ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 36 Κυρώσεις

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 8, 9 παρ. 1-3 και 7-10, 10 παρ. 1-2 και 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 παρ. 1-2, 18, 19 παρ. 1, 20 παρ. 1-2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 παρ. 1-3 από πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, συνδρομητικών ή μη, το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν. 2644/1998 (Α’ 233) και τον ν. 2328/1995 (Α’ 159) αντιστοίχως.
2. Εφόσον η παράβαση αφορά σε προγράμματα για τα οποία ο πάροχος των συνδρομητικών υπηρεσιών δεν έχει συντακτική ευθύνη, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να επιβάλλει στον πάροχο τις παραπάνω κυρώσεις, εφόσον αυτός παραβίασε τις υποχρεώσεις επιμέλειας που οφείλει να έχει έναντι των συνδρομητών του. Ως παράβαση υποχρεώσεων επιμέλειας νοείται ιδίως η μη διάθεση εύχρηστων και εύκολα ανευρέσιμων συστημάτων γονικού ελέγχου, καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων με καταφανώς εσφαλμένη σήμανση.
3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το άρθρο 32 από εγκατεστημένη, στην Ελλάδα, πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, επιβάλλονται σε αυτήν κυρώσεις που συνίστανται σε:
α) σύσταση για συμμόρφωση,
β) πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας για χρονικό διάστημα από μία (1) ημέρα έως τρεις (3) μήνες,
δ) οριστική διακοπή της λειτουργίας της.
Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τον βαθμό υπαιτιότητας, την οικονομική κατάσταση του παρόχου, καθώς και την ύπαρξη υποτροπής.
4. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) οφείλουν να εκτελούν τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 20:05 | FORTHNET MEDIA AE

  Σε σχέση με την παράγραφο 2: Προβλέπεται πλέον ευθέως η υποχρέωση των αδειοδοτημένων παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών να ελέγχουν τη σήμανση των προγραμμάτων, των οποίων ΔΕΝ έχουν τη συντακτική ευθύνη. Μάλιστα προβλέπονται κυρώσεις για τους αδειούχους από το ΕΣΡ σε περίπτωση καταφανώς εσφαλμένης σήμανσης των εν λόγω προγραμμάτων. Η εφαρμογή της διάταξης είναι πρακτικά και ουσιαστικά αδύνατη, καθώς προϋποθέτει ότι ο εκάστοτε αδειούχος πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών, που μπορεί να αναμεταδίδει πάνω από 60 τηλεοπτικά κανάλια σε καθημερινή 24ωρη βάση που προμηθεύεται από αδειοδοτημένους διαχειριστές προγράμματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα και συμβατότητα των σημάνσεων όλων των θεματικών καναλιών, που διαθέτει μέσω της πλατφόρμας του, με την κατηγοριοποίηση των σημάνσεων που προβλέπεται στην ελληνική έννομη τάξη ! Δεδομένου δε ότι τα εν λόγω κανάλια είναι νομίμως αδειοδοτημένα σε άλλες χώρες της Ερωπαϊκής Ένωσης, και επομένως έχουν ελεγχθεί ως προς την ορθότητα της σήμανσης και την καταλληλότητα του περιεχομένου τους από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αφενός δεν είναι επιτρεπτό να μεταβάλλεται από τον συνδρομητικό πάροχο περιεχομένου η σχετική σήμανση που έχει επιλεγεί από τον διαχειριστή και έχοντος τη συντακτική ευθύνη του προγράμματος και αφετέρου η οποιαδήποτε μεταβολή της σήμανσης, αλλά και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμβατότητάς της με τα δεδομένα της ελληνική έννομης τάξης προσβάλλει ευθέως την αρχή της «χώρας προέλευσης» («Country of origin principle»). Η πρόβλεψη της εν λόγω παραγράφου είναι εκτός πλαισίου, καθώς από τη μία αναγνωρίζεται η ανυπαρξία συντακτικής ευθύνης των αδειούχων παρόχων συνδρομητικών υπηρεσιών και από την άλλη θεσμοθετείται εν τέλει ουσιαστικά συντακτική ευθύνη τους για τη σήμανση των προγραμμάτων, που δεν είναι στη σφαίρα ευθύνης τους. Θα μπορούσε η διάταξη να διατυπωθεί ως εξής: «(…) καθώς και η μετάδοση προγραμμάτων με καταφανώς εσφαλμένη σήμανση στο σύστημα γονικού ελέγχου του παρόχου συνδρομητικών υπηρεσιών, συγκριτικά με τη σήμανση, που έχει δοθεί στο πρόγραμμα από τον πάροχο, εφόσον ο τελευταίος φέρει τη συντακτική ευθύνη του εν λόγω προγράμματος.»

