ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Άρθρο 7 (Άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να καθιστούν προσβάσιμες, με εύκολο, άμεσο και μόνιμο τρόπο, στους αποδέκτες μίας υπηρεσίας, ιδίως μέσω αναφοράς στον διαδικτυακό τόπο τους ή/και εμφάνισης κάρτας που συνοδεύει τον κατάλογο επιλογών (menu), τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) επωνυμία και διακριτικό τίτλο,
β) διεύθυνση καταστατικής έδρας και πραγματικής εγκατάστασης,
γ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και διαδικτυακού τόπου και αριθμούς τηλεφώνων,
δ) στοιχεία επικοινωνίας του Ε.Σ.Ρ. και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακού τόπου, αριθμούς τηλεφώνων και ταχυδρομική διεύθυνση.