει στην Ελλάδα τις σχετικές με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συντακτικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι άρχισε για πρώτη φορά την οικεία δραστηριότητά του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την ελληνική οικονομία, έστω και εάν σημαντικό τμήμα του απασχολούμενου με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που σχετίζονται με το πρόγραμμα προσωπικού, δεν εργάζεται στην Ελλάδα, ούτε σε άλλο κράτος μέλος,
ε) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε τρίτο κράτος, ή αντιστρόφως, εφόσον σημαντικό τμήμα του προσωπικού, που απασχολείται με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, εργάζεται στην Ελλάδα.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, στους οποίους δεν εφαρμόζεται η παρ. 2, θεωρούνται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στην Ελλάδα,
β) μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό που βρίσκεται στην Ελλάδα.
4. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η Ελλάδα έχει δικαιοδοσία, εφόσον ο πάροχος των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, κατά την έννοια των άρθρων 49 έως 55 της ΣΛΕΕ.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάζουν τον καθορισμό της δικαιοδοσίας.
6. Το Ε.Σ.Ρ., με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, καταρτίζει και διατηρεί ενημερωμένο σχετικό κατάλογο παρόχων και ορίζει σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 2 έως 4 θεμελιώνεται η δικαιοδοσία της. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εν λόγω κατάλογο, καθώς και τις ενημερώσεις αυτού. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
7. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της δικαιοδοσίας της Ελλάδας από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ή διαφωνίας με άλλο κράτος μέλος σε σχέση με αυτή, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη, στην παρ. 5γ του άρθρου 2 της Οδηγίας, διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.
8. Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται αποκλειστικά προς τρίτα κράτη και των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό από το κοινό στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος.