ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Άρθρο 20 (Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Προώθηση ευρωπαϊκών έργων – Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

1. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων από αυτούς τηλεοπτικών προγραμμάτων, υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση. Στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου μετάδοσης δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος μετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές διαφημίσεις, τηλεπωλήσεις, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειμενογραφίας.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε έτους να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρ. 1 και αφορούν στο προηγούμενο έτος.
3. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης υποβάλλει ανά διετία, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Ε.Σ.Ρ., έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την υλοποίηση των προβλέψεων των άρθρων 20 και 21. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, μια στατιστική κατάσταση, σχετικά με την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στα άρθρα 20 και 21 για κάθε τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους λόγους για τους οποίους, σε κάθε περίπτωση, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, τα μέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται για την επίτευξη του ποσοστού αυτού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 57.

  • Παρ. 1. Ο ορισμός 50 % ως γενική διατύπωση διαστρεβλώνει και αλλοιώνει την δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής.
    Θα πρέπει ο νομοθέτης να προσθέσει μετά τις λέξις «ευρωπαϊκά έργα» και τις λέξις «ανεξάρτητων παραγωγών» προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η παραγωγή οπτικοακουστικού προγράμματος από τους ανεξάρτητους παραγωγούς.