ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ Ρυθμίσεις για Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε. και Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. Άρθρο 51 Ρυθμίσεις για Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε. και Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. – Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

 

Στον ν. 4354/2015 (Α΄176) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 11 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης
1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικά κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τα διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους επίσημους θεσμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων. Για τον υπολογισμό της αναγνωριζόμενης κατά τα προαναφερθέντα υπηρεσίας το έτος λογίζεται για τριακόσιες (300) ημέρες, ο μήνας για είκοσι πέντε (25) ημέρες και η εβδομάδα για έξι (6) ημέρες εργασίας. Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
5. Για τη μισθολογική κατάταξη του τακτικού και έκτακτου προσωπικού στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που έχει προσφερθεί σε συναφή με το αντικείμενο της θέσης καθήκοντα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.»

2. Προστίθεται παρ. 11 στο άρθρο 21, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 21
Αμοιβές συλλογικών οργάνων
1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ` εξαίρεση στους ιδιώτες – μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καταβάλλεται σε ιδιώτες και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων ή αξιολογήσεων από αυτούς. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α` 143). Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α` 19), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α` 174), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων (4) ετών.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονομία της χώρας ή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., με βάση το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση κατά μήνα ή κατά συνεδρίαση με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, μόνο εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές που εκ του νόμου προβλέπεται η συμμετοχή τους, καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο, με τον όρο η σχετική δαπάνη να καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μην επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης απαγορεύεται να υπερβαίνει το ως άνω όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα μέλη συλλογικών οργάνων. Σε ειδικές περιπτώσεις το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα αλλά όχι πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3.
3. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.
4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) των εξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31.12.2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3.
4α. Στον πρόεδρο, στα μέλη, στους γραμματείς, καθώς και στα μετέχοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α`18), που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
5. Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3.
6. Για τους ελέγχους του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 (Α` 265) η ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος. Για τους ίδιους ελέγχους έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014.
6α) Για τους ελέγχους του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 (Α` 95) καταβάλλεται ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση Διοικητικών Συμβουλίων ή άλλων οργάνων διοίκησης για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του επόμενου άρθρου.
8. Για τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α` 105), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α` 198) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι – επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζημίωση για τους ελεγκτές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, που ορίζονται στο στοιχείο λστ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α 82), όπως ισχύει, η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγχου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
10. Για την αποζημίωση όσων διενεργούν ή συμμετέχουν στη διενέργεια ελέγχων του ΟΑΕΔ, δεν εφαρμόζονται τα όρια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
11. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 2863/2000 (Α’ 262), το Ε.Σ.Ρ. με απόφασή του ορίζει το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας που συγκροτεί, τηρουμένων κατά τα λοιπά των παρ. 2, 3 και 5 του παρόντος. Οι σχετικές δαπάνες προέρχονται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α΄233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και δεν προκαλούν περαιτέρω επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.»

3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 22, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών
1. Οι κάθε είδους αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
2. Η αντιμισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, καθώς και των Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού καθορίζονται με κοινή απόφασή των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο επόμενο εδάφιο. Ειδικότερα, αναφορικά με τις εταιρείες του Α` Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 για τις οποίες εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 28 παράγραφος 3 περίπτωση γ`, οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4548/2018 (Α` 104).
4. Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάμενων χειριστών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
5. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.
6.α. Οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού των νομικών προσώπων δημόσιου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού.
7. Οι αποδοχές των προσώπων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» που είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν διοίκηση, όπως αυτή προκύπτει από την ιεραρχία της οργανωτικής δομής της εταιρείας, καθώς και ειδικών στελεχών εκτός της ιεραρχίας της επιχείρησης για την παραγωγή ή την παρουσίαση περιεχομένου ή τη διαχείριση μέσων, με εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές ή εμπειρικές γνώσεις και ικανότητες, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ειδικά, ο αριθμός των προσώπων εκτός ιεραρχίας που δύναται να καλύπτονται κατά την παρούσα, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το δυο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου του υπηρετούντος κάθε φορά τακτικού και έκτακτου προσωπικού της εταιρείας.»

