ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ Άρθρο 23 (Άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα τηλεπώλησης

 

1. Η τηλεοπτική διαφήμιση και η τηλεπώληση πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και σαφώς διακριτές από το συντακτικό περιεχόμενο του προγράμματος μέσω οπτικών ή και ακουστικών ή και χωρικών μέσων, με την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφημιστικών τεχνικών.
2. Τα μεμονωμένα διαφημιστικά τηλεοπτικά μηνύματα και τα μηνύματα τηλεπώλησης επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις. Κατά τα λοιπά, η μετάδοση μεμονωμένων τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση.