Άρθρο 16 (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Τοποθέτηση προϊόντος

 

1. Το παρόν εφαρμόζεται μόνο σε προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά τη 19η Δεκεμβρίου 2009.
2. Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η τοποθέτηση προϊόντος απαγορεύεται σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας, προγράμματα για θέματα καταναλωτών, προγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου και παιδικά προγράμματα.
3. Τα προγράμματα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να μην παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω ειδικών διαφημιστικών αναφορών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
β) να μην προβάλλουν υπερβολικά τα προϊόντα,
γ) το περιεχόμενο και η οργάνωσή τους εντός χρονοδιαγράμματος, σε περίπτωση τηλεοπτικής μετάδοσης, ή εντός καταλόγου, σε περίπτωση κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, να μην επηρεάζονται, σε καμία περίπτωση, κατά τρόπο ώστε να θίγει την ευθύνη και τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση προιόντος σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωμή, αλλά μόνο δωρεάν παροχή προιόντων ή υπηρεσίων, όπως διευκολύνσεις στην παραγωγή ή βραβεία που προσφέρονται με σκοπό να περιληφθούν σε πρόγραμμα, τηρουμένων σωρευτικά των προυποθέσεων της παρούσας.
4. Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης των τηλεθεατών, οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια τους θεατές για την ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος μέσω κατάλληλου, ηχητικού ή οπτικού, αναγνωριστικού σήματος, κατά την έναρξη και το τέλος του προγράμματος, ιδίως με την εμφάνιση σταθερής κάρτας πλήρους οθόνης, καθώς και κατά τη συνέχισή του, έπειτα από διαφημιστικό διάλειμμα, ιδίως με την εμφάνιση σταθερής ταινίας ή εντός ειδικού πλαισίου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται προγράμματα που δεν έχουν παραχθεί, ευθέως ή κατ’ ανάθεση, από τον πάροχο ή από επιχείρηση συνδεόμενη μ’ αυτόν. Στο τέλος των προγραμμάτων που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να εμφανίζεται ειδική κάρτα, στην οποία να αναφέρονται τα τοποθετούμενα προϊόντα.
5. Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση:
α) τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης, ή προϊόντων από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση των προϊόντων αυτών,
β) ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών αγωγών που διατίθενται στην Ελλάδα μόνο με ιατρική συνταγή,
γ) κάθε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας για τα οποία απαγορεύονται η τηλεπώληση και η διαφήμιση.