Άρθρο 6 (Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Αυτορρύθμιση – Συρρύθμιση

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών διαφήμισης και επικοινωνίας, και ενώσεις αυτών, ενθαρρύνονται στη θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο ιδίως την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων, καθώς και της δημόσιας υγείας.
2. Οι κώδικες της παρ 1:
α) περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που να τους καθιστούν ευρέως αποδεκτούς από τους ενδιαφερόμενους φορείς,
β) ορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια τους στόχους τους,
γ) προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων,
δ) περιέχουν διατάξεις για αποτελεσματική συμμόρφωση όσων οικειοθελώς υπάγονται σε αυτούς.
3. Τέτοιοι κώδικες δεοντολογίας μπορεί να καταρτίζονται και σε συνεργασία με το Ε.Σ.Ρ., καθώς και σε συνεργασία με τις ενώσεις καταναλωτών που είναι καταχωρημένες στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τον ν. 2251/1994 (Α’ 191).
4. Κώδικες δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θίγουν τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας. Οι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.