Άρθρο 15 (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Χορηγία

 

1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα που δέχονται χορηγία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το περιεχόμενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκπομπές, ο προγραμματισμός τους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επηρεάζονται, κατά τρόπον ώστε να θίγονται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή μίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως μέσω συγκεκριμένων διαφημιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
γ) οι θεατές πρέπει να ενημερώνονται σαφώς ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν δεχθεί χορηγία.
2. Προγράμματα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, το σήμα, ή/και κάθε άλλο σύμβολο του χορηγού, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραμμάτων ή και μία φορά κατά τη διάρκεια αυτών. Στο τέλος των προγραμμάτων πρέπει να εμφανίζεται ειδική κάρτα πλήρους οθόνης, στην οποία να αναφέρονται οι χορηγοί του προγράμματος.
3. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή τα προγράμματα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης.
4. Απαγορεύεται η χορηγία παιδικών προγραμμάτων από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση αλκοολούχων ποτών.
5. Η χορηγία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας ή προγραμμάτων από επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την παρασκευή ή τη διάθεση φαρμάκων ή θεραπευτικών αγωγών μπορεί να προωθεί το όνομα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται στην Ελλάδα μόνο με ιατρική συνταγή.
6. Απαγορεύεται η χορηγία σε ειδησεογραφικά προγράμματα και προγράμματα επικαιρότητας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορηγία στα δελτία καιρού και στα αθλητικά δελτία.
7. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση συμβόλων του χορηγού κατά τη διάρκεια παιδικών προγραμμάτων και προγραμμάτων θρησκευτικού περιεχομένου.
8. Το παρόν δεν θίγει ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, ιδίως τα άρθρα 84 και 84Α του ν. 2725/1999 (Α΄121).