Άρθρο 22 (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Ε’

Τα άρθρα 20 και 21 εφαρμόζονται μόνο στις τηλεοπτικές μεταδόσεις εθνικής εμβέλειας.

  • Η άποψή μας είναι ότι ή εφαρμογή των άρθρων 20 και 21 πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα, σε όλους του μεταδότες οπτικοακουστικού προγράμματος λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, είτε είναι πανελλαδικής εμβέλειας είτε είναι περιφερειακής εμβέλειας.