  Σε σχέση με την παράγραφο 4: Η εν λόγω πρόβλεψη δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της από τους παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις αποδεκτές/νόμιμες μεθόδους προσήκουσας εφαρμογής (π.χ. είναι τεχνικά εφαρμόσιμη η εν λόγω πρόβλεψη ή ενδέχεται η διακοπή πρόσβασης του κοινού στο πρόγραμμα των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας να επηρεάζει και την πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους;) καθώς και για το ποιος θα επιβαρυνθεί με το κόστος υλοποίησης (π.χ. πιθανή ανάγκη αγοράς νέου εξοπλισμού).

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 19:57 | VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

  Ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 36 επισημαίνεται ότι ο πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών που αναμεταδίδει ροές τηλεοπτικών προγραμμάτων τρίτων, και άρα δεν έχει συντακτική ευθύνη, δεν μπορεί να επέμβει στη ροή για τεχνικούς και συμβατικούς λόγους. Συνεπώς, η «μετάδοση προγραμμάτων με καταφανώς εσφαλμένη σήμανση» δεν θα πρέπει να θεωρηθεί παραβίαση της υποχρέωσης επιμέλειας από πλευράς του και προτείνεται η διαγραφή της.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 14:09 | WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.

  Μέσω της υπηρεσίας WIND VISION παρέχονται, με τη χρήση υδριβικού αποκωδικοποιητή λήψης σημάτων παρόχων, υπηρεσίες που αφορούν στη λήψη, αναπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών σημάτων συνεχούς ροής με παράλληλη δυνατότητα αναπαραγωγής προγραμμάτων από τις εν λόγω ροές και ετεροχρονισμένα (υπηρεσίες ευρέως γνωστές με τους όρους catch-up, NPVR/CloudPVR/Restart κλπ).

  Καθώς η WIND αυστηρώς αναμεταδίδει ροές τηλεοπτικών προγραμμάτων τρίτων παρόχων περιεχομένου, χωρίς να φέρει με οποιοδήποτε τρόπο συντακτική ευθύνη επ’ αυτών και χωρίς να υφίσταται η δυνατότητα ελέγχου και επιλογής του περιεχομένου, θα πρέπει να αναγραφεί ρητώς η εξαίρεση από τις κυρώσεις της πρώτης παραγράφου του εν λόγω άρθρου για τις περιπτώσεις όπου δεν δύναται να υπάρξει καμία επέμβαση ή έλεγχος επί των προγραμμάτων. Σε περίπτωση αναμετάδοσης περιεχομένου χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης ή ελέγχου επ’ αυτού, ο πάροχος δεν δύναται να φέρει ούτε υποχρέωση επιμέλειας, όπως επί παραδείγματι για καταφανώς εσφαλμένη σήμανση, και επομένως δεν είναι δίκαιη η επιβολή κυρώσεων για αυτή την περίπτωση.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 20:56 | ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

  Επειδή κατά το παρελθόν έχει παρατηρηθεί σοβαρή παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων από το ΕΣΡ, πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι ανάλογες όχι μόνο της παράβασης αλλά και της οικονομικής δυνατότητας του τηλεοπτικού σταθμού με βάση τα ετήσια οικονομικά του στοιχεία (ετήσιο κύκλο εργασιών του κλπ). Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα παρόμοια η οριζόντια σε όλους πχ ίδια με σταθμούς εθνικής εμβέλειας που υπερβαίνουν τον ετήσιο τζίρο του καναλιού γιατί αυτό θα οδηγήσει στο κλείσιμό του, άρα σε πραγματική ποινή δυσανάλογη σχεδόν πάντα του παραπτώματος.