Άρθρο 28 (Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης

 

1. Επιτρέπεται η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης με ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.
2. Η μετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης επιτρέπεται μόνο μεταξύ προγραμμάτων.
3. Οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα υπόλοιπα μέρη του προγράμματος με οπτικά και ακουστικά μέσα.
4. Οι άμεσες προσφορές προς το κοινό, που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μιας χρονοθυρίδας τηλεπώλησης, μπορούν να αφορούν σε ένα ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.