4. Προστίθεται περ. δ στην παρ. 3 του άρθρου 28, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 28
Ανώτατο όριο αποδοχών
1. Οι πόσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκαστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,τα προβλεπόμενα στα άρθρα 34 και 34Α του Ν.2682/1999 (Α` 16) επιδόματα,αμοιβές και αποζημιώσεις, καθώς και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα μέλη εν γένει, τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών των διοικητικών συμβουλίων, των νομικών προσώπων του Κεφαλαίου Β` του Ν. 3429/2005, και των θυγατρικών τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από τα Δημόσια ή τα Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ταυ Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α` 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού,
β) το Δημόσιο ή το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 (Α` 314), έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.
Εξαιρούνται, επίσης, της ρύθμισης της παραγράφου 1 όσοι, κατ` εφαρμογή της περίπτωσης ια` της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α`28), προσλαμβάνονται σε νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α`314) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και σε θέση διοίκησής τους, για την οποία απαιτείται προηγούμενη συναίνεση, έγκριση ή πρόταση του στρατηγικού επενδυτή.
3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:
α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα ταυ Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδομα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 (Α’ 141), καθώς και η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3038/2002 (Α` 180),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α`74). Το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 για τη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος, η αποζημίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4139/2013, για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Δικαστήριο των άρθρων 88 παρ, 2 και. 99 του Συντάγματος, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002 (Α` 324) για τη συμμετοχή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.
β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 ταυ ν. 3808/ 2009 (Α` 227).
γ) Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα εκατό (100) εκατομμύρια ευρώ. Για τον καθορισμό των εν γένει αποδοχών και πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του ανώτατου ορίου της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 22.
δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.), τηρουμένου πάντως του ανωτάτου ορίου της περ. α).».

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 16:41 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Η προϋπηρεσία του εργαζόμενου που έχει συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και τα καθήκοντα του, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν μισθολογικά, ασχέτως αν πρόκειται για σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμβάσεις κτλ. είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το ΑΣΕΠ υπολογίζει την προϋπηρεσία στα μοριοδοτούμενα κριτήρια και η ΕΡΤ δεν σου αναγνωρίζει τίποτα από τα χρόνια αυτά. Είναι άδικο και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψιν ο νομοθέτης. Ο φορέας θέλει να απασχολεί έμπειρο προσωπικό, γιατί να μη πληρώνει και τα ανάλογα;

 • Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
  5. Η παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5491/06.12.2018) αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
  α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (βραδινό) διάρκειας εξήντα (60) λεπτών, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως·
  β) μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

 • 10 Δεκεμβρίου 2020, 12:23 | Γιώργος Παλαιολόγου

  Ένα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στα ΜΜΕ απασχολούνται αποκλειστικά με συμβάσεις μίσθωσης έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι εργαζόμενοι αυτοί ενώ είναι πλήρους απασχόλησης και εργάζονται το ίδιο με τους συναδέλφους τους που απασχολούνται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, τις περισσότερες φορές αμοίβονται λιγότερο. Στην περίπτωση της ΕΡΤ, η παράβλεψη του νομοθέτη να αναγνωρίσει μισθολογικά την προυπηρεσία τους ισοδυναμεί με τιμωρία και θα πρέπει να διορθωθεί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 19:52 | Αντώνης Γεωργίου

  Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν γίνει προσφυγή στο ΣτΕ για ανισότητα της ΕΡΤ με στελέχη του υπόλοιπου δημοσίου τομέα, συνταγματικά κατωχυρωμένη. Η επιστροφή των Χρυσών Αγελάδων που έκλεισαν το μαγαζί.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 16:48 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  Για πολλά χρόνια η ΕΡΤ δεν εξωμειωνει οπως οφειλει το καλλιτεχνικο μισθολογιο των μουσικων συνολων της με τα αντιστοιχα των αλλων κρατικων ορχηστρων. Αυτο εχει ως αποτελεσμα την συνεχη υποβάθμιση τους που κρατιέται μόνο με τις φιλότιμες προσπάθειες των ίδιων των μουσικών. Καμία διοικηση της ΕΡΤ δεν έχει καταλάβει την δυναμικότητα που μπορεί να έχει χρησιμοποιωντας σωστα τα μουσικα συνολα. Αλλωστε βασικός λόγος του ανταποδοτικού τελους είναι η προώθηση του πολιτισμου….

 • 7 Δεκεμβρίου 2020, 19:32 | Κωνσταντίνος Παλαιός

  Η ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αυξήσεων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων στους προϊστάμενους της ΕΡΤ, στρέφεται κατά των υπολοίπων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα. Οι θέσεις ευθύνης σε όλη την ιεραρχία της ΕΡΤ (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές, προϊστάμενοι τμημάτων, υπηρεσιών και γραφείων), υπολογίζονται περίπου σε 180 αν σε αυτές προστεθεί και το 2% του συνόλου του προσωπικού της ΕΡΤ (2200 εργαζόμενοι) τότε περίπου 225 άτομα θα εξαιρεθούν από το ενιαίο μισθολόγιο, παίρνοντας αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης. Είναι γνωστό ότι στην ΕΡΤ την τελευταία τουλάχιστον 15ετία δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση του προσωπικού της! Η χορήγηση τέτοιου είδους αυξήσεων δεν μπορεί να γίνεται οριζόντια, χωρίς αξιολόγηση και χωρίς κριτήρια περιορισμού. Ο νομοθέτης θα πρέπει να αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή να την εξαλείψει εντελώς.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 16:17 | Ηλίας Ράμμος

  Για τη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού της ΕΡΤ, η μη προσμέτρηση της εμπειρίας των ελεύθερων επαγγελματιών στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα είναι μεγάλη αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. Η αναγνώριση (μισθολογικά) της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να αφορά συνολικά όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 14:41 | Αντώνης Αλαμάνος

  Στην περίπτωση του άρθρου 51 «Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών» η δυνατότητα απόκλισης από το ενιαίο μισθολόγιο όλων των προσώπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν διοίκηση, χωρίς την ύπαρξη καθορισμένων κριτηρίων, δημιουργεί αβεβαιότητες σχετικά με τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της εταιρίας. Το ΔΣ της ΕΡΤ θα μπορεί κάθε φορά να εισηγείται ελεύθερα αυξήσεις σε όλη την ιεραρχία της εταιρίας (από τους απλούς προϊστάμενους τμημάτων μέχρι τους Γενικούς Διευθυντές και τα υπόλοιπα στελέχη), επικαλούμενο την ανάγκη που προκύπτει με βάση τον ανταγωνισμό της αγοράς.

  Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες σε βάρος των υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν είναι ηθικά ορθό να παρατηρείται το φαινόμενο οι προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων π.χ. στις προμήθειες ή στο λογιστήριο της ΕΡΤ να αμείβονται παραπάνω σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, όπως σε ένα υπουργείο της Κυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερες και πιο νευραλγικές αρμοδιότητες.

  Η απόκλιση από το ενιαίο μισθολόγιο θα πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, να αποτελεί εξαίρεση για μικρό αριθμό θέσεων και να αιτιολογείται επαρκώς με βάση την ιδιάζουσα φύση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό της ΕΡΤ.

 • 5 Δεκεμβρίου 2020, 10:09 | Βασιλική Ξάνθη

  Για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων της ΕΡΤ, Το άρθρο 51 παράγραφος 5, χρήζει συμπλήρωσης. Για τη μισθολογική κατάταξη του τακτικού και έκτακτου προσωπικού στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί σε συναφή με το αντικείμενο της θέσης καθήκοντα, με συμβάσεις έργου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα εφόσον καλύπτονται από πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

  Η αναγνώριση μισθολογικά της προυπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, μόνο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου αποκλειόμενης της εμπειρίας των ελεύθερων επαγγελματιών συνιστά διακριτική μεταχείριση, η οποία δημιουργεί εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων. Η εμπειρία με συμβάσεις μίσθωσης έργου, η οποία καλύπτεται από πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να αναγνωριστεί κατά τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.